• Tartalom

47/2011. (XII. 21.) NGM rendelet

47/2011. (XII. 21.) NGM rendelet

a Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az Alap kezelésének és az Alap kezelője eredményelszámolásának szabályairól

2023.12.23.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 8. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A befizetésekre vonatkozó szabályok

1. § (1)1 A Kártalanítási Alap (a továbbiakban: Alap) kezelője gépjármű-kategóriánként az utolsó rendelkezésre álló éves káradatok alapján állapítja meg az adott évet illető befizetésekre alkalmazandó, átlagkárral korrigált kockázati szorzót, és azokról az adott év első hónapjának végéig tájékoztatja a Magyarországon székhellyel rendelkező biztosítót (a továbbiakban: biztosító).

(2) A biztosító köteles az Alap kezelője részére az adott negyedévet követő hónap tizenötödik napjáig jelenteni az előzetesen számított negyedéves befizetés összegét, gépjármű-kategóriánként feltüntetve a gépjárművek állományának – számításnál felhasznált – negyedéves nyitó és záró darabszámát.

(3) Az Alap kezelője köteles a törvényben meghatározott módon a negyedéves befizetési kötelezettség összegét a biztosítók között arányosan kialakítani és a negyedéves befizetés megállapított összegét a biztosítókkal az adott negyedévet követő hónap huszadik napjáig közölni.

(4) A biztosító köteles az Alap javára történő befizetési kötelezettségének minden naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig eleget tenni.

(5) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény szerinti tevékenységét e rendelet hatálybalépését követően megkezdő biztosító az Alap első befizetésére vonatkozó kötelezettségének megfelel, amennyiben folyamatosan a (3) bekezdésben meghatározott mértékben annyi negyedéven át teljesíti a rendelet szerint meghatározott befizetést, ahány negyedév alatt az Alapba történt első biztosítói befizetést követően az Alap egyenlege az előző évi piaci összdíjbevétel 6%-át első alkalommal elérte.

Az Alap kezelésével kapcsolatos szabályok

2. §2

3. § (1) Az Alap kezelője ellátja az Alap pénzügyi eszközeinek a kezelését, beleértve a befizetéseket, befektetéseket, megtérüléseket, kötelezettségek teljesítését, az eszközök elégtelensége esetén idegen forrásból történő eszközpótlást érintő és az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket.

(2)3

(3) Az Alap pénzforgalmi számláján jóváírandók az Alap összes pénzbevételei, beleértve a biztosítók negyedéves befizetéseit, a befektetések hozamait, a megtérüléseket, ugyanakkor a pénzforgalmi számlát meg kell terhelni a működéssel kapcsolatos pénzkiadásokkal, a biztosítási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos kifizetésekkel.

(4) Az Alap – a kártérítési igények kielégítéséhez a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – hitelintézettől hitelt és pénzkölcsönt vehet fel, illetve részére biztosító kölcsönt nyújthat.

4. § (1) A felszámolás elrendeléséről a Felügyelet haladéktalanul tájékoztatja az Alap kezelőjét.

(2) Az Alap kezelője az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő három munkanapon belül a saját honlapján és a Felügyelet által üzemeltetett honlapon közleményben tájékoztatja a károsultakat a kártérítési igények érvényesítési lehetőségéről.

Az Alap kezelője eredményelszámolásának szabályai

5. §4

Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

7. §5

8. §6

1. melléklet a 47/2011. (XII. 21.) NGM rendelethez7

1

Az 1. § (1) bekezdése a 37/2023. (XII. 23.) GFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. §-t a 29/2015. (X. 21.) NGM rendelet 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (2) bekezdését az 57/2013. (XII. 5.) NGM rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. §-t az 57/2013. (XII. 5.) NGM rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 7. §-t az 57/2013. (XII. 5.) NGM rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. mellékletet az 57/2013. (XII. 5.) NGM rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére