• Tartalom

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

2021.07.26.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A tűzvédelmi szakértői szakterületeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

1/A. §1 E rendelet alkalmazásában

a) tűzvédelmi szakértő: olyan természetes személy, aki tűzvédelmi szakértői tevékenységet végez;

b) tűzvédelmi szakértői tevékenység: olyan ok-okozati összefüggések magas szakmai színvonalú értékelése, vitatott események megítélése, hibák, károk, és ezek okainak feltárása, valamint mindezekkel kapcsolatos vélemények, tűzvédelmi dokumentációk készítése, mely az épített környezet tűz elleni védelmével, a bekövetkezett tűzesettel, a tűzoltó technikai eszközökkel kapcsolatos műszaki jelenségekkel függ össze;

c)2 tűzvédelmi szakértői továbbképzés: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által szervezett, a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogszabályi és szakmai ismeretanyag bővítésére szolgáló, legalább 20 órás oktatás;

d)3 továbbképzési időszak: adott tűzvédelmi szakértői szakterületen tett sikeres vizsga időpontjának napjától számított öt év;

e)4 továbbképzés-szervező: a BM OKF főigazgatója által kijelölt szervezeti egység;

f)5 vizsgabizottság: a BM OKF főigazgatója által a BM OKF állományából kijelölt szakirányú végzettséggel rendelkező személyekből álló, háromtagú bizottság;

g)6 ismételt vizsga: sikertelen vizsga esetén vizsgabizottság előtt tett újabb vizsga;

h)7 ismétlő vizsga: a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges a továbbképzési időszak alatt tett kötelező vizsga;

i)8 igazolás: olyan hivatalos dokumentum, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a tűzvédelmi szakértő rendelkezik a jogszabályban előírt feltételekkel, így különösen a szakmai gyakorlati idő igazolására munkaviszony esetén munkáltatói igazolás, egyéb jogviszony esetén vezető tisztségviselő által cégszerűen aláírt igazolás.

2. §9 (1)10 Tűzvédelmi szakértői tevékenységet az folytathat, aki

a) tűzvédelmi mérnök végzettséggel,

b) tűzvédelmi szakmérnök végzettséggel,

c)11 építőmérnök tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú végzettséggel,

d) építészmérnök tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú végzettséggel vagy

e) területi építész vagy mérnöki kamarai tagsággal, felsőfokú végzettséggel és jogszabályban meghatározott felsőszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel

rendelkezik.

(1a)12 Az (1) bekezdésben meghatározott személy tűzvédelmi szakértői tevékenységet akkor folytathat, ha

a)13 az általa megjelölt tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlati idő igazolásával és

b) a kérelmezett tűzvédelmi szakterületen a vizsgabizottság előtt letett eredményes vizsgával

rendelkezik.

(2)14 Tűzvizsgálati szakértői tevékenység folytatása esetén az (1) bekezdésben és az (1a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek teljesítése alól mentesül, aki

a) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és jogszabály szerint meghatározott felsőfokú tűzvédelmi szakmai képesítéssel, és

b) a tűzvizsgálati szakterületen legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(3)15 Tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen végezhető, amelyen a vizsgázó sikeres vizsgát tett, és a tevékenység megkezdését bejelentette.

(4)16 A BM OKF a vizsga időpontjáról és módjáról a vizsgára történő jelentkezés hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a vizsgára jelentkezőt.

(5)17 A szakértői vizsga, az ismételt vizsga és az ismétlő vizsga személyes és online módon is lebonyolítható, az online vizsga alkalmával a vizsgázó és a vizsgabizottság folyamatos online kapcsolatának biztosításával.

3. § (1)18 A tűzvédelmi szakértői vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a vizsgázó:

a) természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve),

b)19 lakóhelyét,

c)20 elérhetőségét,

d) iskolai végzettségét, az oktatási intézmény pontos megjelölését,

e) diplomájának (oklevelének, bizonyítványának) számát és keltét,

f) tűzvédelmi szakképesítésének (oklevelének, bizonyítványának) számát és keltét,

g) foglalkozását, munkakörét,

h)21 igazolását a 2. § (1a) bekezdés a) pontja vagy a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételek teljesüléséről,

i)22 által folytatni kívánt tűzvédelmi szakterület megnevezését,

j)23 a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához meghatározott képesítését igazoló okirat hiteles másolatát (honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás hiteles másolatát).

(2)–(3)24

4. §25 (1) A sikeres vizsgáról a BM OKF bizonyítványt állít ki, mely tartalmazza:

a) a vizsgázó nevét, születési helyét, anyja nevét,

b)26 a tűzvédelmi szakterület megjelölését,

c) a vizsga helyét és időpontját (év, hónap, nap),

d) a vizsgaszervező szervezeti egység nevét, vezetőjének nevét, aláírását és bélyegzőlenyomatát,

e) a bizonyítvány érvényességi idejét.”

(2) A sikeres vizsgáról kiállított bizonyítvány a vizsga napjától számított öt évig érvényes.

(3)27 Sikertelen vizsga esetén ismételt vizsga egy alkalommal tehető, a sikertelen vizsga időpontját követő 90 napon belül.

(4)28 Sikertelen, a vizsgázó önhibájából elmulasztott vagy nem igénybe vett ismételt vizsga esetén annak időpontjától számított 1 éven belül az adott szakterületre vonatkozóan vizsga nem tehető.

(5) Kérelemre a BM OKF az érvényes bizonyítvánnyal rendelkező személy részére új bizonyítványt állít ki:

a) a bizonyítvány elvesztése,

b) a bizonyítványban szereplő adat megváltozása, vagy

c) hibás adatokat tartalmazó bizonyítvány

esetén.

5. §29 (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen, amelyen a szakértő sikeres vizsgát tett, öt évig végezhető ismétlő vizsga letétele nélkül. A tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásának feltétele, hogy a tűzvédelmi szakértő a továbbképzési időszakban tűzvédelmi szakértői továbbképzésen vegyen részt és a szakterületének megfelelő érvényes bizonyítvánnyal rendelkezzen.

(2)30 Az ismétlő vizsgára a 2. § (4) bekezdését, valamint a 4. § (2)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

(3)31 Az ismétlő vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell:

a)32 a 3. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontjában meghatározott adatokat,

b) a 8. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartás másolatát.

(4)33 A tűzvédelmi szakértőnek a vizsgabizonyítványban meghatározott érvényességi idő lejárta előtt legalább 30 nappal jelentkeznie kell az ismétlő vizsgára.

(5)34 A névjegyzékből törölt tűzvédelmi szakértő a törléstől számított egy éven belül az adott tűzvédelmi szakterületre vonatkozóan tűzvédelmi szakértői vizsgát nem tehet, ha

a) a továbbképzési időszakban a tűzvédelmi szakértői továbbképzést nem teljesítette, vagy

b) a tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi szakértő számára a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés d), e) és f) pontja alapján a szakértői tevékenység végzését megtiltotta.

6. § (1)35 Az egyes tűzvédelmi szakértői szakterületek vizsga törzsanyagát a BM OKF a honlapján közzéteszi.

(2) A tűzvédelmi szakértők névjegyzékének nyilvános adatait a BM OKF a honlapján közzéteszi.

(3) A tűzvédelmi szakértő 8 napon belül köteles bejelenteni a névjegyzékben nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást.

7. §36

8. § (1) A tűzvédelmi szakértő nem járhat el olyan ügyben, amelynek elintézésében hatósági ügyintézőként részt vett, vagy amely jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti. Az a tűzvédelmi szakértő, aki egyben a tűzvédelmi hatóság ügyintézője, kiadmányozási joggal rendelkező vezetője, vagy a hatóság vezetője, nem készíthet tűzvédelmi dokumentációt olyan ügyben, amelynek elintézésére a hatóság illetékességi szabály alapján köteles.

(2)37 A tűzvédelmi szakértő köteles a tevékenységéről évente, a 3. melléklet szerinti tartalommal, folyamatos sorszámozással ellátott, személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartást vezetni, és az általa készített – aláírt – szakértői vélemények, tűzvédelmi dokumentációk egy-egy másolati példányát 5 évig megőrizni.

(3)38 A tűzvédelmi szakértő által kiadott szakvéleménynek tartalmazni kell legalább:

a) az előzményeket, a megbízó, a kirendelő megnevezését, a feltett kérdéseket, a szakértői jogosultságának igazolását,

b) a vizsgálati eljárásokat és eszközöket,

c) a vizsgálati módszer rövid ismertetését,

d) a szakmai ténymegállapításokat, azok indokolását, valamint a feltett kérdésekre adott válaszokat.

9. § (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenységért szakértői díjat kell fizetni.

(2) A tűzvédelmi szakértő díjazására bíróság, közjegyző, ügyészség, rendőrség és jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése esetén az igazságügyi szakértők díjazására vonatkozó jogszabályban meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

10. § A tűzvédelmi szakértők tűzvédelmi szakmai továbbképzéséről a BM OKF gondoskodik.

11. §39 (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő megnevezi az 1. mellékletben foglalt tűzvédelmi szakterületet, amellyel kapcsolatban tevékenységet kíván folytatni.

(2)40 A tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi hatósághoz intézett, a tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentéséhez mellékeli az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

(3)41 A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell bejelenteni.

(4) A bejelentés alapján a tűzvédelmi hatóság által kiadott igazolás a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza:

a) a tűzvédelmi szakértői szakterületek 1. melléklet szerinti megnevezését,

b) a tűzvédelmi szakértői szakterületekre vonatkozó sikeres vizsgák időpontját, a bizonyítványok számát és érvényességi idejét,

c) a tűzvédelmi szakértő nyilvántartási számát.

12. §42 12. § A BM OKF ellenőrizheti, hogy a vizsgára jelentkező vagy a tűzvédelmi szakértő büntetlen előéletű, és nem áll a tűzvédelmi szakértői vagy a szakterületének megfelelő tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

13. §43

14. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)44

15. §45

15/A. §46

16. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelethez

Tűzvédelmi szakértői szakterületek

Igazságügyi szakértői szakterületek
a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet szerint

Kapcsolódó
tűzvédelmi szakértői szakterületek

1. Építmények tűzvédelme

a) Építész tűzvédelmi szakértő

b) Elektromos tűzvédelmi szakértő

c) Gépész tűzvédelmi szakértő

2. Tűzoltó technikai eszközök

a) Tűzoltó készülék szakértő

b) Beépített tűzjelző berendezés szakértő

c) Beépített tűzoltó berendezés szakértő

3. Ipari tűzvédelem

a) Olajipari tűzvédelmi szakértő

b) Gázipari tűzvédelmi szakértő

c) Vegyész tűzvédelmi szakértő

4. Tűzvizsgálat

a) Tűzvizsgálati szakértő

2. melléklet a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelethez47

A tűzvédelmi szakértői tevékenység bejelentése
Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)
Szolgáltató neve
Szolgáltató székhelye vagy lakcíme
Szolgáltató levelezési címe
Tűzvédelmi szakértői szakterület(ek) pontos megjelölése
A tűzvédelmi szakértői szakterületre vonatkozó bizonyítvány száma és érvényességi ideje
A tevékenység gyakorlására jogosult elérhetőségei
Telefonszám
Fax szám (ha van)
E-mail cím
Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)

3. melléklet a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelethez48

Szakértői nyilvántartás tartalma

1. a megbízás tárgya,

2. a megbízó megnevezése,

3. a megbízás keltének időpontja (év, hónap, nap megjelölésével),

4. a szakértői véleménynek, tűzvédelmi dokumentációnak a megbízó részére történő átadásának időpontja (év, hónap, nap megjelölésével) és módja,

5. a megbízás egyedi azonosítója.

1

Az 1/A. §-t a 82/2013. (XII. 23.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

2

Az 1/A. § c) pontja a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1/A. § d) pontja a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1/A. § e) pontja a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1/A. § f) pontja a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 22. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1/A. § g) pontját a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

7

Az 1/A. § h) pontját a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

8

Az 1/A. § i) pontját a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § a 82/2013. (XII. 23.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 2. § (1) bekezdése a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 13/2021. (V. 27.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 2. § (1a) bekezdését a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 17. §-a iktatta be.

13

A 2. § (1a) bekezdés a) pontja a 13/2021. (V. 27.) BM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2. § nyitó szövegrésze a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 2. § (3) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. § (4) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított, a 13/2021. (V. 27.) BM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2. § (5) bekezdését a 13/2021. (V. 27.) BM rendelet 5. §-a iktatta be.

18

A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 3. § (1) bekezdés h) pontja a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított, a 13/2021. (V. 27.) BM rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 3. § (1) bekezdés i) pontját a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be.

23

A 3. § (1) bekezdés j) pontját a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be.

24

A 3. § (2)–(3) bekezdését a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 24. § a)–b) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 4. § a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 4. § (3) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

28

A 4. § (4) bekezdése a 13/2021. (V. 27.) BM rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

29

Az 5. § a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

30

Az 5. § (2) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

Az 5. § (3) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a 13/2021. (V. 27.) BM rendelet 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

33

Az 5. § (4) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

34

Az 5. § (5) bekezdését a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 24. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 13/2021. (V. 27.) BM rendelet 6. §-a iktatta be.

35

A 6. § (1) bekezdése a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 19. § c) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 7. §-t a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 69. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 8. § (2) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

38

A 8. § (3) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 69. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 13/2021. (V. 27.) BM rendelet 7. §-a iktatta be.

39

A 11. §-t a 82/2013. (XII. 23.) BM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (11) bekezdése iktatta be.

40

A 11. § (2) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 11. § (3) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 12. §-t a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 24. § d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 18. §-a iktatta be.

43

A 13. §-t a 13/2021. (V. 27.) BM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

44

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 15. §-t a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.

48

A 3. mellékletet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 23. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére