• Tartalom

5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet

5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról

2024.01.18.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 206. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Mttv. 149. § (3) bekezdésében és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 29. § (3) bekezdésében foglaltakra – a következőket rendelem el:

1. §1 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének (a továbbiakban: Elnök), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (a továbbiakban: Médiatanács) e rendeletben meghatározott – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Mttv.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (a továbbiakban: Eht.), a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben (a továbbiakban: Postatv.) és a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Dtv.) szabályozott – egyes eljárásaiért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

2. § (1)2 Amennyiben az Mttv., az Eht., a Postatv., a Dtv., illetve e rendelet másként nem rendelkezik, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérelemre induló hatósági eljárásaiért díjat kell fizetni. Amennyiben az Mttv., az Eht., a Dtv., illetve e rendelet másként nem rendelkezik, a fizetendő díj összege azonos mértékű az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) mindenkor hatályos rendelkezése szerinti, az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő általános tételű eljárási illeték összegével.

(2) Nem tárgya a közigazgatási hatósági eljárási illetéknek az e rendeletben szabályozott eljárás, ideértve az (1) bekezdésben foglalt és az olyan eljárásokat is, amelyek tekintetében az eljárási díj 0 Ft-ban került megállapításra.

2/A. §3

A Hivatal egyes eljárásaiért fizetendő díjak

Médiaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak

3. § Az Mttv. 41. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott bejelentés-köteles médiaszolgáltatás, illetve sajtótermék nyilvántartása keretében a változás-bejelentésre, valamint a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás díja 0 Ft.

4. §4

Elektronikus hírközlési igazgatási eljárásokért fizetendő díjak

5. §5 (1) A Hivatal építésügyi hatósági eljárásaiért az e §-ban meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

(2)6

(3)7 Az építési engedélyezési eljárás díja a nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon:

a)8 0 km–2,99 km között: 10 000 Ft/km, de minimum 15 000 Ft,

b)9 3,00 km–9,99 km között: 30 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 9000 Ft/km,

c)10 10 km felett: 93 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 5000 Ft/km, de legfeljebb 500 000 Ft.

(4)11 A használatbavételi engedélyezési eljárás díja a nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon:

a)12 0 km–2,99 km között: 8000 Ft/km, de minimum 8000 Ft,

b)13 3,00 km–9,99 km között: 24 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 4000 Ft/km,

c)14 10 km felett: 52 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 5000 Ft/km, de legfeljebb 200 000 Ft.

(5) A fennmaradási engedélyezési eljárás díja a nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon:

a)15 0 km–2,99 km között: 40 000 Ft/km, de minimum 25 000 Ft,

b) 3,00 km–9,99 km között: 120 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 25 000 Ft/km,

c) 10 km felett: 295 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 15 000 Ft/km, de legfeljebb 800 000 Ft.

(5a)16 Antenna és antennatartó szerkezet építési engedélyezési eljárásának díja megkezdett folyóméterenként 30 000 Ft, de legfeljebb 1 200 000 Ft.

(5b)17 Antenna és antennatartó szerkezet használatbavételi engedélyezési eljárásának díja megkezdett folyóméterenként 20 000 Ft, de legfeljebb 750 000 Ft.

(5c)18 Antenna és antennatartó szerkezet fennmaradási engedélyezési eljárásának díja megkezdett folyóméterenként 70 000 Ft, de legfeljebb 2 500 000 Ft.

(5d)19 Antennatartó szerkezet magasítása esetén az engedélyezési eljárás díja tekintetében a magasított szakasz méretének alapulvételével az (5a)–(5c) bekezdések rendelkezései irányadók.

(5e)20 Antennatartó szerkezet alapjának vagy bármely szerkezeti elemének megerősítése esetén az építési engedélyezési eljárás díja 200 000 Ft, a használatbavételi engedélyezési eljárás díja 150 000 Ft, a fennmaradási engedélyezési eljárás díja 500 000 Ft.

(5f)21 Rádióamatőr tevékenység folytatásához az antenna és antennatartó szerkezet elhelyezése esetén mind az építési engedélyezési eljárás, mind a használatbavételi engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amennyiben a kérelmező a Hatóság által nyilvántartásba vett, érvényes rádióamatőr engedéllyel rendelkezik és az építményt a saját tulajdonában lévő ingatlanra, állandó jelleggel telepíti. A fennmaradási engedélyezési eljárás díja megkezdett folyóméterenként 70 000 Ft, de legfeljebb 2 500 000 Ft.

(6)22 Az építési engedélytől való eltérés miatti építési engedély-módosítási eljárás díja a módosítással érintett építményrész tekintetében az alapeljárás díjával egyező mértékű.

(7)23 Az építési engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás díja 30 000 Ft.

(8) A rendeltetés megváltozás bejelentésének díja 50 000 Ft.

(8a) Az építési vagy bontási engedély nélkül, bejelentés alapján végezhető építési és bontási tevékenység előzetes bejelentésének díja 5000 Ft.

(8b)24 Az építési vagy bontási engedély nélkül, bejelentés alapján végezhető építési és bontási tevékenység utólagos bejelentésének díja – a (8c) bekezdésben foglalt kivétellel – 5000 Ft.

(8c)25 A kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont kiépítése – a kiépítéstől számított 14 napon belüli nyilvántartásba vétel céljából történő – bejelentésének díja 0 Ft.

(9) A bontási engedélyezési eljárás díja 0 Ft.

(10) Építésügyi hatósági ügyben a másodfokú eljárás díja: 40 000 Ft.

(11)26

6. § Az ingatlan használatát korlátozó szolgalmi vagy más használati jogot alapító határozat iránti kérelem díja 25 000 Ft. A kérelem elektronikus hírközlési építmény létesítésére vonatkozó engedélyezési eljárásban történő benyújtása esetén az eljárás díja 0 Ft.

7. § Az ingatlan tulajdonosának, birtokosának az elektronikus hírközlés védelmével összefüggő munkálatok elvégzésére kötelezés iránti eljárásért fizetendő díj összege 25 000 Ft.

8. § Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyilvántartása keretében a változás-bejelentésre, valamint a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás 0 Ft.

8/A. §27 Az elektronikus hírközlési építmények több szolgáltató által megvalósuló közös eszközhasználatáról szóló nyilvántartásba történő bejegyzésre, az adatokban bekövetkezett változás bejegyzésére, valamint a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás díja 0 Ft.

9. §28 A kérelemre induló hírközlési általános hatósági felügyeleti eljárásért fizetendő díj összege 6000 Ft.

10. §29 A Hivatal polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos egyes hatósági eljárásaiért fizetendő díj összege:

a) a frekvenciakijelölés kiadása és módosítása iránti eljárás díja 0 Ft,

b) a rádióengedély kiadása és módosítása iránti eljárás díja 0 Ft,

c)30 a rádióspektrum-használati jog jogutódlása és egyéb változások bejelentésének díja 0 Ft,

d)31 a rádióspektrum-használati jog kérelemre történő visszavonására irányuló eljárás díja 0 Ft,

e) a frekvenciakijelöléssel kapcsolatos, a műszaki terv elkészítéséhez szükséges tervezési adatszolgáltatási eljárás díja 15 000 Ft,

f) az Mttv. 49. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási eljárás díja 350 000 Ft,

g) az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás díja 0 Ft,

h)32 sávátrendezési, haszonbérleti és átruházási megállapodás jóváhagyása iránti eljárás díja 0 Ft,

i) rádióamatőr engedély kiadása iránti eljárás díja 0 Ft,

j)33 a rádióberendezésekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési tevékenység végzésére jogosult szervezetté történő kijelölési eljárás díja 0 Ft.

10/A. §34 A nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatban a Hivatal elsőfokú és – a 16. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az Elnök másodfokú hatósági eljárásaiért fizetendő díj összege 0 Ft.

11. §35 A Hivatal azonosítókkal kapcsolatos hatósági eljárásaiért fizetendő díj összege eljárásonként 10 000 Ft.

12. § A Hivatal zavarvizsgálatra, zavarelhárításra irányuló eljárásáért fizetendő díj összege 0 Ft.

12/A. §36 (1) A rádióamatőr vizsga előtt vizsgáztatási igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek összege – a pótvizsga és az önálló morze vizsga kivételével – 4000 forint, morze vizsgával együtt 6000 forint.

(2) A pótvizsgáért és az önálló morze vizsgáért fizetendő díj összege 2000 forint.

(3)37 A nyugellátásban részesülőnek, a fogyatékossággal élőnek és a diákigazolvánnyal rendelkező nappali tagozatos diáknak az (1)–(3) bekezdés szerinti díj felét kell megfizetnie. A kedvezményre jogosító eredeti dokumentumot a vizsgán be kell mutatni.

(4) Ha a vizsgára jelentkező a jelentkezését a vizsga kitűzött időpontja előtt írásban visszavonta, a már befizetett díjat számára a Hatóság harminc napon belül visszatéríti. A visszatérítés feltétele, hogy az írásbeli kérelem legkésőbb a kitűzött vizsgaidőpont napját megelőző napon a Hatósághoz beérkezzen.

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak

13. § (1) A postai szolgáltatások engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő díj összege 175 000 Ft.

(2)38

(3) A postai szakértői tevékenység bejelentésére irányuló eljárásért fizetendő díj összege 10 000 Ft.

(4) A postai szolgáltatási engedély iránti kérelem, valamint a postai szolgáltatás nyilvántartása céljából tett bejelentés kötelező tartalmi elemeiben bekövetkezett változás bejelentése esetén a díj 0 Ft.

(5)39 A Postatv. 70. §-a alapján kérelemre induló postai általános hatósági felügyeleti eljárásért fizetendő díj összege 6000 Ft.

14. § A 13. § (1)–(4) bekezdéseiben nem szabályozott postaigazgatási eljárások díja egységesen 5000 Ft eljárásonként.

A reklámkataszter vezetésével összefüggő eljárásokért fizetendő díjak40

14/A. § (1) Az Mttv. 109. § (9) bekezdése szerinti országos reklámkataszterbe történő felvétel érdekében új reklámeszköz bejegyzésére irányuló eljárás díja 15 000 Ft reklámfelületenként.

(2) A reklámeszköz tulajdonosának személyében vagy adataiban bekövetkezett változás bejelentésére irányuló eljárás díja 0 Ft.

(3) A reklámeszköz országos reklámkataszterből való törlésére irányuló eljárás díja 0 Ft.

Az Elnök egyes eljárásaiért fizetendő díjak

15. § (1)41 Az Elnöknek a referenciaajánlat jóváhagyása, illetőleg módosítása érdekében induló eljárásáért, továbbá a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató önkéntes kötelezettségvállalásának jóváhagyása érdekében induló eljárásáért fizetendő díj összege 750 000 Ft.

(1a)42 Az Elnöknek a jogvitás eljárásaiért – ideértve a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítésével összefüggő jogvitás eljárásokat is – fizetendő díj összege 75 000 Ft.

(2)43 Az Elnöknek az (1) és (1a) bekezdésben foglalt eljárásokon kívüli egyéb kérelemre induló eljárásaiért fizetendő díj összege 175 000 Ft.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj a 100 000 000 Ft árbevételt el nem érő elektronikus hírközlési szolgáltatók esetében 87 500 Ft. E bekezdés alkalmazása szempontjából árbevétel alatt az elektronikus hírközlési szolgáltató hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítésből származó – a kérelem előterjesztésének időpontjához képest – előző üzleti évi nettó árbevételét kell érteni. Árbevétel hiányában az e bekezdésben foglalt díj, árbevételi adatok szolgáltatása, igazolása hiányában a (2) bekezdésben foglalt díjak alkalmazandók.

16. § Az Elnök másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft.

(2)44

(3)45

A Médiatanács egyes eljárásaiért fizetendő díjak

17. § (1) A Médiatanácsnak a médiaszolgáltató műsorszámának kategóriába sorolása érdekében indult eljárásáért fizetendő díj összege 20 000 Ft.

(2) A Médiatanácsnak a médiaszolgáltató közleményének politikai reklámmá, közérdekű közleménnyé és társadalmi célú reklámmá történő minősítése érdekében indult eljárásáért fizetendő díj összege 20 000 Ft.

(3) A Médiatanács jogvitás eljárásáért fizetendő díj összege 100 000 Ft.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott díj a 10 000 000 Ft árbevételt el nem érő médiaszolgáltatók, kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, sajtóterméket kiadók, műsorterjesztők esetében 5000 Ft. E bekezdés alkalmazása szempontjából árbevétel alatt a médiaszolgáltató, kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtó, sajtóterméket kiadó, műsorterjesztő médiaszolgáltatási, kiegészítő médiaszolgáltatási, sajtótermék kiadási, illetve műsorterjesztési tevékenységgel kapcsolatos értékesítésből származó – a kérelem előterjesztésének időpontjához képest – előző üzleti évi nettó árbevételét kell érteni. Árbevétel hiányában az e bekezdésben foglalt díj, árbevételi adatok szolgáltatása, igazolása hiányában az (1)–(3) bekezdésben foglalt díjak alkalmazandók.

(5) A Médiatanácsnak a médiaszolgáltató médiapiac sokszínűségének növelésére irányuló intézkedéseire vonatkozó hatósági szerződés megkötése tárgyában induló eljárásának díja 0 Ft. A Médiatanácsnak a médiaszolgáltató médiapiac sokszínűségének növelése érdekében tervezett intézkedéseinek jóváhagyása érdekében induló eljárásáért fizetendő díj összege 100 000 Ft.

(6)46 Az Mttv. 65. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárásért fizetendő díj összege 40 000 Ft. Az Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti eljárás tekintetében e rendelet 2. § (1) bekezdése irányadó.

(7) A hálózatba kapcsolódás engedélyezésére irányuló eljárásért fizetendő díj összege hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatási jogosultságonként 15 000 Ft.

(8) A vételkörzet-bővítésx (a médiaszolgáltató azonos jellegű jogosultságainak egy jogosultsággá történő összevonása) engedélyezésére irányuló eljárásért fizetendő díj összege 30 000 Ft.

(9) A pályázati eljárás keretében kezdeményezett hálózatba kapcsolódási, illetve vételkörzet-bővítési, illetve közösségiként elismerésre irányuló eljárásért fizetendő díjat a pályázati díj tartalmazza, így ezen eljárásokért külön igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(10) Közösségi médiaszolgáltatásként való elismerésre irányuló eljárásért fizetendő díj összege 15 000 Ft.

(11)47

(12) Az Mttv. 20–21. § szerinti műsorkvóták teljesítése alóli éves mentesítésre irányuló eljárásért fizetendő összeg közösségi médiaszolgáltatás esetében 20 000 Ft, körzeti médiaszolgáltatás esetében 30 000 Ft, országos médiaszolgáltatás esetében 50 000 Ft.

(13) Amennyiben a mentesítési kérelem több évre vonatkozik, az eljárás díja a (12) bekezdésben megállapított díj és a mentesítéssel érintett évek számának szorzata.

(14) Az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti tartós mentesítési eljárás díja országos lineáris médiaszolgáltatás esetében 200 000 Ft, körzeti lineáris médiaszolgáltatás esetében 120 000 Ft, közösségi lineáris médiaszolgáltatás esetében 80 000 Ft, lekérhető médiaszolgáltatás esetében 15 000 Ft.

(15) Az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti állandó mentesítési eljárás díja országos lineáris médiaszolgáltatás esetében 250 000 Ft, körzeti lineáris médiaszolgáltatás esetében 150 000 Ft, közösségi lineáris médiaszolgáltatás esetében 100 000 Ft, lekérhető médiaszolgáltatás esetében 20 000 Ft.

(16) Az Mttv. 48. § (5) bekezdés szerinti megújítási kérelem díja helyi médiaszolgáltatás esetében 10 000 Ft, körzeti médiaszolgáltatás esetében 30 000 Ft, országos médiaszolgáltatás esetében 50 000 Ft.

(17) A Médiatanácsnak az Mttv. 75. § (3) bekezdése alapján a továbbítási kötelezettség tekintetében szerződéskötési kötelezettség alá eső médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárásáért fizetendő díj összege 10 000 Ft.

(18) A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft.

A hatósági bizonyítvány kiállításáért fizetendő díjak48

17/A. § (1) A Hatóság nyilvántartásában szereplő adatokról kiállított hatósági bizonyítvány kiállításának díja 3000 Ft.

(2) Elektronikus hírközlési építmény meglétének vagy elbontásának igazolására helyszíni szemle alapján kiállított hatósági bizonyítvány kiállításának díja 10 000 Ft.

A díjfizetésre kötelezett, a díj esedékessége és megfizetésének módja

18. § (1)49 Az e rendelet szerinti díjak megfizetésére a Hatóság eljárását kezdeményező kérelmező, nyilvántartásba vételre irányuló bejelentést tevő köteles. Az Mttv. 145. § és az Eht. 25. § szerinti bejelentőt díjfizetési kötelezettség nem terheli.

(2)50 A díjfizetésre kötelezett a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, – a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel – átutalással fizeti meg a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kell feltüntetni. Ha a díjfizetésre kötelezett előzetesen befizető-azonosítót igényelt, a közlemény rovatban elegendő a befizető-azonosítót feltüntetni.

(2a)51 A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság (1) bekezdésben meghatározott számlaszámára készpénzátutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban fel kell tüntetni az eljárás tárgyát.

(3)52 A díjfizetés megtörténtének igazolását – a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) – a rádióamatőr vizsga kivételével a kérelemnek tartalmaznia kell. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását – a feladóvevényt – a rádióamatőr vizsga kivételével a kérelemnek tartalmaznia kell. Rádióamatőr vizsga esetén a díjfizetés megtörténtét a jelentkező köteles a vizsga megkezdése előtt a befizetési bizonylat, vagy feladóvevény bemutatásával igazolni.

(4) A díj a Hatóság bevétele. A befizetett díjról a befizetési bizonylat, illetve a feladóvevény alapján a Hatóság számlát állít ki.

(5)53 A Hatóság túlfizetés esetén a díjtöbbletet, amennyiben a befizetőnek a Hatóság felé egyéb tartozása nem áll fenn, a túlfizetés tényének megállapításától számított harminc napon belül visszatéríti, ha a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a díjfizetésre kötelezett a meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett meg. A túlfizetés tényét a Hatóság hivatalos feljegyzésben állapítja meg.

19. § (1)54 Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. § (4) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 28. § (2)–(4) bekezdésében, 31. § (1)–(3) bekezdésében, (5)–(6) bekezdésében és 32. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Ahol az Itv. illetékről rendelkezik, e rendelet alkalmazásában díjat és költségtérítést, illetve ott, ahol illetékfizetési kötelezettséget említ, díjfizetési és költségtérítési kötelezettséget kell érteni.

(3) Az e rendeletben meghatározott díjak mértéke az adott eljárással kapcsolatban a Hatóságnál felmerülő és másra át nem hárítható valamennyi költségre fedezetet biztosít.

19/A. §55 (1)56 Teljes személyes díjmentességben részesülnek az Itv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott személyek és szervezetek. Az Itv. 5. § (2)–(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a személyes díjmentesség esetén is megfelelően alkalmazni kell.

(2) Nem terheli az 5. § szerinti díjfizetési kötelezettség azt, aki a Magyar Állam nevében és javára végzi tevékenyégét.

A díj nyilvántartása és elszámolása

20. § A Hatóság a díjakról külön nyilvántartást vezet. A Hatóság eljárásaiért fizetendő díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell megfelelően alkalmazni.

Záró rendelkezés

21. §57 (1) Ez a rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)58

(3)59

21/A. §60 E rendeletnek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról szóló 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelettel megállapított 5. § (8c) bekezdését és 17/A. §-át 2021. február 15-től kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

22. §61 Ez a rendelet az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 57. cikk (5) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

4

A 4. §-t a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 10. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § a 16/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdését a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 10. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. § (3) bekezdése a 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (3) bekezdés c) pontja a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (4) bekezdése a 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (4) bekezdés c) pontja a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (5) bekezdés a) pontja a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (5a) bekezdése a 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § (5b) bekezdését a 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

18

Az 5. § (5c) bekezdését a 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

19

Az 5. § (5d) bekezdését a 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

20

Az 5. § (5e) bekezdését a 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

21

Az 5. § (5f) bekezdését a 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

22

Az 5. § (6) bekezdése a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 5. § (7) bekezdése a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 5. § (8b) bekezdése a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 5. § (8c) bekezdését a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 1. §-a iktatta be.

26

Az 5. § (11) bekezdését a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 10. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 8/A. §-t a 12/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet 4. §-a iktatta be.

28

A 9. § az 5/2023. (XII. 18.) NMHH rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 10. § nyitó szövegrésze az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

30

A 10. § c) pontja a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

31

A 10. § d) pontja a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

32

A 10. § h) pontját a 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet 23. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 2. §-a iktatta be.

33

A 10. § j) pontját a 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 21. §-át.

34

A 10/A. §-t az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

35

A 11. § az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

37

A 12/A. § (3) bekezdése a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

38

A 13. § (2) bekezdését a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 10. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 13. § (5) bekezdését a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be, szövege az 5/2023. (XII. 18.) NMHH rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

40

Az „A reklámkataszter vezetésével összefüggő eljárásokért fizetendő díjak” alcím (14/A. §) az 5/2023. (XII. 18.) NMHH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

41

A 15. § (1) bekezdése a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

42

A 15. § (1a) bekezdését a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 4. §-a iktatta be.

43

A 15. § (2) bekezdése a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 9. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

44

A 16. § (2) bekezdését a 12/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet 7. §-a iktatta be, a 2020: LXXXV. törvény 86. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja hatályon kívül helyezte.

45

A 16. § (3) bekezdését a 16/2013. (IX. 25.) NMHH 6. §-a iktatta be, a 2020: LXXXV. törvény 86. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja hatályon kívül helyezte.

46

A 17. § (10) bekezdése a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 10. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

47

A 17. § (11) bekezdését a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 10. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

48

Az „A hatósági bizonyítvány kiállításáért fizetendő díjak” alcímet (17/A. §) a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 5. §-a iktatta be.

49

A 18. § (1) bekezdése a 16/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

50

A 18. § (2) bekezdése a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 18. § (2a) bekezdését a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

52

A 18. § (3) bekezdése a 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított, a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 10. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

53

A 18. § (5) bekezdése a 16/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

54

A 19. § (1) bekezdése a 16/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

55

A 19/A. §-t a 16/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 9. §-a iktatta be.

56

A 19/A. § (1) bekezdése a 2020: LXXXV. törvény 86. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontja szerint módosított szöveg.

57

A 21. § a 12/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

58

A 21. § (2) bekezdését a 2020: LXXXV. törvény 86. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja hatályon kívül helyezte.

59

A 21. § (3) bekezdését a 16/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 10. §-a iktatta be, a 2020: LXXXV. törvény 86. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja hatályon kívül helyezte.

60

A 21/A. §-t a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 7. §-a iktatta be.

61

A 22. § a 24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére