• Tartalom

50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet

50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról és a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról1

2012.02.05.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 6–15. §-a és a 17. § a) pontja tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosítása

1–5. §2

2. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek
minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosítása

6. § (1) A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

b) időszakos ellenőrző felülvizsgálat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó olyan munkaeszköznek – a munkáltató által meghatározott gyakoriságú – felülvizsgálata, amely a károsító hatások lehetősége miatt a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő;”

(2) Az R2. 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

e) munkaeszköz használata: a munkaeszközzel végzett tevékenység, úgymint az elindítás, leállítás, alkalmazás, szállítás, javítás, átalakítás, karbantartás, szervizelés, beleértve a tisztítást is;”

7. § Az R2. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől – a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint – ha a munkaeszközön az új munkahelyen történő felállítását megelőzően végeztek szerelési munkát – a használatba vétel előtt a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről a károsodások észlelésének és időben történő orvoslásának biztosítása érdekében.”

8. § Az R2. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) A munkáltató a biztonságos munkaeszköz megválasztása során a munkavállalókat a munkaeszközök használatával összefüggésben tájékoztatja legalább
a) a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatának körülményeiről, feltételeiről;
b) rendeltetésszerű használata során az előrelátható veszélyes, illetve veszélytelen meghibásodási lehetőségeiről és a meghibásodás esetén szükséges tennivalókról;
c) az előfordulható téves kezelésről és annak következményeiről;
d) a körülmények megváltozásáról, még abban az esetben is, ha a változás olyan munkavállaló közvetlen környezetében történik, aki az érintett munkaeszközt nem használja;
e) a munkaeszközök használata során szerzett tapasztalatokból levonható következtetésekről.
(2) A tájékoztatást az érintett munkavállaló részére az általa értett nyelven, érthetően, ahol szükséges írásban kell megadni.”

9. § Az R2. 19. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A munkaeszköz kezelője a fő kezelőhelyről egyértelműen meggyőződik arról, hogy senki sem tartózkodik a veszélyes térben. Ha ez nem lehetséges, automatikusan működő biztonsági jelzést – hangjelzés vagy világító jelzés formájában – ad a munkaeszköz elindítása előtt. A vezérlőberendezésnek, amely a munkaeszköz kezelője részére biztosítja a szükséges jelzést, biztonságosnak kell lennie, meghibásodása vagy megrongálódása nem idézhet elő veszélyes helyzetet. A vezérlőberendezésnek biztonságosnak kell lenniük és kiválasztásukkor kellően figyelembe kell venni azokat a meghibásodásokat, zavarokat és korlátokat, amelyekre a tervezett használat során számítani lehet.”

10. § Az R2. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A leeső vagy kivágódó tárgyak veszélyével járó munkaeszközt el kell látni a veszély jellegének megfelelő biztonsági berendezéssel.”

11. § Az R2. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni biztonsági berendezéssel, amely elhatárolja a veszélyes teret, vagy leállítja a veszélyes rész mozgását a veszélyes tér elérése előtt. Olyan biztonsági berendezést kell alkalmazni, amely
a) stabil kialakítású;
b) nem okoz többletkockázatot;
c) nem távolítható el, vagy nem hatástalanítható könnyen;
d) a mozgó résztől megfelelő távolságot biztosít;
e) nem akadályozza a munkaeszköz működésének figyelemmel kísérését és
f) lehetővé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges műveletek elvégzését anélkül, hogy a biztonsági berendezéseket leszerelnék, valamint a hozzáférést arra a területre korlátozza, ahol a munkát el kell végezni.”

12. § Az R2. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

27. § A munkaeszközök karbantartásához karbantartási naplót, nyilvántartást kell rendszeresíteni, abban a karbantartási eseményeket rögzíteni és a karbantartási naplót, nyilvántartást naprakészen vezetni kell.”

13. § (1) Az R2. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

31. § Azoknak az önjáró munkaeszközöknek, amelyek mozgása a munkavállalókra kockázatot jelenthet, az alábbi követelményeket kell kielégíteni:
a) a berendezés alkalmazásával meg kell akadályozni a munkaeszközöknek az engedély nélküli, illetéktelen személy által történő elindítását;
b) berendezéssel kell kiküszöbölni a pályához kötött munkaeszközök egyidejű mozgása során ezek összeütközését;
c) a munkaeszközt fék- és rögzítő berendezéssel kell felszerelni;
d) amennyiben biztonsági szempontból szükséges, a munkaeszközön legyenek könnyen hozzáférhető helyen olyan kezelőelemek vagy automatikusan kioldódó vészkikapcsoló berendezések, amelyek a fő működtető rendszer meghibásodása esetén biztosítják a berendezés lefékezését és megállítását;
e) megfelelő látóteret kell biztosítani – szükség esetén segédeszköz, különösen látóteret kibővítő elektronikus képátviteli rendszer, optikai rendszer, periszkóp, látószöget bővítő lencse alkalmazásával – a munkaeszköz vezetője részére;
f) a munkaeszköz rendelkezzen a munkavállalók biztonságos munkavégzésének, az elvégzendő munka követelményeinek megfelelő olyan világító berendezéssel, amely elegendő biztonságot nyújt a munkavállaló számára éjszakai vagy elégtelen világítási körülmények közötti alkalmazás esetére;
g) amennyiben a munkaeszköz, illetve a hozzákapcsolt pótkocsi, vagy a rajta elhelyezett rakomány tűzveszély kockázatát rejti magában, és ezáltal veszélyeztetheti a munkavállalót, a munkaeszközön vagy az alkalmazás helyén álljon rendelkezésre a tűz leküzdéséhez szükséges eszköz;
h) a távvezérelt munkaeszköz automatikusan álljon le, ha az ellenőrzött vezérlési zóna határára ér;
i) az a távvezérelt munkaeszköz, amely rendeltetésszerű alkalmazási körülmények között a munkavállalónak ütközhet, vagy őt valaminek nekiszoríthatja, rendelkezzen olyan biztonsági berendezéssel, amely az összeütközés és összenyomás veszélyét csökkenti vagy kiküszöböli.”

14. § Az R2. a következő 61. §-sal egészül ki:

61. § Ez a rendelet a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló 2009. szeptember 16-i 2009/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

15. § Hatályát veszti az R2. 60. § (4) bekezdése.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A 6–15. §-a és a 17. § a) pontja az e rendelet kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő 46. napon hatályát veszti.

17. § Ez a rendelet

a) a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) szóló 2009. szeptember 16-i 2009/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról szóló 2009. december 17-i 2009/161/EU bizottsági irányelv mellékletének

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelethez

1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK, valamint jellemző tulajdonságai:
a)    megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: ÁK,
b)    megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1–3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük), jelölése: CK,
c)    maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, jelölése: MK, a maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18–62 évig) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockázat (rosszindulatú daganatos megbetegedés kockázata) ≤ 1:105/év (10 mikrorizikó/év).

 

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-
szám

Megnevezés

Képlet

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-
érték
mg/m3

MK-
érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság/
hivatkozás

1.    

ACETALDEHID

CH3CHO

75-07-0

25

25

i

VI.

acetilén-diklorid, lásd: 1,2-diklóretilén

2.    

ACETOFENON

CH3COC6H5

98-86-2

50

i

3.    

ACETON

CH3COCH3

67-64-1

1210

2420*

i

EU1

4.    

ACETON-CIÁNHIDRIN

(CH3)2C(OH)CN

75-86-5

16,7

16,7

5.    

ACETONITRIL

CH3CN

75-05-8

70

b, i

EU2

Akril-aldehid, lásd: akrolein

6.    

AKRILAMID

CH2=CHCONH2

79-06-1

0,03

k

7.    

AKRILNITRIL

CH2=CHCN

107-13-1

4,3

k

akrilsav-metilészter, lásd: metil-akrilát

8.    

AKROLEIN

CH2=CHCHO

107-02-8

0,23

0,23

m

I.

9.    

ALDRIN

C12H8Cl6

309-00-2

10.    

ALLIL-ALKOHOL

CH2=CHCH2OH

107-18-6

4,8

12,1

b, i

II.1. EU1

11.    

ALLIL-KLORID

CH2=CHCH2Cl

107-05-1

3

3

i

I.

12.    

ALUMÍNIUM, FÉM

Al

7429-90-5

6 resp

alumínium-oxid, lásd: dialumínium-trioxid

13.    

terc-AMIL-ACETÁT

H3COOC(CH3)2C2H5

625-16-1

270

540

EU1

aminobenzol, lásd: anilin

14.    

4-AMINOBIFENIL

C6H5C6H4NH2

92-67-1

10

k

15.    

2-AMINOETANOL

NH2(CH2)2OH

141-43-5

2,5

7,6

b

EU2

16.    

AMMÓNIA

NH3

7664-41-7

14

36

m

I. EU1

17.    

ANILIN

C6H5NH2

62-53-3

8

32

b

II.2., BHM

18.    

o-ANIZIDIN

CH3OC6H4NH2

90-04-0

0,5

k

 

19.    

ANTIMON ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI
(Sb-ra számítva)

Sb

7440-36-0

0,5

2

i

III.

20.    

ANTIMON-HIDROGÉN

SbH3

7803-52-3

0,5

2

II.2.

antimon-trioxid, lásd: diantimon-trioxid

 

 

 

 

 

 

 

arzén-hidrogén, lásd: arzin

21.    

ARZÉN ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI***

As

7440-38-2

0,01

k, b, i

BEM

arzén-pentoxid, lásd: diarzén-pentoxid

 

 

 

 

 

 

 

arzén-trioxid, lásd: diarzén-trioxid

 

 

 

 

 

 

 

22.    

ARZIN

AsH3

7784-42-1

0,2

0,8

b

II.2.

Azbeszt lásd: 1.2.2.

EUA

23.    

AZIRIDIN

(CH2)2NH

151-56-4

0,9

k

24.    

BÁRIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI
(Ba-ra számítva)

 

0,5

i

II.1 EU2

25.    

BENZALDEHID

C6H5CHO

100-52-7

5

10

26.    

BENZIDIN

(C6H4)2(NH2)2

92-87-5

0,008

k

27.    

BENZIL-KLORID

C6H5CH2Cl

100-44-7

0,5

0,5

b, i, m

28.    

BENZOIL-KLORID

C6H5COCl

98-88-4

2,8

i

benzoil-szuperoxid, lásd: dibenzoil-peroxid

29.    

BENZOL

C6H6

71-43-2

3

k, b, i

BEM

30.    

BENZO[a]PIRÉN

C20H12

50-32-8

0,002

k

31.    

BERILLIUM ÉS VEGYÜLETEI (Be-ra számítva)

Be

7440-41-7

0,002

k

bifenil, lásd: difenil

32.    

BISZFENOL A

(HOC6H4)2C(CH3)2

80-05-7

10

 

 

 

EU4

33.    

BISZ (KLÓRMETIL)-ÉTER

ClCH2OCH2Cl

542-88-l

0,0047

k

 

34.    

BRÓM

Br2

7726-95-6

0,7

b, m

I. EU2

35.    

BROMIDOK

Br

0,7

0,7

EU1

36.    

1,3-BUTADIÉN

CH2=CHCH=CH2

106-99-0

1

k, i

37.    

n-BUTÁN

CH3(CH2)2CH3

106-97-8

2350

9400

IV.

1- butanol, lásd: butil-alkohol

2-butanon, lásd: metil-etil-keton

38.    

n-BUTIL-ACETÁT

CH3COOC4H9

123-86-4

950

950

i, sz

I.

39.    

n-BUTIL-AKRILÁT

CH2=CHCOOC4H9

141-32-2

11

53

i

I. EU1

40.    

n-BUTIL-ALKOHOL

CH3(CH2)3OH

71-36-3

45

90

b, i

butil-celloszolv, lásd: 2-butoxietanol

butil-glikol, lásd: 2-butoxietanol

 

41.    

terc-BUTIL-METIL-ÉTER

C(CH3)3OCH3

1634-04-4

183,5

367

 

 

EU4

42.    

2-BUTOXIETANOL

C4H9OCH2CH2OH

111-76-2

98

246

b, i

II.1. EU1

43.    

2-BUTOXIETIL-ACETÁT

CH3(CH2)3O(CH2)2COOCH3

112-07-2

133

333

b

EU1

44.    

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

CH3(CH2)3O(CH2)2O(CH2)2OH

112-34-5

67,5

101,2

EU2

carbaryl, lásd: karbaril

celloszolv, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter

celloszolv-acetát, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter-acetát

45.

CIÁNAMID

NCNH2

420-04-2

1

b

EU2

46.

CIÁN-HIDROGÉN

HCN

74-90-8

11

44

b, i

II.1.

47.

CIÁNSÓK (cianidok) (CN-re számítva)

CN

 

5

20

b, i

II.1.

48.

CIKLOHEXÁN

C6H12

110-82-7

700

II.1. EU2

49.

CIKLOHEXANOL

C6H11OH

108-93-0

200

800

b, i, sz

II.1.

50.

CIKLOHEXANON

C6H10O

108-94-1

40,8

81,6

b, i

II.1. EU1

51.

CIKLOHEXIL-AMIN

C6H11NH2

108-91-8

40

40

m

V.

52.

1,3-CIKLOPENTADIÉN

C5H6

542-92-7

200

i

cink-kromátok, köztük kálium-cink-kromát lásd: króm (VI) szervetlen vegyületek, kevéssé oldható (Cr (VI)-ra számítva)

 

 

 

54.

CINK-OXID

ZnO

1314-13-2

5 resp

20 resp

i

III.

55.

CIRKÓNIUM VEGYÜLETEI (Zr-ra számítva)

5

20

III.

56.

DDT

C14H9Cl5

50-29-3

1 resp

1 resp

b

VI.

57.

DEKABORÁN

B10H14

17702-41-9

0,3

0,3

b, i

I.

58.

DIALUMÍNIUM-TRIOXID (Al-ra számítva)

Al2O3

1344-28-1

6 resp

4,4’-diaminobifenil, lásd: benzidin

59.

4,4’-DIAMINODIFENILMETÁN

C13H14N2

101-77-9

0,81

k

60.

DIANTIMON-TRIOXID (Sb-ra számítva)

Sb2O3

1309-64-4

0,1

0,4

61.

DIARZÉN-PENTOXID (As-ra számítva)

As2O5

1303-28-2

0,03

k

BEM

62.

DIARZÉN-TRIOXID (As-ra számítva)

As2O3

1327-53-3

0,1

k

BEM

63.

DIAZINON

C12H21N2O3PS

333-41-5

0,1

0,4

b

III.

64.

DIAZOMETÁN

CH2N2

334-88-3

0,01

k

65.

DIBENZO-p-DIOXIN-2,3,7,8-TETRAKLÓR

C12H4Cl4O2

1746-01-6

 

66.

DIBENZO-p-DIOXIN ÉS DIBENZO -FURÁN, POLIBRÓMOZOTT

 

67.

DIBENZOIL-PEROXID

(C6H5CO)2O2

94-36-0

5

5

b, i, sz

I.

68.

1,2-DIBRÓMETÁN

C2H4Br2

106-93-4

0,8

k, b, m

69.

1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁN

C3H5Br2Cl

96-12-8

0,01

k

70.

DIELDRIN

C12H8Cl6O

60-57-1

0,25 resp

1 resp

71.

DIETIL-AMIN

NH(C2H5)2

109-89-7

15

30

b, m

V. EU2

dietilénoximid, lásd: morfolin

72.

DIETILÉN-TRIAMIN

NH(CH2CH2NH2)2

111-40-0

4

4

b, m, sz

73.

DIETIL-ÉTER

(CH3CH2)2O

60-29-7

308

616

b, i, sz

II.1. EU1

74.

DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁT

C6H4(COO)2(C8H17)2

117-81-7

10

40

b

III.

75.

DIETIL-SZULFÁT

(C2H5O)2SO2

64-67-5

0,2

k

76.

DIFENIL

(C6H5)2

92-52-4

1

b, i, sz

difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI), lásd: diizocianátok

77.

DIFOSZFOR-PENTASZULFID

P2S5

1314-80-3

1

EU2

78.

DIFOSZFOR-PENTOXID

P2O5

1314-56-3

1

m

II.1. EU2

79.

DIHIDROGÉN-SZELENID

H2Se

7783-07-5

0,07

0,17

I.
EU1

m-dihidroxibenzol, lásd: rezorcin

80.

DIIZOCIANÁTOK

difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI)

CH2(C6H4NCO)2

101-68-8

0,05

0,05

i, sz

I.

hexametilén-diizocianát (HDI)

(CH2)6(NCO)2

822-06-0

0,035

0,035

i, sz

I.

1,5-naftilén-diizocianát (NDI)

C10H6(NCO)2

3173-72-6

0,09

0,09

i, sz

I.

81.

DIKÉN-DIKLORID

S2Cl2

10025-67-9

6

24

m

I.

82.

3,3’-DIKLÓRBENZIDIN

C12H10N2Cl2

91-94-1

0,03

k

83.

1,2-DIKLÓRBENZOL

C6H4Cl2

95-50-1

122

306

b, i

II. 1. EU1

84.

1,3-DIKLÓRBENZOL

C6H4Cl2

541-73-1

20

80

85.

1,4-DIKLÓRBENZOL

C6H4Cl2

106-46-7

122

306

EU1

p,p’-diklórdifeniltriklóretán, lásd: DDT

 

 

 

 

 

 

 

diklórdifluormetán F12, lásd: freonok

86.

1,1-DIKLÓRETÁN

Cl2CH2CH2

75-34-3

412

824*

b

EU1

87.

1,2-DIKLÓRETÁN

ClCH2CH2Cl

107-06-2

10

k, i

88.

1,1-DIKLÓRETILÉN***

Cl2HC=CH

75-35-4

8

32

89.

1,2-DIKLÓRETILÉN

ClHC=CHCl

540-59-0

790

3160

i

II.1.

90.

2,4-DIKLÓRFENOXIECETSAV

Cl2C6H3OCH2COOH

94-75-7

1

4

b, i

II.2.

diklórfluormetán F21, lásd: freonok

91.

DIKLÓRFOSZ (DDVP)

C4H7Cl2O4P

62-73-7

0,9

3,6

b

III.

92.

DIKLÓRMETÁN

CH2Cl2

75-09-2

10

10

i

VI.

93.

1,2-DIKLÓRPROPÁN

ClCH2CH(Cl)CH3

78-87-5

50

50

VI.

 

diklórtetrafluoretán F114, lásd: freonok

94.

N,N-DIMETILACETAMID

CH3CON(CH3)2

127-19-5

36

72

b, i

II.1. EU1

95.

DIMETIL-AMIN

(CH3)2NH

124-40-3

3,8

9,4

b, m, sz

V. EU1

dimetilanilin, lásd: xilidin

96.

N,N-DIMETILANILIN

C6H5N(CH3)2

121-69-7

25

100

b, i, sz

II.1.

97.

DIMETIL-ÉTER

(CH3)2O

115-10-6

1920

7680*

EU1

98.

N,N-DIMETILFORMAMID

HCON(CH3)2

68-12-2

15

30

b, i

II.1. BEM EU4

99.

1,2-DIMETILHIDRAZIN

CH3NHNHCH3

540-73-8

1,2

k

100.

N,N-DIMETILHIDRAZIN

(CH3)2NNH2

57-14-7

1,2

k

dimetil-keton, lásd: aceton

101.

DIMETIL-SZULFÁT

C2H6O4S

77-78-1

0,1

k, b, m

dinikkel-trioxid lásd nikkel és szervetlen vegyületei

Ni2O3

1314-06-3

 

 

 

 

103.

4,6-DINITRO-o-KREZOL

CH3C6H2(NO2)2OH

534-52-1

0,2

0,8

b, i, sz

II.1.

104.

DINITROBENZOL minden izomer

C6H4(NO2)2

 

1

2

b

105.

DINITROGÉN-OXID

N2O

10024-97-2

180

720

106.

DINOSZEB ÉS SÓI

C10H12N2O5

88-85-7

 

107.

1,4-DIOXÁN

O(CH2CH2)2O

123-91-1

73

-

b, i

VI. EU3

108.

1,3-DIOXOLÁN

C3H6O2

646-06-0

10

10

VI.

109.

DIVANÁDIUM-PENTOXID (V-ra számítva)

V2O5

1314-62-1

0,05resp

0,2 resp

i, sz

II.2.

110.

ECETSAV

CH3COOH

64-19-7

25

25

m

I. EU91

111.

ECETSAV-ANHIDRID

(CH3CO)2O

108-24-7

20

20

m

I.

112.

ENDRIN

C12H8Cl6O

72-20-8

b

epiklórhidrin, lásd: 1-klór-2,3-epoxipropán

etántiol, lásd: etil-merkaptán

113.

ETIL-ACETÁT

CH3COOC2H5

141-78-6

1400

1400

i, sz

I.

114.

ETIL-AKRILÁT

CH2=CHCOOC2H5

140-88-5

21

42

b, i, sz

I.
EU4

115.

ETIL-ALKOHOL

CH3CH2OH

64-17-5

1900

7600

IV.

116.

ETIL-AMIN

CH3CH2NH2

75-04-7

9,4

9,4*

i

V. EU1

117.

ETILBENZOL

C6H5CH2CH3

100-41-4

442

884

b, i

I. BEM EU1

118.

ETIL-BROMID

CH3CH2Br

74-96-4

50

50

VI.

etilén-alkohol, lásd: etilénglikol

119.

ETILÉNGLIKOL

HOCH2CH2OH

107-21-1

52

104

b, i

I. EU1

etilénglikol-monobutil-éter, lásd: 2-butoxietanol

120.

ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTER

C2H5O(CH2)2OH

110-80-5

8

-

b, i

II.1. EU4

121.

ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTER-
ACETÁT

C2H5O(CH2)2COOCH3

111-15-9

11

-

b, i

II.1. EU4

122.

ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-ÉTER

CH3O(CH2)2OH

109-86-4

3,16

-

b, i

II.1. EU4

123.

ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-ÉTER- ACETÁT

CH3O(CH2)2COOCH3

110-49-6

4,90

-

b, i

II.1. EU4

etilén-imin, lásd: aziridin

124.

ETILÉN-OXID

C2H4O

75-21-8

1,8

k, i, sz

etil-glikol, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter

etil-glikol-acetát,

lásd: etilénglikol-monoetil-éter-acetát

etil-hidroszulfid, lásd: etil-merkaptán

125.

ETIL-KLORID

C2H5Cl

75-00-3

268

EU2

126.

ETIL-MERKAPTÁN

CH3CH2SH

75-08-1

1

1

i

V.

etil-szulfhidrát, lásd: etil-merkaptán

etil-tioalkohol, lásd: etil-merkaptán

 

 

 

 

 

 

 

2-etoxietanol, lásd: etilénglikol-monoetil-éter

 

 

 

 

 

 

 

127.

EZÜST, fém

Ag

7440-22-4

0,1

0,4*

EU1

128.

EZÜST OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Ag-re számítva)

0,01

EU2

Fapor, lásd: 1.2.1.

fenilbenzol, lásd: difenil

129.

2-FENILPROPÉN

C6H5C(CH3)=CH2

98-83-9

246

492

EU1

130.

FENOL

C6H5OH

108-95-2

8

16

b, m

I. BEM EU4

131.

FLUOR

F2

7782-41-4

1,58

3,16

m

I. EU1

132.

FLUORACETAMID

FCH2CONH2

640-19-7

 

fluor-hidrogén, lásd: hidrogén-fluorid

133.

FLUORIDOK (F-ra számítva)

F

2,5

10*

b, i

II.2. BEM EU1

fluotan, lásd: halotán

134.

FORMALDEHID

HCHO

50-00-0

0,6

0,6

b, m, sz

VI.

135.

FOSZFAMIDON (izomerek keveréke), cisz-izomer, transz-izomer

C10H19ClNO5P

13171-21-6

23783-98-4

297-99-4

b

 

136.

FOSZFIN

PH3

7803-51-2

0,14

0,28

i

I.
EU2

137.

FOSZFOR

P

7723-14-0

0,1

0,1

i

I.

 

foszfor-hidrogén, lásd: foszfin

138.

FOSZFOR-PENTAKLORID

PCl5

10026-13-8

1

m

EU2

foszfor-pentoxid, lásd: difoszfor-pentoxid

 

 

 

 

 

 

 

foszforsav lásd: ortofoszforsav

 

 

 

 

 

 

 

foszfor- trihidrid, lásd: foszfin

 

 

 

 

 

 

 

139.

FOSZFOR-TRIKLORID

PCl3

7719-12-2

3

3

m

I.

140.

FOSZGÉN

COCl2

75-44-5

0,08

0,4

m

II.1. EU1

FREONOK (KLÓRFLUORKARBONOK)

141.

F 11, triklórfluormetán

CCl3F

75-69-4

Magyarországon betiltott

 

142.

F 12, diklórdifluormetán

CCl2F2

75-71-8

Magyarországon betiltott

 

143.

F 21, diklórfluormetán

CHCl2F

75-43-4

43

172

II.1

144.

F 22, klórdifluormetán

CHClF2

75-45-6

3600

14 400*

IV. EU1

145.

F113, 1,1,2-triklór-1,2,2-trifluoretán

C2Cl3F3

76-13-1

Magyarországon betiltott

 

146.

F114, 1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluoretán

ClF2CCF2Cl

76-14-2

Magyarországon betiltott

 

147.

F142b, 1-klór-1,1-difluoretán

C2H3ClF2

75-68-3

4170

16 680

IV.

148.

FTÁLSAV-ANHIDRID

C6H4(CO)2O

85-44-9

1

1

i, sz

I.

furál, lásd: furfurol

furfurilaldehid, lásd: furfurol

 

 

 

 

 

 

 

149.

FURFURIL-ALKOHOL

C4H3OCH2OH

98-00-0

40

40

i, sz, b

I.

150.

FURFUROL

C4H3OCHO

98-01-1

20

b, i, sz

gamma HCH, lásd: lindán

151.

GLICERIN-TRINITRÁT

C3H5(ONO2)3

55-63-0

0,5

2

b, i, sz

II.1.

glikol, lásd: etilénglikol

 

 

 

 

 

 

 

halán, lásd: halotán

 

 

 

 

 

 

 

152.

HALOTÁN

CHClBrCF3

151-67-7

40

160

II.1.

153.

HANGYASAV

HCOOH

64-18-6

9

m

I.
EU2

154.

HCH

(l,2,3,4,5,6-HEXAKLÓRCIKLOHEXÁN) (izomerek keveréke)

C6H6Cl6

608-73-1

155.

HEPTAKLÓR

C10H5Cl7

76-44-8

b

156.

n-HEPTÁN

CH3(CH2)5CH3

142-82-5

2000

8000*

EU1

157.

2-HEPTANON

CH3(CH2)4COCH3

110-43-0

238

476

b

EU1

158.

HEPTÁN-3-ON

CH3(CH2)4CH3

106-35-4

95

 

EU1

159.

HEXAKLÓRBENZOL

C6Cl6

118-74-1

k

160.

HEXAMETILÉN-DIAMIN

H2N(CH2)6NH2

124-09-4

2,3

m, b

hexametilén-diizocianát, lásd: diizocianátok

161.

n-HEXÁN

CH3(CH2)4CH3

110-54-3

72

b, i

II.1. BEM EU2

2-hexanon, lásd: metil-butil-keton

162.

HIDRAZIN

H2NNH2

302-01-2

0,13

k

163.

HIDROGÉN-BROMID

HBr

10035-10-6

6,7

m

I.
EU1

hidrogén-cianid, lásd: cián-hidrogén

 

 

 

 

 

 

 

164.

HIDROGÉN-FLUORID

HF

7664-39-3

1,5

2,5

b, m

1. BEM EU1

hidrogén-foszfid, lásd: foszfin

 

 

 

 

 

 

 

165.

HIGANY ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI*** (Hg-ra számítva)

Hg

7439-97-6

0,02

-

sz, b

III. BEM. EU4

166.

HIGANY SZERVES VEGYÜLETEI*** (Hg-ra számítva)

0,01

0,04

b, sz

III.

167.

IZOAMIL-ALKOHOL

CH3(CH2)4OH

123-51-3

360

1440

II.1.

izociánsav-metil-észter, lásd: metil-izocianát

168.

IZOPENTÁN

(CH3)2CHCH2CH3

78-78-4

3000

EU2

169.

IZOPENTIL-ACETÁT

CH3COO(CH2)2CH(CH3)2

123-92-2

270

540

i

EU1

170.

IZOPROPIL-ACETÁT

(CH3)2HCOOCH3

108-21-4

840

840

i

I.

171.

IZOPROPIL-ALKOHOL

CH3CH(OH)CH3

67-63-0

500

2000

b, i

II.1.

izopropilbenzol, lásd: kumol

172.

JÓD

I2

7553-56-2

1

1

i, sz, b

I.

173.

KADMIUM ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI - CdF2, CdCl2, CdO kivételével (Cd-ra számítva)

Cd

7440-43-9

0,015

k

BEM

174.

KADMIUM-FLUORID (Cd-ra számítva)

CdF2

7790-79-6

0,05

k

BEM

175.

KADMIUM-KLORID (Cd-ra számítva)

CdCl2

10108-64-2

0,05

k

BEM

176.

KADMIUM-OXID (Cd-ra számítva)

CdO

1306-19-0

0,05

k

BEM

177.

KALCIUM-CIÁNAMID

CaNCN

156-62-7

1

4

b, i

III.

178.

KALCIUM-HIDROXID

Ca(OH)2

1305-62-0

5

EU91

179.

KALCIUM-KARBONÁT

CaCO3

1317-65-3

10

kalcium-kromát lásd: króm (VI) szervetlen vegyületek

CaCrO4

13765-19-0

 

 

 

181.

KALCIUM-OXID

CaO

1305-78-8

5

10 5

I.

182.

KALCIUM-SZULFÁT

CaSO4

7778-18-9

6 resp

183.

KÁLIUM-HIDROXID

KOH

1310-58-3

2

2

m

I.

184.

є-KAPROLAKTAM

HN(CH2)5CO

105-60-2

10

40

i

EU1

185.

KAPTAFOL

C10H9Cl4NO2S

2425-06-1

0,1

k

 

186.

KARBARIL

C12H11NO2

63-25-2

1

karbolsav, lásd: fenol

187.

KÉN-DIOXID

SO2

7446-09-5

5

5

m

I.

188.

KÉN-HIDROGÉN

H2S

7783-06-4

7

14

i

V. EU4

189.

KÉNSAV

H2SO4

7664-93-9

0,05 torak

-

m

I.
EU4

190.

KLÓR

Cl2

7782-50-5

1,5

i

I.
EU2

191.

4-KLÓRANILIN

ClC6H4NH2

106-47-8

0,2

0,8

k, sz, b

192.

KLÓRBENZILÁT

C16H14Cl2O3

510-15-6

193.

KLÓRBENZOL

C6H5Cl

108-90-7

23

70

II.1. EU2

194.

2-KLÓR-1,3-BUTADIÉN

CH2=C(Cl)CH=CH2

126-99-8

18

72

i

II.1.

klórdifluoretán F142B, lásd: freonok

klórdifluormetán F22, lásd: freonok

 

 

 

 

 

 

 

195.

KLÓRDÁN

C10H6Cl8

57-74-9

b

 

196.

1-KLÓR-2,3-EPOXIPROPÁN

ClCH2C2H3O

106-89-8

1,9

k, b, m, sz

197.

KLOROFORM

CHCl3

67-66-3

10

10

VI.

kloroprén, lásd: 2-klór-1,3-butadién

198.

KOBALT ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Co-ra számítva)

Co

7440-48-4

0,1

0,4

i, sz

BEM

199.

KREZOL (izomerek keveréke)

CH3C6H4OH

1319-77-3

22

22

m

I. EU91

200.

KRÓM (fém), SZERVETLEN KRÓM(II) és KRÓM(III) VEGYÜLETEK (nem oldható)

Cr

7440-47-3

2

i, sz

BEM EU2

201.

Egyéb szervetlen krómvegyületek [a króm VI vegyületek kivételével] (Cr-ra számítva)

Cr

0,5

2

i, sz

BEM

KRÓM (VI) SZERVETLEN VEGYÜLETEK
(nátrium-kromát, kálium-kromát és egyéb oldható) (Cr VI-ra számítva)

Cr

 

 

 

0,05

k

BEM

KRÓM (VI) SZERVETLEN VEGYÜLETEK, kevéssé oldható (Cr VI-ra számítva)

Cr

 

 

 

0,01

k

BEM

202.

KRÓM(III)-KROMÁT (Cr-ra számítva)

Cr2(CrO4)3

24613-89-6

0,05

k

BEM

203.

KRÓM-TRIOXID (Cr VI-ra számítva)

CrO3

1333-82-0

0,05

k

BEM

204.

KUMOL

C6H5CH(CH3)2

98-82-8

100

250

b, i

EU1

 

kvarc, lásd: 1.2.1.

SiO2

14808-60-7

205.

LINDÁN (γ-HCH)

(γ-1,2,3,4,5,6-Hexaklorciklohexán)

C6H6Cl6

58-89-9

0,5

2

b, i

III.

206.

LÍTIUM-HIDRID

LiH

7580-67-8

0,025

EU91

207.

MAGNÉZIUM-OXID (Mg-ra számítva)

MgO

1309-48-4

6 resp

24resp

i

208.

MALEINSAV-ANHIDRID

CH=CH(CO)2O

108-31-6

0,4

0,4

m, sz

I.

209.

MANGÁN ÉS SZERVETLEN SÓI (mangán-tetraoxid kivételével, Mn-ra számítva)

Mn

7439-96-5

5

20

210.

METAMIDOFOSZ

C2H8NO2PS

10265-92-6

b, i

 

211.

METIL-ACETÁT

CH3COOCH3

79-20-9

610

2440

b, sz, i

I.

212.

METIL-AKRILÁT

CH2=CHCOOCH3

96-33-3

18

36

b, i, sz

I.
EU4

213.

METIL-ALKOHOL

CH3OH

67-56-1

260

b, i

II. 1. EU2

214.

2-METILAZIRIDIN

C3H7N

75-55-8

5

k

215.

METIL-BROMID

CH3Br

74-83-9

10

10

b, i

VI.

216.

1-METILBUTIL-ACETÁT

CH3COOCH(CH3)(CH2)2CH3

626-38-0

270

540

EU1

217.

METIL-BUTIL-KETON

CH3CO(CH2)3CH3

591-78-6

21

84

b, i

II.1.

metil-celloszolv, lásd: etilén-glikol-monometil-éter

metil-celloszolv-acetát, lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát

 

 

 

 

 

 

 

metil-cianid, lásd: acetonitril

 

 

 

 

 

 

 

4,4’-metiléndianilin,

lásd: 4,4’-diaminodifenilmetán

 

metilén-klorid, lásd: diklórmetán

218.

METIL-ETIL-KETON

CH3COCH2CH3

78-93-3

600

900

b, i

II.1. EU1

metil-glikol, lásd: etilén-glikol-monometil-éter

 

 

 

 

 

 

 

metil-glikol-acetát, lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát

 

 

 

 

 

 

 

219.

5-METILHEPTÁN-3-ON

CH3CH2COCH2CH3CHC2H5

541-85-5

53

106

EU1

220.

5-METILHEXÁN-2-ON

C7H14O

110-12-3

230

 

EU1

221.

METIL-IZOCIANÁT

CH3NCO

624-83-9

 

0,047

b, i, sz

I.
EU4

metil-karbamid, lásd: metil-izocianát

metil-karbonimid, lásd: metil-izocianát

 

 

 

 

 

 

 

222.

METIL-KLORID

CH3Cl

74-87-3

105

420

II.1.

metilkloroform, lásd: 1,1,1-triklóretán

223.

METIL-MERKAPTÁN

CH3SH

74-93-1

1

1

i

V.

224.

METIL-METAKRILÁT

CH2=C(CH3)COOCH3

80-62-6

208

415

b, i, sz

I.
EU4

225.

METIL-PARATION

NO2C6H4OPS(CH3O)2

298-00-0

0,2

b, sz

226.

4-METILPENTÁN-2-ON

(Izobutil-metil-keton)

C6H12O

108-10-1

83

208

EU1

227.

N-METIL-2-PIRROLIDON

C5H9NO

872-50-4

40

80

 

b

EU4

 

2-metoxianilin, lásd: o-anizidin

 

2-metoxietanol,

lásd: etilén-glikol-monometil-éter

228.

2-(2-METOXIETOXI)ETANOL

CH3O(CH2)2O(CH2)2OH

111-77-3

50,1

EU2

229.

(2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL (Dipropilénglikol-monometil-éter)

C7H16O3

34590-94-8

308

308*

EU1

230.

1-METOXIPROPÁN-2-OL

CH3OCH2CHOHCH3

107-98-2

375

568

b

EU1

231.

1-METOXI-2-PROPIL-ACETÁT

CH3COOCH(CH3)CH2OCH3

108-65-6

275

550

EU1

232.

MEZITILÉN (1,3,5-trimetilbenzol)

C6H3(CH3)3

108-67-8

100

 

i

EU1

233.

MIREX

C10Cl12

2385-85-5

b

 

234.

MOLIBDÉN OLDHATATLAN VEGYÜLETEI (Mo-ra számítva)

 

15

60

III.

235.

MOLIBDÉN OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Mo-ra számítva)

 

5

20

III.

236.

MONOKROTOFOSZ

C7H14NO5P

6923-22-4

0,25

b

 

237.

MORFOLIN

O(CH2)4NH

110-91-8

36

72

b, m

I.
EU2

238.

NAFTALIN

C10H8

91-20-3

50

b, i

EU1

239.

2-NAFTIL-AMIN

C10H9N

91-59-8

0,005

k

 

naftilén-diizocianát, lásd: diizocianátok

narkotán, lásd: halotán

 

 

 

 

 

 

 

240.

NÁTRIUM-AZID

NaN3

26628-22-8

0,1

0,3

EU1

241.

NÁTRIUM-HIDROXID

NaOH

1310-73-2

2

2

m

I.

242.

NEOPENTÁN

(CH3)4C

463-82-1

3000

EU2

243.

NIKKEL (fém) és SZERVETLEN VEGYÜLETEI, ….( NiO, NiCO3, NiS, Ni2O3) (Ni-re számítva)

 

7440-02-0

 

 

0,1

k, sz

BEM

244.

NIKKEL (fém) és SZERVETLEN VEGYÜLETEI , könnyen oldható (NiCl2 , NiOH, NiSO4,..) (Ni-re számítva)

 

7440-02-0

 

 

0,1

k, sz

BEM

nikkel-oxid, lásd nikkel és szervetlen vegyületei

NiO

1313-99-1

 

 

 

 

 

nikkel-szulfid, lásd nikkel és szervetlen vegyületei

NiS

16812-54-7

 

 

 

 

 

247.

NIKKEL-TETRAKARBONIL

Ni(CO)4

13463-39-3

0,15

0,15

b

VI.

nikkel-trioxid, lásd: dinikkel-trioxid

 

 

 

 

 

 

 

248.

NIKOTIN

C10H14N2

54-11-5

0,5

b, i

II.1. EU2

249.

4-NITROANILIN

O2NC6H4NH2

100-01-6

6

b, i

p-nitroanilin, lásd: 4-nitroanilin

250.

NITROBENZOL

C6H5NO2

98-95-3

1

b, i

II.1. EU2

251.

NITROGÉN-DIOXID

NO2

10102-44-0

9

9

m

I.

252.

NITROGÉN-MONOXID

NO

10102-43-9

30

EU91

253.

4-NITROKLÓRBENZOL

ClC6H4NO2

100-00-5

0,5

2

b

254.

2-NITRONAFTALIN

C10H7NO2

581-89-5

0,25

k

255.

1-NITROPROPÁN

CH3(CH2)2NO2

108-03-2

10

i, b

256.

2-NITROPROPÁN

CH3CH(NO2)CH3

79-46-9

18

k

257.

OKTÁN (összes izomer)

C8H18

111-65-9

2350

9400

i

II.1.

258.

OLAJ (ásványi) KÖD

5

k

259.

ÓLOM és SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Pb-ra számítva)

Pb

7439-92-1

0,15

 

 

i

III. BEM, BHM

EUO

260.

ÓLOM-TETRAETIL

Pb(C2H5)4

78-00-2

0,05

0,2

b, i

II.1.

261.

ÓLOM-TETRAMETIL

Pb(CH3)4

75-74-l

0,05

0,2

b, i

II.1.

262.

ÓN SZERVES VEGYÜLETEI (Sn-ra számítva)

0,1

0,4

b, i

II.1.

263.

ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Sn-ra számítva)

2

8

b, i

II.1. EU91

264.

ORTOFOSZFORSAV

H3PO4

7664-38-2

1

2

m

EU1

265.

OXÁLSAV

HOOCCOOH

144-62-7

1

EU2

266.

OZMIUM-TETRAOXID (Os-ra számítva)

OsO4

20816-12-0

0,002

0,002

m, b

267.

ÓZON

O3

10028-15-6

0,2

0,2

i

I.

268.

PARAKVÁT-DIKLORID

C12H14Cl2N2

1910-42-5

0,1

0,1

b, i

I.

paraquat-diklorid, lásd: parakvát-diklorid

269.

PARATION

C10H14O5NSP

56-38-2

0,1

b

 

270.

PBB-k Hexabróm-1,1’-bifenil;

C12H4Br6 ; C12H2Br8 ;

36355-01-8

27858-07-7

 

 

 

 

 

 

Oktabróm-1,1’-bifenil; Dekabróm-1,1’-bifenil

C12Br10

13654-09-6

 

271.

PCB-k POLIKLÓROZOTT BIFENILEK

11097-69-1 1336-36-3

 

272.

PENTAKLÓRFENOL ÉS SÓI

C6Cl5OH

87-86-5

0,001

b, i

 

273.

PENTAKLÓRNAFTALINOK

C10H3Cl5

1321-64-8

0,5

2

b, i, sz

II.2.

274.

n-PENTÁN

CH3(CH2)3CH3

109-66-0

2950

IV. EU2

275.

PENTIL-ACETÁT

CH3COO(CH2)4CH3

628-63-7

270

540

i

EU1

276.

3-PENTIL-ACETÁT

CH3COOCH(C2H5)C2H5

620-11-1

270

540

i

EU1

277.

PIKRINSAV

C6H2CH3(NO2)3

88-89-1

0,1

0,1

b, i, sz

I. EU91

278.

PIPERAZIN

C4H10N2

110-85-0

0,1

0,3

EU1

279.

PIRETRUM

8003-34-7

1

EU2

280.

PIRIDIN

C5H5N

110-86-1

15

60

b, i, sz

II.1.

281.

PLATINA FÉM

Pt

7440-06-4

1

EU1

282.

PLATINA OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Pt-ra számítva)

0,002

i, sz

283.

POLIKLÓROZOTT TERFENILEK

61788-33-8

 

porok (szálló porok) egyéb porok, lásd: 1.2.1.

284.

PORTLAND CEMENT

65997-15-1

10

285.

PROPIL-ACETÁT

CH3(CH2)2COOCH3

109-60-4

840

840

b, i

I.

propilén-imin, lásd: metilaziridin

286.

PROPILÉN-OXID

CH3C2H3O

75-56-9

5

k, b, i

287.

1,3-PROPIOLAKTON

C3H4O2

57-57-8

1,5

k

288.

PROPIONSAV

CH3CH2COOH

79-09-4

31

62

m

EU1

289.

RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva)

Cu

7440-50-8

1

4

II.1.

290.

RÉZ, FÜST

Cu

7440-50-8

0,1

0,4

II.1.

291.

REZORCIN

C6H4(OH)2

108-46-3

45

b, i

EU2

rezorcinol, lásd: rezorcin

Rostszerkezetű porok, lásd: 1.2.2.

292.

SALÉTROMSAV

HNO3

7697-37-2

2,6

i, m

I.
EU2

293.

SÓSAV

HCl

7647-01-0

8

16

i, m

EU1

294.

STRONCIUM-KROMÁT
(Cr VI-ra számítva)

SrCrO4

7789-06-2

0,05

k

 

Szelén-hidrogén, lásd:
dihidrogén-szelenid

295.

SZELÉNVEGYÜLETEK (Se-re számítva)

0,1

0,4

i

III. BEM

296.

SZÉN-DIOXID

CO2

124-38-9

9000

EU2

297.

SZÉN-DISZULFID

CS2

75-15-0

15

 

b, i, m

II.1. EU4

298.

SZÉN-MONOXID

CO

630-08-0

33

66

II.1. BHM

szén-oxiklorid, lásd: foszgén

299.

SZÉN-TETRAKLORID***

CCl4

56-23-5

Magyarországon betiltott

 

sztibin, lásd: antimon-hidrogén

300.

SZTIROL

C6H5CH=CH2

100-42-5

50

50

i

VI. BEM

301.

SZULFOTEP

(C2H5)4P2S2O5

3689-24-5

0,l

0,4*

EU1

talkum, lásd: 1.2.1. és 1.2.2.

302.

TALLIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Tl-ra számítva)

0,1

0,4

b, i

III.

303.

TERPENTIN

8006-64-2

560

560

i, sz, b

I.

304.

TETRAHIDROFURÁN

(CH2)4O

109-99-9

150

300

b, i

II.2. EU1

1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetraklór etiltio)ftálimid, lásd: kaptafol

305.

1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN

Cl2CHCHCl2

79-34-5

7

b

306.

TETRAKLÓRETILÉN

Cl2C=CCl2

127-18-4

50

50

b

VI.

tetraklórmetán, lásd: szén-tetraklorid

timföld, lásd: dialumínium-trioxid

307.

TIOGLIKOLSAV

HSCH2COOH

68-11-1

4

b, m

308..

2-TOLUIDIN

CH3C6H4NH2

95-53-4

0,5

k, i, b

309.

3-TOLUIDIN

CH3C6H4NH2

108-44-1

9

b

310.

4-TOLUIDIN

CH3C6H4NH2

106-49-0

1

4

b

311.

TOLUOL

C6H5CH3

108-88-3

190

380

b, i

II.2. BEM

EU2

312.

TOLUOL-2,4-DIIZOCIANÁT

CH3C6H3(NCO)2

584-84-9

0,035

k, i, sz

313.

TOLUOL-2,6-DIIZOCIANÁT

CH3C6H3(NCO)2

91-08-7

0,035

k, i, sz

314.

TOXAFÉN

8001-35-2

b, i

 

315.

TRIETIL-AMIN

N(C2H5)3

121-44-8

8,4

12,6

b, i, m

V. EU1

316.

TRIKLÓRBENZOLOK (1,2,4-TRIKLÓRBENZOL kivételével )

C6H3Cl3

12002-48-1

38

72

b

III.

317.

1,2,4-TRIKLÓRBENZOL

C6H3Cl3

120-82-1

15,1

37,8

b

EU1

318.

1,1,1-TRIKLÓRETÁN***

CH3CCl3

71-55-6

555

1110

b, i

II.2. EU1

319.

1,1,2-TRIKLÓRETÁN***

ClCH2CHCl2

79-00-5

Magyarországon betiltott

 

 

 

320.

TRIKLÓRETILÉN

Cl2C=CHCl

79-01-6

270

540

sz

BEM

321.

2,4,5-TRIKLÓRFENOXIECETSAV; (2,4,5-T)

Cl3C6H2OCH2COOH

93-76-5

10

40

b, i

II.2.

triklórfluormetán F11, lásd: freonok

322.

TRIKLÓRNAFTALINOK

C10H5Cl3

1321-65-9

5

b, i, sz

triklórtrifluoretán F113, lásd: freonok

323.

TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT

(CH3C6H4)3PO4

78-30-8

0,1

b, i, sz

324.

TRIMETIL-AMIN

N(CH3)3

75-50-3

12,3

36,9

m, sz

325.

1,2,3-TRIMETILBENZOL

C6H3(CH3)3

526-73-8

100

EU1

326.

1,2,4-TRIMETILBENZOL

C6H3(CH3)3

95-63-6

100

EU1

327.

TRINIKKEL-DISZULFID (Ni-re számítva)

Ni3S2

12035-72-2

0,01

k, sz

328.

2,4,6- TRINITROTOLUOL

CH3C6H2(NO2)3

118-96-7

0,09

0,36

b

II.1.

329.

TRISZ(2,3-DIBRÓMPROPIL)-FOSZFÁT***

C9H15Br6O4P

126-72-7

 

 

vanádium-pentoxid, lásd: divanádium-pentoxid

 

 

 

 

 

 

 

330.

VAS(II)-OXID (Fe-ra számítva)

FeO

1345-25-1

6 resp

331.

VAS(III)-OXID (Fe-ra számítva)

Fe2O3

1309-37-1

6 resp

332.

VINIL-ACETÁT

CH2=CHOOCCH3

108-05-4

17,6

35,2

 

 

EU4

333.

VINIL-BROMID

CH2=CHBr

593-60-2

22

k

334.

VINIL-KLORID

CH2=CHCl

75-01-4

7,77

k

335.

XILOL(ok)

C6H4(CH3)2

1330-20-7

221

442

b

EU1

336.

m-XILOL

C6H4(CH3)2

108-38-3

221

442

b

EU1

337.

o-XILOL

C6H4(CH3)2

95-47-6

221

442

b

EU1

338.

p-XILOL

C6H4(CH3)2

106-42-3

221

442

b

EU1

339.

XILIDIN(ek)

(CH3)2C6H3NH2

1300-73-8

25

b

Magyarázat:

resp:

respirábilis frakció;

torak

torakális frakció

b:

bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe;

i:

ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat);

k:

rákkeltő;

m:

maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat);

sz:

túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken „túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat);

*

„Európai indikatív” határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva. Ezekben az esetekben jelen melléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni;

**

98/24/EK irányelvben közölt érték;

***

az anyagra vonatkozó korlátozásokat a veszélyes anyagok és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló EüM-KöM együttes rendelet tartalmazza;

EUO

98/24/EK irányelvben közölt érték;

EUA

2009/148/EK irányelvben közölt érték;

EU1

91/322/EGK irányelvben közölt érték;

EU2

2006/15/EK irányelvben közölt érték;

EU3

2000/39/EK irányelvben közölt érték;

EU4

2009/161/EU irányelvben közölt érték

BEM

biológiai expozíciós mutató.

BHM

biológiai hatásmutató

mg/m3

milligram légköbméterenként, 20 °C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson

Megjegyzés: a nem gőz/gázállapotú veszélyes anyagok határértékei a belélegezhető frakcióra vonatkoznak (MSZ EN 481).
1.2. Szálló porok - ásványi, szerves
1.2.1. Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben

 

A

B

C

1

Megnevezés

Megengedett koncentráció, mg/m3-ben

 

Belélegezhető

Respirábilis

2

Talkum (azbesztmentes)

2

3

Kvarc

0,15

4

Krisztobalit

0,15

5

Tridimit

0,15

6

Fapor

5

7

Egyéb inert porok*

10

6

* Megjegyzés: Nincs egészségkárosító (pl. mutagén, rákkeltő, fibrogén, mérgező, allergizáló, irritatív, egyéb mérgező) hatása.
1.2.2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/cm3-ben

 

A

B

C

1

Megnevezés (CAS-számok)

Megengedett koncentráció (rost/cm3)

2

Azbeszt

aktinolit (77536-66-4)

0,1 (idővel súlyozott átlag 8 órára vonatkoztatva)

3

amozit (12172-73-5)

4

antofillit (77536-67-5)

5

krizotil (12001-29-5)

6

krokidolit (12001-28-4)

7

tremolit (77536-68-6)

8

akár magában, akár elegyítve betiltott*

9

Egyéb rostszerkezetű porok

Üveg, ásvány, kerámia, műanyag

1,0

* Az azbeszt valamennyi formájának előállítása, forgalomba hozatala, felhasználása Magyarországon tiltott.
1.3. Az egyes anyagok csúcskoncentráció szerinti besorolása jellemző tulajdonságaik alapján

 

A

B

C

D

E

1

CSÚCSKONCENTRÁCIÓ

2

Kategória jele

KATEGÓRIA (BESOROLÁS)

ÉRTÉKE (CK)(a)

IDŐTARTAMA (perc)

MŰSZAKONKÉNTI GYAKORISÁGA(b)

3

I.

HELYILEG IRRITÁLÓ ANYAGOK

ÁK

4

II.

FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül
II.1: Felezési idő <2 óra
II.2. Felezési idő 2 órától teljes munkaidőig

4 x ÁK

15

4

5

III.

FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK
Hatás fellépésének ideje >2 óra
Felezési idő > Műszak idő (ERŐSEN KUMULÁLÓDÓ)

4 x ÁK

15

4

6

IV.

NAGYON GYENGE KÁROSÍTÓ HATÁSÚ ANYAGOK
ÁK >500 ml/m3 (a)

4 x ÁK

15

4

7

V.

INTENZÍV SZAGÚ ANYAGOK

ÁK

8

VI.

IRREVERZIBILIS KÁROSODÁST OKOZÓ ANYAGOK

ÁK

9

EGYÉB

8 x ÁK

60 perc/műszak

(a) Az 500 ml/m3 érték átszámítása mg/m3 koncentráció egységre, 20 °C-on:
(b) Az I. és V. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték megegyezik az ÁK-értékkel, ellenőrzése legfeljebb IS perces mintavétellel történik.
A II-IV. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték 15 perces átlagérték és a túllépési tényező 4. (A túllépési tényező fejezi ki, hogy a CK-érték hányszorosa az ÁK-értéknek.) Az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg.
A VI. kategóriájú irreverzibilis károsodást okozó anyagok; az ÁK-érték = a CK-értékkel.
A csúcskoncentrációk meghatározása:
A CK-értékek 15 perc referenciaidőre vonatkoznak.
A csúcskoncentrációk meghatározása legfeljebb 15 perc mintavételi idejű mintákkal történhet.
Bizonyos súlyos, irreverzibilis egészségkárosodást okozó anyagok esetében (kivételesen) az ÁK-érték egyenlő a CK-értékkel; ellenőrzésük legfeljebb 15 perces mintavétellel történik.
Egyéb anyagok, anyagcsoportok esetében (az CK-érték nagyobb az ÁK-értéknél) az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc).
A csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg.
2. A munkahelyi átlagos levegőszennyezettség kiszámítása
2.1. Egy szennyező anyag esetén
A munkahelyi átlagos levegőszennyezettséget mg/m3-ben (CÁ) a következő összefüggéssel számítjuk ki:
ahol:
C1, C2, ... Cn a t1, t2, ... tn időszakokhoz tartozó légszennyező anyagok koncentrációi (mg/m3).
t1 + t2... + tn = 8 óra
2.2. Határérték meghatározása több veszélyes anyag munkatérben való egyidejű jelenléte esetén.
2.2.1. Additív hatások. Ha a munkatérben két vagy több, azonos szervrendszerre ható veszélyes anyag (hSz) (+) van jelen, ezek hatása összegződik - additív hatás.
Hasonlóképpen additív hatásúnak kell tekinteni a mutagén (M) és a karcinogén (K) anyagokat is.
Ezek esetében az ÁK-értéket az alábbi képlettel határozzuk meg:
ahol:
hSz: azonos szervre, szervrendszerre ható, anyag; hSz1-nc: azonos szervre; szervrendszerre ható anyagok koncentrációja a munkatérben;
M1-nc: mutagén anyagok koncentrációja a munkatérben;
K1-nc: karcinogén anyagok koncentrációja a munkatérben;
hSz1-nÁK, M1-nÁK, K1-nMK: az adott azonos szervre/szervrendszerekre ható, mutagén, illetve karcinogén anyagok ÁK-, illetőleg MK-értéke;
(+) magyarázat hSz anyagokhoz: pl. valamennyi szerves oldószer hat az idegrendszerre! A maró, irritáló szenzibilizáló anyagok túlnyomó többsége hat a bőrre, szemre, nyálkahártyákra! Csaknem valamennyi nehézfém hat a parenchimás szervekre!
* ha az adott mutagén anyagoknak MK-értéke van, az ÁK-érték helyett az szerepeljen!
2.2.2. Szinergista/potencírozó hatású munkatér légszennyezők. Ezek esetében egyedileg kell eljárni. A potencírozott interakciók jellegzetesen nagy koncentrációk esetében alakulnak ki; kisebb koncentrációk esetén ennek valószínűsége kisebb.
2.2.3. Független hatású munkatér légszennyezők. Ezek esetében a meghatározott ÁK-érték az iránymutató.
3. Ha a munkatér levegőjében egyidejűleg több vegyi anyag van jelen - egyaránt beleértve a rákkeltő hatású és nem rákkeltő hatású anyagokat - a megengedhető értéket az alábbi összefüggés szerint kell kiszámítani:
ahol:
C1: a munkatérben mért nem rákkeltő anyag koncentrációja;
R1: a munkatérben mért rákkeltő anyag koncentrációja;
ÁK: átlagos koncentráció (nem rákkeltő anyagok munkahelyen megengedett koncentrációi);
MK: maximális koncentráció (rákkeltők munkahelyen eltűrt koncentrációja);
1,2, ... n: az egyes nem rákkeltő, illetőleg rákkeltő anyagok indexeit úgy kell értelmezni, hogy a számlálóban és a nevezőben szereplő azonos indexek azonos anyagot jelentenek.
Megjegyzés: Azokat az anyagokat, amelyekre nézve a melléklet ÁK/MK-értéket nem tartalmaz, a képlet alkalmazása során figyelmen kívül kell hagyni.

2. melléklet az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelethez

A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és hatásmutatók megengedhető határértékei
VIZELETBEN

 

A

B

C

D

E

1

Megengedhető határérték

2

Vegyi anyag

Biológiai expozíciós (hatás) mutató

Mintavétel ideje

mg/g kreatinin

mikromol/mmol kreatinin
(kerekített értékek)

3

Anilin

p-amino-fenol

m.u.

10

10

4

Arzén

arzén

m.u.

0,13

0,20

5

Benzol

t,t-mukonsav

m.u.

1,5

1,2

6

Dimetilformamid

N-metil-formamid

m.u.

40

76

7

Etil-benzol

mandulasav

mhv., m.u.

1500

1110

8

Fenol

fenol

m.u.

300

360

9

Fluorid vegyületek

fluorid

m.u.

7

42

10

köv. m.e.

4

24

11

Higany (szervetlen)

higany

n.k.

0,05

0,028

12

Kadmium

kadmium

n.k.

0,01k

0,01

13

Króm

króm

m.u.

0,02 k

0,043

14

Kobalt

kobalt

m.u.

0,03

0,058

15

n-Hexán

2,5-hexán-dion

m.u.

3,5

3,5

16

Nikkel

nikkel

mhv., m.u.

0,02

0,038

17

Nitro-benzol

p-nitro-fenol

m.u.

5

4,0

18

Szelén

szelén

n.k.

0,075

0,110

19

Sztirol

mandulasav

mhv., m.u.

1000

740

20

Toluol

o-krezol

m.u.

1

1,05

21

Triklór-etilén

triklór-ecetsav

mhv., m.u.

50

35

22

Xilol

metil-hippursavak

m.u.

1500

860

Megjegyzések:

m.u.

műszak után

n.k.

nem kritikus

mhv.

munkahét végén

köv.m.e.

következő műszak előtt

k

rákkeltő hatású anyag; a javasolt határérték „technikai értékként” kezelendő

Biológiai expozíciós mutatók megengedhető határértékei
VÉRBEN

 

A

B

C

D

E

1

Vegyi anyag


Biológiai expozíciós mutató

Mintavétel ideje

Megengedhető határérték

2

mikrogramm/l

mikromol/l (kerekített értékek)

3

Kadmium

kadmium

n.k.

10 k

0,09

4

Ólom (szervetlen)

Ólom

n.k.

400*
300**

1,9
1,5

Megjegyzések:

n.k.

nem kritikus

k

rákkeltő hatású anyag; javasolt határérték „technikai értékként” kezelendő

*

férfiak és 45 évnél idősebb nők

**

45 évnél fiatalabb nők

Biológiai hatásmutatók megengedhető határértékei
VÉRBEN

 

A

B

C

D

1

Vegyi anyag

Biológiai hatás mutató

Mintavétel ideje

Megengedhető határérték

2

Anilin

methemoglobin

mhv. - m.u.

3% (az összhemoglobin%-ában)

3

Ólom (szervetlen)

Cink-protoporfirin***
előszűrésre

három hónapnál hosszabb expozíció esetén alkalmazható

120 mikromol/mol haem*
100 mikromol/mol haem**

4

Szén-monoxid

CO Hb

m.u.

5% (az összhemoglobin%-ában)

5

Szerves foszforsav-észter tartalmú peszticidek

vörösvérsejt vagy teljes vér acetil-kolineszteráz aktivitás (EC. 3.1.1.7.)

n.k.

<25%-os aktivitáscsökkenés az expozíció előtt mért
alapaktivitáshoz viszonyítva****

Megjegyzések:

m.u.

műszak után

n.k.

nem kritikus

mhv.

munkahét végén

*

férfiak és 45 évnél idősebb nők

**

45 évnél fiatalabb nők

***

határérték túllépése esetén a vérólom koncentráció meghatározása kötelező

****

az alapaktivitás az expozíciómentes periódusban egy héten belül két alkalommal történt mérések értékeinek átlaga

1

A rendelet a 16. §-a alapján hatályát vesztette 2012. február 6. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére