• Tartalom

45/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet

45/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet

az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról1

2011.07.08.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés r) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Amennyiben a véradás az OVSZ területi szerve általi behívással történik, a véradás helyéről a donorral előzetesen egyeztetni kell.”

2. § Az R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az OVSZ területi szerve által véradásra behívott donornak a véradás során az utazással összefüggésben keletkezett indokolt és igazolt költségeit a vérgyűjtést végző megtéríti. A költségtérítés mértéke megegyezik a donornak az OVSZ által működtetett országos véradó nyilvántartó rendszerben szereplő, a donor által előzetesen írásban megadott értesítési címe, illetve ennek hiányában lakcíme és az ahhoz legközelebb eső vérellátó közötti, az adott távon a közösségi közlekedésben irányadó, a donor által igénybe vehető, a személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott kedvezmény összegével csökkentett legolcsóbb díjtételű menetjegy árával.”

3. § Az R. a következő 27. §-sal egészül ki:

27. § Ez a rendelet a 2004/33/EK irányelv V. mellékletének a trombocitakoncentrátumok felhasználhatósági időtartama végén érvényes pH-értékek felső határa tekintetében történő módosításáról szóló 2011. április 11-i 2011/38/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4. § Az R. 6. számú melléklet 2. pont 2.3. alpontjában foglalt táblázatban a „6,4–7,4” szövegrészek helyébe a „Legalább 6,4” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet a 2004/33/EK irányelv V. mellékletének a trombocitakoncentrátumok felhasználhatósági időtartama végén érvényes pH-értékek felső határa tekintetében történő módosításáról szóló 2011. április 11-i 2011/38/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2011. július 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére