• Tartalom

48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet

48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról1

2015.11.01.

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az alábbi szervezetek közúti járművásárlási szerződéseire terjed ki:

a)2 ajánlatkérő szervezetek, amennyiben kötelesek alkalmazni a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt közbeszerzési eljárásokat;

b)3 a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és a vele együttesen alkalmazandó, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közszolgáltatási szerződés alapján közszolgáltatási kötelezettségeket teljesítő olyan belföldi menetrend szerinti személyszállítást végző szolgáltatók, amelyek beszerzései elérik vagy meghaladják az éves költségvetési törvény által meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárokat (a továbbiakban: autóbuszos közszolgáltató).

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) az elsősorban építési területeken vagy bányákban, kikötői vagy repülőtéri létesítményekben való használatra tervezett és épített speciális járművekre, valamint

b) olyan járművekre, amelyeket a Magyar Honvédség, a polgári védelem, a katasztrófavédelem vagy a rendvédelmi szervek használatára terveztek és építettek.

2. Értelmező rendelkezések

2. §4 E rendelet alkalmazásában

a)5 ajánlatkérő szervezetek: a Kbt. 5–7. §-aiban meghatározott ajánlatkérők,

b) közúti jármű: az 1. melléklet 3. táblázatában felsorolt, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M és N járműkategóriákba tartozó járművek.

3. Környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek vásárlása

3. § (1)6 Az ajánlatkérő szervezet és az autóbuszos közszolgáltató köteles közúti jármű beszerzésekor figyelembe venni a (2) bekezdésben foglalt, a jármű üzemeltetésével járó, annak teljes élettartamára megállapított energetikai és környezeti hatásokat, a (4) bekezdésben foglalt lehetőségek közül legalább egyet alkalmazva.

(2) Az üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatások figyelembevételének legalább az alábbiakra kell kiterjednie:

a) energiafelhasználás,

b) szén-dioxid kibocsátás és

c) nitrogén-oxidok (NOx), nem-metán szénhidrogének (NMHC) és részecske kibocsátás (PM).

(3)7 Az ajánlatkérő szervezet és az autóbuszos közszolgáltató közúti jármű beszerzésekor az (1) és (2) bekezdésben foglaltak mellett előnyben részesíthet további, a járművek kedvezőbb energetikai és környezeti hatásait eredményező műszaki fejlesztéseket tartalmazó korszerű technológiát, valamint az alternatív tüzelőanyagok használatát.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt követelményeket az alábbi lehetőségek egyikével kell teljesíteni:

a)8 a közúti járművek beszerzési dokumentációjában, vagy közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a közbeszerzési dokumentumokban az energiahatékonyságra és a környezetvédelmi jellemzőkre vonatkozó műszaki követelmények meghatározása a figyelembe vett hatások, valamint további környezeti hatások vonatkozásában, műszaki alkalmassági kritériumként, vagy

b) az energetikai és környezeti hatások figyelembevétele a beszerzésről hozott döntést megelőző értékelés során a következők szerint:

ba)9 amennyiben közbeszerzési eljárást kell alkalmazni, akkor ezeket a hatásokat értékelési részszempontként kell figyelembe venni, vagy

bb) amennyiben a hatásokat a beszerzésről hozott döntés céljából pénzben fejezik ki, úgy a 4. §-ban foglalt módszert kell alkalmazni.

(5)10 A (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt módszer alkalmazása esetén a környezetvédelmi és energetikai hatások értékelési részszempont súlyszámát ezen részszempont jelentőségével ténylegesen arányban álló, de az összes részszempont súlyszámai összegének legalább a 10%-ában szükséges meghatározni.

(6) A (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt módszer alkalmazása esetén a teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag-kibocsátási költséget hozzá kell adni a beszerzési árhoz.

4. A járművek teljes életciklusára megállapított üzemeltetési költségek kiszámítási módszere

4. § (1) A 3. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjának alkalmazása esetén a beszerzés tárgyát képező járművek teljes élettartamára a 3. § (2) bekezdése szerinti szennyezőanyagok kibocsátásából eredő üzemeltetési költségeket a (2)–(5) bekezdésben foglalt módszer szerint kell pénzben kifejezni és kiszámítani.

(2) A járművek teljes élettartamára megállapított energiafelhasználásból eredő üzemeltetési költséget a következő módszer szerint kell kiszámítani:

a) a jármű kilométerenkénti, (6) bekezdés szerinti üzemanyag-fogyasztását kilométerenkénti energiafelhasználás mértékegységben kell kifejezni, függetlenül attól, hogy ezt megadták-e közvetlenül (mint például az elektromos autók esetében), vagy sem, továbbá amennyiben az üzemanyag-fogyasztást az energiafelhasználástól különböző mértékegységben adták meg, azt az 1. melléklet 1. táblázatában szereplő átváltási együtthatók segítségével kell átszámolni kilométerenkénti energiafelhasználásra,

b) egységnyi energiához egyetlen pénzértéket kell rendelni, amely a közlekedési céllal használt benzin (motorbenzin) és a gázolaj (dízelgázolaj) egységnyi energiatartalmának adót nem tartalmazó ára közül az alacsonyabb,

c) az energiafelhasználásnak a jármű teljes élettartamára megállapított költségét úgy kell kiszámítani, hogy a (7) bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama alatt megtett távolságot – adott esetben figyelembe véve a már megtett kilométerek számát is – meg kell szorozni az a) pont szerint megállapított kilométerenkénti energiafelhasználással, valamint az egységnyi energiának a b) pontban megállapított pénzértékével.

(3) A járművek teljes élettartamára a szén-dioxid-kibocsátás üzemeltetési költségét úgy kell kiszámítani, hogy a (7) bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama alatt megtett távolságot – adott esetben figyelembe véve a már megtett kilométerek számát is – meg kell szorozni a kilométerenkénti szén-dioxid-kibocsátásnak a (6) bekezdés szerinti, kilogrammban kifejezett értékével, valamint az 1. melléklet 2. táblázatában szereplő tartományban megadott kilogrammonkénti költséggel.

(4) Az 1. melléklet 2. táblázatában felsorolt szennyezőanyagok kibocsátásának a járművek teljes élettartamára megállapított üzemeltetési költségét úgy kell kiszámítani, hogy össze kell adni a NOX, az NMHC és a részecske (PM) kibocsátásának a jármű teljes élettartamára megállapított költségeit. Az egyes szennyező anyagoknak a járművek teljes élettartamára megállapított kibocsátásából eredő üzemeltetési költségeit úgy kell kiszámítani, hogy a (7) bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama alatt megtett távolságot – adott esetben figyelembe véve a már megtett kilométerek számát is – meg kell szorozni a kilométerenkénti kibocsátásnak a (6) bekezdés szerinti, grammban kifejezett értékével, valamint a grammonkénti költséggel. A költségre vonatkozó, az 1. melléklet 2. táblázatában szereplő adat az átlagos közösségi érték.

(5)11 Az ajánlatkérő szervezet és az autóbuszos közszolgáltató magasabb költségekkel is számolhat, azonban ezek a költségek nem haladhatják meg az 1. melléklet 2. táblázatában szereplő értékek kétszeresét.

(6) Azon járművek esetében, amelyekre a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendelet előírja a tüzelőanyag-fogyasztás, valamint az 1. melléklet 2. táblázatában felsorolt szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátás megállapítását, e jellemzők kilométerenkénti értékeit ennek megfelelően kell megállapítani. Egyéb járművek esetében a különböző ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében széles körben elismert vizsgálati eljárást vagy az adott ajánlatkérő számára elvégzett vizsgálat eredményeit, vagy a gyártó által nyújtott tájékoztatást kell figyelembe venni. A gyártók által nyújtott tájékoztatás akkor fogadható el, ha az – a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tüzelőanyag-fogyasztási, vagy a szennyezőanyag kibocsátási jellemzők mérésére – akkreditált vizsgáló intézmény által végzett mérésen alapul.

(7) A jármű teljes élettartama alatti megtett kilométerekre vonatkozó adatként – eltérő rendelkezés hiányában – az 1. melléklet 3. táblázatában szereplő adatokat kell alkalmazni.

5. § (1)12 A rendelet hatálya alá tartozó közúti járműbeszerzést végző ajánlatkérő szervezet és autóbuszos közszolgáltató az eredményhirdetés után, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28. napjáig statisztikai célból jelentést küld az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek és a közbeszerzésekért felelős miniszternek a végrehajtott járműbeszerzéseiről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza legalább

a)13 az ajánlatkérő szervezet és az autóbuszos közszolgáltató megnevezését, címét,

b) azt a tevékenységi kört, amelyhez a járműbeszerzés kapcsolódik,

c) a beszerzett járművek mennyiségét kategóriánként (a kategóriákat az 1. melléklet 3. táblázata szerint megkülönböztetve),

d) a teljes életciklusra számított energetikai és környezetvédelmi hatások figyelembevételére alkalmazott módszert és annak rövid leírását a 3. § (4) bekezdésében foglalt lehetőségek egyikének tartalmi bemutatásával,

e) az esetlegesen figyelembe vett egyéb környezeti hatásokat és értékelésük módját.

(3)14 A jelentési kötelezettség teljesíthető a közbeszerzési eljárás eredményéről készített, a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáit tartalmazó miniszteri rendelet mellékletében meghatározott „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” megnevezésű dokumentum benyújtásával is, azzal, hogy amennyiben e dokumentum nem tartalmazza a (2) bekezdés b)–c) pontjában foglaltakat, úgy az ezekre vonatkozó kiegészítéssel együtt kell e dokumentumot elkészíteni.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben foglaltakat a rendelet hatálybalépését követően induló beszerzésekre kell alkalmazni.

(3)15 E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a rendelkezések hatálybalépését16 követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.

6. Jogharmonizációs záradék

7. § Ez a rendelet a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/33/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A közúti járművek teljes élettartamára vonatkozó üzemeltetési költségek kiszámításához alkalmazandó adatok

1. táblázat: Az üzemanyagok energiatartalma

Üzemanyag

Energiatartalom

Gázolaj (dízelgázolaj)

36 MJ/liter

Benzin (motorbenzin)

32 MJ/liter

Földgáz/biogáz

33–38 MJ/Nm3

Cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG)

24 MJ/liter

Etanol

21 MJ/liter

Biodízel

33 MJ/liter

Emulziós üzemanyag

32 MJ/liter

Hidrogén

11 MJ/ Nm3

2. táblázat: A közúti közlekedésből származó kibocsátások

figyelembe veendő externális költsége (2007-es árak alapján)

CO2

NOX

nem metán szénhidrogének
(NMHC)

szilárd részecskék

0,03–0,04 EUR/kg

0,0044 EUR/g

0,001 EUR/g

0,087 EUR/g

3. táblázat: A közúti járművek teljes élettartam alatti futásteljesítménye

Járműkategória

Összes futásteljesítmény

Személygépkocsik (M1)

200 000 km

Könnyű haszongépjárművek (N1)

250 000 km

Nehéz tehergépjárművek (N2, N3)

1 000 000 km

Autóbuszok (M2, M3)

800 000 km

1

A rendeletet a 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 23. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 30. §-a alapján a 2012. január 1-je után megkezdett kötbeszerzésekre kell alkalmazni.

5

A 2. § a) pontja a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. § a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 30. §-a alapján a 2012. január 1-je után megkezdett kötbeszerzésekre kell alkalmazni.

7

A 3. § (3) bekezdése a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. § a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 30. §-a alapján a 2012. január 1-je után megkezdett kötbeszerzésekre kell alkalmazni.

8

A 3. § (4) bekezdés a) pontja a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (5) bekezdése a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (5) bekezdése a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. § a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 30. §-a alapján a 2012. január 1-je után megkezdett kötbeszerzésekre kell alkalmazni.

13

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. § a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 30. §-a alapján a 2012. január 1-je után megkezdett kötbeszerzésekre kell alkalmazni.

14

Az 5. § (3) bekezdése a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 30. §-a alapján a 2012. január 1-je után megkezdett kötbeszerzésekre kell alkalmazni.

15

A 6. § (3) bekezdését a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése iktatta be.

16

A hatálybalépés időpontja 2015. november 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére