• Tartalom

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

2022.10.01.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b)1 értékesítői alapdíj: a távhőszolgáltató által az értékesítőnek fizetendő Ft/hó mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1)2 A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások – keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás – ellenértékeként

a)3 értékesítői alapdíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3)4 Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4)5 Az értékesítői alapdíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5)6 Az 1. és 4. mellékletben szereplő díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. §7 (1)8 A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért a településen működő távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a 4. melléklet szerinti – legmagasabb hatósági árnak minősülő fogyasztás alapú – önköltségi hődíjat fizeti. Az e bekezdés alapján fizetett önköltségi hődíj nem érinti a külön kezelt intézmény és a távhőszolgáltató szerződése alapján a nem fogyasztás alapján fizetett díjakat.

(2)9 A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. §10 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. §11 (1)12 Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált számviteli törvény szerinti beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. §13 (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)14

(3)15 Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4)16 A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített számviteli törvény szerinti beszámoló tekintetében folytatja le.

(5)17 Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. §18

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez20

Az értékesítői díjak

A

B

C

D

E

1.

Település

Értékesítő megnevezése

Vásárló szolgáltató neve

Értékesítői alapdíj

Értékesítői hődíj

2.

Ft/hó

Ft/GJ

3.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

BAKONY-TÁVHŐ Kft.

72 457 000

2 500

4.

Almásfüzitő

Energiabörze Power Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

50 502

5.

Baja

Greenergy-Power Kft.

Baja Energetika Kft.

0

4 349

6.

Bonyhád

Greenergy-Power Kft.

“FŰTŐMŰ” Kft.

0

50 458

7.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kombinált ciklusú erőmű

BKM Nonprofit Zrt.

221 983 000

18 254

8.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kazán

BKM Nonprofit Zrt.

0

48 235

9.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

BKM Nonprofit Zrt.

522 575 000

50 255

10.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű – 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

BKM Nonprofit Zrt.

361 019 000

49 305

11.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű – 1045 Budapest, Tó utca 7.

BKM Nonprofit Zrt.

482 788 000

49 182

12.

Budapest

Készenléti Rendőrség

BKM Nonprofit Zrt.

0

46 131

13.

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

BKM Nonprofit Zrt.

0

49 026

14.

Budapest

Greenergy-Power Kft.

BKM Nonprofit Zrt.

0

46 823

15.

Budapest

MVM Balance Zrt. kapcsoltan és villamos kazánnal termelt hő

BKM Nonprofit Zrt.

122 171 000

50 010

16.

Budapest

MVM Balance Zrt. póttüzeléssel termelt hő

BKM Nonprofit Zrt.

0

43 948

17.

Budapest

MVM Balance Zrt. önálló tüzeléssel termelt hő

BKM Nonprofit Zrt.

0

51 417

18.

Budapest

ALTEO-Therm Kft.

BKM Nonprofit Zrt.

0

48 972

19.

Budaörs

Veolia Energia Magyarország Zrt.

BUDAÖRSHŐ Kft.

0

48 984

20.

Csongrád

Csoterm Kft.

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

0

2 656

21.

Csorna

Greenergy-Power Kft.

Csornahő Kft.

0

48 495

22.

Debrecen

Debreceni Vízmű Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

50 063

23.

Debrecen

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

178 547 000

50 063

24.

Dombóvár

Veolia Energia Magyarország Zrt.

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

0

48 246

25.

Dorog

Veolia Energia Magyarország Zrt.

PROMTÁVHŐ Kft.

25 098 000

51 695

26.

Dunakeszi

CHP-Erőmű Kft.

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

0

43 928

27.

Dunaújváros

Perkons DHŐ Kft.

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

0

47 416

28.

Dunaújváros

ISD Power Energiatermelő
és Szolgáltató Kft.

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

0

1 401

29.

Dunaújváros

Greenergy Távhő Kft.

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

46 700 000

47 416

30.

Eger

CHP-Erőmű Kft.

EVAT Zrt.

0

47 781

31.

Érd

Veolia Energia Magyarország Zrt.

ÉRD-TÁVHŐ Kft.

0

46 231

32.

Esztergom

Veolia Energia Magyarország Zrt.

PROMTÁVHŐ Kft.

41 511 000

51 695

33.

Gödöllő

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

0

46 888

34.

Gyöngyös

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Városgondozási Zrt.

0

48 172

35.

Győr

Arrabona Koncessziós Kft.

GYŐR-SZOL Zrt.

0

4 023

36.

Győr

ALTEO-Therm Kft.

GYŐR-SZOL Zrt.

287 000

48 601

37.

Hajdúnánás

OMNI Energy Kft.

Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft.

0

52 901

38.

Hajdúszoboszló

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

0

49 277

39.

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

47 601

40.

Kaposvár

OMNI Energy Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

47 601

41.

Kazincbarcika

ALTEO-Therm Kft.

Barcika Szolg Kft.

61 808 000

49 615

42.

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halasi Városgazda Zrt.

9 704 000

42 405

43.

Kiskunfélegyháza

Greenergy-Power Kft.

Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.

0

51 183

44.

Körmend

Greenergy-Power Kft.

RÉGIÓHŐ Kft.

0

23 986

45.

Makó

Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

0

2 349

46.

Mátészalka

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

0

43 105

47.

Mátészalka

Geotherm FIRE Kft.

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

0

4 871

48.

Miskolc

Miskolci Geotermia Kft.

MIHŐ Kft.

0

3 176

49.

Miskolc

Kuala Kft.

MIHŐ Kft.

0

3 176

50.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

MIHŐ Kft.

99 145 000

50 868

51.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. –
Miskolc, Bánki Donát u. 17.

MIHŐ Kft.

0

49 534

52.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

MIHŐ Kft.

0

49 534

53.

Mohács

Veolia Energia Magyarország Zrt.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

46 250

54.

Mohács

BIOENERGY-Duna Befektető
és Szolgáltató Kft.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

4 732

55.

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

24 882 000

50 512

56.

Nagykőrös

Greenergy-Power Kft.

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

0

47 353

57.

Nyíregyháza

Veolia Energia Magyarország Zrt.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

108 686 000

49 858

58.

Ózd

ALTEO-Therm Kft.

Ózdi Távhő Kft.

0

47 791

59.

Paks

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4 895 000

929

60.

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

PÉTÁV Kft.

163 540 000

5 990

61.

Pétfürdő

EQUANS Magyarország Kft.

“PÉTKOMM” Kft.

5 422 000

45 949

62.

Püspökladány

Greenergy-Power Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

0

52 343

63.

Salgótarján

CHP-Erőmű Kft. – kapcsolt

Salgó Vagyon Kft.

0

47 296

64.

Salgótarján

CHP-Erőmű Kft.- kazán

Salgó Vagyon Kft.

5 309

65.

Sárbogárd

Perkons DHŐ Kft.

EQUANS Sárbogárdi Kft.

0

49 079

66.

Sárvár

Greenergy-Power Kft.

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.

0

49 618

67.

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

EQUANS Magyarország Kft.

0

49 028

68.

Siklós

MÖViT Zrt.

SIKLÓS-HŐ Kft.

0

46 779

69.

Siófok

EQUANS Magyarország Kft.

Termofok-Sió Kft.

10 977 000

45 825

70.

Sopron

Veolia Energia Magyarország Zrt.

SOPRON Holding Zrt.

19 129 000

47 524

71.

Sopron

ALTEO-Therm Kft.

SOPRON Holding Zrt.

16 641 000

51 220

72.

Százhalombatta

Veolia Energia Magyarország Zrt.

“SZÁKOM” Nonprofit Kft.

25 182 000

48 338

73.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Geotermia Kft.

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.

0

4 620

74.

Szeged

OMNI Energy Kft.

Szegedi Távfűtő Kft.

0

49 033

75.

Szeged

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Szegedi Távfűtő Kft.

0

49 033

76.

Szigetszentmiklós

SZMK Energia Kft.

“Aries” Nonprofit Kft.

0

47 353

77.

Szigetvár

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

0

557

78.

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő
és Szolgáltató Kft.

MVM OTSZ Zrt.

0

47 795

79.

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

44 866

80.

Tapolca

Energiabörze Power Kft.

Városgazdálkodási Kft.

0

47 948

81.

Tatabánya

Energiabörze Power Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

0

7 401

82.

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

270 480 000

7 401

83.

Tiszaújváros

ALTEO-Therm Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

46 707 000

49 976

84.

Vác

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

0

47 496

85.

Vác

Greenergy-Power Kft.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

0

47 496

86.

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Kft.

0

1 011

87.

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

“VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt.

0

47 435

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez21

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében egységesen a Hivatal által előzetesen meghirdetett referencia költségszinten, vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások – különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre – csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés – az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül – a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló – a 2.3. pont szerint számított – megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez22


Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év)

Hődíj (Ft/GJ)

0

2000

4. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez19

A külön kezelt intézményeknek értékesített távhő hődíja

A

B

C

1.

Település

Távhőszolgáltató

A településen a külön kezelt intézmények által fizetendő hődíj (Ft/GJ)

2.

Ajka

BAKONY-TÁVHŐ Kft.

2 846

3.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

2 500

4.

Algyő

Veolia Energia Magyarország Zrt.

55 471

5.

Almásfüzitő

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

60 137

6.

Baj

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

49 755

7.

Baja

Baja Energetika Kft.

29 997

8.

Balatonfüred

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

46 729

9.

Berettyóújfalu

Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.

47 905

10.

Bokod

MVM OTSZ Zrt.

59 876

11.

Bonyhád

“FŰTŐMŰ” Kft.

51 436

12.

Budaörs

BUDAÖRSHŐ Kft.

51 049

13.

Budapest

Csepeli Erőmű Kft.

14.

Budapest

Veolia Energia Magyarország Zrt.

54 685

15.

Budapest

BKM Nonprofit Zrt.

50 526

16.

Budapest

GM Kőérberek 30 Kft.

49 709

17.

Cegléd

Veolia Energia Magyarország Zrt.

55 153

18.

Celldömölk

Cellhő Kft.

57 824

19.

Cserkeszőlő

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

2 622

20.

Csongrád

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

5 656

21.

Csorna

Csornahő Kft.

66 179

22.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

56 197

23.

Dombóvár

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

52 520

24.

Dorog

PROMTÁVHŐ Kft.

61 154

25.

Dunakeszi

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

51 235

26.

Dunaújváros

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

48 529

27.

Eger

EVAT Zrt.

55 186

28.

Érd

ÉRD-TÁVHŐ Kft.

48 916

29.

Esztergom

PROMTÁVHŐ Kft.

70 176

30.

Gödöllő

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

55 225

31.

Gyöngyös

Városgondozási Zrt.

52 426

32.

Győr

GYŐR-SZOL Zrt.

32 690

33.

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

53 532

34.

Hajdúnánás

Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft.

55 128

35.

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

60 544

36.

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

4 102

37.

Inota

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

61 708

38.

Kaposvár

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

59 057

39.

Kapuvár

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

54 413

40.

Kazincbarcika

Barcika Szolg Kft.

55 769

41.

Kecskemét

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.

54 316

42.

Keszthely

VÜZ Nonprofit Kft.

51 960

43.

Kiskunfélegyháza

Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.

51 499

44.

Kiskunhalas

Halasi Városgazda Zrt.

49 219

45.

Kisvárda

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.

58 540

46.

Komárom

Komáromi Távhő Kft.

56 789

47.

Komló

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

18 696

48.

Körmend

RÉGIÓHŐ Kft.

27 715

49.

Kőszeg

EQUANS Magyarország Kft.

56 585

50.

Makó

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

16 985

51.

Mátészalka

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

47 380

52.

Miskolc

MIHŐ Kft.

30 825

53.

Mohács

MOHÁCS-HŐ Kft.

23 693

54.

Mór

MÓRHŐ Kft.

57 409

55.

Mosonmagyaróvár

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

54 836

56.

Nagyatád

EQUANS Magyarország Kft.

47 190

57.

Nagykőrös

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

51 895

58.

Nyergesújfalu

DISTHERM Kft.

55 696

59.

Nyírbátor

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

52 293

60.

Nyíregyháza

NYÍRTÁVHŐ Kft.

59 345

61.

Nyíregyháza

Energocoop Kft.

63 041

62.

Oroszlány

MVM OTSZ Zrt.

55 835

63.

Ózd

Ózdi Távhő Kft.

55 881

64.

Paks

Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1 024

65.

Pécs

PÉTÁV Kft.

7 192

66.

Pétfürdő

“PÉTKOMM” Kft.

51 576

67.

Pornóapáti

Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft.

4 235

68.

Putnok

Putnoki Városgondnokság

53 470

69.

Püspökladány

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

52 840

70.

Salgótarján

Salgó Vagyon Kft.

51 593

71.

Sárbogárd

EQUANS Sárbogárdi Kft.

58 978

72.

Sárospatak

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

52 279

73.

Sárvár

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.

57 626

74.

Sátoraljaújhely

EQUANS Magyarország Kft.

54 549

75.

Siklós

SIKLÓS-HŐ Kft.

51 146

76.

Siófok

Termofok-Sió Kft.

67 580

77.

Sopron

SOPRON Holding Zrt.

54 769

78.

Szarvas

Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.

2 979

79.

Százhalombatta

“SZÁKOM” Nonprofit Kft.

54 347

80.

Szeged

Szegedi Távfűtő Kft.

44 811

81.

Székesfehérvár

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

50 890

82.

Szekszárd

Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

51 643

83.

Szentendre

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

53 743

84.

Szentes

Szentes Városi Szolgáltató Kft.

2 543

85.

Szentgotthárd

RÉGIÓHŐ Kft.

50 333

86.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.

5 177

87.

Szigetszentmiklós

“Aries” Nonprofit Kft.

58 110

88.

Szigetvár

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

48 821

89.

Szolnok

MVM OTSZ Zrt.

54 116

90.

Szombathely

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

51 456

91.

Tapolca

Városgazdálkodási Kft.

53 432

92.

Tata

TATA ENERGIA Kft.

25 612

93.

Tatabánya

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

8 550

94.

Tiszaújváros

TiszaSzolg 2004 Kft.

55 388

95.

Vác

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

51 416

96.

Várpalota

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

62 158

97.

Vasvár

RÉGIÓHŐ Kft.

37 719

98.

Veszprém

“VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

52 259

99.

Záhony

Záhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft.

54 812

100.

Zirc

Veolia Energia Magyarország Zrt.

61 351

1

Az 1. § b) pontja a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (5) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. § (5) bekezdése a 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 3. § a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 44. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdése a 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdése a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított, a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5/A. §-t az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 6. §-a iktatta be.

14

A 6. § (2) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 6. § (3) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (4) bekezdése a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (5) bekezdését a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

18

A 7. § a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

20

Az 1. melléklet a 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 3. mellékletet az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

19

A 4. mellékletet a 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére