• Tartalom

50/2011. (VI. 6.) VM rendelet

50/2011. (VI. 6.) VM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről1

2015.11.03.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § A rendelet hatálya – a vízi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedés kivételével – a Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP) 2. prioritási tengelyében meghatározott célok megvalósítását segítő támogatások igénybevételére terjed ki.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. akvakultúra: a vízi organizmusok – az Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatásról szóló 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: EHA rendelet) 3. cikk d) pontja szerinti – művelése vagy tenyésztése;

2. alintézkedés: az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2007. március 21-i 498/2007/EK bizottsági rendelet 3. mellékletében művelet megnevezésű, támogatható tevékenységek;

3. beruházási támogatás: olyan nem terület-, illetve állatlétszám-alapú intézkedés, alintézkedés keretében nyújtandó támogatás, amely legalább egy, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 9. § a) pontjában meghatározott beruházás – ideértve az immateriális javak beszerzését is – megvalósítására irányul;

4. Bíráló Bizottság: az Irányító Hatóság által delegált személyekből és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) alkalmazottaiból álló bizottság, amely a rangsorba állított kérelmek alapján szakmai javaslatot tesz a ponthatárra;

5. etetőcsónak: olyan kézi erővel, vagy függesztett motorral hajtott, zárt fedélzet nélküli csónak, amelyből kézi erővel, vagy önürítéssel kijuttatható a halastavakban a takarmány vagy más anyag;

6. építési napló: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] 24. §-ának meghatározása szerint;

6a.2 építési normagyűjtemény: olyan építési-műszaki paramétereket tartalmazó gyűjtemény, amely az építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat is;

7. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 8. pontja szerinti helyhez kötött műszaki alkotás;

8. felmérési napló: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 28. §-ának meghatározása szerint;

8a.3 gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

9.4 gépváltozat: ugyanazon munkafolyamat elvégzésére alkalmas, de más típusú gép vagy gépcsoport, berendezés vagy berendezéscsoport;

10. halászati ágazat: az EHA rendelet 3. cikk a) pontja szerinti ágazat;

11.5 halászati árbevétel: a halászati, a haltermelési és a halfeldolgozási tevékenységből származó nettó árbevétel, beleértve a területi engedélyek bevételét is; családi gazdálkodók esetében a családi gazdaságot vezető, valamint a családi gazdaság tagjainak összes halászati árbevétele; természetes személy, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján alanyi adómentességet választó adóalany kérelmező esetében a halászati tevékenységből származó árbevétel;

12. halászati tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott 0312 (Édesvízi halászat) szakágazatba tartozó tevékenység;

13. halfeldolgozói tevékenység: az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott 1020 (Halfeldolgozás, -tartósítás) szakágazatba tartozó tevékenység, valamint a 1085 (Készétel gyártása) szakágazatba tartozó tevékenységek közül a fagyasztott halétel gyártása, a 1089 (M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása) szakágazatba tartozó tevékenységek közül a hal levét és kivonatát tartalmazó készítmények gyártása;

14. halgazdálkodási beruházás: az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően bejelentett, az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendeletben meghatározott 0312 (Édesvízi halászat), 0322 (Édesvízi halgazdálkodás), 1020 (Halfeldolgozás, -tartósítás) szakágazati tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, valamint a 1085 (Készétel gyártása) szakágazati tevékenységeken belül a fagyasztott halétel gyártásához, a 1089 (M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása) szakágazati tevékenységek közül a hal levét és kivonatát tartalmazó készítmények gyártásához kapcsolódó beruházás;

15.6 halgazdaság: halastó egységekből álló tógazdaság, vagy intenzív haltermelő üzem, amely a haltermelési tevékenységre feljogosító valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik, és ahol az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK rendelet szerinti akvakultúra gyűjtőfogalmon belül valamely halfaj állományának mesterséges módon történő termelése folyik;

16.7 halszállító gépjármű: az a közúti forgalomban való részvételre alkalmas, speciális felépítményű, első üzembe helyezésű gépjármű, amelyben a szállítható személyek száma legfeljebb 3 fő, és amely a hal élve, vagy hűtve, vagy fagyasztva történő szállítására alkalmas, a hűtött illetve fagyasztott szállítás esetén beleértve a haltermékeket is;

17. haltermelési tevékenység: az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott 0322 (Édesvízi halgazdálkodás) szakágazatba tartozó tevékenység;

18.8 induló vállalkozás: a jogi személy, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül kezdte meg haltermelési, halfeldolgozói vagy természetes vízi halgazdálkodási tevékenységét, továbbá az egyéni vállalkozó, amennyiben egyéni vállalkozói tevékenysége megkezdésének bejelentésére, illetve a mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor;

19. intenzív haltermelő üzem: állandó vízátfolyással rendelkező haltermelő egység vagy vízvisszaforgató technológiát használó haltermelő rendszer, amelyben a halneveléshez kizárólag teljes értékű haltakarmányt használnak;

20. intézkedés: az EHA rendelet 3. cikk j) pontja szerinti műveletek együttese;

20a.9 kapcsolt vállalkozás: az adózás rendjéről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozás;

21. kedvezőtlen adottságú területek: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben meghatározott területek;

22. kedvezményezett: az EHA rendelet 3. cikk l) pontja szerinti természetes vagy jogi személy;

23. kivitelezői árajánlat: árazatlan tervezői költségvetésre alapozott dokumentum, amelynek minden tétele tartalmazza a munkanem mennyiségét, az egységnyi és összesített anyagköltséget, továbbá díjat, normaidőt, ajánlattevő vállalkozónként az egységes rezsióradíjat, valamint indokolást amennyiben a kivitelezői árajánlat eltér a tervezői költségvetés tételeitől és mennyiségeitől;

24. konvergencia terület: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletben meghatározott konvergencia cél elérésére kijelölt, legkevésbé fejlett régiók; Magyarországon a Közép-Magyarországi Régió kivételével minden régió területe;

25.10 környezetterhelést csökkentő beruházások: olyan beruházások, amelyek a halászati tevékenység, a haltermelés és a halfeldolgozás során, illetve a haltermeléshez kapcsolódó telepi infrastruktúra által a környezetbe kibocsátott szennyeződéseket közvetlenül csökkentik;

26.11 termelői halértékesítés: a termelő által a telephelyen, vagy a telephelyen kívül megvalósított és üzemeltetett halértékesítő hely és a hozzá tartozó infrastruktúra, beleértve a haltisztítást, darabolást és a csomagolást;

27. lánctalpas kotrógép: speciális, legalább 700 mm szélességű lánctalppal rendelkező, 9–21 m hosszú gémkinyúlású, 20–30 t súlyhatár közötti hidraulikus forgó kotró tókarbantartó mocsárjáró gép, amelynek talajnyomása lehetővé teszi a mély, iszapos talajon történő munkavégzést;

28. mikro-, kis- és középvállalkozás: az EHA rendelet 3. cikk f) pontja szerinti vállalkozás;

29. műszaki ellenőr: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-ának meghatározása szerint;

30. művelet: az EHA rendelet 3. cikk k) pontja szerinti projekt;

31. számlarészletező melléklet: a kivitelezési, értékesítési számlához kapcsolódó dokumentum;

32. támogatási intenzitás: a támogatási összeg és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve;

33.12 telephely: az a haltermelési, illetve halfeldolgozói egység, a haltermeléshez, illetve a halfeldolgozáshoz tartozó telepi infrastruktúrával együtt, amely önálló tartási vagy vágási hely azonosítóval vagy az illetékes hatóság által kiállított érvényes működési engedéllyel rendelkezik; természetes vízi halgazdálkodás esetében az ügyfél azon telephelye, amelyhez a halászati tevékenység köthető;

34. telepi infrastruktúra: a haltermeléshez közvetlenül kapcsolódó egyéb létesítmények: magtárak, szerelőműhelyek, szociális létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, raktárak, gépszínek, ezek ellátásra szolgáló, telepen belüli víz-, villany-, szennyvíz-, úthálózatok, a vagyonvédelmet szolgáló berendezések;

35. termelésbe vont új halfaj: azok a halfajok, amelyek halastavi vagy intenzív üzemi termelése Magyarországon még nem vált általánossá; nem minősül új halfajnak:

a) halastavi haltermelés esetén a ponty (Cyprinus carpio), az amur (Ctenopharyngodon idella), a fehér busa (Hypophthalmicthys molitrix), a pettyes busa (Aristichthys nobilis), a harcsa (Silurus glanis), a fogassüllő (Sander lucioperca), a csuka (Esox lucius) és a compó (Tinca tinca),

b) intenzív üzemi haltermelés esetén a szivárványos pisztráng (Oncorchynus mykiss), az afrikai harcsa (Clarias gariepinus), a tokfélék családjába tartozó fajok és az angolna (Anguilla anguilla);

36. termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet 1. § a) pontjában meghatározott szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság;

37. termelői infrastruktúra: a haltermelést közvetlenül szolgáló gépek, eszközök, valamint az alábbi létesítmények: halastavak, telelő/tároló tavak, medencék, gátak, tómedrek, halágyak, táp- és lecsapoló csatornák, vízkormányzást szolgáló műtárgyak, továbbá az intenzív haltermelő üzem létesítményei;

38. termelői szervezet: a halászati és akvakultúra termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet II. címében meghatározott szervezet;

39. tervdokumentáció: mérnök- vagy építészkamarai névjegyzékben szereplő, az adott tervezési területre tervezési jogosultsággal rendelkező tervező által ellenjegyzett építészeti-műszaki dokumentáció, amely az alkalmazott létesítési és üzemelési technológiát bemutató tervlapokból és műszaki leírásból áll, valamint a tervezői költségvetésben foglalt mennyiségek egyértelműen és pontosan, ellentmondásmentesen és teljes körűen kiszámíthatók, illetve ellenőrizhetők belőle;

40. tervezői költségvetés: olyan, a tervdokumentációval való megfelelőséget a felelős tervező ellenjegyzésével igazolt árazatlan költségvetés, amely tartalmazza a beruházás megvalósításához szükséges összes munkanem megnevezését, munkaidőnormáját és mennyiségét, normagyűjtemény szerint tételenkénti bontásban;

41. tevékenység: a művelet azon részei, amelyeket a támogatási határozatban külön tételazonosító soron tartanak nyilván;

42.13 halgazdálkodás: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;

43.14 halastó: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;

44.15 úszó kotrógép: olyan berendezés, amely a halastó leengedése nélkül csővezetéken keresztül lehetővé teszi az iszapeltávolítást a tómederből és a mederalakítást.

45.16 haltermelési létesítmény: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakra a Tv. 9. §-a és az EHA rendelet 3. cikke az irányadó.

2. A támogatás jellege és mértéke

3. § (1) A támogatás vissza nem térítendő jellegű.

(2)17 Az egy támogatási kérelem benyújtásával igénybe vehető támogatás legmagasabb összege

a)18 konvergencia területek esetében természetes vízi halgazdálkodás című intézkedés keretében legfeljebb 60 millió forint, az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedés keretében és a halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatásokra vonatkozó intézkedés keretében legfeljebb 100 millió forint;

b)19

(3) Az igénybe vehető támogatás

a) legalább két éve működő vállalkozások esetében választható

aa) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két utolsó lezárt üzleti év halászati árbevétel átlagának háromszorosa, vagy

ab) a támogatott beruházás aktiválását követő első két üzleti év tervezett halászati árbevétel átlagának háromszorosa;

b) egy lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a lezárt év halászati árbevételének háromszorosa;

c) induló vállalkozások esetében a támogatott beruházás aktiválását követő első két üzleti év tervezett halászati árbevétel átlagának háromszorosa,

d)20 a legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében választható az igényelt támogatás összegének meghatározásakor, a támogatott beruházás aktiválását követő első két üzleti év tervezett halászati árbevétel átlagának háromszorosa,

de legfeljebb a (2) bekezdésben foglalt összeg. Kettős könyvvitelt nem vezetők esetében a nettó árbevétel alatt az adóalapba beszámító bevétel értendő.

(4) Az igényelhető támogatás mértéke:

a) az elszámolható kiadások legfeljebb 60%-a, amennyiben a beruházással érintett telephely konvergencia területhez tartozik;

b)21

c) a maximális támogatás-intenzitásnál kisebb mértékű támogatási igény esetén a hozzájárulás mértéke csak egész szám lehet.

(5) Egy támogatási kérelem azonos intézkedésen belül több tevékenységre is irányulhat.

3. A támogatás meghirdetése

4. § Az MVH által kiadott közleményeket és az általa rendszeresített nyomtatványokat az MVH hivatalos honlapján kell közzétenni.

4. Támogatási kérelem benyújtásának általános feltételei

5. § (1) Támogatási kérelmet az egyes támogatások részletes feltételeinél meghatározott ügyfél nyújthat be, aki megfelel az államháztartásról szóló törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatoknak és nem áll

a) a SAPARD Program,

b) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program,

c) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv,

d) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, illetve

e) a HOP

keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt.

(2) Az ügyfél önkéntes hiánypótlása – a benyújtás dátumától függetlenül – nem kerül feldolgozásra.

(3)22 Az ügyfél a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásba vételének igazolása céljából a mezőgazdasági őstermelői igazolványa másolatának és az annak tartalmát képező személyes adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatának benyújtásával kérheti az MVH-tól, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal megkeresése helyett a mezőgazdasági őstermelői igazolvány ügyfél által benyújtott másolata alapján állapítsa meg a támogatásra való jogosultság fennállását.

(4) Ha a benyújtott támogatási kérelem formanyomtatványain szolgáltatott adatokból az elszámolható kiadások összege, vagy a támogatási összeg nem állapítható meg, a kérelem hiánypótlásra történő felszólítás nélkül elutasításra kerül.

(5) A támogatási formanyomtatványok

a) az ügyfélazonosító adatokat;

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat;

c) a beruházás típusától függő – a támogatási igényre vonatkozó adatokat tartalmazó – betétlapokat;

d) a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatokat;

e) az értékelésre vonatkozó adatokat;

f) a támogatandó beruházásra vonatkozó információkat;

g) az ügyfélnek a vonatkozó feltételek megismerésére és tudomásulvételére vonatkozó nyilatkozatát; és

h) az ügyfél aláírását

tartalmazzák.

(6)23 Támogatási kérelmet 2014. október 1. és október 31. között lehet benyújtani.

(7) Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy intézkedésre konvergencia területenként egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem konvergencia területenként több telephelyre vonatkozhat.

(8) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az 1. mellékletben felsorolt, a kérelemmel érintett intézkedésre vonatkozó dokumentumokat.

5. A támogatási kérelem elbírálása

6. § (1) Az MVH a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékelést követően rangsor állításával támogatási javaslatot tesz az Irányító Hatóságnak. Az Irányító Hatóság a Bíráló Bizottság javaslatát követően a ponthatár meghúzásával forrást allokál, amely alapján az MVH határozat formájában támogatási döntést hoz.

(2) A támogatási kérelmet csak a támogatási kérelmek benyújtási időszakának záró napját követően lehet elbírálni.

(3) A bírálat alapján létrejött pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem, amelyet korábban nyújtottak be.

(4) Ha a támogatási kérelem az egyes támogatásoknál meghatározott célkitűzések közül legalább egyet nem valósít meg, az MVH a kérelmet elutasítja.

(5)24 A rangsorba állított kérelmek esetén a támogatás igénybevételéhez szükséges minimális ponthatárt a rendelkezésre álló forrás ismeretében, annak figyelembe vétele mellett az Irányító Hatóság azon támogatási kérelem alapján határozza meg, amelynek vonatkozásában a támogatás nyújtására fordítható keretösszeg még teljességgel fedezi az adott kérelem és a rangsorban azt megelőző támogatási kérelmek összesített támogatási igényét. A minimális ponthatárt el nem érő támogatási kérelmek a Tv. alapján forráshiány miatt elutasításra kerülnek.

6. A művelet megkezdése és befejezése

7. §25 A művelet megvalósítását az ügyfél a támogatási kérelem benyújtását követően saját felelősségre megkezdheti, a művelet egyes önállóan értékelhető és elszámolható tevékenységeit a támogatási határozat jogerőre emelkedését megelőzően befejezheti, a teljes művelet azonban a határozat jogerőre emelkedése előtt nem fejezhető be.

8. § (1) A művelet megkezdésének időpontja

a) gép, eszköz, berendezés, technológia beszerzése esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentése vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi;

b) építési beruházás esetén a vállalkozási szerződés megkötésének napja, ennek hiányában, vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma;

c) nem beruházási jellegű műveletek esetén

ca) a művelethez kapcsolódó tevékenységek megvalósításához kötődő vállalkozói szerződés megkötésének,

cb) a megrendelésnek,

cc) a felhívás írásban történő bejelentésének, vagy

cd) a tevékenység megvalósításához kapcsolódó beszerzésről, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének

dátuma közül a legkorábbi.

(2) A művelet tervezéséhez és előkészítéséhez kötődő általános költségek felmerülése, illetve közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem minősül a művelet megkezdésének.

(3) Ha egy művelet az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tevékenységet is magában foglal, akkor a művelet megkezdésének időpontja a korábban megkezdett tevékenység időpontjával egyezik meg.

9. §26 (1) A műveletet alkotó összes tevékenység lezárásának (a továbbiakban: művelet befejezése) időpontja az utolsó halgazdálkodási beruházási tevékenység befejezésének dátuma, amely

a) gépbeszerzési tevékenység esetében az üzembe helyezés napja vagy eszközök esetében a teljes vételár kiegyenlítésének napja;

b)27 építési beruházások esetében a használatbavételi vagy vízjogi üzemeltetési, vagy a forgalomba helyezési engedély kiállításának a napja, vagy a használatbavétel tudomásulvételéről kiállított hatósági igazolás kiállításának napja;

c) nem engedélyköteles beruházások esetében a műszaki átadás-átvétel napja, de ha a műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyv hibajegyzéket tartalmaz, úgy a hibák javításáról szóló műszaki ellenőri teljesítésigazolás kiállításának napja.

(2) A 18. § (1) bekezdés szerinti egyéb beruházás megvalósítására vonatkozó határidőt megtartottnak kell tekinteni, amennyiben a támogatási döntés jogerőre emelkedésétől számított 2 éven belül az ügyfél az MVH-nak benyújtja:

a)28 építési beruházás esetén a használatbavételi engedély iránti kérelem másolatát, vagy a használatbavétel tudomásulvételéről kiállított hatósági igazolás másolatát,

b) engedélyköteles útépítéseknél a forgalomba helyezés iránti kérelem másolatát,

c) vízjogi engedélyköteles beruházás esetén a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem másolatát,

d) nem engedélyköteles építési és vízügyi beruházások esetén a műszaki átadás-átvételt igazoló dokumentumot,

e) egyéb esetben a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített számviteli bizonylatot.

7. Kifizetési kérelem

10. § (1) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki

a) rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozattal,

b) legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a beruházást a támogatási határozatban jóváhagyott beruházási érték legalább 50%-áig megvalósítja, és

c) eleget tesz az e rendeletben előírt feltételeknek.

(2)29

(3) Kifizetési kérelem akkor nyújtható be és hagyható jóvá, illetve a megítélt támogatási összeg akkor fizethető ki, ha az ügyfél nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, vagy a kérelmet benyújtó természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

(4)30

(5)31 Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél intézkedésenként egy támogatási kérelem vonatkozásában egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

(6)32 Kifizetési kérelmeket

a) 2014-ig évente

aa) február 1. és február 28.,

ab) május 1. és május 31.

ac) július 1. és július 31., valamint

ad) november 1. és november 30.;

b)33 2015-ben

ba) február 1. és február 28.

bb)34 április 1. és június 15.

bc)35 július 15. és július 31.

bd)36 szeptember 15. és szeptember 30.

között lehet benyújtani.

(7)37 Kifizetési kérelem 2015. szeptember 30-át követően nem nyújtható be.

(8)38 A művelet elszámolásához benyújtott bizonylatok – a 11. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével – nem lehetnek korábbiak a támogatási kérelem benyújtásának dátumánál.

(9) A támogatási kérelem benyújtásának dátuma és a támogatási határozat jogerőre emelkedésének dátuma közötti teljesítésű bizonylatokkal az első kifizetési kérelemben el kell számolni.

8. Kiadások elszámolása, kifizetés

11. § (1) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

(2) Amennyiben a támogatási kérelem alapján hozott támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a döntés által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó kifizethető összege nem haladhatja meg.

(3) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és pénzügyileg rendezett számla, vagy azzal egyenértékű bizonylat igazol.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kiadásokat a művelet megkezdése utáni gazdasági eseményről kiállított bizonylatok igazolják. Ez a korlátozás nem vonatkozik a támogatási kérelem során az előkészítéshez kapcsolódóan közvetlenül felmerült – 23. § (1) bekezdésében meghatározott – egyéb kiadásokra, amelyek esetében a támogatási kérelmek beadási időszakának utolsó napját megelőző 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra.

(5) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.

(6)39 A bizonylatra a kedvezményezettnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján el nem távolítható módon rá kell írnia

a) a támogatási határozat azonosító számát, és

b) a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést,

amelynek hiányában a bizonylat az elszámoláshoz nem fogadható el.

(7) A kifizetési kérelemhez egyéb kiadások elszámolása esetén csak a Termékek és Szolgáltatások Osztályozási rendszere szerinti kódot tartalmazó bizonylat fogadható el.

(8) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az elszámolni kívánt gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított számla másolatát;

b) a számla pénzügyi rendezését igazoló bizonylat másolatát; továbbá

c) az MVH által rendszeresített nyomtatványon szereplő számlaösszesítőt és tételrészletezőt, amelyek tartalmazzák

ca) számlaösszesítő esetén a bizonylat azonosítóját, típusát, kiállítójának adószámát, a teljesítés időpontját, a fizetés módját, a pénzügyi teljesítés időpontját, könyvvezetésre kötelezett személyek esetében a könyvvezetésért felelős személy nevét és aláírását, a bizonylat devizanemét és a devizanemben meghatározott nettó értékét, a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítóját,

cb) tételrészletező esetén a számlatétel megnevezését, típusát, egyéb kiadások esetén TESZOR kódját, a számlatétel nettó összegét, az áfa mértékét és ezek alapján az elszámolni kívánt összeget, a támogatási döntésben megállapított kiadási sor támogatási döntés szerinti azonosítóját, amelyhez a tétel tartozik, a számlatétel mennyiségét és mértékegységét.

(9) Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatási összeg számításának alapját

a) természetes személy, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. fejezete alapján alanyi adómentességet választó adóalany kérelmező esetében a bruttó;

b) egyéb esetben a nettó

elszámolható kiadás képezi.

(10) Nem támogatható kiadások:

a) a támogatás elnyerése esetén fizetendő számszerűen meghatározott összegű, az összköltség vagy a támogatás százalékában megállapított vagy bármilyen egyéb módon meghatározott sikerdíj;

b) a hal megfogására, gyűjtésére szolgáló eszközök (különösen: halászhálók) beszerzési költségei;

c) élőhal, haltakarmányok, továbbá halászati, illetve akvakultúra haltermékek beszerzési költségei;

d) az EHA rendelet 55. cikk (5) bekezdése szerinti kiadások.

(11) Az EHA rendelet 80. cikkének megfelelően a kedvezményezettek az elszámolás során jóváhagyott támogatás teljes összegét megkapják. Nem alkalmazható olyan levonás, visszatartás (beleértve a köztartozást és az alapok közötti kompenzációt is) vagy bármilyen további külön díj vagy azzal megegyező hatású egyéb díj, amely csökkentené ezeket a kedvezményezettek számára kifizetendő összegeket.

12. § (1) A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül.

(2) Az ügyfelek részére engedélyezett kifizetések teljes összege nem haladhatja meg a támogatási határozatban rögzített támogatási összeget.

13. § (1) Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben.

(2) Az ügyfél a döntéssel jóváhagyott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről külön analitikát köteles vezetni a kiadásai, illetve – amennyiben támogatási rendelet ahhoz joghatást fűz – a bevételei vonatkozásában.

(3) Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt nem fizethető ki a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatás összegének 80%-át meghaladó összeg.

(3a)40

(3b)41

(4) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén, azt a bizonylaton szereplő (gazdasági) a teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó – az Európai Központi Bank által közzétett – hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani.

(5) Idegen nyelven kiállított bizonylat, vagy dokumentum benyújtása esetében az ügyfélnek csatolnia kell magyar nyelvű fordítást is. Amennyiben a tényállás tisztázása szükségessé teszi, az MVH az ügyfelet a dokumentum hiteles magyar fordításának benyújtására hívhatja fel.

9. Az ügyfél által vállalt kötelezettség alanyának megváltozása

14. § Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartama alatt az üzem egészének, illetve a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása csak a kötelezettségek átvállalásával lehetséges. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek alól.

10. Monitoring

15. § (1)42 Az ügyfél minden évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet szerinti időszakban köteles elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül adatszolgáltatást teljesíteni a 4. mellékletben meghatározott adattartalomra

a) az első monitoring adatszolgáltatás évében a támogatási határozat jogerőre emelkedésének időpontja és a támogatási határozat jogerőre emelkedése évének december 31. napja közötti időszakára,

b) az a) és c) pont szerinti időszakok között évente a január 1. és december 31. közötti időszakra, továbbá

c) az utolsó monitoring adatszolgáltatás évében az előző naptári év január 1. és a kötelező üzemeltetési időszak vége közötti időszakra

vonatkozóan.

(2)43 A monitoring adatszolgáltatási kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő évtől a kötelező üzemeltetési időszak végét követő évig áll fenn.

(3) Az ügyfél adatszolgáltatása akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben minden támogatási határozattal rendelkező intézkedése esetében eleget tett e rendelet szerinti monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének.

(4) Az MVH a monitoring adatokra vonatkozóan az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellenőrzi, valamint helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja az adatszolgáltatás pontosságát.

(5)44 Az MVH minden naptári évben utólagos ellenőrzésnek veti alá az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) keretében Magyarország által beruházási tevékenységekre fordított azon kiadások legalább 1%-át, amelyeknél a záró kifizetés folyósítása már megtörtént, de a támogatások igénybevételének általános feltételeire vonatkozó kötelezettségvállalások továbbra is fennállnak.

(6)45 Az MVH a beruházást kizárólag az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt ellenőrzi.

11. Vis maior

16. § (1) Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítését meghiúsító elháríthatatlan külső ok (vis maior) bekövetkeztét az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló jogszabály alapján kell bejelenteni.

(2) Amennyiben a kötelezettség teljesítések osztatlan közös földtulajdon kimérése, kisajátítás vagy hasonló jellegű hatósági intézkedés következtében lehetetlenné válik, a támogatásra jogosult erre irányuló kérelme alapján a támogatási kérelemben vállalt, ezzel összefüggő kötelezettség teljesítése alól a lehetetlenülés időpontjától kezdődő hatállyal mentesíthető. A hatósági intézkedés jellegétől és mértékétől függően a mentesítés részben vagy egészben történhet.

(3) Többéves kötelezettségvállalás esetében az ügyfél kizárólag a vis maior esemény bekövetkezését követően mentesíthető a további időszakra fennálló kötelezettségek alól, és a vis maior esemény befejeződéséig jogszerűen igénybe vett támogatás visszafizetése alól mentesül.

(4)46

(5)47

(6)48

12. A támogatásokra vonatkozó általános feltételek

17. § (1) A beruházási támogatások általános feltételei a következők:

a)49 a beruházás megvalósításának, üzemeltetésének helye Magyarország;

b)50 a támogatott beruházást az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);

c) az ügyfél vállalja, hogy az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgyát – a 16. §-ban foglalt kivétellel – nem idegeníti el és nem adja bérbe;

d) az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét – kizárólag az ügyfél részére – biztosító joggal;

e) a támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie;

f) az ügyfél vállalja, hogy a 14. § szerinti esetben az átvállaló csak egy természetes vagy jogi személy lehet.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül igénynek az elővásárlási jog, az önkormányzatokat megillető visszavásárlási jog, a banki jelzálogjog és az ahhoz kapcsolódó vételi jog.

(3) Nem jelenti az (1) bekezdés c) pontja szerinti üzemeletetési kötelezettség megszegését a beruházás tárgyának

a) jótállás,

b) amortizáció,

c) lopás,

d) működésképtelenné válás, vagy

e) használhatatlanná válás

esetén, saját forrásból azonos rendeltetésű, azonos vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi eszközre történő cseréje az MVH-hoz a beruházás tárgyának cseréjét igazoló dokumentumok másolatának egyidejű benyújtásával.

(4) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt jelent, ha a beruházás kizárólag halastavak, telelő- vagy tárolótavak vízellátását szolgáló feltöltő, illetve lecsapoló csatornát érint.

18. § (1)51 A műveletet legkésőbb 2015. szeptember 30. napjáig meg kell valósítani.

(2)52 Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni az (1) bekezdésben meghatározott időn belül, egyebekben a 25. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények alkalmazásának van helye.

19. § (1)53 A támogatási kérelemhez eredeti formában, vagy – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatok formájában mellékelni kell:

a) ha a beruházás nem saját tulajdonú vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, amely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni;

b)54 építési beruházás esetén a tervdokumentációt, tervezői költségvetést;

c)55 az ügyfél nevére szóló

ca) a jogerős építésügyi hatósági engedélyt vagy tudomásulvételt, a jogerős vízjogi létesítési engedélyt vagy jogerős közlekedési hatósági engedélyt, vagy

cb) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a beruházás nem építésügyi hatósági engedély- vagy bejelentés-köteles, illetve nem vízjogi engedélyköteles, illetve nem közlekedési hatósági engedélyköteles;

d)56 minden elszámolni kívánt kiadáshoz legalább két – egy elfogadott és egy vagy több el nem fogadott – független árajánlatot;

e) kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli beszámolót, kettős könyvvitelt nem vezetők esetében az utolsó két év adóbevallását, egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámolót vagy adóbevallást;

f) építményenként csatolni kell az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az elszámolni kívánt építmények vonatkozó adatait;

g) az elfogadott és el nem fogadott árajánlatok kivitelezői költségvetéseit;

h)57

i)58

(2)59 Az (1) bekezdés b) pontjában, valamint c) pont ca) alpontjában feltüntetett dokumentumokra vonatkozóan hiánypótlásnak nincs helye.

(3)60 Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben a magasabb összegű árajánlatot választja, úgy a választását köteles megindokolni.

(4)61 Az építmények elszámolható költségeit a támogatási kérelemben az elfogadott kivitelezői árajánlat alapján kell meghatározni.

(5)62 Az árajánlatok nem származhatnak

a) az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától;

b) olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél tulajdoni hányaddal rendelkezik;

c) olyan vállalkozástól, amelyben a támogatási kérelmet benyújtó társaságban is tulajdoni hányaddal bíró természetes vagy jogi személy tulajdoni hányaddal rendelkezik;

d) olyan vállalkozástól, amelyben a támogatási kérelmet benyújtó társaság bármely tagja tisztségviselő;

e) olyan vállalkozástól, amelynek bármely tagja tisztségviselő a támogatási kérelmet benyújtó társaságban; továbbá

f) olyan vállalkozástól, amellyel az a)–e) pont szerinti feltétel harmadik társaságon keresztül valósul meg.

(6)63 Amennyiben az (5) bekezdésben leírt tulajdonosi átfedés bármelyike fennáll, úgy az érintett dokumentumra vonatkozóan hiánypótlásnak nincs helye.

(7)64 Az ugyanarra a beruházási elemre vonatkozó elfogadott és elutasított árajánlatok nem származhatnak olyan vállalkozásoktól, amelyek az (5) bekezdésben felsorolt bármely módon kapcsolatban állnak egymással.

(8)65 A forinttól eltérő pénznemben kiállított árajánlatot az árajánlat keltét megelőző hónap utolsó banki munkanapján érvényes – a Magyar Nemzeti Bank által közzétett – hivatalos árfolyamon kell átszámítani forintra.

20. §66 Építéssel járó engedélyköteles tevékenységek esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt, vízi létesítmények esetében a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt, közlekedési hatósági engedéllyel rendelkező utak esetében a jogerős forgalomba helyezési engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételéről kiállított hatósági igazolást.

20/A. §67 Amennyiben az ügyfél a 20. §-ban meghatározott valamely okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást ennek benyújtásáig, de legkésőbb 2016. január 31-ig felfüggeszti. 2016. január 31. napját követően a 20. §-ban meghatározott bármely okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.

13. Gépberuházásokra vonatkozó külön rendelkezések

21. § (1) Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és helyszíni beépítése támogatható,

a) amelyek közvetlenül a támogatható tevékenységekhez kapcsolódnak;

b) amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, beleértve a gépet, illetve eszközt gyártó minőségi megfelelőségi nyilatkozatát is, valamint rendelkezik a gyártó, vagy forgalmazó által kiadott egyedi azonosítóval; és

c) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el.

(2) A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely a támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik.

(3) A támogatási kérelem módosítása esetén a 13. § (3) bekezdésében foglalt feltételt a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegére vonatkozóan kell teljesíteni.

14. Építési beruházásokra vonatkozó külön rendelkezések

22. § (1) Építési beruházások esetében a támogatási kérelemhez mellékelni kell az építményenkénti költségvetés-összesítőt, amely az egyes építmények összes költségét alvállalkozónkénti bontásban tartalmazza.

(2) Építési beruházás esetén az adott tevékenységi területre jogosultsággal rendelkező építési műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles.

(3) Az árajánlatok valódiságát és realitását az MVH ellenőrzi és hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet, amennyiben

a) a tervezői költségvetés, vagy a kivitelezői árajánlat a tervtől eltérő mennyiségekkel számol;

b) a normaidő elmarad az építési normagyűjteményben rögzítettől;

c) egy kivitelezői árajánlat több rezsióradíjjal számol; vagy

d)68 az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésben a tóépítési és tófelújítási munkák esetében a kivitelezői árajánlat az irtás föld és sziklamunka esetén az építési normagyűjteményben szereplő összeg 50%-a felett áraz, akár díjat, akár anyagot, akár gépköltséget.

(4) Amennyiben az ügyfél a hiánypótlást nem megfelelően teljesíti, vagy a megadott határidőn belül nem teljesíti, a támogatási kérelem elutasításra kerül.

(5)69 Az eredeti műszaki tartalom nem változhat a támogatási kérelemben benyújtott tervdokumentációhoz és tervezői költségvetéshez képest, kivéve, ha a tervdokumentáció kiviteli tervekké történő feldolgozása során vagy a kivitelezés során gazdaságosabb, korszerűbb megoldások alakíthatók ki. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet, nem növelheti a támogatás összegét, nem jelenthet visszalépést technológia és termelékenység tekintetében a támogatási kérelem mellékleteként dokumentált tervhez képest. A módosításra az ügyfélnek kifizetési kérelem benyújtását legalább 30 nappal megelőzően van lehetősége.

(6) A (5) bekezdés szerinti módosító kérelemhez az ügyfélnek mellékelnie kell

a) a módosított tervdokumentációt,

b) a módosított kivitelezői költségvetést,

c) a tervezői indokolást a módosítás szükségességéről,

d) a tervezői nyilatkozatot, hogy a módosítás az eredeti technológia színvonalát, és az eredeti termelékenységet megtartja, továbbá

e) a hatóság módosított vagy a módosítást jóváhagyó építésügyi hatósági engedélyét vagy vízjogi engedélyét, amennyiben az engedélyköteles.

(7) A kifizetési kérelem benyújtásakor építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylathoz csatolni kell a benyújtott és elfogadott kivitelezői költségvetés szerinti bontású számlarészletező mellékletet.

(8)70 Kifizetési kérelem benyújtása esetén kizárólag olyan költségek számolhatók el, amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor érvényben lévő, az MVH honlapján közzétett építési normagyűjteményben szereplő referenciaárakat nem haladják meg.

15. Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó rendelkezések

23. § (1) A beruházás megvalósításához közvetlenül kapcsolódóan az alábbi egyéb kiadások után vehető igénybe támogatás:

a) a támogatási kérelemben szereplő építési beruházások tervezői költségei;

b) az engedélyezési eljárás díja;

c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke;

d) a pályázati tanácsadás díja;

e) a műszaki ellenőr díja;

f) a környezeti hatástanulmány díja, amennyiben azt a hatóság kötelezően előírta;

g) a közmű-hozzájárulási, illetve közműfejlesztési díjak;

h) a kötelező arculati elemek költségei;

i) a régészeti felmérés vagy szakértői vélemény költségei;

j) a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szakértői és közzétételi költségei.

(2) Az (1) bekezdés szerint elszámolni kívánt kiadások összegét fel kell tüntetni a támogatási kérelemben.

(3) Az (1) bekezdés szerinti összeg nem lehet több, mint a művelet (1) bekezdés szerinti kiadások nélkül számított és jóváhagyott kiadásainak 6%-a, amennyiben a támogatási kérelem építési kiadásokat is tartalmaz, illetve 3%-a, amennyiben a támogatási kérelem építési kiadásokat nem tartalmaz.

(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontja esetében nem kell csatolni az árajánlatokat.

(5) Az e rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelem alapján hozott támogatási határozat alapján – az utolsó kifizetési kérelem kivételével – az (1) bekezdés szerinti kiadás csak abban az esetben számolható el, ha a kifizetési kérelemben az (1) bekezdésen kívüli kiadás is elszámolásra kerül.

16. Közbeszerzés

24. § (1)71 Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, vagy a közbeszerzésekről szóló törvényt (a továbbiakban: Kbt.) önként alkalmazza, a közbeszerzési eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény „az aktába rendelt hivatkozási szám” rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetnie az ügyfél Tv. szerinti regisztrációs számát.

(2) Az ügyfél köteles

a) a közbeszerzési eljárást megindító, illetve módosító felhívást, illetve hirdetményt az annak megküldését, illetve megjelenését bizonyító dokumentumokkal,

b) az eredményről szóló tájékoztatót vagy tájékoztatókat, illetve – ha a Kbt. az eljárásra nem írja elő az eredményről szóló tájékoztató közzétételét – az írásbeli összegezést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal,

c) a szerződésmódosításról szóló hirdetményt, és

d) a szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt,

annak megjelenését – közbeszerzési eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a megküldést – követő 5 napon belül az MVH részére benyújtani.

(3) Az ügyfél a közbeszerzési eljárás lefolytatásának teljes dokumentációját köteles benyújtani, és a Kbt. hatálya alá tartozó esetekben nyilatkozni arról, hogy a közbeszerzési eljárást lefolytatta.

(4)72 Közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén is meg kell felelni a 18. § (1) bekezdésében meghatározott határidőnek.

(5)73 Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntőbizottság EHA támogatással összefüggő jogorvoslati eljárást indít, az ügyfél köteles ezt a körülményt az MVH-nak bejelenteni. A bejelentést a Közbeszerzési Döntőbizottság által az eljárás megindításáról történő értesítést követő munkanapon az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell megtenni.

(6)74 Az (5) bekezdés alapján az MVH a támogatási és a kifizetési kérelem elbírálását felfüggeszti. Az MVH a kérelem elbírálását a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező végzésének a közlését követően folytatja.

17. Jogkövetkezmények

25. § (1)75 A 18. § (2) bekezdésében foglalt előírás megsértése esetén a kifizetési kérelmekkel jóváhagyható támogatást 5%-kal csökkenteni kell. Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke az utolsó kifizetési kérelem alapján sem éri el a 10. § (1) bekezdés b) pontjában nyilatkozatban vállalt mértéket, az utolsó kifizetési kérelem elutasításra kerül, az ügyfélnek a már igénybe vett teljes támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint vissza kell fizetnie. Az ügyfél az MVH által a jogosulatlan részvételt megállapító döntés meghozatalát követően a Tv. 72. § (1) bekezdése alapján az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások igénybevételéből kizárásra kerül.

(2) Az MVH a kérelemnek – a 6. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a nem megfelelés által érintett részét elutasítja. Kifizetési kérelem esetén az elutasított kiadás a 10. § (6) bekezdése szerinti soron következő időszakban ismételten benyújtható.

(3)76

26. § (1) Ha az ügyfél a kötelező üzemeltetési időszak alatt megszegi

a) az akvakultúra termelő beruházásaihoz nyújtandó támogatások esetében a 28. § (3) bekezdésében,

b) halfeldolgozás esetében a 34. § (2) és (7) bekezdésben,

c)77 természetes vízi halgazdálkodás esetében a 31. § (2) bekezdésében

foglalt előírásokat, akkor a kifizetett támogatás vonatkozásában az intézkedésben való jogosulatlan részvételről az MVH döntést hoz. Az ügyfél az MVH által a jogosulatlan részvételt megállapító döntés meghozatalát követően a Tv. 72. § (1) bekezdése alapján az e rendeletben szabályozott támogatások igénybevételéből kizárásra kerül.

(2)78 Amennyiben a beruházás befejezését követő első három naptári évben a foglalkoztatotti létszám átlagos növekedése nem éri el a pontozási szempontok szerint vállalt foglalkoztatotti létszám átlagos növekedését, az ügyfél köteles visszafizetni az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint hiányzó munkavállalónként a jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg

a) 1%-át, ha a foglalkoztatottak létszámának változatlanságát vállalta,

b) 2%-át, ha egy vagy két új munkavállaló alkalmazását vállalta, vagy

c) 3%-át, ha három vagy annál több új munkavállaló alkalmazását vállalta.

(3)79 A (2) bekezdés szerinti esetekben mind az évenkénti, mind az összes átlag számításánál kapott tört szám eredmény esetén felfelé kerekítendő a létszám.

II. Fejezet

AZ EURÓPAI HALÁSZATI ALAPBÓL AZ AKVAKULTÚRÁBA TÖRTÉNŐ TERMELŐ BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉS RÉSZLETES FELTÉTELEIRŐL

18. A támogatás célja

27. §80 (1) A támogatás célja:

a)81 az akvakultúra termelési kapacitás növelése;

b) a termelésben már meglévő halgazdaságok korszerűsítése vagy bővítése;

c) a biztonságos halhústermelés termelési alapjainak és feltételrendszerének biztosítása;

d) a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a termelékenység és a hatékonyság növelése az akvakultúrában, elsősorban a technikai és technológiai színvonal javításán keresztül;

e) halkeltetők építése, felújítása, illetve modernizálása, a haltermelés során a környezeti terhelés csökkentése;

f)82 a közvetlen értékesítési lehetőségek kiszélesítése;

g) az akvakultúra ágazatban dolgozók munka- és biztonsági körülményeinek, valamint jövedelmi helyzetének javítása, továbbá a munkahelyek megőrzése.

(2) A támogatás (1) bekezdésben meghatározott célkitűzései a HOP 2. tengelyének alábbi alintézkedéseit valósítják meg:

a) 1. alintézkedés: termelési kapacitás növelése új halgazdaságok építésével;

b) 2. alintézkedés: a termelésben meglévő gazdaságok korszerűsítése vagy bővítése;

c) 3. alintézkedés: halkeltetők építése, bővítése, korszerűsítése;

d) 4. alintézkedés: telephelyen megvalósuló szociális- és munkakörülményeket javító beruházások;

e)83 5. alintézkedés: a közvetlen értékesítési lehetőségek kiszélesítése.

19. A támogatás igénybevételének feltételei

28. § (1) Az Európai Halászati Alapból az akvakultúrába történő termelő beruházásokra nyújtott támogatásra (a továbbiakban: termelő beruházási támogatás) jogosult

a) a mezőgazdasági őstermelő,

b)84 a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, és szövetkezet, ha

ba) a 2. § (1) bekezdés 28. pontja alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül; vagy

bb) 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat, vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik;

amennyiben haltermelési tevékenységet folytat, vagy az igényelt termelő beruházási támogatásnak köszönhetően fog haltermelési tevékenységet folytatni; és eleget tesz a Tv. szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentkezésen túl a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) történő bejelentési kötelezettségének.

(2) A támogatási kérelemnek közvetlenül haltermelési tevékenységre kell irányulnia.

(3) Halastavak, intenzív haltermelő üzemek építése és felújítása esetén a támogatott beruházásokon kizárólag haltermelési tevékenység folytatható a kötelező üzemeltetési időszak végéig.

(4)85 Önálló gépberuházási projektként kizárólag a 2. mellékletben felsorolt halgazdálkodási gépek, eszközök, berendezések támogathatóak.

(4a)86 Az erőgépek maximum 125 kW teljesítményig, talajművelő eszközök közül pedig a tárcsák és boronák támogathatók maximum 80 kW vonóerő igényig.

(5)87 Halszállító gépjármű, illetve erőgépek és talajművelő eszközök beszerzésének támogatási feltétele, hogy a kérelmező legalább 20 hektár halastavat üzemeltessen, vagy legalább 20 hektár halastó létrehozását vállalja. Intenzív haltermelő üzem esetén halszállító gépjármű, illetve erőgépek és talajművelő eszközök beszerzésének támogatási feltétele, hogy a kérelmező legalább 20 tonna/év bruttó haltermelésű intenzív haltermelő üzemet működtessen, vagy legalább 20 tonna/év bruttó haltermelésű intenzív haltermelő üzem létrehozását vállalja. Legkésőbb az első kifizetési kérelemhez csatolni kell a haltermelő létesítmény ügyfél nevére szóló vízjogi üzemeltetési engedélyét.

(6)88 Halszállító gépjármű, erőgépek, talajművelő eszközök, és lánctalpas, illetve úszó kotrógép kötelező felszerelései, valamint az opcionálisan választható biztonsági felszerelések, elektronikus útdíj fizetéshez szükséges berendezések támogathatóak, kényelmi felszerelések, berendezések közül azonban csak a klímaberendezés támogatható.

(7)89 Induló vállalkozások esetén a haltermelő telep irányítójának megfelelő szakmai képesítéssel (szakirányú felsőfokú végzettség, vagy a 31 6272 01 Halász, vagy a 31 624 01 0000 00 00 Halász, haltenyésztő OKJ szerinti szakképesítés, vagy az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet hatálybalépését90 megelőzően megszerzett, a fenti szakképesítésekkel egyenértékű szakképesítés), vagy 3 éves halgazdálkodási szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

(8)91

(9) Amennyiben az ügyfél új, a területileg illetékes természetvédelmi hatóság által igazoltan a természetes növény- és állatvilágra veszélyt nem jelentő ún. termelésbe vont új halfajt kíván bevonni a termelésébe a termelő beruházási támogatás által, abban az esetben adható a rendelet 3. melléklet Akvakultúra 2.1. értékelő táblázat 1.3. „Termelési struktúra” szempontjára pont, amennyiben csatolásra kerül az 1. melléklet 1.3.2. pontjában foglalt dokumentum.

(10)92 Amennyiben az ügyfél MEPAR blokkazonosító szerint igazoltan kedvezőtlen adottságú területen kíván beruházást megvalósítani, a 3. melléklet Akvakultúra 2.1. Kiválasztási kritériumok Horizontális szempontok környezetvédelemmel kapcsolatos részénél a támogatási kérelem értékelése során a maximális 8 pontot kell megállapítani.

(11)93 Lánctalpas, illetve úszó kotrógép beszerzésére beruházási támogatást a legalább 200 hektár összes üzemelő halastó területtel rendelkező ügyfél, a HOP 2007–2013. évi programozási időszakában egy alkalommal nyújthat be.

(12) A tavak folyamatos karbantartását biztosító lánctalpas kotrógép a termelő infrastruktúra részének tekintendő.

(13)94 A haltermelő vállalkozás közvetlen értékesítését szolgáló beruházások a telephelyen, illetve legalább 20 hektár halastó terület üzemeltetése vagy legalább 20 tonna/év bruttó haltermelésű intenzív haltermelő üzem működtetése esetén azon kívül is támogathatóak.

20. Támogatható tevékenységek

29. §95 Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésen belül az alábbi értékhatárig vehető igénybe termelő beruházási támogatás:

a) már meglévő, haltermelési létesítményt vagy létesítményeket tartalmazó telephelyen új haltermelési létesítmény vagy létesítmények létrehozása a hozzá tartozó termelői, telepi infrastruktúrával együtt, legfeljebb 100 millió forint támogatási igényig,

b) meglévő haltermelési létesítmény vagy létesítmények termelői és telepi infrastruktúra értéknövelő felújítása, bővítése, korszerűsítése, fejlesztése, legfeljebb 100 millió forint támogatási igényig,

c) halszállító gépjármű maximum 20 millió forint támogatási igényig,

d) környezetterhelést közvetlenül csökkentő beruházások legfeljebb 40 millió forint támogatási igényig,

e) közvetlenül a munkakörülmények javítását szolgáló beruházások esetén, legfeljebb a folyamatosan, teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma alapján, alkalmazottanként legfeljebb hét, de önálló szociális épület esetében összesen legalább tizennyolc négyzetméter bruttó alapterületig, és 10 millió forint támogatási igényig,

f) önálló gép- és eszközbeszerzés projekt esetén legfeljebb 60 millió forint támogatási igényig,

g) a 2. melléklet 6. pont d) alpontja esetén legfeljebb 15 millió forint támogatási igényig,

h) termelői halértékesítési vagy halfeldolgozási lehetőség kialakításának beruházásai legfeljebb 50 millió forint támogatási igényig,

i) a tóépítési és tófelújítási munkák esetében az irtás, föld- és sziklamunka esetén a normagyűjtemény díj, anyag- és gépköltség árainak legfeljebb 50%-a fogadható el a támogatás számításának alapját képező elszámolható költségként.

III. Fejezet96

AZ EURÓPAI HALÁSZATI ALAPBÓL A TERMÉSZETES VÍZI HALGAZDÁLKODÁS CÍMŰ INTÉZKEDÉSHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK RÉSZLETES FELTÉTELEIRŐL

21. A támogatás célja

30. §97 (1)98 A támogatás célja:

a) a természetes vízi halgazdálkodás hagyományainak megőrzése;

b) a természetes vízi halgazdálkodási eszközök, felszerelések korszerűsítése;

c) biztonságos munkakörülmények megteremtése;

d) higiéniai, termékminőségi fejlesztés;

e) környezetre gyakorolt pozitív hatás

a természetes vízi halgazdálkodási felszerelések beszerzésére és korszerűsítésére igénybe vehető támogatás által.

(2) A támogatás (1) bekezdésben meghatározott célkitűzései a HOP 2. tengelyének alábbi alintézkedéseit valósítják meg:

a) 1. alintézkedés: a természetesvízi halszállítást érintő beruházások, különösen a munkakörülmények és a higiéniai feltételek biztosítására, a termékek minőségének javítására;

b)99 2. alintézkedés: a természetes vízi halgazdálkodás eszközrendszerének modernizálása, a kifogott hal tárolását szolgáló berendezések fejlesztését célzó beruházások.

22. A támogatás igénybevételének feltételei

31. § (1)100 Támogatási kérelem benyújtására jogosult az a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, horgászegyesület aki, vagy amely magyarországi halgazdálkodási vízterületen a halgazdálkodási jog tulajdonosa, vagy haszonbérlője és azon halgazdálkodási tevékenységet folytat.

(2)101 A támogatási kérelemnek az édesvízi halgazdálkodási tevékenységre kell irányulnia és a támogatott beruházásokkal kizárólag ez a tevékenység folytatható a kötelező üzemeltetési időszak végéig.

(3)102 Nem támogatható a hal megfogására szolgáló eszközök (halászháló), új halászhajó vásárlása vagy azok cseréje, valamint a rekreációs célú halászat.

23. Támogatható tevékenységek

32. §103 (1) E rendelet alapján a halállományok megóvását szolgáló beruházásokra, a halgazdálkodási eszközök beszerzésére, korszerűsítésére vehető igénybe támogatás. Így különösen szelektív halászatot segítő eszközök, a megfogott hal biztonságos tárolására szolgáló eszközök, a 12 méternél rövidebb fedélzettel és vontatott hálóval nem rendelkező halászcsónakok és a halászcsónakokhoz tartozó – maximum 30 kW-os – külmotor beszerzésére, felújítására.

(2) A halállományok megóvását szolgáló beruházásokra az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Önálló gépberuházási projektként kizárólag a 2. mellékletben felsorolt halgazdálkodási gépek, eszközök, berendezések támogathatóak. Halszállító gépjármű, erőgépek, lánctalpas, illetve úszó kotrógép beszerzésének támogatási feltétele, hogy a kérelmező legalább 200 hektár halgazdálkodási vízterületet kezeljen, illetve üzemeltessen.

IV. Fejezet

AZ EURÓPAI HALÁSZATI ALAPBÓL A HALFELDOLGOZÁSHOZ ÉS ÉRTÉKESÍTÉSHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK INTÉZKEDÉS RÉSZLETES FELTÉTELEIRŐL

24. A támogatás célja

33. §104 (1) A támogatás célja

a) a munkafeltételek javítása;

b) a közegészségügyi és higiéniai feltételek javítása;

c) a termékminőség felügyelete és javítása;

d) kiváló minőségű termékek előállítása új piacok számára;

e) a környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése;

f) a melléktermékek és hulladékok hasznosításának javítása;

g) új termékek előállítása, innovatív termelési módszerek kifejlesztése

új halfeldolgozó kapacitások létrehozása; illetve a meglévő halfeldolgozó kapacitások bővítése, fejlesztése, korszerűsítése által.

(2) A támogatás (1) bekezdésben meghatározott célkitűzései a HOP 2. tengelyének alábbi alintézkedéseit valósítják meg:

a) 1. alintézkedés: halfeldolgozó kapacitás növelése (új egységek építése és/vagy meglévő egységek bővítése);

b) 2. alintézkedés: halfeldolgozó egységek fejlesztése, korszerűsítése;

c) 3. alintézkedés: a munkafeltételek, a higiéniai, és a közegészségügyi körülmények javítására irányuló beruházások létesítése.

25. A támogatás igénybevételének feltételei

34. § (1)105 Támogatásra jogosult a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, és szövetkezet, ha

a) a 2. § (1) bekezdés 28. pontja alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül; vagy

b) 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat, vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik;

és halfeldolgozói tevékenységet folytat, vagy az igényelt támogatásnak köszönhetően fog halfeldolgozási tevékenységet folytatni, amennyiben eleget tesz a Tv. szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentkezésen túl a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerről szóló FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) történő bejelentési kötelezettségének.

(2) A támogatási kérelemnek halfeldolgozási tevékenységre kell irányulnia, és ezen tevékenységeket kell folytatni a kötelező üzemeltetési idő végéig.

(2a)106

(3) Az ügyfélnek – legkésőbb a művelet befejezéséig – rendelkeznie kell a működéséhez szükséges, a szabályszerű működésre vonatkozó hatósági engedélyekkel vagy igazolással.

(4) Építési telek vásárlás támogatásának feltételei:

a) a támogatás mértéke az elszámolható kiadások legfeljebb 10%-a;

b) csak az a földterület támogatható, amelyen kizárólag a feldolgozói kapacitás bővítése, illetve telephely létrehozása, bővítése valósul meg.

(5)107 Halszállító gépjármű támogatására kérelmet benyújtani halfeldolgozói kapacitást vagy korszerűsítést érintő beruházással együtt is van lehetőség.

(5a)108 Halszállító gépjármű önálló gépbeszerzés keretében történő beszerzése esetén a kérelmezőnek halfeldolgozóval kell rendelkeznie, vagy legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell a halfeldolgozó működési engedélyét. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a 20 millió forintot. A támogatandó gépjármű kötelező felszerelései, valamint az opcionálisan választható biztonsági felszerelések, berendezések támogathatóak, a kényelmi felszerelések, berendezések közül csak a klímaberendezés támogatható.

(6) A közösségi jog szerinti szabványokkal kapcsolatos beruházások csak addig támogathatóak, amíg nem válnak kötelező érvényűvé a vállalkozások számára.

(7) Csak azok a halfeldolgozók támogathatóak, amelyek esetében a támogatott fejlesztés befejezését követő első lezárt üzleti évtől kezdődően, a kötelező üzemeltetési idő végéig, a bruttó feldolgozott hal mennyiségének legalább 60%-a édesvízi hal.

(8)109 A halfeldolgozási gépek, technológiai berendezések tekintetében a 21. § (2) bekezdése szerinti módosítás során egyenértékűnek kell tekinteni azt a halfeldolgozási gépet, technológiai berendezést is, amely a támogatási határozatban szereplő halfeldolgozási géppel azonos gépváltozathoz tartozik, illetve ha több halfeldolgozási gép összevonása által azonos vagy más típusú halfeldolgozási gép beállítása történik. A módosítás nem növelheti a támogatási határozat szerinti, az összevonással érintett gépekre együttesen megállapított támogatási összeget, és nem módosíthatja a beruházás célját. A támogatási kérelem módosítására a halfeldolgozási gépek, technológiai berendezések tekintetében az ügyfélnek támogatási kérelmenként egyszer van lehetősége.

26. Támogatható tevékenységek

35. § A halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatások intézkedésen belül az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe támogatás:

a) új halfeldolgozó építési, gép- és eszközbeszerzési költségei;

b) halfeldolgozók bővítésének, korszerűsítésének, fejlesztésének építési, gép- és eszközbeszerzési költségei;

c) a munkavégzés biztonságát, a dolgozók egészségének és testi épségének védelmét, a munkakörülmények javítását szolgáló beruházások;

d) a munkaerő vállalaton belüli szakmai képzését/továbbképzését szolgáló fejlesztések;

e) biztonságos és gazdaságos üzemvitelhez szükséges mérő-, ellenőrző- és regisztráló rendszerek kiépítése;

f) az élelmiszerek biztonságos előállítási körülményeit szolgáló olyan beruházások, amelyek nem technológiai berendezések és eszközök beszerzését, tér-, fal- és egyéb burkolatok beszerzését, üzemek átalakítását érintő beruházások;

g) a termékek (egyes összetevők) azonosítását, nyomon követését, visszahívhatóságát biztosító rendszerek bevezetése, a minőségtanúsítás technikai feltételeinek megteremtése;

h) nyersanyag-minősítés technikai feltételeinek megteremtése, javítása;

i) minőségi és élelmiszer-biztonsági vizsgálatok elvégzését szolgáló üzemi laboratóriumok kialakítása, fejlesztése, mérő- és ellenőrző készülékek, idegenanyag-érzékelők beszerzése;

j) integrált vállalatirányítási rendszerek bevezetése;

k) kiváló minőségű termékek előállításához szükséges technológiák fejlesztése;

l) új, korszerű csomagolási rendszerek alkalmazására irányuló fejlesztések;

m) a levegőbe, vízbe, talajba kibocsátott szennyezés és zajterhelés megelőzését, csökkentését, a hulladékok keletkezésének megelőzését, minimalizálását, a hulladékok kezelését, feldolgozását, hasznosítását szolgáló beruházások.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

37. § Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendeletnek, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendeletnek az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

38. § Ez a rendelet az Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatásról szóló 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet 29., 33. és 35. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

39. §110

40. §111 E rendeletnek az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról szóló 86/2011. (IX. 1.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított 10. § (8) bekezdését, 16. § (4)–(6) bekezdését, 27. § (1) bekezdését és (2) bekezdés a)–c) pontját, 30. § (1) bekezdését, 33. § (1) bekezdését és (2) bekezdés a)–b) pontját az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor112 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

41. §113 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2012. (III. 7.) VM rendelettel (a továbbiakban: 2. módosító rendelet) megállapított 9. § (1) bekezdés a) és b) pontját, 13. § (3a) bekezdését, valamint 15. § (1) bekezdését a 2. módosító rendelet hatálybalépésekor114 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

41/A. §115 E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2012. (VI. 28.) VM rendelettel (a továbbiakban: 3. módosító rendelet) megállapított 10. § (6) bekezdését a 3. módosító rendelet hatálybalépésekor116 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

41/B. §117 E rendeletnek az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról szóló 97/2012. (IX. 13.) VM rendelettel (a továbbiakban: 4. módosító rendelet) megállapított 9. §-át, a 10. § (2) bekezdését a 4. módosító rendelet hatálybalépésekor118 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

41/C. §119 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]

a) megállapított 10. § (6) bekezdés b) pont bd) alpontját, 10. § (7) bekezdését, 18. § (1) bekezdését, 20/A. §-át a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor120 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 13. § (3a) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor121 folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

41/D. §122 Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról szóló 4/2014. (X. 1.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 4/2014. (X. 1.) MvM rendelet] megállapított 29. § a) és b) pontját

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] hatálybalépésekor123 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

41/E. §124 A 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel megállapított 20/A. § és 25. § (1) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor125 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

27. 126 Átmeneti rendelkezés

42. § E rendeletnek a 2. módosító rendelettel megállapított 9. § (1) bekezdés a) és b) pontját, 13. § (3a) bekezdését, valamint 15. § (1) bekezdését az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet alapján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

42/A. §127 (1) E rendeletnek a 3. módosító rendelettel megállapított 10. § (6) bekezdését az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet alapján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet] alapján folyamatban lévő ügyekben a 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet 5. § szerinti kifizetési kérelem benyújtási időszakokban a 3. módosító rendelet hatálybalépését128 követően kifizetési kérelmet benyújtani nem lehet.

42/B. §129 Az egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2014. (IV. 14.) VM rendelettel [a továbbiakban: 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet] megállapított

b) 34. § (8) bekezdését a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet hatálybalépésekor131 folyamatban lévő ügyekben

is alkalmazni kell.

42/C. §132 A 44/2014. (IV. 14.) VM rendelettel megállapított 15. § (5) és (6) bekezdését, valamint 26. § (2) és (3) bekezdését az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009. (III.17.) FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III.17.) FVM rendelet alapján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

42/D. §133 (1) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosításáról szóló 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 11. § (6) bekezdését, valamint 13. § (3b) bekezdését a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor134 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés 45. pontját, valamint 10. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontját és (7) bekezdését a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépése135 előtt megítélt támogatások esetében is alkalmazni kell.

1. melléklet az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelethez136


A támogatási kérelem mellékleteként eredeti, vagy – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolat formájában benyújtandó dokumentumok listája

 

A

1.

Az akvakultúra termelő beruházásaihoz nyújtandó támogatások

1.1.

Általános dokumentumok:

1.1.1.

kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló, kettős könyvvitelt nem vezetők esetében az utolsó két év adóbevallása; egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámoló/adóbevallás;

1.1.2.

induló vállalkozások esetében szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles másolata, vagy legalább 3 éves halgazdálkodási szakmai tapasztalatról szóló igazolás.

1.2.

Építési, vízjogi, illetve közlekedési hatósági engedélyköteles beruházások esetén:

1.2.1.

az illetékes hatóság által kiállított jogerős építési engedély;

1.2.2

az illetékes hatóság által kiállított jogerős vízjogi engedély;

1.2.3.

amennyiben nem építésügyi hatósági engedély vagy bejelentés-köteles, illetve nem vízjogi engedélyköteles, illetve nem közlekedési hatósági engedélyköteles a beruházás, az illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozata;

1.2.4.

az illetékes hatóság által jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció;

1.2.5.

tervezői költségvetés;

1.2.6.

nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötelező üzemeltetési idő végéig hatályos bérleti, vagy üzemeltetési szerződés;

1.2.7.

nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a beruházáshoz;

1.2.8.

felújítást tartalmazó építési beruházások vagy gép-, eszközbeszerzési beruházások esetén a létesítmény érvényes vízjogi üzemeltetési engedélye;

1.2.9.

intenzív haltermelő üzem önálló gépbeszerzési projektjénél a halszállító gépjármű, erőgépek és talajművelő eszközök támogatása esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan a megyei halászati felügyelőnek benyújtott – az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerinti – „Lehalászás” című jelentőlap másolata;

1.2.10.

az illetékes hatóság által kiállított jogerős közlekedési hatósági engedély.

1.3.

Értékelést befolyásoló dokumentumok:

1.3.1.

igazolás halászati ágazati szervezeti tagságról;

1.3.2.

piaci tanulmány a termelésbe bevezetni kívánt új halfajról, mely alapján megállapítható, hogy az új halfaj értékesítése kedvező feltételekkel rendelkezik.

1.4.

Egyéb dokumentumok: árajánlatok

1.4.1.

árajánlatok;

1.4.2.

TIR igazolás másolata.

2.

A halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatások

2.1.

Általános dokumentumok

2.1.1.

kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló, kettős könyvvitelt nem vezetők esetében az utolsó két év adóbevallása; egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámoló/adóbevallás;

2.1.2.

nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötelező üzemeltetési idő végéig érvényes bérleti, vagy üzemeltetési szerződés másolata.

2.2.

Építési beruházások esetén

2.2.1.

az illetékes hatóság által kiállított jogerős építési-, vagy vízjogi létesítési engedély;

2.2.2.

amennyiben nem építési-, vagy vízjogi létesítési engedélyköteles a beruházás, az illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozata;

2.2.3.

az illetékes hatóság által záradékolt teljes tervdokumentáció;

2.2.4.

tervezői költségvetés;

2.2.5.

nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötelező üzemeltetési idő végéig érvényes bérleti, vagy üzemeltetési szerződés;

2.2.6.

nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a beruházáshoz;

2.2.7.

felújítást, bővítést, korszerűsítést tartalmazó építési vagy gép-, eszközbeszerzési beruházások esetén a beruházás tárgyát képző létesítmény érvényes működési engedélye.

2.3.

Értékelést befolyásoló dokumentumok: igazolás ágazati szervezeti tagságról

2.4.

Egyéb dokumentumok: árajánlatok

2.4.1.

árajánlatok;

2.4.2.

TIR igazolás másolata.

3.

A természetes vízi halgazdálkodás című intézkedéshez nyújtandó támogatások

3.1.

Általános dokumentumok:

3.1.1.

kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló, nem kettős könyvvitelt vezetők esetében a két utolsó év adóbevallása; egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámoló/adóbevallás;

3.1.2.

egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, amennyiben az ügyfél egyéni vállalkozó;

3.1.3.

a kérelem által érintett halgazdálkodási vízterület pályázóra vonatkozó halgazdálkodási jogosultságának igazolása.

3.2.

Egyéb dokumentumok: árajánlatok

2. melléklet az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelethez137


Önállóan, építési beruházás nélkül támogatható gépek jegyzéke az akvakultúra termelő beruházásaihoz nyújtandó támogatások esetében

1. Takarmányozás gépei:
a) etetőcsónakok;
b) csónakra szerelhető külmotorok, maximum 20 kW-ig;
c) takarmánydarálók, takarmányroppantók;
d) tóparti takarmánytároló silók 10 tonna tárolókapacitásig;
e) takarmányfúvó gépek;
f) önetetők.

2.138 Halgazdálkodás gépei, eszközei:
a) erőgépek;
b) halszákoló és halrakodó gépek;
c) halszivattyúk, halszállító szalagok;
d) halválogató asztalok, halválogató gépek;
e) halaskosarak;
f) halcsúszda;
g)139 hidraulikus, és mechanikus szártépők és zúzó-mulcsozó gépek;
h)140 pótkocsik, utánfutók;
i)141 homlokrakodó.

3.142 Halszállítás eszközei:
a) halszállító gépjármű;
b) halszállító tartályok;
c) folyékony oxigéntartályok;
d) porlasztók, reduktorok.

4. Halkeltető és intenzív rendszerek gépei, eszközei:
a) halkeltető edények, illetve berendezés;
b) halnevelő vályúk és kádak;
c) vízszűrő és vízforgató eszközök, berendezések;
d) UV szűrők.

5. Laboreszközök:
a) mikroszkópok;
b) vízanalitikai mérőeszközök, berendezések.

6.143 Egyéb gépek, eszközök:
a) vízszivattyúk;
b) aggregátorok;
c) tólevegőztető berendezések;
d) úszó szervestrágyaszórók;
e) úszó hínárkasza;
f) ózonos sterilizáló;
g) halmérlegek;
h) vagyonvédelmi eszközök és berendezések;
i) lánctalpas kotrógép;
j) úszó kotrógép;
k) tárcsa;
l) borona.

3. melléklet az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelethez144


Kiválasztási kritériumok
Akvakultúra 2.1.

A

B

C

D

Értékelési szempont megnevezése

Pontszám

1. Szakmai szempontok

1.1. A művelet műszaki tartalma

 

max.: 5

1.1.1.

Az alkalmazott műszaki megoldások közül extenzív-intenzív kombinált, vagy recirkulációs rendszert valósít meg.

5

1.1.2.

A megvalósítandó beruházás a halászati ágazatban általános műszaki megoldásokat valósít meg és a várt pénzügyi tervvel összhangban van.

3

1.2. Alkalmazott termelési technológia

max.: 10

1.2.1.

A művelet megvalósulásával olyan termeléstechnológia kerül bevezetésre, amelynek eredményeként a projektterv alapján megítélhetően:
Csökken a termelés fajlagos víz felhasználása, vagy víztakarékos termelő rendszer létesül,

10

Közvetlenül csökkenti vagy megelőzi a védett állatok kártételét,

Megakadályozza a termelt, nem őshonos fajok szökését,

Új halivadék előállítási technológia bevezetéséhez szükséges,

Maximális pontszám legalább 3 technológiai cél teljesítésekor adható

1.2.2.

A fenti felsorolásból 2 technológiai célkitűzést valósít meg.

8

1.2.3.

A fenti felsorolásból 1 technológiai célkitűzést valósít meg.

5

1.3. Termelési struktúra

 

max.: 5

1.3.1.

Tógazdasági beruházás megvalósulásával új, az ügyfél korábbi tevékenysége során nem termelt halfaj kerül termelésbe vonásra

5

1.3.2.

Intenzív üzemi haltermelő beruházás megvalósulásával új, az ügyfél korábbi tevékenysége során nem termelt halfaj kerül termelésbe vonásra

5

1.3.3.

A művelet megvalósulásával nem kerül új halfaj termelésbe, azonban a termelés struktúrája, a termelés vertikálisan szélesedik

2

1.4. Komplexitás

 

max.: 8

1.4.1.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 1–3 valósul meg

2

1.4.2.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 4–5 valósul meg

5

1.4.3.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 6–7 valósul meg

8

1.5. Termelés volumene

 

max.: 3

1.5.1.

A művelet megvalósulásával az ágazati átlagon felüli, de reálisan megvalósítható a tervezett termelés

3

1.5.2.

A művelet megvalósulásával az ágazati átlagos szintet éri el a tervezett termelés

1

1.6. Összesen

 

max.: 31

2. Horizontális szempontok

2.1. Környezetvédelem

 

max.: 8

2.1.1.

A művelet megvalósulásával közvetlenül csökken a környezetterhelés, a művelet egy része, vagy egésze erre a célra irányul

8

2.1.2.

A művelet megvalósulásával csak közvetett úton csökken a környezetterhelés

5

2.2. Foglalkoztatás

 

max.: 6

2.2.1.

A művelet megvalósulásával legalább 3 új, teljes munkaidős munkahely jön létre

6

2.2.2.

A művelet megvalósulásával 1–2 új, teljes munkaidős munkahely jön létre

5

2.2.3.

Csak teljes munkaidős munkahelymegőrzés történik

3

2.3. Munkakörülményekre gyakorolt hatás

 

max.: 5

2.3.1.

A művelet megvalósulásával közvetlenül javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei, a művelet egy része vagy egésze erre irányul

5

2.3.2.

Csak közvetett úton javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei

3

2.4. Esélyegyenlőség

 

max.: 3

2.4.1.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak legalább 50%-a nő, és a cég vezetője nő

3

2.4.2.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak legalább 50%-a nő

2

2.4.3.

A női teljes munkaidős foglalkoztatottak aránya 20 és 50% között van

1

2.5. Forráskomplexitás

 

max.: 6

2.5.1.

A konvergencia területen megvalósuló beruházáshoz 50–55% támogatást igényel a kérelmező

2

2.5.2.

A konvergencia területen megvalósuló beruházáshoz 41–49% támogatást igényel a kérelmező

4

2.5.3.

A konvergencia területen megvalósuló beruházáshoz 41%-nál kevesebb támogatást igényel a kérelmező

6

2.6. Összesen

 

max.: 28

3. Vállalkozás-/cégértékelés

3.1. A vállalkozás mérete

 

max.: 4

3.1.1.

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor mikro vállalkozásnak minősül

4

3.1.2.

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor kisvállalkozásnak minősül

2

3.2. Értékesítés

 

max.: 3

3.2.1.

A megtermelt hal legalább 50%-a legalább tisztítva kerül értékesítésre, vagy a beruházás célja közvetlenül a termelői halértékesítés kialakítása.

3

3.2.2.

A megtermelt hal 30–50%-a legalább tisztítva kerül értékesítésre

2

3.3. Alkalmazott minőségbiztosítás

 

max.: 4

3.3.1.

Az ügyfél a HACCP-n felül rendelkezik más minőségbiztosítási, vagy nyomonkövetési rendszerrel

4

3.3.2.

Az ügyfél csak HACCP minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik

2

3.4. Ágazati szerveződés (az alábbi két pont együttes teljesülése esetén érhető el a maximális pont)

 

max.: 2

3.4.1.

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor halászati termelői szervezet, halászati termelői csoport, vagy halászati ágazati érdekképviseleti szervezet tagja

2

3.5. Árbevétel arány

 

max.: 3

3.5.1.

Az összes árbevétel legalább 80%-a a haltermelési vagy halfeldolgozási tevékenységből, vagy a két tevékenységből együttesen származik, a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

3

3.5.2.

Az összes árbevétel 50–80%-ig a haltermelési vagy halfeldolgozási tevékenységből, vagy a két tevékenységből együttesen származik, a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

1

3.6. Összesen

 

max.: 16

4. Pénzügyi értékelés

4.1. Kettős könyvvitelt vezetők esetében

 

 

4.1.1.

Legutolsó lezárt üzleti év számviteli beszámolója alapján:

max.:10

4.1.1.1.

A következő számított mutatók megfelelnek-e az iparági átlagnak?

 

4.1.1.2.

Tőke arányos jövedelmezőség = Mérleg szerinti eredmény*100/ Saját tőke

2

4.1.1.3.

Eszköz arányos jövedelmezőség = Adózott eredmény*100/ Összes eszköz

2

4.1.1.4.

Eladósodottsági mutató= Kötelezettségek*100/ Összes forrás

2

4.1.1.5.

Likviditási mutató = Forgóeszköz*100/ Rövid lejáratú kötelezettségek

2

4.1.1.6.

Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke*100/ Befektetett eszközök

2

4.1.2.

Üzleti terv alapján:

max.: 15

4.1.2.1.

Beruházás átlagos hatékonysága (= 5 év átlagos nettó árbevétele/ Beruházás összege)

60% fölött van.

8

4.1.2.2.

 

40% fölött van

5

4.1.2.3.

Tervezett beruházás elszámolható költségeinek realitása

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján elfogadható, vagy maximum 5%-kal kerül csökkentésre

7

4.1.2.4.

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján 6% és 10% között kerül csökkentésre

4

4.1.3.

Összesen

max.: 25

4.2.

Kettős könyvvitelt nem vezetők, induló vállalkozások esetében:

 

4.2.1.

Üzleti terv alapján:

max.: 25

4.2.1.1.

Tervezett beruházás elszámolható költségeinek realitása

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján elfogadható, vagy maximum 5%-kal kerül csökkentésre

15

4.2.1.2.

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján 6% és 10% között kerül csökkentésre

5

4.2.1.3.

Beruházás átlagos hatékonysága (= 5 év átlagos nettó árbevétele/ beruházás összege)

40% fölött

10

4.2.1.4.

 

20% felett

5

4.3. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó mindkét utolsó lezárt évben veszteséges volt üzemi/üzleti eredmény szintjén (egyéni vállalkozóknál, mezőgazdasági őstermelőknél adózás előtti eredmény szintjén, egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozóan), úgy a pénzügyi szempontokra adható pontszám 0.

4.4.

Összesen

max: 25

5.

Mindösszesen

max.: 100Kiválasztási kritériumok
Természetes vízi halgazdálkodás 2.2.

A

B

C

Értékelési szempont megnevezése

Pontszám

1. Szakmai szempontok

1.1. A művelet műszaki tartalma

max.: 12

1.1.1.

Az alkalmazott műszaki megoldásoknak köszönhetően a projekt eredménye hosszútávon fenntartható, az alkalmazott műszaki megoldások újszerűek

12

1.1.2.

A művelet az ágazatban általános műszaki megoldásokat alkalmaz

8

1.2. Alkalmazott technológia

 

max.: 10

1.2.1.

A művelet megvalósulásával új technológia kerül bevezetésre

10

1.3. Komplexitás

 

max.: 10

1.3.1.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 1–2 valósul meg

4

1.3.2.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 3–4 valósul meg

8

1.3.3.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 5 valósul meg

10

1.4. Összesen

 

max.: 32

2. Horizontális szempontok

2.1. Környezetvédelem

 

max.: 20

2.1.1.

A művelet megvalósulásával közvetlenül csökken a környezetterhelés, a művelet egy része vagy egésze erre a célra irányul

20

2.1.2.

A művelet megvalósulásával csak közvetett úton csökken a környezetterhelés

10

2.2. Foglalkoztatás

 

max.: 20

2.2.1.

A művelet megvalósulásával legalább 2 új munkahely jön létre

20

2.2.2.

A művelet megvalósulásával 1 munkahely jön létre

18

2.2.3.

Csak munkahelymegőrzés történik

16

2.3. Munkakörülményekre gyakorolt hatás

 

max.: 15

2.3.1.

A művelet megvalósulásával közvetlenül javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei, a művelet egy része vagy egésze erre irányul

15

2.3.2.

Csak közvetett úton javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei

7

2.4. Összesen

 

max.: 55

3. Vállalkozás-/cégértékelés

3.1. Értékesítés

 

max.: 10

3.1.1.

A halászzsákmány legalább 50%-át közvetlenül halfeldolgozók részére, vagy saját halfeldolgozón keresztül értékesítette a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

10

3.1.2.

A halászzsákmány 10–50%-át közvetlenül halfeldolgozók részére, vagy saját halfeldolgozón keresztül értékesítette a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

6

3.2. Ágazati szerveződés (az alábbi két pont együttes teljesülése esetén érhető el a maximális pont)

 

max.: 3

3.2.1.

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor halászati termelői szervezet, vagy halászati termelői csoport tagja

2

3.2.2.

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor, halászati ágazati érdekképviseleti szervezet tagja

1

3.3. Összesen

 

max.: 13

4. Mindösszesen

 

max.: 100Kiválasztási kritériumok
Halfeldolgozás 2.3.

A

B

C

D

Értékelési szempont megnevezése

Pontszám

1. Szakmai szempontok

1.1. A művelet műszaki tartalma

 

max.: 3

1.1.1.

Az alkalmazott műszaki megoldásoknak köszönhetően a projekt eredménye hosszútávon fenntartható, az alkalmazott műszaki megoldások újszerűek

3

1.1.2.

A halfeldolgozásban általános műszaki megoldásokat alkalmaz

1

1.2. Alkalmazott termelési technológia

 

max.: 5

1.2.1.

A művelet megvalósulásával új technológia kerül bevezetésre

5

1.3. Termelési struktúra

 

max.: 5

1.3.1.

A művelet megvalósulásával a termelési struktúra bővül, a termelés vertikálisan szélesedik

5

1.3.2.

A művelet megvalósulásával nem kerül új halfaj termelésbe, azonban a termelés struktúrája, a termelés vertikálisan szélesedik

3

1.4. Új termékek, hozzáadott érték

 

max.: 6

1.4.1.

A művelet megvalósulásával új, a hazai piacon eddig jellemzően jelen nem lévő, készterméket állít elő

6

1.4.2.

A művelet megvalósulásával a hozzáadott értéket növeli, de új terméket a piac szempontjából nem állít elő

3

1.5. Komplexitás

 

max.: 6

1.5.1.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 1–3 valósul meg

2

1.5.2.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 4–5 valósul meg

4

1.5.3.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 6–7 valósul meg

6

1.6. Összesen

 

max.: 25

2. Horizontális szempontok

2.1. Környezetvédelem

 

max.: 7

2.1.1.

A művelet megvalósulásával közvetlenül csökken a környezetterhelés, a művelet egy része vagy egésze erre a célra irányul

7

2.1.2.

A művelet megvalósulásával csak közvetett úton csökken a környezetterhelés

5

2.2. Foglalkoztatás

 

max.:5

2.2.1.

A művelet megvalósulásával legalább 3 új munkahely jön létre

5

2.2.2.

A művelet megvalósulásával egy vagy két új munkahely jön létre

3

2.2.3.

Csak munkahelymegőrzés történik

1

2.3. Munkakörülményekre gyakorolt hatás

 

max.: 4

2.3.1.

A művelet megvalósulásával közvetlenül javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei, a művelet egy része vagy egésze erre irányul

4

2.3.2.

Csak közvetett úton javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei

4

2.4. Esélyegyenlőség

 

max.: 3

2.4.1.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak legalább 50%-a nő, és a cég vezetője nő

3

2.4.2.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak legalább 50%-a nő

2

2.4.3.

A női teljes munkaidős foglalkoztatottak aránya 20 és 50% között van

1

2.5. Forráskomplexitás

 

max.: 6

2.5.1.

A konvergencia területen megvalósuló beruházáshoz 50–55% támogatást igényel a kérelmező

2

2.5.2.

A konvergencia területen megvalósuló beruházáshoz 41–49% támogatást igényel a kérelmező

4

2.5.3.

A konvergencia területen megvalósuló beruházáshoz 41%-nál kevesebb támogatást igényel a kérelmező

6

2.6. Összesen

 

max.: 25

3. Vállalkozás-/cégértékelés

3.1. A vállalkozás mérete

 

max.: 4

3.1.1.

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor mikro vállalkozásnak minősül

4

3.1.2.

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor kisvállalkozásnak minősül

2

3.2. Értékesítés

 

max.: 12

3.2.1.

Az éves feldolgozott halmennyiség legalább 50%-a saját termelésből származott a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

12

3.2.2.

Az éves feldolgozott halmennyiség 30–50%-ig saját termelésből származott a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

7

3.3. Alkalmazott minőségbiztosítás

 

max.: 4

3.3.1.

Az ügyfél a HACCP-n felül rendelkezik más minőségbiztosítási, tanúsítási vagy nyomonkövetési rendszerrel

4

3.4. Ágazati szerveződés

 

max.: 2

3.4.1.

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor halászati termelői szervezet, halászati termelői csoport vagy halászati ágazati érdekképviseleti szervezet tagja

2

3.5. Árbevétel arány

 

max.: 3

3.5.1.

Az összes árbevétel legalább 80%-a a haltermelési vagy halfeldolgozási tevékenységből, vagy a két tevékenységből együttesen származik, a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

3

3.5.2.

Az összes árbevétel 50–80%-ig a haltermelési vagy halfeldolgozási tevékenységből, vagy a két tevékenységből együttesen származik, a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

1

3.6. Összesen

 

max.: 25

4. Pénzügyi értékelés

4.1. Kettős könyvvitelt vezetők esetében

 

 

4.1.1.

Legutolsó lezárt üzleti év számviteli beszámolója alapján:

max.: 10

4.1.2.

A következő számított mutatók megfelelnek-e az iparági átlagnak?

 

4.1.2.1.

Tőke arányos jövedelmezőség = Mérleg szerinti eredmény*100/ Saját tőke

2

4.1.2.2.

Eszköz arányos jövedelmezőség = Adózott eredmény*100/ Összes eszköz

2

4.1.2.3

Eladósodottsági mutató = Kötelezettségek*100/ Összes forrás

2

4.1.2.4.

Likviditási mutató = Forgóeszköz*100/ Rövid lejáratú kötelezettségek

2

4.1.2.5.

Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke*100/ Befektetett eszközök

2

4.1.3.

Üzleti terv alapján:

max.: 15

4.1.3.1.

Beruházás átlagos hatékonysága
(= 5 év átlagos nettó árbevétele/ Beruházás összege)

60% fölött van

8

4.1.3.2.

40% fölött van

5

4.1.3.3.

Tervezett beruházás elszámolható költségeinek realitása

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján elfogadható, vagy maximum 5%-kal kerül csökkentésre

7

4.1.3.4.

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján 6% és 10% között kerül csökkentésre

4

4.1.4. Összesen

 

max.: 25

4.2. Kettős könyvvitelt nem vezetők, induló vállalkozások esetében:

 

4.2.1.

Üzleti terv alapján:

max.: 25

4.2.1.1.

Tervezett beruházás elszámolható költségeinek realitása

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján elfogadható, vagy maximum 5%-kal kerül csökkentésre

15

4.2.1.2.

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján 6% és 10% között kerül csökkentésre

5

4.2.1.3.

Beruházás átlagos hatékonysága
(= 5 év átlagos nettó árbevétele/ Beruházás összege)

60% fölött

10

4.2.1.4.

40% felett

5

4.3. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó mindkét utolsó lezárt évben veszteséges volt üzemi/üzleti eredmény szintjén (egyéni vállalkozóknál, mezőgazdasági őstermelőknél adózás előtti eredmény szintjén, egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozóan), úgy a pénzügyi szempontokra adható pontszám 0.

5. Mindösszesen:

 

max.: 100

4. melléklet az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelethez145


Monitoring adatok

A

B

 

 

Intézkedés

Monitoring indikátorok

1.1.

Akvakultúra, Halfeldolgozás

A támogatásnak köszönhetően hány teljes munkaidős foglalkoztatottat sikerült megtartania tárgyévben?

1.2.

A támogatásnak köszönhetően hány új, teljes munkaidős alkalmazottat vett fel tárgyévben?

1.3.

A támogatásnak köszönhetően hány új, teljes munkaidős női alkalmazottat vett fel tárgyévben?

1.4.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak között hány férfi dolgozott tárgyévben?

1.5.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak között hány nő dolgozott tárgyévben?

1.6.

Mekkora volt az árbevétele (kettős könyvelést vezetőknél az értékesítés nettó árbevétele, kettős könyvelést nem vezetőknél az adóalapba beszámító bevétele)?

1.7.

Mekkora volt a kizárólag halgazdálkodási tevékenységből származó árbevétele?

1.8.

Mekkora volt az adózás előtti eredménye (ha Ön kettős könyvvitelt vezet) illetve vállalkozási adóalapja (ha Ön nem vezet kettős könyvvitelt)?

1.9.

Vállalkozás nagysága: mikro/ kis/ közép

2.1.

Akvakultúra

ÚJ halgazdaságot épített a támogatásból és EXTENZÍV termelést folytat? (Igen/Nem)

2.2.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány hektár új halastavat épített a tárgyévben?

2.3.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány hektár új halastavat épített a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.4.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt az új halgazdaságban a tárgyévben?

2.5.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt az új halgazdaságban a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.6.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt az új halgazdaságban a tárgyévben?

2.7.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt az új halgazdaságban a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.8.

ÚJ halgazdaságot épített a támogatásból és INTENZÍV termelést folytat? (Igen/Nem)

2.9.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány köbméter új intenzív rendszert épített tárgyévben?

2.10.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány köbméter új intenzív rendszert épített a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.11.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt az új intenzív telepen a tárgyévben?

2.12.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt az új intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.13.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt az új intenzív telepen a tárgyévben?

2.14.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt az új intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.15.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt az új intenzív telepen a tárgyévben?

2.16.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt az új intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.17.

Meglévő halgazdaságát KORSZERŰSÍTETTE vagy BŐVÍTETTE a támogatásból, és EXTENZÍV termelést folytat? (Igen/Nem)

2.18.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány hektár halastavat újított fel tárgyévben?

2.19.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány hektár halastavat újított fel a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.20.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt a korszerűsített vagy kibővített halgazdaságban a tárgyévben?

2.21.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt a korszerűsített vagy kibővített halgazdaságban a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.22.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a korszerűsített vagy kibővített halgazdaságban a tárgyévben?

2.23.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a korszerűsített vagy kibővített halgazdaságban a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.24.

Meglévő halgazdaságát KORSZERŰSÍTETTE vagy BŐVÍTETTE a támogatásból, és INTENZÍV termelést folytat? (Igen/Nem)

2.25.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány köbméter intenzív rendszert korszerűsített vagy bővített 2010. január 1. és 2010. december 31. között?

2.26.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány köbméter intenzív rendszert korszerűsített vagy bővített a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.27.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt a korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a tárgyévben?

2.28.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt a korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.29.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt a korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a tárgyévben?

2.30.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt a korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.31.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a tárgyévben?

2.32.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.33.

HALKELTETŐT épített vagy újított fel a támogatásból? (Igen/Nem)

2.34.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab ponty lárvát tudott kibocsátani tárgyévben?

2.35.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab ponty lárvát tudott kibocsátani a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.36.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab pisztráng lárvát tudott kibocsátani tárgyévben?

2.37.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab pisztráng lárvát tudott kibocsátani a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.38.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab egyéb lárvát tudott kibocsátani tárgyévben?

2.39.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab egyéb lárvát tudott kibocsátani a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.1.

Halfeldolgozás

ÚJ HALFELDOLGOZÓ egységet hozott létre a támogatásból? (Igen/Nem)

3.2.

 

3.3.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött terméket állított elő az új feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.4.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött terméket állított elő az új feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.5.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig tartósított terméket állított elő az új feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.6.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig tartósított terméket állított elő az új feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.7.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy mélyfagyasztott terméket állított elő az új feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.8.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy mélyfagyasztott terméket állított elő az új feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.9.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket (előkészített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő az új feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.10.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket (előkészített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő az új feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.11.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonnányi kapacitást ért el az új halfeldolgozó üzemben a tárgyévben?

3.12.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonnányi kapacitást ért el az új halfeldolgozó üzemben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.13.

Meglévő halfeldolgozó egységét BŐVÍTETTE vagy FEJLESZTETTE a támogatásból? (Igen/Nem)

3.14.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.15.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.16.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig tartósított terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.17.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig tartósított terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.18.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy mélyfagyasztott terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.19.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy mélyfagyasztott terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.20.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket (elő a felújított feldolgozóegységben készített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő a felújított feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.21.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket (elő a felújított feldolgozóegységben készített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő a felújított feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.22.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységben javultak a higiéniai/ munkakörülmények tárgyévben?

3.23.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységben javultak a higiéniai/ munkakörülmények a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.24.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységben javultak a környezeti feltételek tárgyévben?

3.25.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységben javultak a környezeti feltételek a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.26.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységnél vezetett be jobb termelési rendszert (minőség, technológiai innováció) tárgyévben?

3.27.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységnél vezetett be jobb termelési rendszert (minőség, technológiai innováció) a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.28.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonnányi kapacitást ért el a felújított halfeldolgozó üzemben a tárgyévben?

3.29.

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonnányi kapacitást ért el a felújított halfeldolgozó üzemben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 43. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdés 6a. pontját a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 37. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 2. § (1) bekezdés 8a. pontját a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 81. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § (1) bekezdés 9. pontja a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés 11. pontja a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés 15. pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés 16. pontja a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés 18. pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdés 20a. pontját a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § (1) bekezdés 25. pontja a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (1) bekezdés 26. pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. § (1) bekezdés 33. pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. § (1) bekezdés 42. pontját a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

14

A 2. § (1) bekezdés 43. pontját a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

15

A 2. § (1) bekezdés 44. pontját a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

16

A 2. § (1) bekezdés 45. pontját a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

17

A 3. § (2) bekezdése a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

18

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 3. § (2) bekezdés b) pontját a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 19. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 3. § (3) bekezdés d) pontját a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

21

A 3. § (4) bekezdés b) pontját a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 19. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

22

Az 5. § (3) bekezdése a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 15. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

Az 5. § (6) bekezdése a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

24

A 6. § (5) bekezdését a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 4. §-a iktatta be.

25

A 7. § a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

26

A 9. § a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

27

A 9. § (1) bekezdés b) pontja a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

28

A 9. § (2) bekezdés a) pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 10. § (2) bekezdését a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 19. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 10. § (4) bekezdését a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

31

A 10. § (5) bekezdése a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 10. § (6) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

33

A 10. § (6) bekezdés b) pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 10. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 10. § (6) bekezdés b) pont bc) alpontját a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 20. § (1) bekezdése iktatta be.

36

A 10. § (6) bekezdés b) pont bd) alpontját a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 37. § (1) bekezdése iktatta be.

37

A 10. § (7) bekezdése a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 7. §-ával megállapított, a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 38. § a) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 10. § (8) bekezdése a 86/2011. (IX. 1.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

39

A 11. § (6) bekezdése a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

40

A 13. § (3a) bekezdését a 20/2012. (III. 7.) VM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 39. §-a.

41

A 13. § (3b) bekezdését a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 9. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 11. §-a.

42

A 15. § (1) bekezdése a 20/2012. (III. 7.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

43

A 15. § (2) bekezdése a 20/2012. (III. 7.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

44

A 15. § (5) bekezdését a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.

45

A 15. § (6) bekezdését a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.

46

A 16. § (4) bekezdését a 86/2011. (IX. 1.) VM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 19. § d) pontja.

47

A 16. § (5) bekezdését a 86/2011. (IX. 1.) VM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 19. § d) pontja.

48

A 16. § (6) bekezdését a 86/2011. (IX. 1.) VM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 19. § d) pontja.

49

A 17. § (1) bekezdés a) pontja az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 57. §-a szerint módosított szöveg.

50

A 17. § (1) bekezdés b) pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

51

A 18. § (1) bekezdése a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 10. §-ával megállapított, a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 38. § b) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 18. § (2) bekezdése a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

53

A 19. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 19. § (1) bekezdés b) pontja a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 19. § (1) bekezdés c) pontja a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 19. § (1) bekezdés d) pontja a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

57

A 19. § (1) bekezdés h) pontját a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 19. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 19. § (1) bekezdés i) pontját a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 19. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 19. § (2) bekezdése a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 19. § (3) bekezdése a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 19. § (4) bekezdését a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

62

A 19. § (5) bekezdését a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

63

A 19. § (6) bekezdését a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

64

A 19. § (7) bekezdését a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

65

A 19. § (8) bekezdését a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 7. §-a iktatta be.

66

A 20. § a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

67

A 20/A. §-t a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 37. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 10. § a)–b) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 22. § (3) bekezdés d) pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

69

A 22. § (5) bekezdése a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 22. § (8) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 37. § (2) bekezdése iktatta be.

71

A 24. § (1) bekezdése a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

72

A 24. § (4) bekezdése a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

73

A 24. § (5) bekezdése a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

74

A 24. § (6) bekezdése a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

75

A 25. § (1) bekezdése a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 25. § (3) bekezdését a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 10. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 19. § f) pontja.

77

A 26. § (1) bekezdés c) pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

78

A 26. § (2) bekezdése a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

79

A 26. § (3) bekezdése a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

80

A 27. § a 86/2011. (IX. 1.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

81

A 27. § (1) bekezdés a) pontja a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

82

A 27. § (1) bekezdés f) pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

83

A 27. § (2) bekezdés e) pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 28. § (1) bekezdés b) pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 28. § (4) bekezdése a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A 28. § (4a) bekezdését a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 12. § (3) bekezdése iktatta be.

87

A 28. § (5) bekezdése a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 28. § (6) bekezdését a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 17. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 13. § (3) bekezdése iktatta be.

89

A 28. § (7) bekezdése a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 12. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

90

A hatálybalépés időpontja 2004. január 1.

91

A 28. § (8) bekezdését a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 17. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

92

A 28. § (10) bekezdése a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

93

A 28. § (11) bekezdése a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 12. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

94

A 28. § (13) bekezdését a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 12. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 13. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 29. § a 4/2014. (X. 1.) MvM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

96

A III. fejezet címe a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

97

A 30. § a 86/2011. (IX. 1.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

98

A 30. § (1) bekezdése a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

99

A 30. § (2) bekezdés b) pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

100

A 31. § (1) bekezdése a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

101

A 31. § (2) bekezdése a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

102

A 31. § (3) bekezdése a 86/2011. (IX. 1.) VM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

103

A 32. § a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

104

A 33. § a 86/2011. (IX. 1.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

105

A 34. § (1) bekezdése a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 81. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

106

A 34. § (2a) bekezdését a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 13. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 20. §-a.

107

A 34. § (5) bekezdése a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

108

A 34. § (5a) bekezdését a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 18. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

109

A 34. § (8) bekezdését a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 9. §-a iktatta be.

110

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 40. §-t a 86/2011. (IX. 1.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

112

A hatálybalépés napja: 2011. szeptember 2.

113

A 41. §-t a 20/2012. (III. 7.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

114

A hatálybalépés időpontja 2012. március 8.

115

A 41/A. §-t az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 7. §-a iktatta be.

116

A hatálybalépés időpontja 2012. június 29.

117

A 41/B. §-t a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 14. §-a iktatta be.

118

A hatálybalépés időpontja 2012. szeptember 14.

120

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

121

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

122

A 41/D. §-t a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 9. §-a iktatta be.

123

A hatálybalépés időpontja 2015. november 3.

124

A 41/E. §-t a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 9. §-a iktatta be.

125

A hatálybalépés időpontja 2015. november 3.

126

A 27. alcímet (42. §) a 20/2012. (III. 7.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.

127

A 42/A. §-t az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 8. §-a iktatta be.

128

A hatálybalépés időpontja 2012. június 29.

129

A 42/B. §-t a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 10. §-a iktatta be.

130

A hatálybalépés időpontja 2014. április 17.

131

A hatálybalépés időpontja 2014. április 17.

132

A 42/C. §-t a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 11. §-a iktatta be.

133

A 42/D. §-t a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 16. §-a iktatta be.

134

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 16.

135

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 16.

136

Az 1. melléklet a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

137

A 2. melléklet a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

138

A 2. melléklet 2. pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

139

A 2. melléklet 2. pont g) pontját a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be.

140

A 2. melléklet 2. pont h) pontját a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be.

141

A 2. melléklet 2. pont i) pontját a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be.

142

A 2. melléklet 3. pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

143

A 2. melléklet 6. pontja a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

144

A 3. melléklet a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított, a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 19. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

145

A 4. melléklet a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelet 19. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére