• Tartalom

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

2021.01.01.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b)1 értékesítői alapdíj: a távhőszolgáltató által az értékesítőnek fizetendő Ft/hó mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1)2 A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások – keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás – ellenértékeként

a)3 értékesítői alapdíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3)4 Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4)5 Az értékesítői alapdíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5)6 Az 1. mellékletben szereplő értékesítői díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. §7 (1) A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű – legmagasabb hatósági árnak minősülő – szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2)8 A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. §9 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. §10 (1)11 Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált számviteli törvény szerinti beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. §12 (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)13

(3)14 Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4)15 A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített számviteli törvény szerinti beszámoló tekintetében folytatja le.

(5)16 Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. §17

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez18

Az értékesítői díjak

 

A

B

C

D

E

Sorszám

Település

Értékesítő megnevezése

Vásárló szolgáltató neve

Értékesítői alapdíj

Értékesítői hődíj

7,5

Ft/hó

Ft/GJ

1.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

BAKONY-TÁVHŐ Kft.

47 217 000

2 548

2.

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

2 754

3.

Baja

Greenenergy-Power Kft.

Baja Energetika Kft.

0

2 691

4.

Bonyhád

Greenenergy-Power Kft.

„FŰTŐMŰ” Kft.

0

2 540

5.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kombinált ciklusú erőmű

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

84 044 000

889

6.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kazán

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

2 350

7.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. –
Kelenföldi Erőmű –
1117 Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

231 441 000

2 092

8.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. –
Kispesti Erőmű –
1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

134 508 000

2 025

9.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. –
Újpesti Erőmű –
1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

182 655 000

2 031

10.

Budapest

Készenléti Rendőrség

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

2 607

11.

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 097

12.

Budapest

Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

1 133

13.

Budapest

Greenenergy-Power Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 083

14.

Budapest

WINDIRECT Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

2 607

15.

Budapest

MVM GTER Zrt. – kapcsoltan és önálló tüzeléssel termelt hő

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

136 803 000

2 156

16.

Budapest

MVM GTER Zrt. – póttüzeléssel termelt hő

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

1 948

17.

Budapest

ALTEO-Therm Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 099

18.

Csongrád

Csoterm Kft.

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

0

1 476

19.

Csorna

Greenenergy-Power Kft.

Csornahő Kft.

0

2 763

20.

Debrecen

Debreceni Vízmű Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

2 134

21.

Debrecen

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

171 084 000

2 134

22.

Dombóvár

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

0

2 483

23.

Dorog

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

PROMTÁVHŐ Kft.

18 381 000

2 108

24.

Dunakeszi

CHP Erőmű Kft.

Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft.

0

2 247

25.

Dunaújváros

Perkons DHŐ Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

0

1 998

26.

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

27 100 000

1 998

27.

Dunaújváros

HF. Formula Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

31 980 000

1 998

28.

Eger

CHP-Erőmű Kft.

EVAT Zrt.

0

2 525

29.

Érd

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

Érdhő Kft.

0

2 449

30.

Esztergom

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

PROMTÁVHŐ Kft.

30 401 000

2 108

31.

Gödöllő

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

0

2 545

32.

Gyöngyös

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

Városgondozási Zrt.

0

2 399

33.

Győr

Arrabona Koncessziós Kft.

GYŐR-SZOL Zrt.

0

3 204

34.

Győr

ALTEO-Therm Kft.

GYŐR-SZOL Zrt.

287 000

2 413

35.

Hajdúnánás

OMNI Energy Kft.

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

0

2 731

36.

Hajdúszoboszló

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

0

2 566

37.

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

2 814

38.

Kazincbarcika

ALTEO-Therm Kft.

Barcika Szolg Kft.

45 462 000

2 015

39.

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halasi Városgazda Zrt.

0

3 977

40.

Körmend

Greenenergy-Power Kft.

RÉGIÓHŐ Kft.

0

2 577

41.

Makó

Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

0

2 170

42.

Mátészalka

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

Mátészalkai
Távhőszolgáltató Kft.

0

3 467

43.

Miskolc

Bioenergy-Miskolc
Szolgáltató Kft.

MIHŐ Kft.

0

2 731

44.

Miskolc

Miskolci Geotermia Zrt.

MIHŐ Kft.

0

2 626

45.

Miskolc

Kuala Kft.

MIHŐ Kft.

0

2 626

46.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Hold u.
hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

MIHŐ Kft.

147 000 000

2 058

47.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. –
Miskolc, Bánki Donát u. 17.

MIHŐ Kft.

0

2 731

48.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. –
Miskolc, Szarkahegy u. 21.

MIHŐ Kft.

0

2 731

49.

Mohács

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

3 355

50.

Mohács

BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

3 355

51.

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és
Fenntartó Kft.

18 365 000

1 848

52.

Nagykőrös

Perkons DHŐ Kft.

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

0

2 581

53.

Nyíregyháza

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

92 741 000

2 089

54.

Ózd

ALTEO-Therm Kft.

Ózdi Távhő Kft.

0

2 437

55.

Paks

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4 895 000

929

56.

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

PÉTÁV Kft.

150 590 000

2 902

57.

Pétfürdő

ENGIE Magyarország Kft.

„PÉTKOMM” Kft.

4 395 000

1 610

58.

Püspökladány

Greenenergy-Power Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

0

2 646

59.

Salgótarján

CHP-Erőmű Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

2 363

60.

Sárbogárd

Perkons DHŐ Kft.

ENGIE Sárbogárdi Kft.

0

2 867

61.

Sárvár

Greenenergy-Power Kft.

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.

0

2 945

62.

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

ENGIE Magyarország Kft.

0

2 738

63.

Siklós

Perkons SKL Kft.

SIKLÓS-HŐ Kft.

0

2 803

64.

Siófok

ENGIE Magyarország Kft.

Termofok-Sió Kft.

7 543 000

1 610

65.

Sopron

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

SOPRON Holding Zrt.

17 301 000

2 018

66.

Sopron

ALTEO-Therm Kft.

SOPRON Holding Zrt.

14 990 000

1 944

67.

Százhalombatta

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

„SZÁKOM” Nonprofit Kft.

20 930 000

2 019

68.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Geotermia Zrt.

Szentlőrinci Közüzemi
Nonprofit Kft.

0

3 654

69.

Szeged

OMNI Energy Kft.

Szegedi Távfűtő Kft.

0

2 686

70.

Szeged

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

Szegedi Távfűtő Kft.

0

2 686

71.

Szigetszentmiklós

SZMK Energia Kft.

„Aries” Nonprofit Kft.

0

2 691

72.

Szigetvár

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

0

628

73.

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

2 262

74.

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi
Távhőszolgáltató Kft.

0

2 566

75.

Tapolca

Tapolcai Kogenerációs
Erőmű Kft.

Városgazdálkodási Kft.

0

2 635

76.

Tatabánya

TB-ENERGO Kft.

T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.

0

2 302

77.

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.

213 591 000

2 302

78.

Tiszaújváros

ALTEO-Therm Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

33 247 000

2 016

79.

Vác

Veolia Energia
Magyarország Zrt.

Váci Távhő Nonprofit
Közhasznú Kft.

0

2 485

80.

Vác

Greenenergy-Power Kft.

Váci Távhő Nonprofit
Közhasznú Kft.

0

2 485

81.

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Kft.

0

816

82.

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

0

2 804

83.

Kiskunhalas

MK-MÓR Termelő Kft.

Halasi Városgazda Zrt.

0

2597

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez19

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. Földgáz költségek

    Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében egységesen a Hivatal által előzetesen meghirdetett referencia költségszinten, vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások – különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre – csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

    A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés – az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül – a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló – a 2.3. pont szerint számított – megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez20


Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év)

Hődíj (Ft/GJ)

0

2000

1

Az 1. § b) pontja a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (5) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 3. § a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 44. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított, a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdése a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5/A. §-t az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 6. §-a iktatta be.

13

A 6. § (2) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A 6. § (3) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 6. § (4) bekezdése a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (5) bekezdését a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

17

A 7. § a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

18

Az 1. melléklet az 58/2020. (XII. 29.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

20

A 3. mellékletet az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére