• Tartalom

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

2023.10.14.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b)1 értékesítői alapdíj: a távhőszolgáltató által az értékesítőnek fizetendő Ft/hó mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1)2 A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások – keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás – ellenértékeként

a)3 értékesítői alapdíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3)4 Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4)5 Az értékesítői alapdíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5)6 Az 1. és 4. mellékletben szereplő díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. §7 (1)8 A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért a településen működő távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a 4. melléklet szerinti – legmagasabb hatósági árnak minősülő fogyasztás alapú – önköltségi hődíjat fizeti. Az e bekezdés alapján fizetett önköltségi hődíj nem érinti a külön kezelt intézmény és a távhőszolgáltató szerződése alapján a nem fogyasztás alapján fizetett díjakat.

(2)9 A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. §10 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. §11 (1)12 Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált számviteli törvény szerinti beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. §13 (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)14

(3)15 Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4)16 A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített számviteli törvény szerinti beszámoló tekintetében folytatja le.

(5)17 Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. §18 E rendeletnek a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 3. §-ával megállapított

a) 1. melléklete szerinti táblázat E:7, E:53 és E:54 mezőjében, továbbá

b) 4. melléklete szerinti táblázat C:6, C:7 és C:53 mezőjében

foglaltakat a 2023/2024. gázév mint elszámolási időszak tekintetében kell alkalmazni.

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez19

Az értékesítői díjak

A

B

C

D

E

1.

Település

Értékesítő megnevezése

Vásárló szolgáltató neve

Értékesítői alapdíj

Értékesítői hődíj

2.

Ft/hó

Ft/GJ

3.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

BAKONY-TÁVHŐ Kft.

116 158 000

4 330

4.

Almásfüzitő

Energiabörze Power Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

11 847

5.

Baja

Greenergy-Power Kft.

Baja Energetika Kft.

0

6 850

6.

Bonyhád

Greenergy-Power Kft.

“FŰTŐMŰ” Kft.

0

12 172

7.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. –kombinált ciklusú erőmű

BKM Nonprofit Zrt.

99 140 000

4 80720

8.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kazán

BKM Nonprofit Zrt.

0

12 703

9.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

BKM Nonprofit Zrt.

380 465 000

12 871

10.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű – 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

BKM Nonprofit Zrt.

233 326 000

12 580

11.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű – 1045 Budapest, Tó utca 7.

BKM Nonprofit Zrt.

292 194 000

12 608

12.

Budapest

Készenléti Rendőrség

BKM Nonprofit Zrt.

0

10 920

13.

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

BKM Nonprofit Zrt.

0

14 113

14.

Budapest

Greenergy-Power Kft.

BKM Nonprofit Zrt.

0

12 011

15.

Budapest

MVM Balance Zrt. kapcsoltan és villamos kazánnal termelt hő

BKM Nonprofit Zrt.

134 982 000

13 278

16.

Budapest

MVM Balance Zrt. póttüzeléssel termelt hő

BKM Nonprofit Zrt.

0

11 888

17.

Budapest

MVM Balance Zrt. önálló tüzeléssel termelt hő

BKM Nonprofit Zrt.

0

13 472

18.

Budapest

ALTEO-Therm Kft.

BKM Nonprofit Zrt.

0

13 996

19.

Budaörs

Veolia Energia Magyarország Zrt.

BUDAÖRSHŐ Kft.

0

11 408

20.

Csongrád

Csoterm Kft.

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

0

3 738

21.

Csorna

Greenergy-Power Kft.

Csornahő Kft.

0

10 899

22.

Debrecen

Debreceni Vízmű Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

12 677

23.

Debrecen

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

261 485 000

12 677

24.

Dombóvár

Veolia Energia Magyarország Zrt.

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

0

11 279

25.

Dorog

Veolia Energia Magyarország Zrt.

PROMTÁVHŐ Kft.

27 010 000

13 261

26.

Dunakeszi

CHP-Erőmű Kft.

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

0

10 270

27.

Dunaújváros

Perkons DHŐ Kft.

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

0

11 072

28.

Dunaújváros

ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft.

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

0

1 401

29.

Dunaújváros

Greenergy Távhő Kft.

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

98 149 000

10 584

30.

Eger

CHP-Erőmű Kft.

EVAT Zrt.

0

11 311

31.

Érd

Veolia Energia Magyarország Zrt.

ÉRD-TÁVHŐ Kft.

0

10 842

32.

Esztergom

Veolia Energia Magyarország Zrt.

PROMTÁVHŐ Kft.

44 673 000

13 261

33.

Gödöllő

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

0

11 093

34.

Gyöngyös

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Városgondozási Zrt.

0

11 385

35.

Győr

Arrabona Koncessziós Kft.

GYŐR-SZOL Zrt.

0

4 494

36.

Győr

ALTEO-Therm Kft.

GYŐR-SZOL Zrt.

287 000

11 228

37.

Hajdúnánás

OMNI Energy Kft.

NÁNÁSHŐ Kft.

0

12 315

38.

Hajdúszoboszló

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

0

11 548

39.

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

11 659

40.

Kaposvár

OMNI Energy Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

11 659

41.

Kazincbarcika

ALTEO-Therm Kft.

Barcika Szolg Kft.

70 423 000

12 697

42.

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halasi Városgazda Zrt.

32 824 000

12 337

43.

Kiskunfélegyháza

Greenergy-Power Kft.

Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.

0

12 651

44.

Körmend

Greenergy-Power Kft.

RÉGIÓHŐ Kft.

0

9 853

45.

Makó

Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

0

5 348

46.

Mátészalka

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

0

10 958

47.

Mátészalka

Geotherm FIRE Kft.

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

0

6 072

48.

Miskolc

Miskolci Geotermia Kft.

MIHŐ Kft.

0

3 703

49.

Miskolc

Kuala Kft.

MIHŐ Kft.

0

3 703

50.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

MIHŐ Kft.

104 693 000

13 077

51.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.

MIHŐ Kft.

0

11 764

52.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

MIHŐ Kft.

0

11 764

53.

Mohács

Veolia Energia Magyarország Zrt.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

11 07421

54.

Mohács

BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

7 32922

55.

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

24 449 000

12 788

56.

Nagykőrös

Greenergy-Power Kft.

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

0

9 359

57.

Nyíregyháza

Veolia Energia Magyarország Zrt.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

128 529 000

12 822

58.

Ózd

ALTEO-Therm Kft.

Ózdi Távhő Kft.

0

11 395

59.

Paks

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4 895 000

929

60.

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

PÉTÁV Kft.

187 253 000

4 841

61.

Pétfürdő

EQUANS Magyarország Kft.

“PÉTKOMM” Kft.

6 625 000

10 581

62.

Püspökladány

Greenergy-Power Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

0

12 071

63.

Salgótarján

CHP-Erőmű Kft. – kapcsolt

Salgó Vagyon Kft.

0

11 259

64.

Salgótarján

CHP-Erőmű Kft. – kazán

Salgó Vagyon Kft.

0

5 014

65.

Sárbogárd

Perkons DHŐ Kft.

EQUANS
Sárbogárdi Kft.

0

11 647

66.

Sárvár

Greenergy-Power Kft.

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.

0

11 872

67.

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

EQUANS Magyarország Kft.

0

11 759

68.

Siklós

MÖViT Zrt.

SIKLÓS-HŐ Kft.

0

11 062

69.

Siófok

EQUANS Magyarország Kft.

Termofok-Sió Kft.

11 848 000

10 722

70.

Sopron

Veolia Energia Magyarország Zrt.

SOPRON Holding Zrt.

19 544 000

10 818

71.

Sopron

ALTEO-Therm Kft.

SOPRON Holding Zrt.

19 874 000

13 296

72.

Százhalombatta

Veolia Energia Magyarország Zrt.

“SZÁKOM” Nonprofit Kft.

29 678 000

12 323

73.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Geotermia Kft.

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.

0

4 737

74.

Szeged

Geo Hőterm Kft.

Szegedi Távfűtő Kft.

0

6 819

75.

Szeged

OMNI Energy Kft.

Szegedi Távfűtő Kft.

0

11 624

76.

Szeged

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Szegedi Távfűtő Kft.

0

11 624

77.

Szigetszentmiklós

Greenergy-Power Kft.

“Aries” Nonprofit Kft.

0

11 082

78.

Szigetvár

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

0

727

79.

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.

MVM OTSZ Zrt.

0

11 496

80.

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

10 897

81.

Szombathely

OMNI Energy Kft.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

10 897

82.

Tapolca

Energiabörze Power Kft.

Városgazdálkodási Kft.

0

11 388

83.

Tatabánya

Energiabörze Power Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

0

4 803

84.

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

320 171 000

4 803

85.

Tiszaújváros

ALTEO-Therm Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

51 601 000

12 884

86.

Vác

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

0

11 255

87.

Vác

Greenergy-Power Kft.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

0

11 255

88.

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Kft.

0

1 673

89.

Várpalota

Várpalotai Kiserőmű Kft.

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

0

11 314

90.

Veszprém

Greenergy-Power Kft.

“VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

0

11 453

91.23

Sárospatak

Greenergy-Power Kft.

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

0

12 402

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez24

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében egységesen a Hivatal által előzetesen meghirdetett referencia költségszinten, vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások – különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre – csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés – az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül – a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló – a 2.3. pont szerint számított – megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez25


Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év)

Hődíj (Ft/GJ)

0

2000

4. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez26

A Külön Kezelt Intézményeknek értékesített távhő hődíja

A

B

C

1.

Település

Távhőszolgáltató

A településen a külön kezelt
intézmények által fizetendő hődíj
(Ft/GJ)

2.

Ajka

BAKONY-TÁVHŐ Kft.

4 970

3.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

4 330

4.

Algyő

Veolia Energia Magyarország Zrt.

12 474

5.

Almásfüzitő

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

13 839

6.

Baj

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

11 75427

7.

Baja

Baja Energetika Kft.

11 64428

8.

Balatonfüred

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

10 780

9.

Berettyóújfalu

HERPÁLY Vagyonkezelő Kft.

11 382

10.

Bokod

MVM OTSZ Zrt.

13 428

11.

Bonyhád

“FŰTŐMŰ” Kft.

12 119

12.

Budaörs

BUDAÖRSHŐ Kft.

12 067

13.

Budapest

Csepeli Erőmű Kft.

0

14.

Budapest

Veolia Energia Magyarország Zrt.

12 383

15.

Budapest

BKM Nonprofit Zrt.

12 354

16.

Budapest

GM Kőérberek 30 Kft.

11 452

17.

Cegléd

Veolia Energia Magyarország Zrt.

12 599

18.

Celldömölk

Cellhő Kft.

13 481

19.

Cserkeszőlő

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

2 622

20.

Csongrád

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

4 284

21.

Csorna

Csornahő Kft.

14 745

22.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

14 201

23.

Dombóvár

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

12 510

24.

Dorog

PROMTÁVHŐ Kft.

15 656

25.

Dunakeszi

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

11 891

26.

Dunaújváros

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

11 951

27.

Eger

EVAT Zrt.

13 507

28.

Érd

ÉRD-TÁVHŐ Kft.

11 191

29.

Esztergom

PROMTÁVHŐ Kft.

17 649

30.

Gödöllő

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

12 449

31.

Gyöngyös

Városgondozási Zrt.

11 989

32.

Győr

GYŐR-SZOL Zrt.

9 179

33.

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

13 997

34.

Hajdúnánás

NÁNÁSHŐ Kft.

12 855

35.

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

13 565

36.

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

4 102

37.

Inota

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

13 732

38.

Kaposvár

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

10 471

39.

Kapuvár

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

12 894

40.

Kazincbarcika

Barcika Szolg Kft.

14 334

41.

Kecskemét

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.

14 031

42.

Keszthely

VÜZ Nonprofit Kft.

11 827

43.

Kiskunfélegyháza

Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.

12 519

44.

Kiskunhalas

Halasi Városgazda Zrt.

14 409

45.

Kisvárda

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.

13 334

46.

Komárom

Komáromi Távhő Kft.

12 722

47.

Komló

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

7 755

48.

Körmend

RÉGIÓHŐ Kft.

10 629

49.

Kőszeg

EQUANS Magyarország Kft.

12 441

50.

Makó

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

8 942

51.

Mátészalka

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

12 753

52.

Miskolc

MIHŐ Kft.

9 400

53.

Mohács

MOHÁCS-HŐ Kft.

9 99129

54.

Mór

MÓRHŐ Kft.

13 773

55.

Mosonmagyaróvár

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

13 995

56.

Nagyatád

EQUANS Magyarország Kft.

8 738

57.

Nagykőrös

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

11 251

58.

Nyergesújfalu

DISTHERM Kft.

12 555

59.

Nyírbátor

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

11 672

60.

Nyíregyháza

NYÍRTÁVHŐ Kft.

15 051

61.

Nyíregyháza

Energocoop Kft.

13 802

62.

Oroszlány

MVM OTSZ Zrt.

13 615

63.

Ózd

Ózdi Távhő Kft.

14 458

64.

Paks

Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1 070

65.

Pécs

PÉTÁV Kft.

5 741

66.

Pétfürdő

“PÉTKOMM” Kft.

11 861

67.

Pornóapáti

Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft.

3 882

68.

Putnok

Putnoki Városgondnokság

12 307

69.

Püspökladány

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

12 708

70.

Salgótarján

Salgó Vagyon Kft.

12 893

71.

Sárbogárd

EQUANS Sárbogárdi Kft.

13 619

72.

Sárospatak

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

11 852

73.

Sárvár

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.

14 196

74.

Sátoraljaújhely

EQUANS Magyarország Kft.

12 841

75.

Siklós

SIKLÓS-HŐ Kft.

11 978

76.

Siófok

Termofok-Sió Kft.

15 384

77.

Sopron

SOPRON Holding Zrt.

14 068

78.

Szarvas

Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.

2 979

79.

Százhalombatta

“SZÁKOM” Nonprofit Kft.

13 864

80.

Szeged

Szegedi Távfűtő Kft.

10 740

81.

Székesfehérvár

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

12 922

82.

Szekszárd

Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

13 024

83.

Szentendre

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

12 178

84.

Szentes

Szentes Városi Szolgáltató Kft.

2 543

85.

Szentgotthárd

RÉGIÓHŐ Kft.

11 665

86.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.

5 257

87.

Szigetszentmiklós

“Aries” Nonprofit Kft.

13 544

88.

Szigetvár

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

11 048

89.

Szolnok

MVM OTSZ Zrt.

13 981

90.

Szombathely

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

12 859

91.

Tapolca

Városgazdálkodási Kft.

12 540

92.

Tata

TATA ENERGIA Kft.

7 505

93.

Tatabánya

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

5 618

94.

Tiszaújváros

TiszaSzolg 2004 Kft.

14 309

95.

Vác

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

11 682

96.

Várpalota

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

15 903

97.

Vasvár

RÉGIÓHŐ Kft.

4 024

98.

Veszprém

“VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

12 906

99.

Záhony

Záhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft.

12 527

100.

Zirc

Veolia Energia Magyarország Zrt.

14 725

1

Az 1. § b) pontja a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (5) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. § (5) bekezdése a 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 3. § a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 44. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdése a 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdése a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított, a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5/A. §-t az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 6. §-a iktatta be.

14

A 6. § (2) bekezdését a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 6. § (3) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (4) bekezdése a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (5) bekezdését a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

18

A 7. §-t újonnan a 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 1. §-a iktatta be.

19

Az 1. melléklet a 20/2023. (IX. 29.) EM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 91. sorát a 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 2. §-a iktatta be.

20

Az 1. mellékletben foglalt táblázat E:7 mezője a 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 1. mellékletben foglalt táblázat E:53 mezője a 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 1. mellékletben foglalt táblázat E:54 mezője a 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 3. mellékletet az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

26

A 4. melléklet a 20/2023. (IX. 29.) EM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:6 mezője a 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:7 mezője a 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:53 mezője a 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére