• Tartalom

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

2019.10.01.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b)1 értékesítői alapdíj: a távhőszolgáltató által az értékesítőnek fizetendő Ft/hó mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1)2 A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások – keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás – ellenértékeként

a)3 értékesítői alapdíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3)4 Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4)5 Az értékesítői alapdíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5)6 Az 1. mellékletben szereplő értékesítői díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. §7 (1) A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű – legmagasabb hatósági árnak minősülő – szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2)8 A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. §9 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. §10 (1)11 Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált számviteli törvény szerinti beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. §12 (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)13

(3)14 Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4)15 A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített számviteli törvény szerinti beszámoló tekintetében folytatja le.

(5)16 Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. §17

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez18

Az értékesítői díjak

A

B

C

D

E

1.

Település

Értékesítő megnevezése

Vásárló szolgáltató neve

Értékesítői alapdíj

Értékesítői hődíj

2.

Ft/hó

Ft/GJ

3.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

47 199 000

2 519

4.

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

3 483

5.

Baja

Bajatechnik Kft.

Baja Energetika Kft.

0

3 082

6.

Bokod

MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.

NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

1 706 000

2 822

7.

Bonyhád

SSB Energia Kft.

„FŰTŐMŰ” Kft.

0

3 605

8.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kombinált ciklusú erőmű

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

71 506 000

1 136

9.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kazán

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 003

10.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

222 798 000

2 975

11.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű – 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

141 870 000

2 866

12.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű – 1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

176 788 000

2 892

13.

Budapest

Készenléti Rendőrség

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 396

14.

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

FŐTÁV-Kiserőmű Kft.

629 000

1 997

15.

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 396

16.

Budapest

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. – 1141 Budapest,
Mogyoródi út 41–43.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 396

17.

Budapest

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. – 1184 Budapest,
Lakatos utca 44/B

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 396

18.

Budapest

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. – 1097 Budapest,
Gyáli út 17–19.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 396

19.

Budapest

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. – 1142 Budapest, Tatai út 95.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 396

20.

Budapest

Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

1 133

21.

Budapest

Green-R Energetika Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 396

22.

Budapest

IMMODUS Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 396

23.

Budapest

WINDIRECT Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 396

24.

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. – kapcsoltan és önálló tüzeléssel termelt hő

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

129 272 000

3 060

25.

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. – póttüzeléssel termelt hő

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

2 736

26.

Budapest

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 396

27.

Csongrád

Csoterm Kft.

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

0

1 093

28.

Csorna

Csornai Kogenerációs Erőmű Kft.

Csornahő Kft.

0

3 463

29.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

Dotenergo Zrt.

12 815 000

3 031

30.

Debrecen

Debreceni Vízmű Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

3 031

31.

Debrecen

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

154 267 000

3 031

32.

Dombóvár

Veolia Energia Magyarország Zrt.

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

0

3 307

33.

Dorog

Veolia Energia Magyarország Zrt.

PROMTÁVHŐ Kft.

16 030 000

3 039

34.

Dunakeszi

CHP Erőmű Kft.

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

0

3 058

35.

Dunaújváros

Perkons DHŐ Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

0

2 643

36.

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

33 660 000

2 643

37.

Dunaújváros

HF. Formula Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

21 610 000

2 643

38.

Eger

CHP-Erőmű Kft.

EVAT Zrt.

0

3 500

39.

Érd

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Érdhő Kft.

0

3 480

40.

Esztergom

Veolia Energia Magyarország Zrt.

PROMTÁVHŐ Kft.

26 513 000

3 039

41.

Gödöllő

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

0

3 396

42.

Gyöngyös

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Városgondozási Zrt.

0

3 413

43.

Győr

Arrabona Geotermia Kft.

GYŐR-SZOL Zrt.

0

3 204

44.

Győr

Győri Erőmű Kft.

GYŐR-SZOL Zrt.

287 000

3 793

45.

Hajdúnánás

OMNI Energy Kft.

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

0

3 474

46.

Hajdúszoboszló

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

0

3 550

47.

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

3 682

48.

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

Barcika Szolg Kft.

38 748 000

2 847

49.

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halasi Városgazda Zrt.

0

5 000

50.

Kiskunfélegyháza

PERKONS SKL Energiatermelő Kft.

Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.

0

3 098

51.

Körmend

SSB Energia Kft.

RÉGIÓHŐ Kft.

0

3 144

52.

Makó

Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

0

2 170

53.

Mátészalka

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

0

3 403

54.

Miskolc

Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft.

MIHŐ Kft.

0

3 635

55.

Miskolc

Miskolci Geotermia Zrt.

MIHŐ Kft.

0

2 695

56.

Miskolc

Kuala Kft.

MIHŐ Kft.

0

2 695

57.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a hrsz. 23358/8

MIHŐ Kft.

167 443 000

3 058

58.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.

MIHŐ Kft.

0

3 635

59.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

MIHŐ Kft.

0

3 635

60.

Mohács

Veolia Energia Magyarország Zrt.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

3 855

61.

Mohács

BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

3 242

62.

Moson- magyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

17 117 000

2 732

63.

Nagykőrös

Perkons DHŐ Kft.

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

0

3 482

64.

Nyíregyháza

Veolia Energia Magyarország Zrt.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

84 470 000

3 005

65.

Oroszlány

MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.

NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

46 065 000

2 822

66.

Ózd

Ózdi Erőmű Kft.

Ózdi Távhő Kft.

0

3 343

67.

Paks

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4 895 000

929

68.

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

PÉTÁV Kft.

145 920 000

2 860

69.

Pétfürdő

ENGIE Magyarország Kft.

„PÉTKOMM” Kft.

3 939 000

2 492

70.

Püspökladány

KISERŐMŰ PLD Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

0

3 268

71.

Salgótarján

Perkons Bio Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

3 248

72.

Salgótarján

Perkons Tarján Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

3 248

73.

Sárbogárd

Perkons DHŐ Kft.

ENGIE Magyarország Kft.

0

3 843

74.

Sárvár

Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft.

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.

0

3 648

75.

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

ENGIE Magyarország Kft.

0

3 550

76.

Siklós

Perkons SKL Kft.

SIKLÓS-HŐ Kft.

0

3 711

77.

Siófok

ENGIE Magyarország Kft.

Termofok-Sió Kft.

7 084 000

2 514

78.

Sopron

Veolia Energia Magyarország Zrt.

SOPRON Holding Zrt.

20 255 000

2 883

79.

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

SOPRON Holding Zrt.

14 790 000

2 738

80.

Százhalombatta

Veolia Energia Magyarország Zrt.

„SZÁKOM” Nonprofit Kft.

20 476 000

2 857

81.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Geotermia Zrt.

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.

0

3 654

82.

Szeged

OMNI Energy Kft.

Szegedi Távfűtő Kft.

0

3 544

83.

Sziget- szentmiklós

SZMK Energia Kft.

„Aries” Nonprofit Kft.

0

3 403

84.

Szigetvár

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

0

628

85.

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 147

86.

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

3 421

87.

Tapolca

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

Városgazdálkodási Kft.

0

3 611

88.

Tatabánya

TB-ENERGO Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

0

2 368

89.

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

202 455 000

2 368

90.

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

30 519 000

2 911

91.

Vác

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

0

3 355

92.

Vác

Poligen V Kft.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

0

3 355

93.

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Kft.

0

816

94.

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

0

3 629

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez19

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. Földgáz költségek

    Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében egységesen a Hivatal által előzetesen meghirdetett referencia költségszinten, vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások – különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre – csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

    A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés – az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül – a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló – a 2.3. pont szerint számított – megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez20


Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év)

Hődíj (Ft/GJ)

0

2000

1

Az 1. § b) pontja a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (5) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 3. § a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 44. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított, a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdése a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5/A. §-t az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 6. §-a iktatta be.

13

A 6. § (2) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A 6. § (3) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 6. § (4) bekezdése a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (5) bekezdését a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

17

A 7. § a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

18

Az 1. melléklet a 37/2019. (IX. 30.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

20

A 3. mellékletet az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére