• Tartalom
Oldalmenü

45/2011. (XII. 21.) NGM rendelet

a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról

2013.10.01.

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235. § i) pontjában, valamint az 5. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosítók kötelesek a gépjármű-felelősségbiztosítási termékük eredményelszámolását az 1. melléklet szerint elkészíteni és a tárgyévet követő évben a Magyar Nemzeti Bank elnökének a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének a részletes szabályait megállapító rendeletében meghatározott adatszolgáltatás keretében a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) részére megküldeni.

(2) Az eredményelszámolást a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. számú melléklete „D) Szokásos vállalkozási eredmény” szintjéig kell elkészíteni.

2. § A biztosítók kötelesek számviteli politikájukban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékükre vonatkozó bevételük és ráfordításuk felosztásának elvét a szokásos vállalkozási eredmény szintjéig rögzíteni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

4. § Az e rendelet szerinti eredményelszámolást első alkalommal a 2011. évre a 2012-ben esedékes, a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 18/2011. (X. 12.) PSZÁF rendeletben meghatározott adatszolgáltatás keretében kell elkészíteni és a Felügyeletnek megküldeni.

5. §2

1. melléklet a 45/2011. (XII. 21.) NGM rendelethez

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás eredményelszámolásának előírt tagolása

....................................................... Biztosító

A)    Nem életbiztosítási ágnál

01.    Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
a)    bruttó díj
b)    viszontbiztosítónak átadott díj (–)
c)    meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±)
d)    a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (±)
02.    Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezően)
03.    Egyéb biztosítástechnikai bevétel
04.    Károk ráfordításai
a)    kárkifizetések és kárrendezési költségek
aa)    kárkifizetések
1. bruttó összeg
2. viszontbiztosító részesedése (–)
ab)    kárrendezési költségek
ac)    bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (–)
b)    függőkárok tartalékainak változása (±) (tételes, IBNR)
ba)    bruttó összeg
bb)    viszontbiztosító részesedése (–)
05.    Matematikai tartalékok változása (±)
a)    bruttó összeg
b)    viszontbiztosító részesedése (–)
06.    Eredménytől függő és független díj-visszatérítési tartalék változása (±)
a)    bruttó összeg
b)    viszontbiztosító részesedése (–)
07.    Káringadozási tartalék változása (±)
08.    Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (±)
a)    bruttó összeg
b)    viszontbiztosító részesedése (–)
09.    Nettó működési költségek
a)    tárgyévben felmerült szerzési költségek
b)    elhatárolt szerzési költségek változása (±)
c)    igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
d)    viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (–)
10.    Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások
A)    BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY
(01+02+03–04±05±06±07±08–09–10)
C)    Nem biztosítástechnikai elszámolások
01.    Kapott osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól
02.    Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól
03.    Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei
04.    Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei
05.    Életbiztosításból allokált befektetési bevétel [B/02/d) sorral egyezően]
06.    Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (–) (az A/02. sorral egyezően)
07.    Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat
08.    Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (±)
09.    Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai
10.    Egyéb bevételek
11.    Egyéb ráfordítások
D)    SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(±A+01+02+03+04+05-06–07±08–09+10–11)
1

Az 1. § (1) bekezdése a 40/2013. (IX. 30.) NGM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.