• Tartalom

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

2017.01.01.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b) értékesítői teljesítménydíj: a távhőszolgáltatónak értékesített távhő távhőszolgáltató által lekötött teljesítménye alapján fizetendő Ft/MW/év mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1)1 A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások – keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás – ellenértékeként

a) értékesítői teljesítménydíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3)2 Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4)3 Az értékesítői teljesítménydíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5)4 Az 1. mellékletben szereplő értékesítői díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. §5 (1) A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű – legmagasabb hatósági árnak minősülő – szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2)6 A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. §7 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. §8 (1) Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. §9 (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)10

(3)11 Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített éves beszámoló tekintetében folytatja le.

(5)12 Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. §13

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez14

Az értékesítői díjak

 

A

B

C

D

E

1

Település

Értékesítő megnevezése

Vásárló szolgáltató neve

Értékesítői teljesítménydíj
(eFt/MW/év)

Értékesítői hődíj
(Ft/GJ)

2

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

7 286

2 332

3

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

2 787

4

Baja

Bajatechnik Kft.

Baja Energetika Kft.

0

3 408

5

Bokod

MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

15 914

2 036

6

Bonyhád

Veolia Energia Magyarország Zrt.

”FŰTŐMŰ” Kft.

0

3 595

7

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kombinált ciklusú erőmű

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

4 565

961

8

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kazán

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

2 538

9

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

7 710

2 274

10

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű – 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

7 820

2 273

11

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű – 1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

7 074

2 308

12

Budapest

Készenléti Rendőrség

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 246

13

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

FŐTÁV-Kiserőmű Kft.

2 705

1 868

14

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 246

15

Budapest

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. – 1141 Budapest, Mogyoródi út 41–43.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 246

16

Budapest

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. – 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 128

17

Budapest

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. – 1097 Budapest, Gyáli út 17–19.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 128

18

Budapest

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. – 1142 Budapest, Tatai út 95.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 191

19

Budapest

Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

1 133

20

Budapest

Green-R Energetika Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 246

21

Budapest

Magyar Telekom Nyrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 246

22

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 633

23

Budapest

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 246

24

Csongrád

Csoterm Kft.

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

0

1 819

25

Csorna

Csornai Kogenerációs Erőmű Kft.

Csornahő Kft.

0

2 901

26

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

Dotenergo Zrt.

10 205

2 184

27

Debrecen

Debreceni Vízmű Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

2 184

28

Debrecen

Tiszántúli Hőtermelő Kft.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

10 205

2 184

29

Dorog

Dorogi Erőmű Kft.

PROMTÁVHŐ Kft.

14 190

2 702

30

Dunakeszi

DK Gázmotor Kft.

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

0

3 312

31

Dunaújváros

Perkons DHŐ Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.

0

1 937

32

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.

17252

1 962

33

Dunaújváros

HF. Formula Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.

5 288

1 937

34

Eger

VPP ENERGY Zrt.

EVAT Zrt.

0

2 926

35

Érd

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Érdhő Kft.

0

3 434

36

Esztergom

Dorogi Erőmű Kft.

PROMTÁVHŐ Kft.

14 190

2 702

37

Gödöllő

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

0

2 694

38

Gyöngyös

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Városgondozási Zrt.

0

2 797

39

Győr

Arrabona Geotermia Kft.

GYŐR-SZOL Zrt.

0

2 650

40

Győr

Győri Erőmű Kft.

GYŐR-SZOL Zrt.

8 208

2 757

41

Hajdúszoboszló

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

0

3 579

42

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

2 948

43

Kapuvár

Zöld Láng Energetikai és Szolgáltató Kft.

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

0

5 292

44

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

Barcika Szolg Kft.

8 043

1 987

45

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halasi Városgazda Zrt.

0

3 930

46

Kiskunfélegyháza

Perkons SKL Kft.

Perkons DHŐ Kft.

0

2 603

47

Makó

Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

0

2 170

48

Mátészalka

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

0

2 973

49

Miskolc

Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft.

MIHŐ Kft.

0

3 678

50

Miskolc

Miskolci Geotermia Zrt.

MIHŐ Kft.

0

2 400

51

Miskolc

Kuala Kft.

MIHŐ Kft.

0

2 400

52

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

MIHŐ Kft.

12 771

2 450

53

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.

MIHŐ Kft.

0

3 246

54

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

MIHŐ Kft.

0

3 246

55

Mohács

Veolia Energia Magyarország Zrt.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

3 592

56

Mohács

BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

3 678

57

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

11 420

2 095

58

Nagykőrös

Perkons DHŐ Kft.

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

0

2 848

59

Nyíregyháza

Tiszántúli Hőtermelő Kft.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

11 769

2 227

60

Oroszlány

MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

15 914

2 036

61

Ózd

Ózdi Erőmű Kft.

Ózdi Távhő Kft.

0

2 633

62

Paks

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2 874

929

63

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

PÉTÁV Kft.

5 470

2 916

64

Pétfürdő

Nitrogénművek Zrt.

”PÉTKOMM” Kft.

0

3 183

65

Püspökladány

KISERŐMŰ PLD Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

0

2 831

66

Salgótarján

Perkons Bio Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

4 294

67

Salgótarján

Perkons Tarján Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

2 881

68

Sárbogárd

Perkons DHŐ Kft.

Cothec Kft.

0

2 848

69

Sárvár

Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft.

SÁRVÁR TÁVHŐ Kft.

0

3 127

70

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

Cothec Kft.

0

3 066

71

Siklós

Perkons SKL Kft.

SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Kft.

0

2 139

72

Sopron

Veolia Energia Magyarország Zrt.

SOPRON Holding Zrt.

14 125

2 081

73

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

SOPRON Holding Zrt.

8 704

2 231

74

Százhalombatta

Dunai Hőtermelő Kft.

”SZÁKOM” Nonprofit Kft.

11 750

2 041

75

Szentlőrinc

Szentlőrinci Geotermia Zrt.

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.

0

3 654

76

Szigetvár

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

0

1 749

77

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

2 704

78

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

2 688

79

Tapolca

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

Városgazdálkodási Kft.

0

2 665

80

Tatabánya

TB-ENERGO Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

0

2 227

81

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

18 646

2 227

82

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

9 803

2 027

83

Vác

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

0

2 768

84

Vác

Poligen V Kft.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

0

2 768

85

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Kft.

0

1 317

86

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

”VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

0

3 021

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez15

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. Földgáz költségek

    Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások – különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre – csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

    A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés – az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül – a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló – a 2.3. pont szerint számított – megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez16


Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év)

Hődíj (Ft/GJ)

0

2000

1

A 2. § (1) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § (5) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 3. § a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 44. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított, a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5/A. §-t az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 6. §-a iktatta be.

10

A 6. § (2) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 6. § (3) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (5) bekezdését a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

13

A 7. § a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

14

Az 1. melléklet a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított, a 68/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 2. melléklet a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3. mellékletet az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére