• Tartalom

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

2023.09.14.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b)1 értékesítői alapdíj: a távhőszolgáltató által az értékesítőnek fizetendő Ft/hó mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1)2 A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások – keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás – ellenértékeként

a)3 értékesítői alapdíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3)4 Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4)5 Az értékesítői alapdíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5)6 Az 1. és 4. mellékletben szereplő díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. §7 (1)8 A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért a településen működő távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a 4. melléklet szerinti – legmagasabb hatósági árnak minősülő fogyasztás alapú – önköltségi hődíjat fizeti. Az e bekezdés alapján fizetett önköltségi hődíj nem érinti a külön kezelt intézmény és a távhőszolgáltató szerződése alapján a nem fogyasztás alapján fizetett díjakat.

(2)9 A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. §10 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. §11 (1)12 Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált számviteli törvény szerinti beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. §13 (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)14

(3)15 Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4)16 A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített számviteli törvény szerinti beszámoló tekintetében folytatja le.

(5)17 Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. §18

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez19

Az értékesítői díjak

A

B

C

D

E

1

Település

Értékesítő megnevezése

Vásárló szolgáltató neve

Értékesítői alapdíj

Értékesítői hődíj

2

Ft/hó

Ft/GJ

3.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

BAKONY-TÁVHŐ Kft.

72 407 000

2 500

4.

Almásfüzitő

Energiabörze Power Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

23 315

5.

Baja

Greenergy-Power Kft.

Baja Energetika Kft.

0

5 24420

6.

Bonyhád

Greenergy-Power Kft.

“FŰTŐMŰ” Kft.

0

24 189

7.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú erőmű

BKM Nonprofit Zrt.

221 984 000

8 363

8.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. - kazán

BKM Nonprofit Zrt.

0

22 099

9.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117 Budapest, Budafoki út 52.

BKM Nonprofit Zrt.

380 201 000

24 761

10.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

BKM Nonprofit Zrt.

250 082 000

24 267

11.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. - Újpesti Erőmű - 1045 Budapest, Tó utca 7.

BKM Nonprofit Zrt.

333 067 000

24 209

12.

Budapest

Készenléti Rendőrség

BKM Nonprofit Zrt.

0

22 068

13.

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

BKM Nonprofit Zrt.

0

24 963

14.

Budapest

Greenergy-Power Kft.

BKM Nonprofit Zrt.

0

22 760

15.

Budapest

MVM Balance Zrt. kapcsoltan és villamos kazánnal termelt hő

BKM Nonprofit Zrt.

146 785 000

27 219

16.

Budapest

MVM Balance Zrt. póttüzeléssel termelt hő

BKM Nonprofit Zrt.

0

24 712

17.

Budapest

MVM Balance Zrt. önálló tüzeléssel termelt hő

BKM Nonprofit Zrt.

0

27 427

18.

Budapest

ALTEO-Therm Kft.

BKM Nonprofit Zrt.

0

24 909

19.

Budaörs

Veolia Energia Magyarország Zrt.

BUDAÖRSHŐ Kft.

0

23 712

20.

Csongrád

Csoterm Kft.

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

1 757 00021

2 692

21.

Csorna

Greenergy-Power Kft.

Csornahő Kft.

0

23 333

22.

Debrecen

Debreceni Vízmű Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

25 434

23

Debrecen

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

181 042 000

25 434

24

Dombóvár

Veolia Energia Magyarország Zrt.

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

0

23 304

25

Dorog

Veolia Energia Magyarország Zrt.

PROMTÁVHŐ Kft.

25 339 000

25 826

26

Dunakeszi

CHP-Erőmű Kft.

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

0

20 926

27

Dunaújváros

Perkons DHŐ Kft.

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

0

22 702

28

Dunaújváros

ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft.

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

0

1 401

29

Dunaújváros

Greenergy Távhő Kft.

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

93 400 00022

22 702

30

Eger

CHP-Erőmű Kft.

EVAT Zrt.

0

22 987

31

Érd

Veolia Energia Magyarország Zrt.

ÉRD-TÁVHŐ Kft.

0

21 981

32

Esztergom

Veolia Energia Magyarország Zrt.

PROMTÁVHŐ Kft.

41 909 000

25 826

33

Gödöllő

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

0

22 380

34

Gyöngyös

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Városgondozási Zrt.

0

23 134

35

Győr

Arrabona Koncessziós Kft.

GYŐR-SZOL Zrt.

0

6 225

36

Győr

ALTEO-Therm Kft.

GYŐR-SZOL Zrt.

287 000

22 831

37

Hajdúnánás

OMNI Energy Kft.

Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft.

0

26 249

38

Hajdúszoboszló

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

0

23 912

39

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

22 347

40

Kaposvár

OMNI Energy Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

22 347

41

Kazincbarcika

ALTEO-Therm Kft.

Barcika Szolg Kft.

71 317 000

24 787

42

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halasi Városgazda Zrt.

11 221 000

20 861

43

Kiskunfélegyháza

Greenergy-Power Kft.

Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.

0

24 880

44

Körmend

Greenergy-Power Kft.

RÉGIÓHŐ Kft.

0

13 01323

45

Makó

Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

0

2 349

46

Mátészalka

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

0

20 837

47

Mátészalka

Geotherm FIRE Kft.

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

0

5 131

48

Miskolc

Miskolci Geotermia Kft.

MIHŐ Kft.

0

5 211

49

Miskolc

Kuala Kft.

MIHŐ Kft.

0

5 211

50

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. - Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

MIHŐ Kft.

103 411 000

25 466

51

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17.

MIHŐ Kft.

0

24 129

52

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21.

MIHŐ Kft.

0

24 129

53

Mohács

Veolia Energia Magyarország Zrt.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

22 793

54

Mohács

BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

5 70324

55

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

29 393 000

25 130

56

Nagykőrös

Greenergy-Power Kft.

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

0

23 219

57

Nyíregyháza

Veolia Energia Magyarország Zrt.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

108 961 000

25 977

58

Ózd

ALTEO-Therm Kft.

Ózdi Távhő Kft.

0

22 839

59

Paks

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4 895 000

929

60

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

PÉTÁV Kft.

163 540 000

3 885

61

Pétfürdő

EQUANS Magyarország Kft.

“PÉTKOMM” Kft.

6 180 000

21 937

62

Püspökladány

Greenergy-Power Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

0

25 064

63

Salgótarján

CHP-Erőmű Kft. - kapcsolt

Salgó Vagyon Kft.

0

22 891

64

Salgótarján

CHP-Erőmű Kft.- kazán

Salgó Vagyon Kft.

0

6 18625

65

Sárbogárd

Perkons DHŐ Kft.

EQUANS Sárbogárdi Kft.26

0

23 602

66

Sárvár

Greenergy-Power Kft.

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.

0

23 982

67

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

EQUANS Magyarország Kft.

0

23 658

68

Siklós

MÖViT Zrt.

SIKLÓS-HŐ Kft.

0

22 128

69

Siófok

EQUANS Magyarország Kft.

Termofok-Sió Kft.

12 173 000

21 961

70

Sopron

Veolia Energia Magyarország Zrt.

SOPRON Holding Zrt.

19 129 000

22 675

71

Sopron

ALTEO-Therm Kft.

SOPRON Holding Zrt.

16 641 000

25 637

72

Százhalombatta

Veolia Energia Magyarország Zrt.

“SZÁKOM” Nonprofit Kft.

25 636 000

23 989

73

Szentlőrinc

Szentlőrinci Geotermia Kft.

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.

0

6 715

74

Szeged

Geo Hőterm Kft.

Szegedi Távfűtő Kft.

0

7 774

75

Szeged

OMNI Energy Kft.

Szegedi Távfűtő Kft.

0

23 444

76

Szeged

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Szegedi Távfűtő Kft.

0

23 444

77

Szigetszentmiklós

SZMK Energia Kft.

“Aries” Nonprofit Kft.

0

23 085

78

Szigetvár

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

Szigetvári Távhő Szolgáltató
Nonprofit Kft.

0

557

79

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.

MVM OTSZ Zrt.

0

23 133

80

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

21 869

81

Tapolca

Energiabörze Power Kft.

Városgazdálkodási Kft.

0

23 115

82

Tatabánya

Energiabörze Power Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

0

5 059

83

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

356 330 000

5 059

84

Tiszaújváros

ALTEO-Therm Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

52 989 000

24 970

85

Vác

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

0

22 481

86

Vác

Greenergy-Power Kft.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

0

22 481

87

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Kft.

0

1 697

88

Veszprém

Greenergy-Power Kft.27

“VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

0

22 968

89.

Várpalota28

Várpalotai Kiserőmű Kft.

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

0

22 412

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez29

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében egységesen a Hivatal által előzetesen meghirdetett referencia költségszinten, vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások – különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre – csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés – az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül – a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló – a 2.3. pont szerint számított – megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez30


Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év)

Hődíj (Ft/GJ)

0

2000

4. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez31

A külön kezelt intézményeknek értékesített távhő hődíja

A

B

C

1.

Település

Távhőszolgáltató

A településen a külön kezelt intézmények által fizetendő hődíj (Ft/GJ)

2.

Ajka

BAKONY-TÁVHŐ Kft.

2 846

3.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

2 500

4.

Algyő

Veolia Energia Magyarország Zrt.

26 421

5.

Almásfüzitő

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

29 40232

6.

Baj

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

23 930

7.

Baja

Baja Energetika Kft.

16 91233

8.

Balatonfüred

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

22 438

9.

Berettyóújfalu

Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.

22 817

10.

Bokod

MVM OTSZ Zrt.

28 654

11.

Bonyhád

“FŰTŐMŰ” Kft.

24 531

12.

Budaörs

BUDAÖRSHŐ Kft.

24 445

13.

Budapest

Csepeli Erőmű Kft.

0

14.

Budapest

Veolia Energia Magyarország Zrt.

26 211

15.

Budapest

BKM Nonprofit Zrt.

24 247

16.

Budapest

GM Kőérberek 30 Kft.

24 104

17.

Cegléd

Veolia Energia Magyarország Zrt.

26 159

18.

Celldömölk

Cellhő Kft.

27 801

19.

Cserkeszőlő

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

2 622

20.

Csongrád

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

4 063

21.

Csorna

Csornahő Kft.

31 682

22.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

28 550

23.

Dombóvár

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

25 202

24.

Dorog

PROMTÁVHŐ Kft.

30 552

25.

Dunakeszi

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

24 274

26.

Dunaújváros

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

24 526

27.

Eger

EVAT Zrt.

26 913

28.

Érd

ÉRD-TÁVHŐ Kft.

23 114

29.

Esztergom

PROMTÁVHŐ Kft.

35 059

30.

Gödöllő

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

26 213

31.

Gyöngyös

Városgondozási Zrt.

25 046

32.

Győr

GYŐR-SZOL Zrt.

18 056

33.

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

25 718

34.

Hajdúnánás

Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft.

27 072

35.

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

29 196

36.

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

4 102

37.

Inota

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

29 556

38.

Kaposvár

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

28 456

39.

Kapuvár

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

25 694

40.

Kazincbarcika

Barcika Szolg Kft.

27 861

41.

Kecskemét

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.

27 118

42.

Keszthely

VÜZ Nonprofit Kft.

25 74634

43.

Kiskunfélegyháza

Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.

24 792

44.

Kiskunhalas

Halasi Városgazda Zrt.

24 213

45.

Kisvárda

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.

28 011

46.

Komárom

Komáromi Távhő Kft.

27 328

47.

Komló

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

12 37635

48.

Körmend

RÉGIÓHŐ Kft.

14 75036

49.

Kőszeg

EQUANS Magyarország Kft.

27 099

50.

Makó

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

9 105

51.

Mátészalka

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

23 569

52.

Miskolc

MIHŐ Kft.

17 37337

53.

Mohács

MOHÁCS-HŐ Kft.

13 72538

54.

Mór

MÓRHŐ Kft.

27 650

55.

Mosonmagyaróvár

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

27 259

56.

Nagyatád

EQUANS Magyarország Kft.

22 051

57.

Nagykőrös

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

24 778

58.

Nyergesújfalu

DISTHERM Kft.

26 549

59.

Nyírbátor

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

24 823

60.

Nyíregyháza

NYÍRTÁVHŐ Kft.

30 920

61.

Nyíregyháza

Energocoop Kft.

29 930

62.

Oroszlány

MVM OTSZ Zrt.

27 765

63.

Ózd

Ózdi Távhő Kft.

27 419

64.

Paks

Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1 024

65.

Pécs

PÉTÁV Kft.

4 609

66.

Pétfürdő

“PÉTKOMM” Kft.

24 624

67.

Pornóapáti

Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft.

5 50539

68.

Putnok

Putnoki Városgondnokság

25 482

69.

Püspökladány

Püspökladányi Városüzemeltető és
Gyógyfürdő Kft.

25 170

70.

Salgótarján

Salgó Vagyon Kft.

25 54440

71.

Sárbogárd

EQUANS Sárbogárdi Kft.41

28 078

72.

Sárospatak

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

24 554

73.

Sárvár

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.

27 524

74.

Sátoraljaújhely

EQUANS Magyarország Kft.

25 964

75.

Siklós

SIKLÓS-HŐ Kft.

24 040

76.

Siófok

Termofok-Sió Kft.

32 387

77.

Sopron

SOPRON Holding Zrt.

26 832

78.

Szarvas

Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.

2 979

79.

Százhalombatta

“SZÁKOM” Nonprofit Kft.

26 971

80.

Szeged

Szegedi Távfűtő Kft.

20 347

81.

Székesfehérvár

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

25 568

82.

Szekszárd

Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

25 642

83.

Szentendre

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

25 803

84.

Szentes

Szentes Városi Szolgáltató Kft.

2 543

85.

Szentgotthárd

RÉGIÓHŐ Kft.

23 656

86.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.

7 524

87.

Szigetszentmiklós

“Aries” Nonprofit Kft.

27 954

88.

Szigetvár

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

23 354

89.

Szolnok

MVM OTSZ Zrt.

27 049

90.

Szombathely

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

25 34042

91.

Tapolca

Városgazdálkodási Kft.

25 448

92.

Tata

TATA ENERGIA Kft.

14 24643

93.

Tatabánya

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

5 845

94.

Tiszaújváros

TiszaSzolg 2004 Kft.

27 674

95.

Vác

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

24 202

96.

Várpalota

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

31 216

97.

Vasvár

RÉGIÓHŐ Kft.

17 877

98.

Veszprém

“VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

25 548

99.

Záhony

Záhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft.

26 339

100.

Zirc

Veolia Energia Magyarország Zrt.

29 234

1

Az 1. § b) pontja a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (5) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. § (5) bekezdése a 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 3. § a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 44. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdése a 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdése a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított, a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5/A. §-t az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 6. §-a iktatta be.

14

A 6. § (2) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 6. § (3) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (4) bekezdése a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (5) bekezdését a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

18

A 7. § a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

19

Az 1. melléklet a 8/2022. (XII. 28.) EM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 1. mellékletben foglalt táblázat E:5 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:20 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:29 mezője a 16/2023. (IX. 14.) EM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

23

Az 1. mellékletben foglalt táblázat E:44 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 1. mellékletben foglalt táblázat E:54 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 1. mellékletben foglalt táblázat E:64 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:65 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 1. mellékletben foglalt táblázat B:88 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 89. sora a 16/2023. (IX. 14.) EM rendelet 1-2. §-a szerint módosított szöveg.

30

A 3. mellékletet az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

31

A 4. melléklet a 8/2022. (XII. 28.) EM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:5 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

33

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:7 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

34

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:42 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

35

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:47 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

36

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:48 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

37

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:52 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

38

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:53 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

39

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:67 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

40

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:70 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

41

A 4. mellékletben foglalt táblázat B:71 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

42

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:90 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

43

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:92 mezője a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 1. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére