• Tartalom

44/2011. (V. 26.) VM rendelet

44/2011. (V. 26.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.11.03.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a)–b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. agroturizmus: mezőgazdasági területhez vagy mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó falusi turizmus,

2. agroturisztikai szolgáltató tevékenység: szálláshely-szolgáltatáshoz nem kötődő

a) a helyi, vagy saját népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek, termékek bemutatása,

b) a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása,

c) falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, és az elkészített élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra, valamint értékesítésre turisztikai és vendéglátói céllal a gazdaság területén,

d) a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása,

3. borturizmus: a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti borvidékhez tartozó településen borok értékesítésére és kóstoltatására alkalmas helyiségek kialakítása;

4. egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, a szálláshely, a szálláshely szolgáltatás, a szálloda, a panzió, a kemping, az üdülőház és a közösségi szálláshely fogalma alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat,

5.2

6. erdei turizmus: a természetjáró turizmusnak az a válfaja, amely erdei területeken a természeti javak ingyenes igénybe vételére, illetve ellenértékes hasznosítására épül, turistautak, tanösvények és a természet megfigyelésére alkalmas létesítmények kialakításával, karbantartásával fejlesztésével,

7. falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

8. falusi turizmus: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény 1/2 számú melléklete szerinti parti települések kivételével a 4. melléklet szerinti településen történő vendégfogadás, étkezés- és programszolgáltatás, amelynek keretében a látogató megismerkedik a falu jellegzetes életformájával, hagyományaival, s aktívan részt vehet annak életében,

9. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetű kistérségek, vagy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott település,

10. horgászturizmus: a szabadidő eltöltésének az a módja, amely elsősorban horgászok igényeinek kiszolgálására alkalmas javak igénybevételére, illetőleg hasznosítására épül,

11. konferenciaturizmus: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében vállalati vagy szakmai konferencián, szimpóziumon, kerekasztalon, tudományos tanácskozáson, találkozón, rendezvényen való részvételhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások nyújtása, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb, nem turisztikai tevékenységek összessége,

12. közhasznú tevékenység: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: 1997. évi CLVI. törvény) 26. § c) pont 1–15., 17–18., 20. és 23. alpontja szerinti tevékenység,

13. lovas turisztikai szolgáltatás: a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendeletben, valamint az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően a lovaglás és a hajtás közül a lovagoltatáshoz, lovas oktatáshoz, lovas terápiához, terep- vagy túralovagláshoz, fogatoztatáshoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatás,

14.3 nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;

15. rekreációs szolgáltatás: az aktív szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó, az egészségmegőrzést célul kitűző szolgáltatás,

16. vadászatra jogosult: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 6. §-a szerinti jogosult,

17. vadászturizmus: a turizmus azon formája, amelynek elsődleges célja a vad elejtése által a résztvevő számára történő élményszerzés, valamint az ahhoz kapcsolódó helyben nyújtott kiegészítő szolgáltatások igénybevétele,

18. vízi turizmus: olyan szabadidős tevékenység, amelyet vízben, vízen végeznek; az aktív turizmus egy formája, amely során a turista utazásának motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy sporttevékenység gyakorlása hazánk álló és folyóvizein a fürdőmedencék, fürdőházak és a hozzájuk kapcsolódó különböző wellness szolgáltatások kivételével.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltaknak megfelelően kell értelmezni.

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. § (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe

a) falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület), b) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2 számú melléklete szerinti parti települések kivételével egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (2. célterület),

c) a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület),

d) szálláshelyhez nem kötődő:

da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,

db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,

dc) vadászturizmushoz,

dd) erdei turizmushoz,

de) horgászturizmushoz,

df) vízi turizmushoz,

dg) borturizmushoz

kapcsolódó infrastruktúra és eszközrendszer fejlesztéséhez (4. célterület).

(2) E rendelet alapján nem igényelhető támogatás

a) termőföld és ingatlan vásárlásához,

b) ingatlan bérleti díjához,

c) élő állat vásárlásához,

d) gondnoki lakásnak, az ügyfél saját maga által használt lakrészének megépítéséhez, felújításához, vagy ilyen lakásba, lakrészbe eszköz, berendezés beszerzéséhez,

e) bontott építési anyag beszerzéséhez és beépítéséhez,

f) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzéséhez,

g) élelmiszeripari gépek beszerzéséhez,

h) konferenciaturizmushoz,

i) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § d) pontjában meghatározott melegkonyhás vendéglátóhelyhez,

j) lóversenypálya építéséhez, lovas vagy fogathajtó versenyek megrendezésére alkalmas létesítmények létrehozáshoz, fejlesztéséhez,

k) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez,

l) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez,

m) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez,

n) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez.

(3) Az e rendelet szerinti támogatás természeti és környezeti értékeket károsító, valamint ezen értékek hozzáférhetőségét korlátozó sportturisztikai tevékenység, így különösen terepmotor, quad, downhill terepkerékpározás céljára, valamint gazdaságon belüli fejlesztéséhez nem vehető igénybe. Gazdaságon belüli fejlesztéshez csak az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatásfejlesztés keretében igényelhető támogatás.

3. § (1) Az e rendelet alapján elszámolható kiadásnak minősül

a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő építés, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka,

b) a 2. mellékletben nem szereplő, a szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök,

c) horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa telepítése,

d) a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja,

e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadás,

f) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás az ügyfél támogatható tevékenységét közvetlenül szolgáló szoftver licencek ellenértéke.

(2) Az (1) bekezdés b)–f) pontjában meghatározott kiadások önállóan nem, kizárólag a (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti kiadások valamelyikével együtt szerepelhetnek egy támogatási kérelemben.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható kiadás nem haladhatja meg az összes elszámolható kiadás 50 %-át.

(4) Kiadásként nem számolható el a 2. mellékletben meghatározott eszközök beszerzésének költsége.

3. A támogatás forrása, keretösszege

4. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap.

(2) Az e rendelet keretében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program alapján a támogatás nyújtására fordítható éves keretösszeg 4 milliárd Ft.

4. A támogatás mértéke

5. § (1) Az e rendelet alapján megítélt támogatásokra a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) kell alkalmazni.

(2) A 2. § (1) bekezdés d) pont dg) alpontja szerinti szolgáltatás esetén az igénybe vehető csekély összegű támogatás összege legfeljebb 20 000 000 forint.

(3) A támogatás mértéke, ha a 6. § (1) bekezdés szerinti ügyfél

a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet és

aa) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint vagy

ab) a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint,

b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint.

(4) Költségvetési szerv esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

5. A támogatás igénybevételének feltételei

6. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult

a) a természetes személy,

b) a mikro-, kis- vagy középvállalkozás,

c) a települési önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,

d) a nonprofit szervezet, és

e) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 42. § (2) bekezdése alapján kiegészítő támogatásra jogosult egyházi jogi személy.

[az a)–e) pont a továbbiakban együtt: ügyfél].

(2) A 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén a támogatás igénybevételére az az ügyfél jogosult, aki a fejlesztéssel érintett területen vadászatra jogosult.

(3) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterület esetén a támogatás igénybevételére kizárólag mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, és egyházi jogi személy jogosult.

7. § (1) Támogatás olyan, a 4. vagy 5. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhető, amely település bel- vagy külterületén az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

a) – ha az ügyfél természetes személy – lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,

b) – ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás – székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,

c) – ha az ügyfél nonprofit szervezet – székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel

rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célterület esetében támogatás olyan, kizárólag a 4. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhető, amely település bel- vagy külterületén az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

a) – ha az ügyfél természetes személy – lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,

b) – ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás – székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,

c) – ha az ügyfél nonprofit szervezet – székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel

rendelkezik.

(3) Ha a kérelem a 4. vagy 5. mellékletben meghatározott települések közül több települést is érint, az ügyfélnek valamely településen vagy annak külterületén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

8. § (1) Ha az ügyfélnek a mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele az összes árbevételének 50%-át meghaladja, a fejlesztést – a 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatás fejlesztése kivételével – kizárólag gazdaságon kívül, az ügyfél mezőgazdasági tevékenységétől, a mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterülettől és mezőgazdasági hasznosítású épületeitől független tevékenysége keretében valósíthatja meg.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy – a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a fejlesztéssel érintett ingatlanhoz tartozó telek alapterületének nagysága új falusi szálláshely, egyéb szálláshely és telepített sátortábor kialakítása esetén legalább 500 m2, új gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház kialakítása esetén legalább 2000 m2 legyen.

(3) A 2. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti falusi és egyéb szálláshely esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy

a) a fejlesztéssel – ideértve a bővítést és a felújítást is – kialakított szálláshely

aa) megfeleljen a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek,

ab) legalább hat, legfeljebb tizenhat férőhellyel rendelkezzen,

ac) a saját használatú helyiségektől és lakrésztől elkülönüljön,

ad) összkomfortos legyen,

ae) területén ne működjön más típusú szálláshely kivéve a sátorozóhelyet, és

b) az ügyfél az a) pont szerinti szálláshelyre vonatkozóan – új szálláshely létesítése esetén legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig – üzemeltetési engedéllyel rendelkezzen.

(4) Két különböző ügyfél nem hozhat létre egy ingatlanon azonos típusú szálláshelyet.

(5) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletnek megfelelő, legalább harminc férőhelyes

a) legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor,

b) legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborban telepített sátortábor vagy

c) „A” kategóriájú turistaház

fejlesztése, kialakítása támogatható.

9. § (1) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

(2) Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség alatt

a) a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott célterületekre irányuló fejlesztés esetén a vendégeknek az étkeztetés, a szabadidős sport vagy rekreációs szolgáltatás, a vezetett túrázási lehetőség és a természeti, gasztronómiai vagy kulturális értékek megismertetése, bemutatása közül legalább kétféle szolgáltatást nyújtani, amelyből az egyik más szolgáltatóval történő megállapodás alapján is nyújtható,

b) az a) pont szerinti szolgáltatásokról nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza legalább a nyújtott szolgáltatás megnevezését, a vendég szolgáltatáson való részvételének időpontját és időtartamát, valamint a szolgáltatást igénybevevő vendég nevét és aláírását,

c) a 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén az agroturisztikai szolgáltató tevékenységek valamelyikét végezni,

d) a 2. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott célterületekre irányuló fejlesztés esetén legalább a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség szerinti három patkós minősítésű lovas szolgáltatást végezni,

e) a 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetében vadászati jogosultsággal rendelkezni,

f) tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben és csatlakozni annak minősítési vagy promóciós rendszeréhez (helyi Turisztikai Desztináció Menedzsmenthez, területi, regionális, országos egyesülethez, szövetséghez, turisztikai termék, vagy nemzetközi vagy nemzeti védjegy vagy minősítési rendszerhez),

g) falusi vagy egyéb szálláshely esetén üzemeltetési engedéllyel rendelkezni.

10. § (1) Az 5. § (3) bekezdés b) pontja alapján jogosult támogatást igényelni az az ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásáig az 1997. évi CLVI. törvény 3. §-a szerinti közhasznúsági nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét ekként végzi.

(2) Induló vállalkozás esetén a Vhr. 7. § (1) bekezdés c) pontjában előírt nehéz helyzetben lévőséget a támogatási kérelem benyújtásától számított harmadik lezárt, teljes gazdasági évet követően kell vizsgálni.

(3) E rendelet keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

(4) A 2. § (1) bekezdés d) pont de)–df) alpontjához kapcsolódó fejlesztések esetében a fejlesztés tárgya a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően bérbe adható.

(5) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amely a kérelem benyújtási időszak első napját megelőző 60 napnál nem régebbi és tartalmazza

a) az ajánlatkérő és ajánlattevő nevét, címét és adószámát,

b) a kiadási tétel műszaki adatait,

c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,

d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,

e) a kiadási tétel pénznemét,

f) az ajánlattevő bélyegzőjét és képviselőjének aláírását, és

g) az árajánlat kiállításának dátumát.

(6) Ha az ügyfél együttműködésben valósítja meg a fejlesztést vagy a fejlesztés egy részét, támogatásra csak olyan együttműködési megállapodás támogatási kérelemhez történő benyújtása esetén jogosult, amely tartalmazza

a) az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát,

b) az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét,

c) az együttműködés tárgyát,

d) az együttműködés időtartamát,

e) az együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit, és

f) az együttműködő partnerek cégszerű aláírását.

6. A támogatási kérelem benyújtása

11. § (1)4

(2) A támogatási kérelem

a) az ügyfélazonosító-adatokat,

b) az ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatokat,

c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,

d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,

e) a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatokat,

f) a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatokat,

g) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről, és

h) az ügyfél aláírását

tartalmazza.

(3) A természetes személy ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye igazolása céljából a lakcímet igazoló hatósági igazolványa másolatának és az annak tartalmát képező személyes adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatának benyújtásával kérheti az MVH-tól, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv megkeresése helyett a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján állapítsa meg a támogatásra való jogosultság fennállását.

12. § (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselőtestületének vagy a társulási tanácsnak a beruházás megvalósításáról szóló, a támogatási kérelem alapjául szolgáló jogszabály és annak a célterületet meghatározó rendelkezésének megjelölését, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát tartalmazó határozata kivonatát,

b) – ha a települési önkormányzat képviseletében a képviselőtestület hivatala jár el – a képviselőtestület felhatalmazást adó határozatának kivonatát,

c) nonprofit szervezet ügyfél esetén a nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot,

d)5 bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;

e) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelő pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg,

f) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelően, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja, a természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás ügyfélnek pénzügyi és üzleti tervet, a települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet ügyfélnek pénzügyi és működtetési és fenntarthatósági tervet,

g) vadászatra jogosult ügyfél esetén a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiadott, az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt fennálló jogosultságáról szóló határozat másolatát,

h) az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat,

i) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatát,

j) közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló igazolást,

k) ha a 9. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt szolgáltatások közül valamelyiket az ügyfél más szolgáltatóval történő megállapodás keretében végzi, az erről szóló megállapodást,

l) a kiadásokat létesítményenként elkülönítetten tartalmazó, a Vhr. 30. § (1) bekezdésében meghatározott MVH által rendszeresített formanyomtatványokat.

(2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén a Vhr. 27. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően mellékelni kell

a) ha a beruházás építési engedélyköteles

aa) az ügyfél nevére szóló építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság igazolását az építésügyi eljárás megindításáról és

ab) az ügyfél nevére szóló az aa) alpontban szereplő építési engedély részeként engedélyezett vagy engedélyezésre benyújtott építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzését,

b) ha a beruházás nem építési engedélyköteles

ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles és

bb) az ügyfél nevére szóló építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzését.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok esetében hiánypótlásnak helye nincs.

13. § (1) E rendelet alapján az ügyfél kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be támogatási időszakonként, amely azonban több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat.

(2) E rendelet alapján az ügyfél újabb támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet,

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet,

c) a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek ösztönzésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 150/2009. (XI. 6.) FVM rendelet és

d) az e rendelet

keretében benyújtott támogatási kérelméhez kapcsolt utolsó kifizetési kérelmét benyújtotta.

(3) Ha az ügyfél rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott rendeletek keretében benyújtott, de még el nem bírált támogatási kérelemmel vagy ezen támogatási kérelem vonatkozásában nem rendelkezik jogerős támogatási határozattal, e rendelet alapján benyújtott újabb támogatási kérelem csak akkor támogatható, ha a korábbi támogatási kérelme jogerős határozattal elutasításra került.

7. A támogatási kérelem elbírálása

14. § (1) A támogatási kérelmet az MVH az 1. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el.

(2) A kizárólag 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 4. célterületre irányuló támogatási kérelmek esetében külön rangsor kerül állításra.

(3) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha

a) a megítélhető támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 forintot,

b) az e rendelet 1. melléklete szerint meghatározott értékelési rendszerben elérhető maximum pontszám legalább 50%-át nem éri el.

(4) Ha az ügyfél a 12. § (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott értékhatárokra tekintettel nem köteles üzleti tervet, vagy működtetési és fenntarthatósági tervet benyújtani, a támogatási kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

8. A kifizetési kérelem benyújtása

15. § (1)6

(2) A kifizetési kérelem

a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatokat,

b) az ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatokat,

c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,

d) az elszámolt kiadásokra vonatkozó adatokat,

e) az elszámolt kiadások indokoltságát alátámasztó adatokat,

f) a lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozó adatokat,

g) a megvalósult fejlesztésre vonatkozó információkat,

h) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről

tartalmazza.

(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, üzemeltetési engedélyt,

b) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fejlesztés esetén a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14. §-a szerint kiadott igazolást,

c) a 2. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott fejlesztések esetén a szolgáltatás minősítéséről szóló igazolást, és

d) a turisztikai szakmai szervezeti tagság igazolását.

(4)7 A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően – az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – háromhavonta nyújthat be kifizetési kérelmet.

(5)8 Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdésben meghatározott valamely okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, az egyéb feltételek fennállása esetén kifizetési kérelmének helyt kell adni, ezen okiratot pedig a kifizetési határozat közlésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtania.

9. A támogatás nem jogszerű felhasználása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények

16. §9 (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles a támogatási összegből – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, az 9. § (2) bekezdés a) pontjához kapcsolódó együttműködési megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, akkor a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összegből – együttműködési megállapodásonként egyszer – 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(4) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 9. § (2) bekezdés d) vagy f) pontja szerinti kötelezettségének, továbbá pótolható mulasztás esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor az ügyfél kötelezettségszegés esetén köteles a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 500 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(5) Amennyiben az ügyfélnek a 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjára irányuló fejlesztéshez kapcsolódó vadászati jogosultsága az üzemeltetési kötelezettség alatt megszűnik, akkor az ügyfél köteles az új vadászati jogosultság igényléséről nyilatkozni az MVH részére, valamint a megszerzett új vadászati jogosultságról szóló határozat hiteles másolatát benyújtani az MVH részére 2017. december 31-ig. Amennyiben az ügyfél nem szerzi meg az új vadászati jogosultságot 2017. december 31-ig, akkor a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(6)10 Amennyiben az ügyfél a 15. § (5) bekezdésében írt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

10. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17/A. §11 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított 1. melléklet I–II. pontját és III. pont A) alpontját az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor12 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17/B. §13 E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 15. § (4) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor14 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17/C. §15 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 16. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor16 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

17/D. §17 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 15. § (4) és (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor18 folyamatban lévő eljárásokban valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

17/E. §19 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított 15. § (5) bekezdést és 16. § (6) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor20 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

18. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 55. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

18/A. §21 E rendelet alapján 2012-től támogatási kérelem nem nyújtható be.

1. melléklet a 44/2011. (V. 26.) VM rendelethez22Értékelési szempontok

I.    Szakmai szempontok

 

 

A

B

C

 

1.

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés alapját képező dokumentumok

Értékeléshez rendelhető pontszám

 

2.

1. A fejlesztés kapcsolódik az ügyfél által működtetett már meglévő turisztikai szolgáltatáshoz

Támogatási kérelem

 

 

3.

Igen

 

10 pont

 

4.

Nem

 

5 pont

 

5.

2. Az ügyfél a fejlesztéséhez az üzemeltetési időszak alatt helyi vagy regionális turisztikai látványosságok, hagyományos tevékenységek bemutatását kapcsolja, máshol vagy más tulajdonában álló értékek közül legalább egyet programként tervez bemutatni, vagy hagyományos tevékenységek bemutatását kapcsolja, amelyet megjelenít a fejleszteni kívánt szolgáltatásához kapcsolódó marketing anyagokban

Programterv vagy együttműködési megállapodás (az MVH által rendszeresített formanyomtatványon)

 

 

6.

Rendelkezik Programtervvel és releváns együttműködési megállapodással, és legalább 4 különböző fél eltérő értékeit mutatja be

 

15 pont

 

7.

Rendelkezik Programtervvel vagy releváns együttműködési megállapodással, és legalább 4 különböző fél eltérő értékeit mutatja be

 

10 pont

 

8.

Rendelkezik Programtervvel vagy releváns együttműködési megállapodással

 

5 pont

 

9.

Nem rendelkezik sem Programtervvel, sem együttműködési megállapodással

 

0 pont

 

10.

3. Az ügyfél tagja valamely országos jelentőségű turisztikai szervezetnek, vagy olyan országos szervezetnek, amely szorosan kapcsolódik a tervezett fejlesztendő tevékenységhez

Támogatási kérelem és a turisztikai szervezet által kiállított igazolás

 

 

11.

– Igen

 

10 pont

 

12.

– Nem

 

0 pont

 

13.

4. Az ügyfél tagja valamely helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezetnek:

Helyi TDM igazolása

 

 

14.

– Igen

 

5 pont

 

15.

– Nem

 

0 pont

 

16.

Összesen legfeljebb:

 

40 pont


II.    Horizontális szempontok

 

 

A

B

C

 

1.

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés alapját képező dokumentumok

Értékeléshez rendelhető pontszám

 

2.

1. A kérelem benyújtását megelőző naptári év átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására (Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma):

Pénzügyi terv

 

 

3.

– 1 000 000–7 000 000 Ft/új munkahely

 

16 pont

 

4.

– 7 000 001–14 000 000 Ft/új munkahely

 

13 pont

 

5.

– 14 000 001–21 000 000 Ft/új munkahely

 

10 pont

 

6.

– 21 000 001–28 000 000 Ft/új munkahely

 

7 pont

 

7.

– 28 000 001–35 000 000 Ft/új munkahely

 

5 pont

 

8.

Munkahelyet tart meg (üzemeltetési időszak utolsó évének átlag foglalkoztatotti létszáma nem kisebb, mint a benyújtást megelőző naptári év átlaglétszáma) – működő turisztikai szolgáltatás esetében

 

4 pont

 

9.

2. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ kártyával rendelkező, vagy csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését követően az üzemeltetési kötelezettség végéig foglalkoztatja:

Ügyfél nyilatkozata

 

 

10.

– Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat (beleértve az önfoglalkoztatást)

 

10 pont

 

11.

– 1, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat

 

5 pont

 

12.

– Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót

 

0 pont

 

13.

3. A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. melléklete vagy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete és a támogatási kérelem

 

 

14.

– Igen

 

10 pont

 

15.

– Nem

 

0 pont

 

16.

4. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának
1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helységnévtárban szereplő adatok alapján. (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

 

17.

– 1000 fő alatti

 

8 pont

 

 

– 1000–2000 fő közötti

 

5 pont

 

 

– 2001–3000 fő közötti

 

3 pont

 

 

– 3000 fő feletti

 

0 pont

 

18.

5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése megoldott:

Tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

 

 

19.

– A fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik és az épületen, építményen belüli akadálymentes közeledés biztosított lesz

 

5 pont

 

20.

– A fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közeledés biztosított lesz

 

3 pont

 

21.

– A fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető, vagy akadálymentesített épületben, építményben történik meg

 

2 pont

 

22.

– Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

 

0 pont

 

23.

6. A beruházásnak része a megújuló- vagy bioenergia hasznosítás

Tervdokumentációval alátámasztott árajánlat

 

 

24.

ha a beruházás keretében jóváhagyott támogatást tekintve eszközbeszerzés, eszköz telepítése és építési beruházás is történik a fenti célokra irányulóan

 

5 pont

 

25.

ha a beruházás keretében jóváhagyott támogatást tekintve eszközbeszerzés, annak telepítése vagy építési beruházás történik a fenti célokra irányulóan

 

3 pont

 

26.

ha a beruházás keretében jóváhagyott támogatást tekintve sem eszközbeszerzés sem eszköz telepítése sem pedig építési beruházás nem történik a fenti célokra irányulóan

 

0 pont

 

27.

7. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek és célterületek, vagy a 4. célterület esetén alcélterületek kapcsolódása alapján)

Támogatási kérelem

 

 

28.

Kettőnél több célterületre irányul

 

6 pont

 

29.

Kettő célterületre irányul

 

3 pont

 

30.

Egy célterületre irányul

 

0 pont

 

31.

Összesen legfeljebb:

 

60 pontIII.    Pénzügyi szempontok
A) Önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy esetében

 

 

A

B

C

 

1

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez rendelhető maximális pontszám

 

2

Kérelmező értékelése a bázis évre vonatkozóan

Ha a bázisévben* a felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz képest 3,01% feletti, akkor 3 pont, ha 3% és 2,01% között van, akkor 2 pont, ha 2% és 1,01% között van, akkor 1 pont, míg ha 1% alatti, akkor 0 pont.

3 pont

 

3

Ha bázisévben a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest 13,01% feletti, akkor 3 pont, ha 13% és 9,01% között van, akkor
2 pont, ha 9% és 5,01% között van, akkor 1 pont, míg ha 5% alatti, akkor 0 pont.

3 pont

 

4

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek fedezik-e a működési kiadások 50%-át) Ha igen akkor 3 pont, ha nem akkor 0 pont.

3 pont

 

5

Kérelmező értékelése a beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan

Ha a támogatási kérelem benyújtását követő
4. évben a felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz képest 2,01% feletti, akkor
2 pont, ha 2% és 1,01% között van, akkor
1 pont, míg ha 1% alatti, akkor 0 pont.

2 pont

 

6

Ha a támogatási kérelem benyújtását követő
4. évben a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest 9,01% feletti, akkor 2 pont, ha 9% és 5,01% között van, akkor 1 pont, míg ha 5% alatti, akkor 0 pont.

2 pont

 

7

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek fedezik-e a működési kiadások 50%-át) Ha igen akkor 2 pont, ha nem akkor 0 pont.

2 pont

 

8

Üzemeltetési vizsgálat

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések
a bázisévhez képest a támogatási kérelem benyújtását követő 4. évre nőnek, akkor
2 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont.

5 pont

 

9

Összesen legfeljebb:

 

20 pont


B) Természetes személy esetében

 

 

A

B

C

 

1

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez rendelhető pontszám

 

2

Kérelmező értékelése:

Az ügyfélnek a bázisévben a turisztikai tevékenységből származó árbevétel értéke eléri a (induló tevékenység esetén a benyújtást követő második év a bázisév):

 

 

3

Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás fejlesztése is történik)

600 000 Ft-ot, akkor 1 pont

 

800 000 Ft-ot, akkor 2 pont

 

1 millió Ft-ot, akkor 3 pont

 

1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont

 

4

Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén (amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik)

200 000 Ft-ot, akkor 1 pont

 

400 000 Ft-ot, akkor 2 pont

 

600 000 Ft-ot, akkor 3 pont

 

800 000 Ft-ot, akkor 4 pont

 

5

Lovas, bor, vadász, vízi, erdei, és horgász turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik)

600 000 Ft-ot, akkor 1 pont

 

800 000 Ft-ot, akkor 2 pont

 

1 millió Ft-ot, akkor 3 pont

 

1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont

 

6

Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell figyelembe venni, amelyikből a legnagyobb bevétel származik.

 

 

7

Kihasználtság vizsgálat:

Bázisévre vonatkozóan (induló tevékenység esetén a benyújtást követő második év a bázisév):

 

 

8

Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás fejlesztése is történik)amennyiben az ügyfél által a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott egy vendégszobára (függetlenül a férőhelyek számától) eső turisztikai árbevétele eléri a

200. 000 Ft-ot, akkor 2 pont

 

250 000 Ft-ot, akkor 3 pont

 

300 000 Ft-ot, akkor 4 pont

 

9

Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén (amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik) amennyiben az ügyfél által a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi árbevétele az agroturisztikai szolgáltató tevékenyből eléri a

20 000 Ft-ot, akkor 2 pont

 

30 000 Ft-ot, akkor 3 pont

 

40 000 Ft-ot, akkor 4 pont

 

10

Lovas, bor, vadász, vízi, erdei, és horgász turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik)amennyiben az ügyfél által a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató tevékenyből eléri a

40 000 Ft-ot, akkor 2 pont

 

60 000 Ft-ot, akkor 3 pont

 

80 000 Ft-ot, akkor 4 pont

 

11

Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell figyelembe venni, amelyikből a legnagyobb bevétel származik.

 

 

12

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelőző két év átlagában (induló tevékenység esetén a benyújtást követő két átlagát vizsgálja)

10% felett van, akkor 1 pont; ha

 

15% felett van, akkor 2 pont.

 

Ha nem állapítható meg kihasználtság, akkor 0 pont.

 

13

Üzemeltetési vizsgálat:

Amennyiben az ügyfél kihasználtság mutatója a támogatási kérelem benyújtását követő 4. évben

10%-kal haladja meg a bázisév adatát, akkor
1 pont;

 

ha 20%-kal, akkor 2 pont.

 

Induló szolgáltató esetében,
ha a kihasználtság eléri a

 

10%-ot akkor 1 pont, ha a

 

15%-ot, akkor 2 pont.

 

14

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 4. évben realizált árbevétele, a bázisév árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás (induló tevékenység esetén a benyújtást követő második év a bázisév)

0,4-szeresét, akkor 2 pont,
ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.

 

 

 

15

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi turizmusból származó árbevétele a támogatási kérelem benyújtását követő 4. évben a bázisévhez képest (induló tevékenység esetén a benyújtást követő második év a bázisév):

 

 

16

Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás fejlesztése is történik)

20%-kal nagyobb mértékben bővül,
akkor 2 pont, ha

 

40%-kal nagyobb mértékben, akkor 4 pont.

 

Induló szállásadó esetében, ha a bevétel eléri

 

az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2 pont, ha

 

az 1.600 000 Ft-ot akkor 4 pont.

 

17

Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén (amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik)

20%-kal nagyobb mértékben bővül,
akkor 2 pont, ha

 

40%-kal nagyobb mértékben, akkor 4 pont.

 

Induló szolgáltató esetében, ha a bevétel eléri

 

a 600 000 Ft-ot, akkor a 2 pont, ha

 

a 800 000 Ft-ot, akkor 4 pont.

 

18

Lovas, bor, vadász, vízi, erdei, és horgász turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik)

20%-kal nagyobb mértékben bővül,
akkor 2 pont, ha

 

 

 

 

40%-kal nagyobb mértékben, akkor 4 pont.

 

Induló szolgáltató esetében, ha a bevétel eléri

 

az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2 pont, ha

 

az 1 600 000 Ft-ot akkor 4 pont.

 

19

Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell figyelembe venni, amelyikből a legnagyobb bevétel származik.

 

 

20

Összesen legfeljebb:

20 pontC) Egyéni vállalkozó, mikro,- kis- vagy középvállalkozás esetében

 

 

A

B

C

 

1

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez rendelhető pontszám

 

2

Kérelmező értékelése:

Az ügyfélnek a bázisévben a turisztikai tevékenységből az egy alkalmazottra jutó árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az adóalapba beszámított árbevétel) értékének vizsgálata

meghaladja a 3 millió forintot
akkor 1 pont,
ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont,

 

(Induló szállásadó/ szolgáltató esetében a számítást a pályázat és az azt követő 2 évi terv átlaga alapján kell elvégezni.)

ha az 5 millió forintot 3 pont,

 

ha a 6 millió forintot, akkor 4 pont.

 

Amennyiben nincsen alkalmazott, vagy az érték 3 millió forint alatt van akkor 0 pont.

 

 

 

3

Kihasználtság vizsgálat:

Bázisévre vonatkozóan (induló tevékenység esetén a benyújtást követő második év a bázisév):

 

 

4

Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás fejlesztése is történik) amennyiben az ügyfél által a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott egy vendégszobára (függetlenül a férőhelyek számától) eső turisztikai árbevétele eléri a

200. 000 Ft-ot, akkor 2 pont

 

250 000 Ft-ot, akkor 3 pont

 

300 000 Ft-ot, akkor 4 pont

 

5

Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén (amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik) amennyiben az ügyfél által a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi árbevétele az agroturisztikai szolgáltató tevékenyből eléri a

20 000 Ft-ot, akkor 2 pont

 

30 000 Ft-ot, akkor 3 pont

 

40 000 Ft-ot, akkor 4 pont

 

6

Lovas, bor, vadász, vízi, erdei, és horgász turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik) amennyiben az ügyfél által a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató tevékenyből eléri a

40 000 Ft-ot, akkor 2 pont

 

60 000 Ft-ot, akkor 3 pont

 

80 000 Ft-ot, akkor 4 pont

 

7

Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell figyelembe venni amelyikből a legnagyobb bevétel származik.

 

 

8

Amennyiben az ügyfél kihasználtság mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelőző két év átlagában (induló tevékenység esetén a benyújtást követő két év átlagát vizsgálja)

10% felett van, akkor 1 pont; ha

 

15% felett van, akkor 2 pont.

 

Ha nem állapítható meg kihasználtság,
akkor 0 pont.

 

9

Üzemeltetési vizsgálat:

Amennyiben az ügyfél kihasználtság mutatója a támogatási kérelem benyújtását követő 4. évben

10%-kal haladja meg a bázisév adatát,
akkor 1 pont;

 

ha 20%-kal, akkor 2 pont.

 

Induló szolgáltató esetében ha a kihasználtság eléri a

 

10%-ot akkor 1 pont, ha a

 

15%-ot, akkor 2 pont.

 

10

Ha az ügyfélnek a támogatási kérelem benyújtását követő 4. évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele) a bázisév árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás (induló tevékenység esetén a benyújtást követő második év a bázisév)

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha

 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.

 

11

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi turizmusból származó árbevétele a támogatási kérelem benyújtását követő 4. évben a bázisévhez képest:

 

 

12

Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás fejlesztése is történik)

20%-kal nagyobb mértékben bővül,
akkor 2 pont, ha

 

40%-kal nagyobb mértékben, akkor 4 pont.

 

Induló szállásadó esetében, ha a bevétel eléri

 

az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2 pont, ha

 

az 1 600 000 Ft-ot akkor 4 pont.

 

13

Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén (amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik)

20%-kal nagyobb mértékben bővül,
akkor 2 pont, ha

 

40%-kal nagyobb mértékben, akkor 4 pont.

 

Induló szolgáltató esetében, ha a bevétel eléri

 

a 600 000 Ft-ot, akkor a 2 pont, ha

 

a 800 000 Ft-ot, akkor 4 pont.

 

14

Lovas, bor, vadász. vízi, erdei, és horgász turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik)

20%-kal nagyobb mértékben bővül,
akkor 2 pont, ha

 

40%-kal nagyobb mértékben, akkor 4 pont.

 

Induló szolgáltató esetében, ha a bevétel eléri

 

az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2 pont, ha

 

az 1 600 000 Ft-ot akkor 4 pont.

 

15

Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell figyelembe venni, amelyikből a legnagyobb bevétel származik.

 

 

16

Összesen legfeljebb:

20 pontIV.    Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

 

 

A

B

 

1

Pénzügyi terv összesen:

20 pont

 

2

Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv

max. 30+10 pont

 

3

Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv és a pénzügyi terv összesen legfeljebb

60 pont

 

4

A támogatási kérelemben elérhető maximum pontszám

160 pont*Bázisév: a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes gazdasági év

2. melléklet a 44/2011. (V. 26.) VM rendelethezKiadásként nem elszámolható eszközök

 

A

B

1

Vámtarifaszám

Megnevezés

2

73084010

Bányatám vasból vagy acélból

3

84011000

Atomreaktor

4

84012000

Izotóp szétválasztására szolgáló gép és alkatrésze

5

84013000

Nem sugárzó fűtőanyagelem /patron

6

84014000

Atomreaktor-alkatrész

7

84061000

Gőzturbina /víz- vagy más gőz üzemű/ hajózáshoz

8

84068110

Gőzturbina villamos energia termeléshez, 40 MW-nál nagyobb teljesítményű

9

84068190

Más gőzturbina, 40 MW-nál nagyobb teljesítményű (kiv. hajózásban és a villamos energia termelésben használt)

10

84068211

Gőzturbina, legfeljebb 10 MW teljesítményű, villamos energia termeléshez

11

84068219

Gőzturbina, több mint 10 MW, legfeljebb 40 MW teljesítményű, villamos energia termeléshez

12

84068290

Más gőzturbina, legfeljebb 40 MW teljesítményű (kiv. hajózásban és a villamos energia termelésben használt)

13

84069010

Sztátor-lapát, rotor és lapátja gőzturbinához

14

84069090

Más alkatrész gőzturbinához (kiv. sztátor-lapát, a rotor és lapátja)

15

84071000

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús repülőgépmotor

16

84072110

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhető, max 325 cm3

17

84072191

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhető, több mint 325 cm3, legfeljebb 30 kW teljesítményű

18

84072199

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhető, több mint 325 cm3, több mint 30 kW teljesítményű

19

84072920

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthető, legfeljebb 200 kW teljesítményű

20

84072980

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthető, több mint 200 kW teljesítményű

21

84073100

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, legfeljebb 50 cm3

22

84073210

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 125 cm3

23

84073290

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, 125 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3

24

84073310

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3, ipari összeszerelésre

25

84073390

Más szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 (kiv. ipari összeszerelésre)

26

84073410

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, több mint 1000 cm3, ipari összeszerelésre

27

84073430

Használt szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, több mint 1000 cm3

28

84073491

Új szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, több mint 1000 cm3, de legfeljebb 1500 cm3

29

84073499

Új szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, több mint 1500 cm3

30

84079010

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús motor, (kiv. repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), legfeljebb 250 cm3 űrtartalmú

31

84079050

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), több mint 250 cm3 űrtartalmú, ipari összeszerelésre

32

84079080

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), nem ipari összeszerelésre, legfeljebb 10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 űrtartalmú

33

84079090

Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), nem ipari összeszerelésre, több mint 10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 űrtartalmú

34

84081011

Használt dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz

35

84081019

Használt dízel-, féldízelmotor hajózáshoz (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

36

84081022

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye max. 15 kW

37

84081024

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye max. 15 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

38

84081026

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 15 kW, de max. 50 kW

39

84081028

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 15 kW de max. 50 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

40

84081031

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 50 kW, de max. 100 kW

41

84081039

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 50 kW de max. 100 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

42

84081041

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 100 kW, de max. 200 kW

43

84081049

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 100 kW de max. 200 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

44

84081051

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 200 kW, de max. 300 kW

45

84081059

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 200 kW de max. 300 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

46

84081061

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 300 kW, de max. 500 kW

47

84081069

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 300 kW de max. 500 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

48

84081071

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 500 kW, de max. 1000 kW

49

84081079

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 500 kW de max. 1000 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

50

84081081

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 1000 kW, de max. 5000 kW

51

84081089

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 1000 kW de max. 5000 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

52

84081091

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 5000 kW

53

84081099

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 5000 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

54

84082031

Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, legfeljebb 50 kW teljesítménnyel, kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz

55

84082035

Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW teljesítménnyel, kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz

56

84082037

Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 100 kW, teljesítmény felett

57

84082051

Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz legfeljebb 50 kW teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, ill. kerekes traktor)

58

84082055

Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, ill. kerekes traktor)

59

84082057

Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz (kiv. a kerekes traktor), több mint 100 kW, de legfeljebb 200 kW teljesítménnyel

60

84082099

Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz, több mint 200 kW teljesítmény felett (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok ill. kerekes traktor)

61

84089021

Dízel- és féldízel vasúti hajtómotor (kiv. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

62

84089027

Dízel- és féldízel használt hajtómotor (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

63

84089041

Dízel- és féldízel új hajtómotor, legfeljebb 15 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

64

84089043

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

65

84089045

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 30 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

66

84089047

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

67

84089061

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

68

84089065

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

69

84089067

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

70

84089081

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 1000 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

71

84089085

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 1000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 5000 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

72

84089089

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 5000 kW-ot meghaladó (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

73

84091000

Alkatrész belsőégésű repülőmotorhoz, másutt nem említett

74

84099100

Kompresssziós gyújtású motor alkatrésze (kiv. szikragyújtású dugattyús)

75

84099900

Más, pl. kompressziós gyújtású /dízel- vagy féldízel/ motor alkatrésze

76

84101100

Vízturbina és vízikerék legfeljebb 1000 kW teljesítménnyel

77

84101200

Vízturbina és vízikerék több mint 1000 kW, de legfeljebb 10 000 kW teljesítménnyel

78

84101300

Vízturbina és vízikerék több mint 10 000 kW teljesítmény felett

79

84109010

Vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói öntöttvasból vagy -acélból

80

84109090

Más vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói (kiv. öntöttvasból vagy -acélból készültek)

81

84111100

Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerővel

82

84111210

Sugárhajtású gázturbina több mint 25 kN, de legfeljebb 44 kN tolóerővel

83

84111230

Sugárhajtású gázturbina több mint 44 kN, de legfeljebb 132 kN tolóerővel

84

84111280

Sugárhajtású gázturbina több mint 132 kN tolóerővel

85

84112100

Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1100 kW teljesítménnyel

86

84112220

Légcsavaros gázturbina több mint 1100 kW, de legfeljebb 3730 kW teljesítménnyel

87

84112280

Légcsavaros gázturbina több mint 3730 kW teljesítménnyel

88

84118100

Gázturbina legfeljebb 5000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

89

84118220

Gázturbina több mint 5000 kW, de legfeljebb 20 000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

90

84118260

Gázturbina több mint 20 000 kW, de legfeljebb 50 000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

91

84118280

Gázturbina 50 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

92

84119100

Alkatrész sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbinához

93

84119900

Alkatrész gázturbinához (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

94

84121000

Nem turbórendszerű, sugárhajtású motor

95

84131100

Töltőállomáson vagy szervizben használt üzemanyag- vagy kenőanyagadagoló szivattyú

96

84798930

Mozgatható hajtású bányatám


Nem támogatható a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalom körébe tartozó eszköz beszerzése!

3. melléklet a 44/2011. (V. 26.) VM rendelethezFalusi szálláshely és egyéb szálláshely kialakítására vonatkozó feltételrendszer

I.    A vendégszobák / lakrészek alapkövetelményei

 

 

A

B

 

1

Szempontok

Követelmények

 

2

Vízellátás

Ivóvíz minőségű hideg-meleg víz

 

3

Fűtésmód

Központi vagy egyedi (villannyal, gázzal, olajjal, kandallóval, kemencével, megújuló energiával)

 

4

Szennyvízelvezetés

Szennyvízcsatorna, ami lehet közcsatorna vagy ennek hiányában zárt szennyvíz tároló

 

5

Fűtés hőfoka

Szoba: 20 °C, fürdőszoba, mosdó 22 °C

 

6

Konyha

Beépített konyha vagy teakonyha

 

7

Étkező

Különálló étkező vagy étkezősarok

 

8

Pihenőkert

Kerti bútorral

 

9

Parkolási lehetőség

Van

 

10

Étkezési szolgáltatás

Önellátás vagy kérhető

 

11

Hulladékgyűjtés,
-elszállítás

Van

 

12

Vendégszobák, lakrészek szobáinak követelményei

Éjjeliszekrény, olvasólámpa, asztal (szobánként), szék (a fekvőhely számának megfelelő), akasztós, polcos ruhásszekrény, ruhaakasztókkal. Tükör, dugaszolóaljzat, papírkosár, függöny, sötétítő, zsalu vagy roló, pohár, szőnyeg, vasalási kellékek

 

13

Konyha berendezése, felszerelése

Étkezőedények, mosogatókefe /szivacs, törlőruhák, kéztörlő, fedeles, műanyag zsákkal bélelt szemetes, hibátlan főzőedények és eszközök, konyhaszekrény, mikrohullámú sütő, vízforraló, kenyérpirító, seprű és szemétlapát, felmosó vödör és ruha

 

14

Vízesblokk és annak felszereltsége

Fürdőszoba vagy zuhanyfülke és vízöblítéses WC a szobához tartozóan, ruhaszárító, fedeles egészségügyi szemetes, hajszárító, piperepolc, törölközőtartó, kádelő, dugaszolóaljzat

 

15

WC felszerelése

Angol WC, WC-papírtartó, WC-kefe, fedeles eü. vödör* A csak nyáron üzemelő vendégszobák fűtése nem előírás, de ajánlott


II.    Vendégház alapkövetelményei

 

 

A

B

 

1

Szempontok

Követelmények

 

2

Vízellátás

Ivóvíz minőségű hideg-meleg víz

 

3

Fűtésmód

Központi vagy egyedi (villannyal, gázzal, olajjal, kandallóval, kemencével, megújuló energiával)

 

4

Szennyvízelvezetés

Szennyvízcsatorna, ami lehet közcsatorna vagy ennek hiányában zárt szennyvíz tároló

 

5

Fűtés hőfoka

Szoba: 20 °C, fürdőszoba, mosdó 22 °C

 

6

Konyha

Elkülönített vagy beépített konyha

 

7

Étkező/társalgó

Különálló étkező, vagy étkezősarok

 

8

Parkolási lehetőség

Udvari parkoló

 

9

Étkezési szolgáltatás

Önellátás vagy kérhető

 

10

Hulladékgyűjtés, elszállítás

Van

 

11

Pihenőkert

Kerti bútorral

 

12

Vendégszobák, lakrészek szobáinak követelményei

Éjjeliszekrény, olvasólámpa, asztal (szobánként), szék vagy fotel (a fekvőhely számának megfelelő), akasztós, polcos ruhásszekrény ruhaakasztókkal. Tükör, dugaszolóaljzat, függöny, sötétítő, zsalu vagy roló, pohár, szőnyeg, vasalási kellékek

 

13

Konyha berendezése, felszerelése

Elkülönített konyha, étkezőedények, mosogatókefe /szivacs, törlőruhák, kéztörlő, fedeles, műanyag zsákkal bélelt szemetes, hibátlan főzőedények és eszközök, konyhaszekrény, mikrohullámú sütő, vízforraló, kenyérpirító, tűzhely, seprű és szemétlapát, felmosó vödör és ruha

 

14

Vizesblokk és annak felszereltsége

Fürdőszoba vagy zuhanyfülke és vízöblítéses WC a szobához tartozóan, ruhaszárító, fedeles eü.-i szemetes, hajszárító, piperepolc, törölközőtartó, kádelő, dugaszolóaljzat

 

15

WC felszerelése

Angol WC, WC-papírtartó, WC-kefe, fedeles eü. vödör
III.    Vendégszobák minimális alapterülete

 

 

A

B

 

1

Egyágyas vendégszoba

8 m2

 

2

Kétágyas vendégszoba

12 m2

 

3

Háromágyas vendégszoba

16 m2

 

4

Négyágyas vendégszoba

20 m2

 

5

Legmagasabb ágyszám szobánként (gyermekek számára emeletes ágy is megengedett)

4

4. melléklet a 44/2011. (V. 26.) VM rendelethez


A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtott támogatás esetén a fejlesztéssel érintett települések (5000 fő lakosságszám vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti települések kül- és belterületei kivéve a Budapest agglomerációjához tartozó településeket, a városi ranggal rendelkező településeket, valamint a kistérségi központokat).23

Abaliget
Abasár
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Abda
Abod
Ábrahámhegy
Acsa
Acsád
Acsalag
Ácsteszér
Adács
Ádánd
Adásztevel
Adorjánháza
Adorjás
Ág
Ágasegyháza
Ágfalva
Aggtelek
Agyagosszergény
Ajak
Aka
Akasztó
Alacska
Alap
Alattyán
Alcsútdoboz
Aldebrő
Algyő
Alibánfa
Almamellék
Almásfüzitő
Almásháza
Almáskamarás
Almáskeresztúr
Álmosd
Alsóberecki
Alsóbogát
Alsódobsza
Alsógagy
Alsómocsolád
Alsónána
Alsónemesapáti
Alsónyék
Alsóörs
Alsópáhok
Alsópetény
Alsórajk
Alsóregmec
Alsószenterzsébet
Alsószentiván
Alsószentmárton
Alsószölnök
Alsószuha
Alsótelekes
Alsótold
Alsóújlak
Alsóvadász
Ambrózfalva
Anarcs
Andocs
Andornaktálya
Andrásfa
Annavölgy
Apácatorna
Apagy
Apaj
Aparhant
Apátfalva
Apátistvánfalva
Apátvarasd
Apc
Áporka
Apostag
Aranyosapáti
Aranyosgadány
Arka
Arló
Arnót
Ároktő
Árpádhalom
Árpás
Ártánd
Ásotthalom
Ásványráró
Aszaló
Ászár
Aszófő
Áta
Átány
Atkár
Attala
Babarc
Babarcszőlős
Babócsa
Bábonymegyer
Babosdöbréte
Babót
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszőlős
Badacsonytördemic
Bag
Bagamér
Baglad
Bagod
Bágyogszovát
Baj
Bajánsenye
Bajna
Bajót
Bak
Bakháza
Bakóca
Bakonszeg
Bakonya
Bakonybánk
Bakonybél
Bakonycsernye
Bakonygyirót
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonykúti
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonypéterd
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonysárkány
Bakonyszentiván
Bakonyszentkirály
Bakonyszentlászló
Bakonyszombathely
Bakonyszücs
Bakonytamási
Baks
Baksa
Baktakék
Baktüttös
Balajt
Balástya
Balaton
Balatonakali
Balatonberény
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonendréd
Balatonfenyves
Balatonfőkajár
Balatongyörök
Balatonhenye
Balatonkeresztúr
Balatonmagyaród
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonrendes
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Balatonújlak
Balatonvilágos
Balinka
Ballószög
Balogunyom
Balotaszállás
Balsa
Bálványos
Bana
Bánd
Bánfa
Bánhorváti
Bánk
Bánokszentgyörgy
Bánréve
Bár
Barabás
Baracs
Baracska
Báránd
Baranyahídvég
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Barbacs
Bárdudvarnok
Barlahida
Bárna
Barnag
Bársonyos
Basal
Baskó
Báta
Bátaapáti
Baté
Bátmonostor
Bátor
Bátorliget
Bátya
Batyk
Bázakerettye
Bazsi
Béb
Becsehely
Becske
Becskeháza
Becsvölgye
Bedegkér
Bedő
Bejcgyertyános
Békás
Bekecs
Békéssámson
Békésszentandrás
Bekölce
Bélavár
Belecska
Beleg
Belezna
Bélmegyer
Beloiannisz
Belsősárd
Belvárdgyula
Benk
Bénye
Bér
Bérbaltavár
Bercel
Beregdaróc
Beregsurány
Berekböszörmény
Berekfürdő
Beremend
Berente
Beret
Berkenye
Berkesd
Berkesz
Bernecebaráti
Berzék
Berzence
Besence
Besenyőd
Besenyőtelek
Besenyszög
Besnyő
Beszterec
Bezedek
Bezenye
Bezeréd
Bezi
Bicsérd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Biharugra
Bikács
Bikal
Biri
Birján
Bisse
Boba
Bocfölde
Boconád
Bócsa
Bocska
Bocskaikert
Boda
Bodmér
Bodolyabér
Bodonhely
Bodony
Bodorfa
Bodrog
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Bogács
Bogád
Bogádmindszent
Bogdása
Bogyiszló
Bogyoszló
Bojt
Bókaháza
Bokod
Bokor
Boldog
Boldogasszonyfa
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Boldva
Bolhás
Bolhó
Boncodfölde
Bonyhádvarasd
Bonnya
Bordány
Borgáta
Borjád
Borota
Borsfa
Borsodbóta
Borsodgeszt
Borsodivánka
Borsodszentgyörgy
Borsodszirák
Borsosberény
Borszörcsök
Borzavár
Bosta
Botpalád
Botykapeterd
Bozzai
Bozsok
Bózsva
Bőcs
Böde
Bödeháza
Bögöt
Bögöte
Böhönye
Bököny
Bölcske
Bőny
Börcs
Börzönce
Bősárkány
Bőszénfa
Bucsa
Bucsu
Búcsúszentlászló
Bucsuta
Bugac
Bugacpusztaháza
Bugyi
Buj
Buják
Buzsák
Bükkábrány
Bükkaranyos
Bükkmogyorósd
Bükkösd
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentkereszt
Bükkszentmárton
Bükkzsérc
Bürüs
Büssü
Büttös
Cák
Cakóháza
Cece
Cégénydányád
Ceglédbercel
Cered
Chernelházadamonya
Cibakháza
Cikó
Cirák
Cún
Csabacsűd
Csabaszabadi
Csabdi
Csabrendek
Csáfordjánosfa
Csaholc
Csajág
Csákány
Csákánydoroszló
Csákberény
Csákvár
Csanádalberti
Csanádapáca
Csánig
Csány
Csányoszró
Csanytelek
Csapi
Csapod
Csárdaszállás
Csarnóta
Csaroda
Császár
Császártöltés
Császló
Csátalja
Csatár
Csataszög
Csatka
Csávoly
Csebény
Csécse
Csegöld
Csehbánya
Csehi
Csehimindszent
Csém
Csemő
Csempeszkopács
Csengele
Csengersima
Csengerújfalu
Csengőd
Csénye
Csenyéte
Csép
Csépa
Csér
Cserdi
Cserénfa
Cserépfalu
Cserépváralja
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Cserhátszentiván
Cserkeszőlő
Cserkút
Csernely
Cserszegtomaj
Csertalakos
Csertő
Csesznek
Csesztreg
Csesztve
Csetény
Csévharaszt
Csibrák
Csikéria
Csikóstőttős
Csikvánd
Csincse
Csipkerek
Csitár
Csobád
Csobaj
Csókakő
Csokonyavisonta
Csokvaomány
Csolnok
Csólyospálos
Csoma
Csombárd
Csonkahegyhát
Csonkamindszent
Csopak
Csór
Csót
Csöde
Csögle
Csökmő
Csököly
Csömend
Csömödér
Csönge
Csörnyeföld
Csörötnek
Csősz
Csővár
Csurgónagymarton
Dabronc
Dabrony
Dad
Dág
Dáka
Dalmand
Damak
Dámóc
Dánszentmiklós
Dány
Daraboshegy
Darány
Darnó
Darnózseli
Daruszentmiklós
Darvas
Dávod
Debercsény
Debréte
Decs
Dédestapolcsány
Dég
Dejtár
Demjén
Dencsháza
Dénesfa
Derekegyház
Deszk
Detek
Detk
Dinnyeberki
Diósberény
Diósjenő
Dióskál
Diósviszló
Doba
Doboz
Dobri
Dobronhegy
Dóc
Domaháza
Domaszék
Dombegyház
Dombiratos
Domony
Domoszló
Dormánd
Dorogháza
Dozmat
Döbörhegy
Döbröce
Döbrököz
Döbrönte
Döge
Dömös
Dömsöd
Dör
Dörgicse
Döröske
Dötk
Dövény
Drágszél
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávagárdony
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Drávatamási
Drégelypalánk
Dubicsány
Dudar
Duka
Dunaalmás
Dunaegyháza
Dunafalva
Dunakiliti
Dunapataj
Dunaremete
Dunaszeg
Dunaszekcső
Dunaszentbenedek
Dunaszentgyörgy
Dunaszentmiklós
Dunaszentpál
Dunasziget
Dunatetétlen
Dusnok
Dúzs
Ebergőc
Ebes
Écs
Ecséd
Ecseg
Ecsegfalva
Ecseny
Edde
Edve
Egerág
Egeralja
Egeraracsa
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerfarmos
Egerlövő
Egerszalók
Egerszólát
Égerszög
Egervár
Egervölgy
Egyed
Egyek
Egyházasdengeleg
Egyházasfalu
Egyházasgerge
Egyházasharaszti
Egyházashetye
Egyházashollós
Egyházaskesző
Egyházaskozár
Egyházasrádóc
Ellend
Előszállás
Encsencs
Endrefalva
Endrőc
Enese
Eperjes
Eperjeske
Eplény
Epöl
Erdőbénye
Erdőhorváti
Erdőkövesd
Erdőkürt
Erdősmárok
Erdősmecske
Erdőtarcsa
Erdőtelek
Erk
Érpatak
Érsekcsanád
Érsekhalma
Érsekvadkert
Értény
Erzsébet
Esztár
Eszteregnye
Esztergályhorváti
Ete
Etes
Etyek
Fábiánháza
Fábiánsebestyén
Fácánkert
Fadd
Fáj
Fajsz
Fancsal
Farád
Farkasgyepű
Farkaslyuk
Farmos
Fazekasboda
Fedémes
Fegyvernek
Fehértó
Fehérvárcsurgó
Feked
Feketeerdő
Felcsút
Feldebrő
Felgyő
Felpéc
Felsőberecki
Felsőcsatár
Felsődobsza
Felsőegerszeg
Felsőgagy
Felsőjánosfa
Felsőkelecsény
Felsőlajos
Felsőmarác
Felsőmocsolád
Felsőnána
Felsőnyárád
Felsőnyék
Felsőörs
Felsőpáhok
Felsőpetény
Felsőrajk
Felsőregmec
Felsőszenterzsébet
Felsőszentiván
Felsőszentmárton
Felsőszölnök
Felsőtárkány
Felsőtelekes
Felsőtold
Felsővadász
Fényeslitke
Fenyőfő
Ferencszállás
Fertőboz
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszéplak
Fiad
Filkeháza
Fityeház
Foktő
Folyás
Fonó
Fony
Forráskút
Forró
Földeák
Földes
Főnyed
Fulókércs
Furta
Füle
Fülesd
Fülöp
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Fülpösdaróc
Fürged
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Fűzvölgy
Gáborján
Gáborjánháza
Gacsály
Gadács
Gadány
Gadna
Gádoros
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Galambok
Galgaguta
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Gálosfa
Galvács
Gamás
Ganna
Gánt
Gara
Garáb
Garabonc
Garadna
Garbolc
Garé
Gasztony
Gátér
Gávavencsellő
Géberjén
Gecse
Géderlak
Gégény
Gelej
Gelénes
Gellénháza
Gelse
Gelsesziget
Gemzse
Gencsapáti
Gérce
Gerde
Gerendás
Gerényes
Geresdlak
Gerjen
Gersekarát
Geszt
Gesztely
Geszteréd
Gétye
Gibárt
Gic
Gige
Gilvánfa
Girincs
Gógánfa
Golop
Gomba
Gombosszeg
Gór
Gordisa
Gosztola
Gödre
Gölle
Gömörszőlős
Göncruszka
Gönyű
Görbeháza
Görcsöny
Görcsönydoboka
Görgeteg
Gősfa
Grábóc
Gulács
Gutorfölde
Gyalóka
Gyanógeregye
Gyarmat
Gyékényes
Gyenesdiás
Gyepükaján
Gyermely
Gyód
Gyóró
Gyömöre
Gyöngyfa
Gyöngyösfalu
Gyöngyöshalász
Gyöngyösmellék
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Győrasszonyfa
Györe
Györgytarló
Györköny
Győrladamér
Győröcske
Győrság
Győrsövényház
Győrszemere
Győrtelek
Győrújfalu
Győrvár
Győrzámoly
Gyugy
Gyulaháza
Gyulaj
Gyulakeszi
Gyúró
Gyügye
Gyüre
Gyűrűs
Hács
Hagyárosbörönd
Hahót
Hajdúbagos
Hajdúszovát
Hajmás
Hajmáskér
Halastó
Halászi
Halimba
Halmaj
Halmajugra
Halogy
Hangács
Hangony
Hantos
Harasztifalu
Harc
Harka
Harkakötöny
Háromfa
Háromhuta
Harsány
Hárskút
Harta
Hásságy
Hédervár
Hedrehely
Hegyesd
Hegyeshalom
Hegyfalu
Hegyháthodász
Hegyhátmaróc
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
Hegykő
Hegymagas
Hegymeg
Hegyszentmárton
Héhalom
Hejce
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőpapi
Hejőszalonta
Helesfa
Helvécia
Hencida
Hencse
Hercegkút
Hercegszántó
Heréd
Héreg
Herencsény
Heresznye
Hermánszeg
Hernád
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádkak
Hernádkércs
Hernádnémeti
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hernyék
Hét
Hetefejércse
Hetes
Hetvehely
Hetyefő
Hevesaranyos
Hevesvezekény
Hévízgyörk
Hidas
Hidasnémeti
Hidegkút
Hidegség
Hidvégardó
Himesháza
Himod
Hirics
Hobol
Hodász
Hollád
Hollóháza
Hollókő
Homokbödöge
Homokkomárom
Homokmégy
Homokszentgyörgy
Homorúd
Homrogd
Hont
Horpács
Hort
Hortobágy
Horváthertelend
Horvátlövő
Horvátzsidány
Hosszúhetény
Hosszúpályi
Hosszúpereszteg
Hosszúvíz
Hosszúvölgy
Hosztót
Hottó
Hőgyész
Hövej
Hugyag
Hunya
Hunyadfalva
Husztót
Ibafa
Iborfia
Igar
Igrici
Iharos
Iharosberény
Ikervár
Iklad
Iklanberény
Iklódbördőce
Ikrény
Iliny
Ilk
Illocska
Imola
Imrehegy
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipacsfa
Ipolydamásd
Ipolyszög
Ipolytarnóc
Ipolytölgyes
Ipolyvece
Iregszemcse
Irota
Ispánk
Istenmezeje
Istvándi
Iszkaszentgyörgy
Iszkáz
Isztimér
Ivád
Iván
Ivánbattyán
Ivánc
Iváncsa
Ivándárda
Izmény
Izsófalva
Jágónak
Ják
Jakabszállás
Jákfa
Jákfalva
Jákó
Jánd
Jánkmajtis
Jánosháza
Jánoshida
Járdánháza
Jármi
Jásd
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkarajenő
Jászladány
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Jásztelek
Jéke
Jenő
Jobaháza
Jobbágyi
Jósvafő
Juta
Kacorlak
Kács
Kacsóta
Kajárpéc
Kajászó
Kajdacs
Kakasd
Kákics
Kakucs
Kál
Kalaznó
Káld
Kálló
Kallósd
Kállósemjén
Kálmáncsa
Kálmánháza
Kálócfa
Káloz
Kám
Kamond
Kamut
Kánó
Kántorjánosi
Kány
Kánya
Kányavár
Kapolcs
Kápolna
Kápolnásnyék
Kapoly
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kapospula
Kaposújlak
Kaposszekcső
Kaposszerdahely
Káptalanfa
Káptalantóti
Kára
Karácsond
Karád
Karakó
Karakószörcsök
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kárász
Karcsa
Kardos
Kardoskút
Karmacs
Károlyháza
Karos
Kásád
Kaskantyú
Kastélyosdombó
Kaszaper
Kaszó
Katádfa
Katafa
Kátoly
Katymár
Káva
Kávás
Kazár
Kázsmárk
Kazsok
Kecskéd
Kehidakustány
Kék
Kékcse
Kéked
Kékesd
Kékkút
Kelebia
Keléd
Kelemér
Kéleshalom
Kelevíz
Kemence
Kemendollár
Kemeneshőgyész
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kemenesszentpéter
Keménfa
Kémes
Kemestaródfa
Kemse
Kenéz
Kenézlő
Kengyel
Kenyeri
Kercaszomor
Kercseliget
Kerecsend
Kerecseny
Kerekharaszt
Kereki
Kerékteleki
Keresztéte
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkáskápolna
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kérsemjén
Kerta
Kertészsziget
Keszeg
Kesznyéten
Keszőhidegkút
Kesztölc
Keszü
Kétbodony
Kétegyháza
Kéthely
Kétpó
Kétsoprony
Kétújfalu
Kétvölgy
Kéty
Kevermes
Kilimán
Kimle
Kincsesbánya
Királd
Királyegyháza
Királyhegyes
Királyszentistván
Kisapáti
Kisapostag
Kisar
Kisasszond
Kisasszonyfa
Kisbabot
Kisbágyon
Kisbajcs
Kisbajom
Kisbárapáti
Kisbárkány
Kisberény
Kisberzseny
Kisbeszterce
Kisbodak
Kisbucsa
Kisbudmér
Kiscsécs
Kiscsehi
Kiscsősz
Kisdér
Kisdobsza
Kisdombegyház
Kisdorog
Kisecset
Kisfalud
Kisfüzes
Kisgörbő
Kisgyalán
Kisgyőr
Kishajmás
Kisharsány
Kishartyán
Kisherend
Kishódos
Kishuta
Kisigmánd
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kiskinizs
Kiskorpád
Kiskunlacháza
Kiskutas
Kisláng
Kisléta
Kislippó
Kislőd
Kismányok
Kismarja
Kismaros
Kisnamény
Kisnána
Kisnémedi
Kisnyárád
Kispalád
Kispáli
Kispirit
Kisrákos
Kisrécse
Kisrozvágy
Kissikátor
Kissomlyó
Kistamási
Kistapolca
Kistokaj
Kistolmács
Kistormás
Kistótfalu
Kisunyom
Kisvarsány
Kisvásárhely
Kisvaszar
Kisvejke
Kiszombor
Kiszsidány
Kisszállás
Kisszékely
Kisszekeres
Kisszentmárton
Kissziget
Kisszőlős
Klárafalva
Kocs
Kocsér
Kocsola
Kocsord
Kóka
Kokad
Kolontár
Komjáti
Komlódtótfalu
Komlósd
Komlóska
Komoró
Kompolt
Kondó
Kondorfa
Kondoros
Kóny
Konyár
Kópháza
Koppányszántó
Korlát
Koroncó
Kórós
Kosd
Kóspallag
Kótaj
Kovácshida
Kovácsszénája
Kovácsvágás
Kozárd
Kozmadombja
Köblény
Köcsk
Kökény
Kőkút
Kölcse
Kölesd
Kölked
Kömlő
Kömlőd
Kömörő
Kömpöc
Környe
Köröm
Kőröshegy
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
Kőröstetétlen
Körösújfalu
Körösszakál
Körösszegapáti
Kőszárhegy
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Kötcse
Kötegyán
Kőtelek
Kővágóörs
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Kövegy
Köveskál
Krasznokvajda
Kulcs
Kunadacs
Kunágota
Kunbaja
Kunbaracs
Kuncsorba
Kunfehértó
Kunmadaras
Kunpeszér
Kunszállás
Kunsziget
Kup
Kupa
Kurd
Kurityán
Kustánszeg
Kutas
Kutasó
Kübekháza
Külsősárd
Külsővat
Küngös
Lábod
Lácacséke
Lad
Ladánybene
Ládbesenyő
Lajoskomárom
Lak
Lakhegy
Lakitelek
Lakócsa
Lánycsók
Lápafő
Lapáncsa
Laskod
Lasztonya
Látrány
Lázi
Leányvár
Lébény
Legénd
Legyesbénye
Léh
Lénárddaróc
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lengyel
Lepsény
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Letkés
Levél
Levelek
Libickozma
Lickóvadamos
Liget
Ligetfalva
Lipót
Lippó
Liptód
Lispeszentadorján
Liszó
Litér
Litka
Litke
Lócs
Lókút
Lónya
Lórév
Lothárd
Lovas
Lovasberény
Lovászhetény
Lovászi
Lovászpatona
Lőkösháza
Lövő
Lövőpetri
Lucfalva
Ludányhalászi
Ludas
Lukácsháza
Lulla
Lúzsok
Mád
Madaras
Madocsa
Maglóca
Magosliget
Magy
Magyaralmás
Magyaratád
Magyarbánhegyes
Magyarbóly
Magyarcsanád
Magyardombegyház
Magyaregregy
Magyaregres
Magyarföld
Magyargéc
Magyargencs
Magyarhertelend
Magyarhomorog
Magyarkeresztúr
Magyarkeszi
Magyarlak
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyarnádalja
Magyarnándor
Magyarpolány
Magyarsarlós
Magyarszecsőd
Magyarszék
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Magyarszombatfa
Magyartelek
Majs
Makád
Makkoshotyka
Maklár
Malomsok
Mályi
Mályinka
Mánd
Mánfa
Mány
Maráza
Marcalgergelyi
Marcaltő
Márfa
Máriahalom
Máriakálnok
Máriakéménd
Márianosztra
Markaz
Márkháza
Márkó
Markóc
Markotabödöge
Maróc
Marócsa
Márok
Márokföld
Márokpapi
Maroslele
Mártély
Martonfa
Martonyi
Mátételke
Mátraballa
Mátraderecske
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraszentimre
Mátraszőlős
Mátraterenye
Mátraverebély
Mátyásdomb
Matty
Mátyus
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mecsér
Medgyesbodzás
Medina
Megyaszó
Megyehíd
Megyer
Meggyeskovácsi
Méhkerék
Méhtelek
Mekényes
Mencshely
Mende
Méra
Merenye
Mérges
Mérk
Mernye
Mersevát
Mesterháza
Mesteri
Mesterszállás
Meszes
Meszlen
Mesztegnyő
Mezőcsokonya
Meződ
Mezőfalva
Mezőgyán
Mezőhék
Mezőkomárom
Mezőladány
Mezőlak
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Mezőörs
Mezőpeterd
Mezősas
Mezőszemere
Mezőszentgyörgy
Mezőszilas
Mezőtárkány
Mezőzombor
Miháld
Mihályfa
Mihálygerge
Mihályháza
Mihályi
Mike
Mikebuda
Mikekarácsonyfa
Mikepércs
Miklósi
Mikófalva
Mikóháza
Mikosszéplak
Milejszeg
Milota
Mindszentgodisa
Mindszentkálla
Misefa
Miske
Miszla
Mocsa
Mogyorósbánya
Mogyoróska
Moha
Mohora
Molnári
Molnaszecsőd
Molvány
Monaj
Monok
Monorierdő
Mónosbél
Monostorapáti
Monostorpályi
Monoszló
Monyoród
Mórágy
Móricgát
Mórichida
Mosdós
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Mosonudvar
Mozsgó
Mőcsény
Mucsfa
Mucsi
Múcsony
Muhi
Murakeresztúr
Murarátka
Muraszemenye
Murga
Murony
Nábrád
Nadap
Nádasd
Nádasdladány
Nágocs
Nagyacsád
Nagyalásony
Nagyar
Nagybajcs
Nagybakónak
Nagybánhegyes
Nagybaracska
Nagybarca
Nagybárkány
Nagyberény
Nagyberki
Nagybörzsöny
Nagybudmér
Nagycenk
Nagycsány
Nagycsécs
Nagycsepely
Nagycserkesz
Nagydém
Nagydobos
Nagydobsza
Nagydorog
Nagyér
Nagyesztergár
Nagyfüged
Nagygeresd
Nagygörbő
Nagygyimót
Nagyhajmás
Nagyharsány
Nagyhegyes
Nagyhódos
Nagyhuta
Nagyigmánd
Nagyiván
Nagykamarás
Nagykapornak
Nagykarácsony
Nagykereki
Nagykeresztúr
Nagykinizs
Nagykónyi
Nagykorpád
Nagykozár
Nagykökényes
Nagykölked
Nagykörű
Nagykutas
Nagylak
Nagylengyel
Nagylóc
Nagylók
Nagylózs
Nagymágocs
Nagymizdó
Nagynyárád
Nagyoroszi
Nagypáli
Nagypall
Nagypeterd
Nagypirit
Nagyrábé
Nagyrada
Nagyrákos
Nagyrécse
Nagyréde
Nagyrév
Nagyrozvágy
Nagysáp
Nagysimonyi
Nagyszakácsi
Nagyszékely
Nagyszekeres
Nagyszénás
Nagyszentjános
Nagyszokoly
Nagytálya
Nagytevel
Nagytilaj
Nagytótfalu
Nagytőke
Nagyút
Nagyvarsány
Nagyváty
Nagyvázsony
Nagyvejke
Nagyveleg
Nagyvenyim
Nagyvisnyó
Nak
Napkor
Nárai
Narda
Naszály
Négyes
Nekézseny
Nemesapáti
Nemesbikk
Nemesborzova
Nemesbőd
Nemesbük
Nemescsó
Nemesdéd
Nemesgörzsöny
Nemesgulács
Nemeshany
Nemeshetés
Nemeske
Nemeskér
Nemeskeresztúr
Nemeskisfalud
Nemeskocs
Nemeskolta
Nemesládony
Nemesmedves
Nemesnádudvar
Nemesnép
Nemespátró
Nemesrádó
Nemesrempehollós
Nemessándorháza
Nemesvámos
Nemesvid
Nemesvita
Nemesszalók
Nemesszentandrás
Németbánya
Németfalu
Németkér
Nemti
Neszmély
Nézsa
Nick
Nikla
Nógrád
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Nóráp
Noszlop
Noszvaj
Nova
Novaj
Novajidrány
Nőtincs
Nyalka
Nyárád
Nyáregyháza
Nyárlőrinc
Nyársapát
Nyésta
Nyim
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyirád
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíri
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírmártonfalva
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Nyomár
Nyőgér
Nyugotszenterzsébet
Nyúl
Óbánya
Óbarok
Óbudavár
Ócsárd
Ófalu
Ófehértó
Óföldeák
Óhíd
Okány
Okorág
Okorvölgy
Olasz
Olaszfa
Olaszfalu
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Old
Ólmod
Oltárc
Onga
Ónod
Ópályi
Ópusztaszer
Orbányosfa
Orci
Ordacsehi
Ordas
Orfalu
Orfű
Orgovány
Ormándlak
Ormosbánya
Oroszi
Oroszló
Orosztony
Ortaháza
Osli
Ostffyasszonyfa
Ostoros
Oszkó
Oszlár
Osztopán
Ózdfalu
Ozmánbük
Ozora
Öcs
Őcsény
Öcsöd
Ököritófülpös
Ölbő
Ömböly
Őr
Öregcsertő
Öreglak
Őrhalom
Őrimagyarósd
Örményes
Örménykút
Őrtilos
Örvényes
Ősagárd
Ősi
Öskü
Öttevény
Öttömös
Ötvöskónyi
Pácin
Pácsony
Padár
Páhi
Páka
Pakod
Pákozd
Palé
Pálfa
Pálfiszeg
Páli
Palkonya
Pálmajor
Pálmonostora
Pálosvörösmart
Palotabozsok
Palotás
Paloznak
Pamlény
Pamuk
Pánd
Pankasz
Pányok
Panyola
Pap
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Papkeszi
Pápoc
Papos
Páprád
Parád
Parádsasvár
Parasznya
Pári
Paszab
Pásztori
Pat
Patak
Patalom
Patapoklosi
Patca
Pátka
Patosfa
Pátroha
Patvarc
Pátyod
Pázmánd
Pázmándfalu
Pecöl
Pécsbagota
Pécsdevecser
Pécsely
Pécsudvard
Pellérd
Pély
Penc
Penészlek
Pénzesgyőr
Penyige
Pér
Pere
Perecse
Pereked
Perenye
Peresznye
Pereszteg
Perkáta
Perkupa
Perőcsény
Peterd
Péterhida
Péteri
Pétfürdő
Pethőhenye
Petneháza
Petőfibánya
Petőfiszállás
Petőháza
Petőmihályfa
Petrikeresztúr
Petrivente
Pettend
Piliny
Piliscsév
Pilismarót
Pincehely
Pinkamindszent
Pinnye
Piricse
Pirtó
Piskó
Pitvaros
Pócsa
Pocsaj
Pócspetri
Pogány
Pogányszentpéter
Pókaszepetk
Polány
Porcsalma
Pornóapáti
Poroszló
Porpác
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Pórszombat
Porva
Pósfa
Potony
Potyond
Pölöske
Pölöskefő
Pörböly
Pördefölde
Pötréte
Prügy
Pula
Pusztaapáti
Pusztaberki
Pusztacsalád
Pusztacsó
Pusztadobos
Pusztaederics
Pusztafalu
Pusztaföldvár
Pusztahencse
Pusztakovácsi
Pusztamagyaród
Pusztamérges
Pusztamiske
Pusztamonostor
Pusztaottlaka
Pusztaradvány
Pusztaszemes
Pusztaszentlászló
Pusztaszer
Pusztavacs
Pusztavám
Püski
Püspökhatvan
Püspökmolnári
Püspökszilágy
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábagyarmat
Rábahídvég
Rábakecöl
Rábapatona
Rábapaty
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábatamási
Rábatöttös
Rábcakapi
Ráckeresztúr
Rád
Rádfalva
Rádóckölked
Radostyán
Ragály
Rajka
Rakaca
Rakacaszend
Rákóczibánya
Rákócziújfalu
Ráksi
Ramocsa
Ramocsaháza
Rápolt
Raposka
Rásonysápberencs
Rátka
Rátót
Ravazd
Recsk
Réde
Rédics
Regéc
Regenye
Regöly
Rém
Répáshuta
Répceszemere
Répceszentgyörgy
Répcevis
Resznek
Rétalap
Rétközberencs
Révfülöp
Révleányvár
Rezi
Ricse
Rigács
Rigyác
Rimóc
Rinyabesenyő
Rinyakovácsi
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Rohod
Románd
Romhány
Romonya
Rózsafa
Rozsály
Rózsaszentmárton
Röjtökmuzsaj
Rönök
Röszke
Rudolftelep
Rum
Ruzsa
Ságújfalu
Ságvár
Sajóecseg
Sajógalgóc
Sajóhídvég
Sajóivánka
Sajókápolna
Sajókaza
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajómercse
Sajónémeti
Sajóörös
Sajópálfala
Sajópetri
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószöged
Sajóvámos
Sajóvelezd
Sajtoskál
Salföld
Salköveskút
Salomvár
Sály
Sámod
Sámsonháza
Sand
Sántos
Sáp
Sáránd
Sárazsadány
Sáregres
Sárfimizdó
Sárhida
Sárisáp
Sarkadkeresztúr
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sármellék
Sárok
Sárosd
Sárpilis
Sárrétudvari
Sarród
Sárszentágota
Sárszentlőrinc
Sárszentmihály
Sarud
Sáska
Sáta
Sátorhely
Sávoly
Segesd
Selyeb
Semjén
Semjénháza
Sénye
Sényő
Seregélyes
Serényfalva
Sérsekszőlős
Sikátor
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sima
Simaság
Simonfa
Sióagárd
Siójut
Sirok
Sitke
Sobor
Sokorópátka
Soltszentimre
Sóly
Som
Somberek
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Somodor
Somogyacsa
Somogyapáti
Somogyaracs
Somogyaszaló
Somogybabod
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyjád
Somogymeggyes
Somogysámson
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszil
Somogyszob
Somogytúr
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyviszló
Somogyzsitfa
Somoskőújfalu
Sonkád
Soponya
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sormás
Sorokpolány
Sóshartyán
Sóstófalva
Sósvertike
Sótony
Söjtör
Söpte
Söréd
Sukoró
Sumony
Súr
Surd
Sükösd
Sülysáp
Sümegcsehi
Sümegprága
Süttő
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Szabadhídvég
Szabadi
Szabadkígyós
Szabadszentkirály
Szabás
Szabolcs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szágy
Szajk
Szajla
Szajol
Szakácsi
Szakadát
Szakáld
Szakály
Szakcs
Szakmár
Szaknyér
Szakoly
Szakony
Szakonyfalu
Szákszend
Szalafő
Szalánta
Szalapa
Szalaszend
Szalatnak
Szálka
Szalkszentmárton
Szalmatercs
Szalonna
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szanda
Szank
Szántód
Szany
Szápár
Szaporca
Szár
Szárász
Szárazd
Szárföld
Szárliget
Szarvasgede
Szarvaskend
Szarvaskő
Szászberek
Szászfa
Szászvár
Szatmárcseke
Szátok
Szatta
Szatymaz
Szava
Szebény
Szécsénke
Szécsényfelfalu
Szécsisziget
Szederkény
Szedres
Szegerdő
Szegi
Szegilong
Szegvár
Székely
Székelyszabar
Székkutas
Szeleste
Szelevény
Szellő
Szemely
Szemenye
Szemere
Szendehely
Szendrőlád
Szenna
Szenta
Szentantalfa
Szentbalázs
Szentbékkálla
Szentborbás
Szentdénes
Szentdomonkos
Szente
Szentegát
Szentgál
Szentgáloskér
Szentgyörgyvár
Szentgyörgyvölgy
Szentimrefalva
Szentistván
Szentistvánbaksa
Szentjakabfa
Szentkatalin
Szentkirály
Szentkirályszabadja
Szentkozmadombja
Szentlászló
Szentliszló
Szentlőrinckáta
Szentmargitfalva
Szentmártonkáta
Szentpéterfa
Szentpéterfölde
Szentpéterszeg
Szentpéterúr
Szenyér
Szepetnek
Szerecseny
Szeremle
Szerep
Szergény
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Szigliget
Szihalom
Szijártóháza
Szil
Szilágy
Szilaspogony
Szilsárkány
Szilvágy
Szilvás
Szilvásvárad
Szilvásszentmárton
Szin
Szinpetri
Szirák
Szirmabesenyő
Szokolya
Szólád
Szomód
Szomolya
Szomor
Szorgalmatos
Szorosad
Szőc
Szőce
Szögliget
Szőke
Szőkéd
Szőkedencs
Szőlősardó
Szőlősgyörök
Szörény
Szúcs
Szuha
Szuhafő
Szuhakálló
Szuhogy
Szulimán
Szulok
Szurdokpüspöki
Szűcsi
Szügy
Szűr
Tabajd
Tabdi
Táborfalva
Tác
Tagyon
Takácsi
Tákos
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Taliándörögd
Tállya
Tanakajd
Táp
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Táplánszentkereszt
Tapsony
Tápszentmiklós
Tar
Tarany
Tarcal
Tard
Tardona
Tardos
Tarhos
Tarján
Tarjánpuszta
Tárkány
Tarnabod
Tarnalelesz
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmária
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tárnokréti
Tarpa
Tarrós
Táska
Tass
Taszár
Tataháza
Tatárszentgyörgy
Tázlár
Tekenye
Tékes
Teklafalu
Telekes
Telekgerendás
Teleki
Telkibánya
Tengelic
Tengeri
Tengőd
Tenk
Tényő
Tépe
Terem
Terény
Tereske
Teresztenye
Terpes
Tés
Tésa
Tésenfa
Téseny
Teskánd
Tetétlen
Tevel
Tibolddaróc
Tiborszállás
Tihany
Tikos
Tilaj
Timár
Tiszaadony
Tiszaalpár
Tiszabábolna
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszabő
Tiszabura
Tiszacsécse
Tiszacsermely
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszadob
Tiszadorogma
Tiszaeszlár
Tiszagyenda
Tiszagyulaháza
Tiszaigar
Tiszainoka
Tiszajenő
Tiszakanyár
Tiszakarád
Tiszakerecseny
Tiszakeszi
Tiszakóród
Tiszakürt
Tiszaladány
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszanána
Tiszaörs
Tiszapalkonya
Tiszapüspöki
Tiszarád
Tiszaroff
Tiszasas
Tiszasüly
Tiszaszalka
Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
Tiszasziget
Tiszaszőlős
Tiszatardos
Tiszatarján
Tiszatelek
Tiszatenyő
Tiszaug
Tiszavalk
Tiszavárkony
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tóalmás
Tófalu
Tófej
Tófű
Tokod
Tokodaltáró
Tokorcs
Tolcsva
Told
Tolmács
Tolnanémedi
Tomajmonostora
Tomor
Tompaládony
Tordas
Tormafölde
Tormás
Tormásliget
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Tornyiszentmiklós
Tornyosnémeti
Tornyospálca
Torony
Torvaj
Tószeg
Tótszentgyörgy
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Tótújfalu
Tótvázsony
Töltéstava
Tömörd
Tömörkény
Törökkoppány
Törtel
Töttös
Trizs
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrony
Túrricse
Tuzsér
Türje
Tüskevár
Tyukod
Udvar
Udvari
Ugod
Újbarok
Újcsanálos
Újdombrád
Újhartyán
Újiráz
Újireg
Újkenéz
Újkér
Újlengyel
Újléta
Újlőrincfalva
Újpetre
Újrónafő
Újsolt
Újszalonta
Újszentiván
Újszentmargita
Újszilvás
Újtelek
Újtikos
Újudvar
Újvárfalva
Ukk
Und
Úny
Uppony
Ura
Uraiújfalu
Úrhida
Úri
Úrkút
Uszka
Uszód
Uzsa
Üllés
Vácduka
Vácegres
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Vadna
Vadosfa
Vág
Vágáshuta
Vajdácska
Vajszló
Vajta
Vál
Valkó
Valkonya
Vállaj
Vállus
Vámosatya
Vámoscsalád
Vámosgyörk
Vámosmikola
Vámosoroszi
Vámosújfalu
Vámosszabadi
Váncsod
Vanyarc
Vanyola
Várad
Váralja
Varászló
Váraszó
Várbalog
Varbó
Varbóc
Várda
Várdomb
Várfölde
Varga
Várgesztes
Várkesző
Várong
Városföld
Városlőd
Varsád
Varsány
Várvölgy
Vasad
Vasalja
Vásárosbéc
Vásárosdombó
Vásárosfalu
Vásárosmiske
Vasasszonyfa
Vasboldogasszony
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vaskeresztes
Vaskút
Vasmegyer
Vaspör
Vassurány
Vaszar
Vászoly
Vasszécseny
Vasszentmihály
Vasszilvágy
Vát
Vatta
Vázsnok
Vécs
Végegyháza
Vejti
Vékény
Vekerd
Velem
Velemér
Velény
Véménd
Vének
Vereb
Verőce
Verpelét
Verseg
Versend
Vértesacsa
Vértesboglár
Vérteskethely
Vértessomló
Vértestolna
Vértesszőlős
Vése
Veszkény
Veszprémfajsz
Veszprémgalsa
Veszprémvarsány
Vezseny
Vid
Vigántpetend
Villánykövesd
Vilmány
Vilonya
Vilyvitány
Vinár
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Visnye
Visonta
Viss
Visz
Viszák
Viszló
Visznek
Vitnyéd
Vízvár
Vizslás
Vizsoly
Vokány
Vonyarcvashegy
Vöckönd
Völcsej
Vönöck
Vöröstó
Vörs
Zabar
Zádor
Zádorfalva
Zagyvarékas
Zagyvaszántó
Zajk
Zajta
Zákány
Zákányfalu
Zákányszék
Zala
Zalaapáti
Zalabaksa
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalacsány
Zalacséb
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalakomár
Zalaköveskút
Zalameggyes
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszegvár
Zalaszentbalázs
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentjakab
Zalaszentlászló
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zaláta
Zalatárnok
Zalaújlak
Zalavár
Zalavég
Zalkod
Zámoly
Zánka
Zaránk
Závod
Zebecke
Zebegény
Zemplénagárd
Zengővárkony
Zichyújfalu
Zics
Ziliz
Zimány
Zók
Zomba
Zubogy
Zsadány
Zsáka
Zsámbok
Zsana
Zsarolyán
Zsebeháza
Zsédeny
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
Zsennye
Zsira
Zsombó
Zsujta
Zsurk

5. melléklet a 44/2011. (V. 26.) VM rendelethez


Kizárólag külterületükkel vagy a KSH helységnévtárban egyéb belterületként feltüntetett településrészeikkel támogatásra jogosult települések köre

Abony
Albertirsa
Bábolna
Bácsalmás
Baja
Balkány
Bátaszék
Békés
Békéscsaba
Bonyhád
Cegléd
Csongrád
Dabas
Debrecen
Dunaföldvár
Edelény
Enying
Füzesabony
Gyomaendrőd
Gyula
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Heves
Hódmezővásárhely
Izsák
Jánoshalma
Jánossomorja
Jászberény
Kaba
Kaposvár
Karcag
Kecel
Kecskemét
Kerekegyháza
Keszthely
Kisbér
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kistelek
Komádi
Komló
Kunszentmárton
Kunszentmiklós
Lajosmizse
Martonvásár
Mezőberény
Mezőhegyes
Mezőtúr
Mohács
Monor
Mór
Mórahalom
Nagyhalász
Nagykálló
Nagykáta
Nagykőrös
Nyíradony
Nyíregyháza
Nyírtelek
Orosháza
Örkény
Pápa
Pécsvárad
Pilis
Polgárdi
Pusztaszabolcs
Ráckeve
Sándorfalva
Sárbogárd
Sárospatak
Sásd
Sátoraljaújhely
Siklós
Solt
Soltvadkert
Sümeg
Szabadszállás
Szarvas
Szeghalom
Szekszárd
Szentes
Szentlőrinc
Szigetvár
Tamási
Tapolca
Tata
Tiszakécske
Tompa
Törökszentmiklós
Túrkeve
Újfehértó
Vámospércs
Zalaegerszeg
1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 42. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés 5. pontját a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 18. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (1) bekezdés 14. pontja a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

4

A 11. § (1) bekezdését az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 17. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 12. § (1) bekezdés d) pontja a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 15. § (1) bekezdését a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet 15. § (2) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 15. § (4) bekezdését a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet 15. § (2) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 36. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 15. § (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 35. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 16. § a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 36. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 16. § (6) bekezdését a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 17/A. §-t a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 28. §-a iktatta be.

12

A hatálybalépés napja: 2011. július 30.

14

A hatálybalépés időpontja 2013. december 17.

16

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

18

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

20

A hatálybalépés időpontja 2015. november 3.

22

Az 1. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 27. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 4. melléklet címe a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére