• Tartalom

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

2024.05.11.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei

1. § (1) Távhőszolgáltatási támogatásban (a továbbiakban: támogatás) részesülhet havonta a közszolgáltatási kötelezettséget ellátó,

a)1 az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B oszlopa szerinti távhőszolgáltató (a továbbiakban: távhőszolgáltató) figyelemmel a lakossági felhasználóknak (a továbbiakban: lakosság) nyújtott távhőszolgáltatásra, és

b) az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D oszlopa szerinti külön kezelt intézmény (a továbbiakban: intézmény) figyelemmel a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyiségére.

(2)2

(3)3

2. A támogatás mértéke

2. §4 (1) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.

(2) A támogatás mértéke a távhőszolgáltató vagy intézmény (a továbbiakban együtt: igénylő) esetében nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

(3) A támogatás adott igénylő vonatkozásában tíz évet meghaladóan nem nyújtható.

(4) A támogatásnak meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: bizottsági határozat) követelményeinek.

3. § (1) A támogatás mértékét

a)5 távhőszolgáltató esetében – a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendeletben (a továbbiakban: Árrendelet) meghatározott értékesítői díj figyelembevételével – az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C és D oszlopa,

b) intézmény esetében – a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyisége, valamint a hőt előállító létesítmény költség és támogatási körülményeinek figyelembevételével – az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa

tartalmazza.

(2)6

(3)7

(4) A távhőszolgáltató a támogatási igényének mértékét a 2. melléklet 1. pontja szerinti módon számolja ki.

(5) Az intézmény támogatási igényének mértékét a 2. melléklet 2. pontja szerinti módon számolja ki.

(6)8 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján letölthető formában közzéteszi a 2. melléklet 1.1. és 2.1. pontjai szerinti támogatási igénybejelentő lapokat, valamint a 2. melléklet 1.2. és 2.2. pontja szerinti számítási módokat.

3/A. §9 (1) Ha az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen, a táblázat B oszlopa szerinti távhőszolgáltató helyébe új távhőszolgáltató lép, akkor az új távhőszolgáltatót támogatás illeti meg. A támogatás mértéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen a B oszlop szerinti, korábbi távhőszolgáltatóra vonatkozó támogatás marad.

(2) Ha az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen, a táblázat B oszlopa szerinti távhőszolgáltató cégneve a távhőszolgáltatói működési engedélyének az engedélyesi tevékenységet érintő tartalmának módosulása nélkül megváltozik, akkor támogatás illeti meg. A támogatás mértéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen, a B oszlop szerinti, korábbi távhőszolgáltatóra vonatkozó támogatás marad.

(3) A Hivatal a távhőszolgáltató személyének (1) bekezdés szerinti vagy cégnevének (2) bekezdés szerinti megváltozásáról a Hivatal változást elrendelő határozatának kiadásával együtt értesíti a villamos energiáról szóló törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti átviteli rendszerirányítót (a továbbiakban: rendszerirányító).

3. A támogatás igénylése

4. §10 (1)11 Az igénylő tárgyhavi támogatási igénybejelentésének a tárgyhót követő hónap 12. napját követő első munkanapig (a továbbiakban: igénylési határnap) be kell érkeznie a rendszerirányítóhoz.

(2) A támogatási igénybejelentés tartalmazza

a) távhőszolgáltató esetében a támogatási igényt tartalmazó 2. melléklet 1.1. pontja szerinti támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányát,

b) intézmény esetében a támogatási igényt tartalmazó 2. melléklet 2.1. pontja szerinti támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányát.

(3) A rendszerirányító – a támogatási igénybejelentés tartalmára tekintet nélkül – a (2) bekezdés szerinti iratok igénylési határnapig történő hiánytalan beérkezését az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig felülvizsgálja.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti irat az igénylési határnapig nem érkezik be, a rendszerirányító a tárgyhó vonatkozásában az igénylő számára kifizetést nem teljesít, és az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig jelzi az igénylőnek, hogy a hiányzó irat legkésőbb a következő hónap (a tárgyhót követő második hónap) igénylési határnapjáig (a továbbiakban: késedelmi igénylési határnap) történő pótlása szükséges.

(5) Ha adott igénylő vonatkozásában a hiányzó iratok az igénylési határnapot követően, de legkésőbb a késedelmi igénylési határnapig érkeznek be (a továbbiakban: késedelmi támogatási igénybejelentés), a rendszerirányító a késedelmesen benyújtott iratok miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését tíz százalékkal csökkentett mértékben a soron következő hónapban esedékes kifizetésekkel együtt teljesíti.

(6) Ha adott igénylő vonatkozásában a hiányzó iratok a késedelmi igénylési határnapig nem érkeznek be, akkor az igénylőnek megszűnik az (5) bekezdés szerinti elmaradt támogatási összeg kifizetésére vonatkozó jogosultsága.

(7) Ha az igénylő a 2. melléklet 1.2. és 2.2. pontja szerinti számítási módoknál számítási vagy mennyiségi hibát vét és ezt önellenőrzés keretében felfedezi, a késedelmi igénylési határnapig az önellenőrzés eredményéről a rendszerirányítót és a Hivatalt tájékoztatja, valamint egyidejűleg

a) a kifizetett jogosulatlan támogatás összegét – a jogosulatlan kifizetés napjától a visszafizetésig terjedő időszak vonatkozásában – a támogatás kifizetésének napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamattal növelve az 5. § (1) bekezdése szerinti elkülönített számlára visszafizeti, vagy

b) a számítási vagy mennyiségi hiba miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését igényli

a javított támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányának, valamint a kifizetett támogatási összeg és a javított támogatási igénybejelentő lapon megjelölt támogatási összeg különbözetére vonatkozó nyilatkozata két eredeti példányának benyújtásával.

(8) Ha adott igénylő az igénylési határnapot követően, de legkésőbb a késedelmi igénylési határnapig a (7) bekezdés b) pontja szerint az elmaradt támogatási összeg kifizetését igényli (a továbbiakban: önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentés), a rendszerirányító a számítási vagy mennyiségi hiba miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését – az önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentés tartalmára tekintet nélkül – tíz százalékkal csökkentett mértékben a soron következő hónapban esedékes kifizetésekkel együtt teljesíti.

(9) Az igénylő (7) és (8) bekezdés szerinti önellenőrzésre vonatkozó jogosultsága adott havi támogatási igénybejelentés alapján a késedelmi igénylési határnapot követően megszűnik. A késedelmi támogatási igénybejelentés önellenőrzéssel nem javítható. A rendszerirányító kifizetést önellenőrzésre való jogosultság alapján kizárólag a (7) bekezdés szerint hiánytalanul beérkezett iratok alapján teljesíthet.

4. A támogatás kifizetése

5. § (1)12 A rendszerirányító az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig gondoskodik az igénylő számára az igénylési vagy a késedelmi igénylési határnapig a 4. § (2) bekezdése vagy (7) bekezdése szerinti iratokkal igazolt tárgyhavi, késedelmi vagy önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentésben megjelölt támogatási összeg (a továbbiakban együtt: igazolt támogatási igények) kifizetéséről a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra létrehozott pénzforgalmi számla (a továbbiakban: elkülönített számla) terhére a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet szerint.

(2)13 A rendszerirányító a 3/A. § (1) bekezdése szerinti távhőszolgáltatónak a kifizetést a Hivatal 3/A. § (3) bekezdése szerinti értesítésének kézhezvételét követően, a 3/A. §-ban foglalt eltérésekkel teljesíti.

(2a)14 A rendszerirányító a tárgyhó során az (1) és (2) bekezdéstől eltérő időpontban kifizetést kizárólag a Hivatal ellenőrzése során hozott döntése alapján teljesíthet.

(3) A rendszerirányító az elkülönített számláról kifizetést kizárólag az elkülönített számlán az igénylési határnapon rendelkezésre álló pénzösszeg legfeljebb kilencven százalékáig (a továbbiakban: keretösszeg) teljesíthet a (7) bekezdésben foglaltak kivételével.

(4) A rendszerirányító – az ellenőrzés keretében történő elszámolás, valamint az igénybejelentések kifizetésének mindenkori biztosíthatósága érdekében – az elkülönített számlán az igénylési határnapon a keretösszegen felüli pénzösszegből tartalékot (a továbbiakban: tartalék) képez.

(5)15 A rendszerirányító a kifizetést részben teljesíti (a továbbiakban: részbeni kifizetés), ha a keretösszeg nem fedezi az igazolt támogatási igények összegét. Részbeni kifizetés esetében az igazolt támogatási igényeket a rendszerirányító a keretösszeg és az igazolt támogatási igények összege arányában teljesíti.

(6)16 Ha a keretösszeg a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási összegek és az adott havi igazolt támogatási igények kifizetésére nem nyújt fedezetet, a rendszerirányító a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási összegeket teljes mértékben kifizeti. Az adott havi támogatási igények kifizetését a részbeni kifizetés miatt elmaradt támogatási összegekkel csökkentett keretösszeg és az adott havi igazolt támogatási igények összege arányában teljesíti.

(6a)17 Ha az elkülönített számlán rendelkezésre álló keretösszeg (4) bekezdés szerinti tartalékot meghaladó összege a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás mértéke, valamint az e rendeletben meghatározott mindenkori támogatási igények alapján nem nyújt fedezetet a kifizetésekre, az elkülönített számla fedezethiányát a 6/A. § szerint kell megszüntetni.

(7) A tartalék terhére – az elkülönített számlán rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig – a rendszerirányító kifizetést kizárólag akkor teljesíthet, ha

a) a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy a távhőszolgáltató önhibáján kívül kevesebb támogatásban részesült, mint amelyre jogosult lett volna, vagy

b)18 a részbeni kifizetésre az (5) vagy (6) bekezdés szerint alkalmazott arány nem haladja meg a tárgyhónapban a hetvenöt százalékot.

(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tartalék kizárólag a tárgyhavi támogatási igények hetvenöt százalékáig történő kifizetése teljesítéséig szabadítható fel.

(9)19 A rendszerirányító a támogatás igénylése során benyújtott negatív előjelű támogatási igény összegét göngyölítve tartja nyilván, és a negatív előjelű göngyölített támogatási összeget az ugyanazon igénylőtől beérkező pozitív előjelű támogatási összeghez hozzáadva teljesíti a támogatás kifizetését, amennyiben a göngyölített negatív támogatási igény kisebb, mint a benyújtott pozitív támogatási igény.

(10)20 Ha a nyilvántartott göngyölített összeg nagyobb, mint a tárgyhavi pozitív összegű támogatási igény, akkor a rendszerirányító csökkenti a göngyölített támogatást a tárgyhavi pozitív igény összegével, amely eljárást hónapról hónapra mindaddig alkalmazza, amíg a nyilvántartott göngyölített támogatás kisebb nem lesz, mint az adott tárgyhavi támogatási igénybejelentésben szereplő pozitív előjelű támogatási igény, és ekkor a támogatás kifizetését a (9) bekezdésben foglaltak szerint teljesíti.

(11)21 A negatív előjelű támogatási igénybejelentés alapján az igénylőnek nem keletkezik a rendszerirányító irányába befizetési kötelezettsége, de köteles a negatív előjelű támogatási igény bejelentésére a tárgyhóra vonatkozó igénylési határnapig.

5. Adatszolgáltatás, a támogatás nyilvántartása

6. § (1) A rendszerirányító tájékoztatja a Hivatalt és az energiapolitikáért felelős minisztert

a) az igénylési határnapot követő harmadik munkanapig az elkülönített számla igénylési határnapon fennálló egyenlegéről, a keretösszeg mértékéről és az elkülönített számla adott havi pénzforgalmáról, valamint

b) az igénylési határnapot követő nyolcadik munkanapig a beérkezett és a kifizetett igények igénylőnkénti és összesített mértékéről.

(2)22 A rendszerirányító az igénylési határnapot követő nyolcadik munkanapig összesítve megküldi a Hivatalnak a 4. § (2) és (7) bekezdése szerinti iratok egy-egy példányát.

(3)23 A Hivatal minden év március 15. napjáig tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert a megelőző év vonatkozásában a támogatás tekintetében az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti, bizottsági határozatra vonatkozó jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokról.

6/A. §24 (1) A rendszerirányító haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt és az energiapolitikáért felelős minisztert, ha az 5. § (6a) bekezdés szerinti fedezethiányról tudomást szerez.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás beérkezését követő 8 munkanapon belül megküldi javaslatát az energiapolitikáért felelős miniszternek az elkülönített számlára szükséges kiegészítő befizetés mértékére és ütemezésére vonatkozóan.

(3) Az energiapolitikáért felelős miniszter intézkedik a fedezethiány

a) a Vet. 148. § (4) bekezdése szerinti támogatás mértékének megemelésével,

b) a központi költségvetésből történő egyösszegű kompenzációval, vagy

c) az a) és a b) pont szerinti intézkedések egyidejű alkalmazásával

történő megszüntetése érdekében.

(4) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 15. Távhőszolgáltatók kompenzációja alcím, 1. Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport terhére legfeljebb évi 33 milliárd forint keretösszegig teljesíthető kifizetés kompenzációs előlegként.

7. § (1)25 Az igénylő a kapott támogatást a számvitelről szóló törvénynek a költségek ellentételezésére vonatkozó szabályai szerint számolja el, és – az e rendeletben foglalt támogatási feltételek teljesülésének ellenőrizhetősége érdekében – arról külön elszámolást vezet.

(2) Ha az igénylő a támogatott távhőszolgáltatáson vagy közfeladat ellátásán (a továbbiakban: közszolgáltatás) kívül más tevékenységet is végez, vagy a támogatott távhőszolgáltatást több telephelyen folytatja, köteles belső elszámolási rendszerében a közszolgáltatást és az azon kívüli tevékenységet, a különböző tevékenységekkel összefüggő költségeit, ráfordításait és bevételeit egymástól telephelyenként is elválasztva elszámolni.

(3) Az igénylő ellenőrzés céljából a támogatásra és annak kiszámítására vonatkozó iratait tíz évig köteles nyilvántartani és megőrizni, és azokat a Hivatal kérésére bármikor bemutatni.

6. A támogatás ellenőrzése

8. § (1) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az igénylő vonatkozásában

a) a támogatásra való jogosultság feltételei nem álltak fenn,

b) a kifizetett támogatás összege magasabb, mint ami az igénylőt megillette volna, vagy

c) a támogatás mértéke vonatkozásában a 2. § szerinti feltételek nem teljesülnek,

az igénylőt a kifizetett jogosulatlan támogatás (2) bekezdés szerinti kamattal növelt összegének visszafizetésére kötelezi, és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti bírsággal sújthatja.

(2) Az igénylő a kifizetett jogosulatlan támogatást – a jogosulatlan támogatás kifizetésének napjától a visszafizetés napjáig terjedő időszak vonatkozásában, a Hivatal döntéshozatala napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamattal növelve – köteles visszafizetni az elkülönített számla javára.

(3) A Hivatal

a) az (1) bekezdés szerinti döntését a rendszerirányító részére haladéktalanul megküldi,

b) az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása esetén a bírság megfizetéséről a rendszerirányítót öt napon belül tájékoztatja.

(4)26 Ha a rendszerirányító a Hivatal (3) bekezdés a) pontja szerinti döntését megkapta, a Hivatal döntésével érintett igénylő részére – a 4. § szerinti feltételeknek eleget tevő támogatási igénybejelentés esetén – a továbbiakban kifizetést akkor teljesíthet, ha

a) az igénylő a kifizetett jogosulatlan támogatás kamattal növelt összegét visszafizette az elkülönített számla javára, és

b) az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása esetén a Hivatal (3) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatását megkapta.

(5) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az igényelt vagy kifizetett támogatás összege alacsonyabb mint ami az igénylőt megillette volna, kötelezi a rendszerirányítót arra, hogy a döntésében megállapított összeg erejéig kifizetést teljesítsen a tartalék terhére.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)27 E rendeletnek a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelettel módosított 3–6. §-át és 8. §-át első alkalommal a 2011. november tárgyhónapra vonatkozóan benyújtott támogatási igénybejelentésekre kell alkalmazni.

(3)28 E rendeletnek a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 6. §-ával megállapított 3/A. §-ában foglaltakat a 2023/2024. gázév tekintetében kell alkalmazni.

(4)29 E rendeletnek a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 8/2024. (V. 10.) EM rendelettel megállapított 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C és D oszlopa szerinti támogatási mértékeket 2024. április 1. napjától kell alkalmazni.

8. Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. §30 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez31

A támogatás mértéke

1.32 A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértékek

A

B

C

D

1

Település

Távhőszolgáltató

Fix összegű támogatás

Lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás

2

Ft/hó

Ft/GJ

3

Ajka

BAKONY-TÁVHŐ Kft.

131 452 293

3 132

4

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

0

0

5

Algyő

Veolia Energia Magyarország Zrt.

925 060

8 969

6

Almásfüzitő

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

17 563 071

10 732

7

Baj

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

3 619 126

9 463

8

Baja

Baja Energetika Kft.

10 344 332

8 766

9

Balatonfüred

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

6 701 081

8 096

10

Berettyóújfalu

HERPÁLY Vagyonkezelő Kft.

6 415 284

8 985

11

Bokod

MVM OTSZ Zrt.

10 646 548

11 590

12

Bonyhád

„FŰTŐMŰ” Kft.

10 840 594

9 118

13

Budaörs

BUDAÖRSHŐ Kft.

16 701 841

9 383

14

Budapest

Csepeli Erőmű Kft.

0

0

15

Budapest

Veolia Energia Magyarország Zrt.

3 173 402

9 806

16

Budapest

BKM Nonprofit Zrt.

1 619 908 118

9 900

17

Budapest

GM Kőérberek 30 Kft.

6 750 603

8 582

18

Cegléd

Veolia Energia Magyarország Zrt.

22 953 671

10 532

19

Celldömölk

Cellhő Kft.

6 352 084

10 682

20

Cserkeszőlő

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

0

0

21

Csongrád

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

2 555 922

2 796

22

Csorna

Csornahő Kft.

14 333 634

11 621

23

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

427 010 111

11 447

24

Dombóvár

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

14 147 392

9 504

25

Dorog

PROMTÁVHŐ Kft.

32 729 798

12 803

26

Dunakeszi

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

26 411 350

9 271

27

Dunaújváros

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

287 301 902

9 071

28

Eger

EVAT Zrt.

27 480 590

10 904

29

Érd

ÉRD-TÁVHŐ Kft.

8 290 295

8 404

30

Esztergom

PROMTÁVHŐ Kft.

54 241 622

14 551

31

Gödöllő

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

18 330 289

9 660

32

Gyöngyös

Városgondozási Zrt.

16 737 985

9 116

33

Győr

GYŐR-SZOL Zrt.

141 636 244

6 830

34

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

3 391 528

11 340

35

Hajdúnánás

NÁNÁSHŐ Kft.

9 644 191

9 879

36

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

16 637 968

10 986

37

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

3 205 932

0

38

Inota

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

6 557 539

11 006

39

Kaposvár

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

126 416 685

7 695

40

Kapuvár

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

4 701 156

10 681

41

Kazincbarcika

Barcika Szolg Kft.

87 010 378

11 940

42

Kecskemét

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.

191 846 814

11 347

43

Keszthely

VÜZ Nonprofit Kft.

13 873 235

8 786

44

Kiskunfélegyháza

Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.

23 508 823

9 117

45

Kiskunhalas

Halasi Városgazda Zrt.

45 035 092

10 948

46

Kisvárda

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.

22 843 587

10 421

47

Komárom

Komáromi Távhő Kft.

21 699 295

9 913

48

Komló

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

69 947 338

4 360

49

Körmend

RÉGIÓHŐ Kft.

10 662 601

7 874

50

Kőszeg

EQUANS Magyarország Kft.

6 802 174

9 257

51

Makó

Makói Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

9 823 860

5 792

52

Mátészalka

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

22 517 757

10 016

53

Miskolc

MIHŐ Kft.

245 094 270

6 795

54

Mohács

MOHÁCS-HŐ Kft.

28 731 549

7 547

55

Mór

MÓRHŐ Kft.

11 979 854

11 175

56

Mosonmagyaróvár

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

50 618 430

11 499

57

Nagyatád

EQUANS Magyarország Kft.

3 063 772

6 195

58

Nagykőrös

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

11 608 137

8 571

59

Nyergesújfalu

DISTHERM Kft.

9 136 640

9 578

60

Nyírbátor

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

484 775

7 453

61

Nyíregyháza

NYÍRTÁVHŐ Kft.

223 919 890

12 306

62

Nyíregyháza

Energocoop Kft.

9 543 874

11 032

63

Oroszlány

MVM OTSZ Zrt.

126 862 505

11 226

64

Ózd

Ózdi Távhő Kft.

81 343 545

11 874

65

Paks

Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

16 888 473

289

66

Pécs

PÉTÁV Kft.

371 644 288

2 926

67

Pétfürdő

„PÉTKOMM” Kft.

13 588 478

10 192

68

Pornóapáti

Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft.

910 953

935

69

Putnok

Putnoki Városgondnokság

3 039 725

9 893

70

Püspökladány

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

11 802 591

10 322

71

Salgótarján

Salgó Vagyon Kft.

66 307 384

10 305

72

Sárbogárd

EQUANS Sárbogárdi Kft.

8 728 084

10 349

73

Sárospatak

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

13 297 596

9 101

74

Sárvár

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.

15 333 447

11 519

75

Sátoraljaújhely

EQUANS Magyarország Kft.

11 000 765

10 007

76

Siklós

SIKLÓS-HŐ Kft.

9 177 744

9 217

77

Siófok

Termofok-Sió Kft.

20 221 463

11 666

78

Sopron

SOPRON Holding Zrt.

79 252 854

11 041

79

Szarvas

Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.

1 617 603

0

80

Százhalombatta

„SZÁKOM” Nonprofit Kft.

47 553 821

10 926

81

Szeged

Szegedi Távfűtő Kft.

238 891 092

8 082

82

Székesfehérvár

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és
Hőszolgáltató Zrt.

167 833 871

9 999

83

Szekszárd

Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

66 724 195

10 043

84

Szentendre

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

23 546 744

9 297

85

Szentes

Szentes Városi Szolgáltató Kft.

8 431 615

0

86

Szentgotthárd

RÉGIÓHŐ Kft.

3 557 218

7 931

87

Szentlőrinc

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.

6 098 527

2 797

88

Szigetszentmiklós

„Aries” Nonprofit Kft.

15 689 869

10 634

89

Szigetvár

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

8 459 786

8 451

90

Szolnok

MVM OTSZ Zrt.

169 083 374

10 992

91

Szombathely

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

99 562 135

10 351

92

Tapolca

Városgazdálkodási Kft.

12 088 351

9 810

93

Tata

TATA ENERGIA Kft.

21 223 552

5 039

94

Tatabánya

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

512 908 146

2 612

95

Tiszaújváros

TiszaSzolg 2004 Kft.

95 332 327

11 468

96

Vác

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

32 831 683

8 938

97

Várpalota

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

50 942 584

13 073

98

Vasvár

RÉGIÓHŐ Kft.

4 432 448

1 756

99

Veszprém

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

78 536 406

10 355

100

Záhony

Záhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft.

10 001 902

9 586

101

Zirc

Veolia Energia Magyarország Zrt.

3 062 368

11 493

2. Az intézmények esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mérték

A

B

C

D

E

Sorszám

Település

Termelő

Igénylő

Kapcsolt termelésből felhasznált hőre

Ft/GJ

1.

Berettyóújfalu

Berettyó-Med Kft.

Gróf Tisza István Kórház

1 553

2.

Békéscsaba

Csaba-Energo Kft.

Békés Vármegyei Központi Kórház

1 553

3.

Budapest

ENER-G Energia Technológia Zrt.

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

1 553

4.

Budapest

Kiserőmű (Energiaszolgáltató) Kft.

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

1 553

5.

Budapest

MK-MÓR Termelő Kft.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

1 553

6.

Budapest

MEDENERGO XI Projekt Energetikai Szolgáltató Kft.

Szent Imre Kórház

1 553

7.

Budapest

MEDERG Energiaszolgáltató Kft.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet

1 553

8.

Dombóvár

KM Energo Invest Kft.

Dombóvári Szent Lukács Nonprofit Kft.

1 553

9.

Jászberény

Berény-Med Kft.

Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft.

1 553

10.

Karcag

OMNI Energy Kft.

Kátai Gábor Kórház

1 553

11.

Kecskemét

ENER-G Energia Technológia Zrt.

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat Kórháza

1 553

12.

Miskolc

ENER-G Energia Technológia Zrt.

MISEK Nonprofit Kft.

1 553

13.

Miskolc

ENER-G Energia Technológia Zrt.

B.A.Z. Vármegyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház

1 553

14.

Nyíregyháza

Dalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt.

Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.

1 553

15.

Szombathely

Dalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt.

Vas Vármegyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.

1 553

2. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez33

Támogatási igénybejelentés

1. A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentése

1.1. A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap

Az igénylő megnevezése, székhelye:

Az igénylő szolgáltatás nyújtásának helye (település):

Az igénylő cégjegyzékszáma:

Az igénylő adószáma:

Az igénylő levelezési címe:

Az igénylő cégjegyzésre jogosult képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:

Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

t

v

f

T

Ft/GJ

GJ

Ft/hó

Ft

A .......... év ............ hónap vonatkozásában .......... összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.

A távhőszolgáltató a támogatást kizárólag a lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás ellátásához használhatja fel.
A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
A támogatás igénybevételének meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.

Keltezés

Az igénylő cégszerű aláírása

1.2. A távhőszolgáltató részére járó támogatás számításának módja

1.2.1. A rövidítések magyarázata, számítási képletek

t: Lakosságnak nyújtott távhő után járó támogatás fajlagos értéke

v: Lakosságnak nyújtott távhő tárgyhavi mennyisége

f: Havi fix távhőszolgáltatási támogatási összeg

T: Lakosságnak nyújtott távhőszolgáltatás után járó tárgyhavi támogatás (T = t*v+f)

1.2.2. A támogatási számítás magyarázata:

a) A lakosságnak nyújtott távhő után, az adott távhőszolgáltatónak járó fajlagos támogatás (t) értéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D oszlopában található.

b) A lakosságnak nyújtott távhő után, az adott távhőszolgáltatónak járó fix összegű támogatás (f) értéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C oszlopában található.

c) A lakosságnak nyújtott távhő adott elszámolási hónapra vonatkozó mennyisége v1.

d) A lakosságnak nyújtott távhő után járó tárgyhavi támogatás (T) a lakosságnak nyújtott távhő után járó fajlagos támogatás (t) és a lakosságnak a tárgyhóban nyújtott távhő mennyiség (v) szorzatának a havi fix összegű támogatással (f) növelt értéke.

2. Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentése

2.1. Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap

Az igénylő megnevezése, székhelye:

Az igénylő adószáma:

Az igénylő levelezési címe:

Az igénylő képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:

Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

Intézmény neve

Hőértékesítő neve

ti

vi

Ti

Ft/GJ

GJ

Ft

A ................ év ......................... hónap vonatkozásában ............................... összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.

Az intézmény a támogatást kizárólag a közfeladata ellátásához használhatja fel.
A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
A támogatás igénybevételének meg kell felelnieaz Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.

Keltezés

Az igénylő aláírása

2.2. Az intézmények részére járó támogatás számításának módja

2.2.1. A rövidítések magyarázata, számítási képletek

ti: Az intézmény kapcsolt termelés után járó támogatásának fajlagos értéke (az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa szerint)

vi: Intézmény által vásárolt vagy termelt kapcsolt hő mennyisége

Ti: Intézmény kapcsolt termelés után kapott támogatásának értéke (Ti = ti*vi)

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 6. §-ával megállapított, az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 8. § a) pontja, a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2)–(3) bekezdését az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (2)–(3) bekezdését az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés a) pontja az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 8. §-ával megállapított, az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 8. § b) pontja, a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2)–(3) bekezdését az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (2)–(3) bekezdését az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 3/A. §-t az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 6. §-a iktatta be.

10

A 4. § az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdése az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított, az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdése az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 8. §-ával megállapított, a 8/2024. (V. 10.) EM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (2a) bekezdését az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 8. §-a iktatta be.

15

Az 5. § (5) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. § (6) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § (6a) bekezdését az 58/2021. (XII. 13.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 27/2022. (XI. 21.) TIM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (7) bekezdés b) pontja a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (9) bekezdését a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

20

Az 5. § (10) bekezdését a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

21

Az 5. § (11) bekezdését a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

23

A 6. § (3) bekezdését az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 10. §-a iktatta be.

24

A 6/A. §-t az 58/2021. (XII. 13.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

25

A 7. § (1) bekezdése a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 16. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

26

A 8. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 11. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

27

A 9. § (2) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

28

A 9. § (3) bekezdését az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 9. §-a iktatta be.

29

A 9. § (4) bekezdését a 8/2024. (V. 10.) EM rendelet 1. §-a iktatta be.

30

A 10. § az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

32

Az 1. melléklet 1. pontja a 8/2024. (V. 10.) EM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére