• Tartalom

47/2011. (V. 31.) VM rendelet

47/2011. (V. 31.) VM rendelet

az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról1

2017.01.01.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdésének 26. és 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) Mellékletének 15. pontjában meghatározott élelmiszer-előállítási tevékenységet végző, a Melléklet 16. pontjában meghatározott élelmiszer-vállalkozásra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletben szabályozott tevékenységre és az ott meghatározott kistermelőkre;

b) az Éltv. Mellékletének 26. pontjában meghatározott feldolgozatlan termékek termelésével kapcsolatos tevékenységekre és az azt folytató élelmiszer-vállalkozásra;

c) az élelmiszer, és a vendéglátó-ipari termék szállítási tevékenységre; az alacsony élelmiszer-biztonságú, hűtést nem igénylő csomagolt élelmiszerek raktározási tevékenységére; és az azt folytató élelmiszer-vállalkozásra, amelyeknek a megfelelő szakmai ismeretével kapcsolatos általános követelményei, az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 4. §-ban kerültek szabályozásra;

d) azon tevékenységekre, amelyek az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) pontjában kerültek szabályozásra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) szakmai felelős személy: az az élelmiszer-vállalkozás szakmai tevékenységéért egyszemélyben felelős élelmiszer-biztonsági szaktudással is rendelkező természetes személy, aki

aa) az élelmiszer-előállítási tevékenységet folytató élelmiszer-vállalkozás tulajdonosa, vagy az élelmiszer-vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és

ab) az élelmiszer-előállítás szakmai irányítója;

b) intézkedésre feljogosított felelős személy: az az élelmiszer-biztonsági szaktudással is rendelkező természetes személy, aki

ba) az élelmiszer-előállítás tevékenységet folytató élelmiszer-vállalkozás tulajdonosa, vagy az élelmiszer-vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és

bb) élelmiszer-előállítást végez, vagy annak szakmai tevékenységét közvetlenül irányítja, és folyamatosan jelen van a helyszínen az élelmiszer-előállítási tevékenység alatt, továbbá közvetlen, és azonnali intézkedési jogkörrel rendelkezik az élelmiszer-előállítással kapcsolatos tevékenység területén;

c) szakmai tapasztalat: valamely szakmának a tényleges és jogszerű, az adott szakmai követelményeknek megfelelő gyakorlása;

d) élelmiszer-biztonsági szaktudás: az általános, és az adott szakterületre vonatkozó munkahelyi-, személyi- és élelmiszer-higiéniai követelmények, valamint a HACCP elvein alapuló élelmiszer-biztonsági ismeretek tudása és alkalmazása;

e) mikro-, kis-, középvállalkozások: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott vállalkozások.

3. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez az Éltv. 8. § (1) bekezdés előírása alapján szükséges élelmiszeripari szakképesítés meglétét az élelmiszer-előállítást végző az Éltv. Mellékletének 18. pontjában meghatározott élelmiszer-vállalkozónak a szakmai felelős személy által kell biztosítania.

(2) Az élelmiszer-előállítást folytató élelmiszer-vállalkozás szakmai felelős személye az lehet, aki

a) a mikrovállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás (borászatban ezer hektoliter forgalmat meg nem haladó) esetében legalább az 1. mellékletben meghatározott élelmiszeripari szakképesítéssel, vagy igazoltan az adott tevékenység szerinti besorolási körben megszerzett legalább 5 éves, adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

b) a kisvállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás (borászatban ezer hektoliter forgalmat meghaladó) esetében legalább az 1. mellékletben meghatározott élelmiszeripari szakképesítéssel, és igazoltan az adott tevékenység szerinti besorolási körben megszerzett legalább 3 éves, adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

c) a középvállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás esetében legalább a 2. mellékletben meghatározott szakirányú felsőfokú alapképzésben megszerzett oklevéllel, és igazoltan az adott tevékenységi körben megszerzett legalább 1 éves, adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

d) a középvállalkozásoknál nagyobb méretű élelmiszer-vállalkozás esetében legalább a 3. mellékletben meghatározott szakirányú felsőfokú mesterképzésben megszerzett oklevéllel, és igazoltan az adott tevékenységi körben megszerzett legalább 1 éves, adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal

rendelkezik.

(3) Az 1. mellékletben felsorolt, azonosan jelölt szakágazati tevékenységek esetén az ott meghatározott szakképesítés és a magasabb szintű szakirányú szakképesítés, végzettség helyett elegendő az adott szakiránynak megfelelő rész-szakképesítés azzal, hogy a 3. § (2) bekezdésben foglaltak megfelelően alkalmazandók.

(4) Ha az élelmiszer-vállalkozás több élelmiszer-előállító telephellyel rendelkezik, az azonos szakágazati tevékenység szerinti besorolású egységekhez – az élelmiszeripari szakképesítés követelményének teljesítésére – az élelmiszer-vállalkozás alkalmazhat egy szakmai felelős személyt. A több élelmiszer-előállító telephellyel rendelkező élelmiszer-vállalkozás – a szakmai felelős személy minimális képesítésének meghatározásához szükséges – méret alapján történő besorolásához a vállalkozás egészében, a szakágazati tevékenység szerinti besorolás alapján, az azonos szakágazati tevékenységet végzőket kell figyelembe venni és összegezni.

4. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges, az Éltv. 22. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelménynek való megfelelés érdekében, az élelmiszer-előállítást végző élelmiszer-vállalkozó kijelöli – többműszakos munkarend esetén műszakonkénti bontásban – azt az élelmiszer-biztonsági szaktudással is rendelkező, az élelmiszer-előállító tevékenység közben helyben folyamatosan jelenlévő, azonnali intézkedésre feljogosított felelős személyt, aki

a) a mikro- és kisvállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás esetében, igazoltan az adott tevékenységi körben megszerzett legalább 5 éves, adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal, és legalább alapfokú iskolai végzettséggel, vagy

b) az 1–3. mellékletben felsorolt, az adott tevékenységhez kötött szakképesítéssel vagy végzettséggel, és ezen felül igazoltan az adott tevékenységi körben megszerzett legalább 1 éves, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik.

(2) A szakmai felelős személy és az intézkedésre feljogosított felelős személy azonos lehet, ha a rendeletben foglalt feltételek egyébként teljesülnek.

5. § A 3. és 4. § által előírt, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalatot a szakmai felelős személynek, és az intézkedésre feljogosított felelős személynek a szerződésben meghatározott munkakörrel és munkaköri feladatainak leírásával vagy működési bizonyítvánnyal kell igazolnia.

6. § (1) E rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos jogszabályok alapján elismert szakképesítéseket, illetve szakirányú felsőfokú végzettségeket vagy honosított bizonyítványokat az e rendelet hatálybalépését követően szerzett szakképesítésekkel, végzettségekkel és oklevelekkel egyenrangúnak kell tekinteni, amennyiben a releváns végzettség szakmai követelményei megfelelnek az 1–3. mellékletben foglalt feltételeknek.

(2)2 Az élelmiszer-vállalkozó felelőssége, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kérésére igazolja az (1) bekezdésben foglaltaknak való megfelelést.

(3)3 Az (1) bekezdésben foglalt egyenértékűség

a) kiadott szakképesítés tekintetében a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,

b) megszerzett szakirányú felsőfokú végzettség tekintetében az oklevelet kiállító intézmény vagy annak jogutódja,

c) a külföldön megszerzett képesítések vagy végzettségek tekintetében az annak elismerésére vagy honosítására jogosult intézmény

által kiadott okirattal igazolható.

7. § E rendelet a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba. Az e rendelet hatálybalépésekor már működő élelmiszer-vállalkozásoknak 2012. július 1-jéig kell megfelelniük e rendelet előírásainak.

1. melléklet a 47/2011. (V. 31.) VM rendelethezA mikro- és kisvállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás élelmiszer-előállítási tevékenysége esetén a szakmai felelős személy számára előírt minimális élelmiszeripari szakképesítés

 

Tevékenység szerinti besorolás

Szakképesítés

Rész-szaképesítés

1.

Hús- és baromfiipari termékgyártás

hús- és baromfiipari technikus vagy hentes és mészáros mester vagy húsipari mester
(+) húsipari termékgyártó

 

2.

Halfeldolgozás

húsipari termékgyártó

halfeldolgozó

3.

Zöldségfeldolgozás

tartósítóipari termékgyártó

zöldségfeldolgozó vagy gyümölcsfeldolgozó vagy savanyító

4.

Gyümölcsfeldolgozás

tartósítóipari termékgyártó

gyümölcsfeldolgozó vagy zöldségfeldolgozó

5.

Tartósítóipari termékgyártás

tartósítóipari technikus

 

6.

Hőelvonással tartósított termékgyártás

tartósítóipari technikus

 

7.

Fűszer, ételízesítő gyártás

tartósítóipari termékgyártó

 

8.

Növényi olaj gyártása

tartósítóipari termékgyártó

növényolaj-gyártó vagy olajütő

9.

Friss- és tartós tejipari-termékek gyártása

tejipari technikus vagy tejfeldolgozó mester vagy tej- és tejtermékgyártó mester
(+) tejtermékgyártó

 

10.

Sajt és sajtkészítmények gyártása

tejtermékgyártó

sajtkészítő

11.

Friss pékárú és tartósított lisztes árú gyártás

pék vagy pék-cukrász
(++) sütő és cukrászipari technikus vagy pék- vagy cukrász-mester

 

12.

Mézeskalács-készítés

pék-cukrász vagy pék

mézeskalács-készítő

13.

Száraztésztafélék gyártása

pék

száraztésztagyártó

14.

Cukoripari termékgyártás

cukoripari technikus vagy cukoripari mester

 

15.

Édesipari termék-gyártás

édesipari termékgyártó

csokoládétermék-gyártó

16.

Keksz- és ostyagyártás

édesipari termékgyártó

keksz- és ostyagyártó

17.

Cukorkagyártás

édesipari termékgyártó

cukorkagyártó

18.

Kávé- és pótkávégyártás

édesipari termékgyártó

kávé- és pótkávégyártó

19.

Méz feldolgozás

méhész

 

20.

Gyógynövény feldolgozás

gyógynövény-termesztő

 

21.

Ecetgyártás

erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó

ecetgyártó

22.

Élesztőgyártás

erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó

élesztőgyártó

23.

Keményítőgyártás

erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó

keményítőgyártó

24.

Sörgyártás

erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó

sörgyártó

25.

Pálinka és szeszesital-gyártás

erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó

szesz- és szeszesital-gyártó vagy
gyümölcspálinka-gyártó

26.

Szikvízgyártás

erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó

szikvízgyártó

27.

Üdítőital-, ásványvízgyártás

erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó

üdítőital- és ásványvízgyártó

28.

Szeszgyártás

erjedés- és üdítőital-ipari technikus

 

29.

Borászati termékgyártás
Pincészet

borász

 

30.

Malomipari termékgyártás

molnár

 

 

 

Tevékenység szerinti besorolás

Végzettség

 

31.

Étrend-kiegészítő gyártás

biomérnöki vagy élelmiszermérnöki vagy vegyészmérnöki vagy dietetikus végzettség


Megjegyzés: az azonos szakképesítést elfogadó szakágazati tevékenységek azonosan jelölve.
(+) mikro-vállalkozások esetén
(++) a kisvállalkozások esetében

2. melléklet a 47/2011. (V. 31.) VM rendelethezA középvállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás élelmiszer-előállítási tevékenysége esetén
a szakmai felelős személy számára minimálisan előírt felsőfokú szakirányú végzettségként elfogadható alapképzési szakok

 

Alapképzési szak

1.

Biomérnöki

2.

Élelmiszermérnöki

3.

Szőlész-borász mérnöki

4.

Vegyészmérnöki

3. melléklet a 47/2011. (V. 31.) VM rendelethezA középvállalkozásoknál nagyobb méretű élelmiszer-vállalkozás élelmiszer-előállítási tevékenysége esetén a szakmai felelős személy számára minimálisan előírt felsőfokú szakirányú végzettségként elfogadható mesterképzési szakok

 

Mesterképzési szak

1.

Biomérnöki

2.

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

3.

Élelmiszer biotechnológus

4.

Élelmiszer-minősítő és egészségvédő biomérnöki

5.

Élelmiszermérnöki

6.

Szőlészeti és borászati mérnöki

7.

Vegyészmérnöki

8.

Állatorvos

1

A rendeletet a 34/2018. (XII. 3.) AM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2019. június 1. napjával.

2

A 6. § (2) bekezdése a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 6. § (3) bekezdését a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére