• Tartalom

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

2023.09.14.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei

1. § (1) Távhőszolgáltatási támogatásban (a továbbiakban: támogatás) részesülhet havonta a közszolgáltatási kötelezettséget ellátó,

a)1 az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B oszlopa szerinti távhőszolgáltató (a továbbiakban: távhőszolgáltató) figyelemmel a lakossági felhasználóknak (a továbbiakban: lakosság) nyújtott távhőszolgáltatásra, és

b) az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D oszlopa szerinti külön kezelt intézmény (a továbbiakban: intézmény) figyelemmel a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyiségére.

(2)2

(3)3

2. A támogatás mértéke

2. §4 (1) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.

(2) A támogatás mértéke a távhőszolgáltató vagy intézmény (a továbbiakban együtt: igénylő) esetében nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

(3) A támogatás adott igénylő vonatkozásában tíz évet meghaladóan nem nyújtható.

(4) A támogatásnak meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: bizottsági határozat) követelményeinek.

3. § (1) A támogatás mértékét

a)5 távhőszolgáltató esetében – a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendeletben (a továbbiakban: Árrendelet) meghatározott értékesítői díj figyelembevételével – az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C és D oszlopa,

b) intézmény esetében – a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyisége, valamint a hőt előállító létesítmény költség és támogatási körülményeinek figyelembevételével – az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa

tartalmazza.

(2)6

(3)7

(4) A távhőszolgáltató a támogatási igényének mértékét a 2. melléklet 1. pontja szerinti módon számolja ki.

(5) Az intézmény támogatási igényének mértékét a 2. melléklet 2. pontja szerinti módon számolja ki.

(6)8 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján letölthető formában közzéteszi a 2. melléklet 1.1. és 2.1. pontjai szerinti támogatási igénybejelentő lapokat, valamint a 2. melléklet 1.2. és 2.2. pontja szerinti számítási módokat.

3. A támogatás igénylése

4. §9 (1)10 Az igénylő tárgyhavi támogatási igénybejelentésének a tárgyhót követő hónap 12. napját követő első munkanapig (a továbbiakban: igénylési határnap) be kell érkeznie a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti átviteli rendszerirányítóhoz (a továbbiakban: rendszerirányító).

(2) A támogatási igénybejelentés tartalmazza

a) távhőszolgáltató esetében a támogatási igényt tartalmazó 2. melléklet 1.1. pontja szerinti támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányát,

b) intézmény esetében a támogatási igényt tartalmazó 2. melléklet 2.1. pontja szerinti támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányát.

(3) A rendszerirányító – a támogatási igénybejelentés tartalmára tekintet nélkül – a (2) bekezdés szerinti iratok igénylési határnapig történő hiánytalan beérkezését az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig felülvizsgálja.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti irat az igénylési határnapig nem érkezik be, a rendszerirányító a tárgyhó vonatkozásában az igénylő számára kifizetést nem teljesít, és az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig jelzi az igénylőnek, hogy a hiányzó irat legkésőbb a következő hónap (a tárgyhót követő második hónap) igénylési határnapjáig (a továbbiakban: késedelmi igénylési határnap) történő pótlása szükséges.

(5) Ha adott igénylő vonatkozásában a hiányzó iratok az igénylési határnapot követően, de legkésőbb a késedelmi igénylési határnapig érkeznek be (a továbbiakban: késedelmi támogatási igénybejelentés), a rendszerirányító a késedelmesen benyújtott iratok miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését tíz százalékkal csökkentett mértékben a soron következő hónapban esedékes kifizetésekkel együtt teljesíti.

(6) Ha adott igénylő vonatkozásában a hiányzó iratok a késedelmi igénylési határnapig nem érkeznek be, akkor az igénylőnek megszűnik az (5) bekezdés szerinti elmaradt támogatási összeg kifizetésére vonatkozó jogosultsága.

(7) Ha az igénylő a 2. melléklet 1.2. és 2.2. pontja szerinti számítási módoknál számítási vagy mennyiségi hibát vét és ezt önellenőrzés keretében felfedezi, a késedelmi igénylési határnapig az önellenőrzés eredményéről a rendszerirányítót és a Hivatalt tájékoztatja, valamint egyidejűleg

a) a kifizetett jogosulatlan támogatás összegét – a jogosulatlan kifizetés napjától a visszafizetésig terjedő időszak vonatkozásában – a támogatás kifizetésének napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamattal növelve az 5. § (1) bekezdése szerinti elkülönített számlára visszafizeti, vagy

b) a számítási vagy mennyiségi hiba miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését igényli

a javított támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányának, valamint a kifizetett támogatási összeg és a javított támogatási igénybejelentő lapon megjelölt támogatási összeg különbözetére vonatkozó nyilatkozata két eredeti példányának benyújtásával.

(8) Ha adott igénylő az igénylési határnapot követően, de legkésőbb a késedelmi igénylési határnapig a (7) bekezdés b) pontja szerint az elmaradt támogatási összeg kifizetését igényli (a továbbiakban: önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentés), a rendszerirányító a számítási vagy mennyiségi hiba miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését – az önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentés tartalmára tekintet nélkül – tíz százalékkal csökkentett mértékben a soron következő hónapban esedékes kifizetésekkel együtt teljesíti.

(9) Az igénylő (7) és (8) bekezdés szerinti önellenőrzésre vonatkozó jogosultsága adott havi támogatási igénybejelentés alapján a késedelmi igénylési határnapot követően megszűnik. A késedelmi támogatási igénybejelentés önellenőrzéssel nem javítható. A rendszerirányító kifizetést önellenőrzésre való jogosultság alapján kizárólag a (7) bekezdés szerint hiánytalanul beérkezett iratok alapján teljesíthet.

4. A támogatás kifizetése

5. § (1)11 A rendszerirányító az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig gondoskodik az igénylő számára az igénylési vagy a késedelmi igénylési határnapig a 4. § (2) bekezdése vagy (7) bekezdése szerinti iratokkal igazolt tárgyhavi, késedelmi vagy önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentésben megjelölt támogatási összeg (a továbbiakban együtt: igazolt támogatási igények) kifizetéséről a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra létrehozott pénzforgalmi számla (a továbbiakban: elkülönített számla) terhére a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet szerint.

(2) A rendszerirányító a tárgyhó során az (1) bekezdéstől eltérő időpontban kifizetést kizárólag a Hivatal ellenőrzése során hozott döntése alapján teljesíthet.

(3) A rendszerirányító az elkülönített számláról kifizetést kizárólag az elkülönített számlán az igénylési határnapon rendelkezésre álló pénzösszeg legfeljebb kilencven százalékáig (a továbbiakban: keretösszeg) teljesíthet a (7) bekezdésben foglaltak kivételével.

(4) A rendszerirányító – az ellenőrzés keretében történő elszámolás, valamint az igénybejelentések kifizetésének mindenkori biztosíthatósága érdekében – az elkülönített számlán az igénylési határnapon a keretösszegen felüli pénzösszegből tartalékot (a továbbiakban: tartalék) képez.

(5)12 A rendszerirányító a kifizetést részben teljesíti (a továbbiakban: részbeni kifizetés), ha a keretösszeg nem fedezi az igazolt támogatási igények összegét. Részbeni kifizetés esetében az igazolt támogatási igényeket a rendszerirányító a keretösszeg és az igazolt támogatási igények összege arányában teljesíti.

(6)13 Ha a keretösszeg a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási összegek és az adott havi igazolt támogatási igények kifizetésére nem nyújt fedezetet, a rendszerirányító a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási összegeket teljes mértékben kifizeti. Az adott havi támogatási igények kifizetését a részbeni kifizetés miatt elmaradt támogatási összegekkel csökkentett keretösszeg és az adott havi igazolt támogatási igények összege arányában teljesíti.

(6a)14 Ha az elkülönített számlán rendelkezésre álló keretösszeg (4) bekezdés szerinti tartalékot meghaladó összege a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás mértéke, valamint az e rendeletben meghatározott mindenkori támogatási igények alapján nem nyújt fedezetet a kifizetésekre, az elkülönített számla fedezethiányát a 6/A. § szerint kell megszüntetni.

(7) A tartalék terhére – az elkülönített számlán rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig – a rendszerirányító kifizetést kizárólag akkor teljesíthet, ha

a) a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy a távhőszolgáltató önhibáján kívül kevesebb támogatásban részesült, mint amelyre jogosult lett volna, vagy

b)15 a részbeni kifizetésre az (5) vagy (6) bekezdés szerint alkalmazott arány nem haladja meg a tárgyhónapban a hetvenöt százalékot.

(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tartalék kizárólag a tárgyhavi támogatási igények hetvenöt százalékáig történő kifizetése teljesítéséig szabadítható fel.

(9)16 A rendszerirányító a támogatás igénylése során benyújtott negatív előjelű támogatási igény összegét göngyölítve tartja nyilván, és a negatív előjelű göngyölített támogatási összeget az ugyanazon igénylőtől beérkező pozitív előjelű támogatási összeghez hozzáadva teljesíti a támogatás kifizetését, amennyiben a göngyölített negatív támogatási igény kisebb, mint a benyújtott pozitív támogatási igény.

(10)17 Ha a nyilvántartott göngyölített összeg nagyobb, mint a tárgyhavi pozitív összegű támogatási igény, akkor a rendszerirányító csökkenti a göngyölített támogatást a tárgyhavi pozitív igény összegével, amely eljárást hónapról hónapra mindaddig alkalmazza, amíg a nyilvántartott göngyölített támogatás kisebb nem lesz, mint az adott tárgyhavi támogatási igénybejelentésben szereplő pozitív előjelű támogatási igény, és ekkor a támogatás kifizetését a (9) bekezdésben foglaltak szerint teljesíti.

(11)18 A negatív előjelű támogatási igénybejelentés alapján az igénylőnek nem keletkezik a rendszerirányító irányába befizetési kötelezettsége, de köteles a negatív előjelű támogatási igény bejelentésére a tárgyhóra vonatkozó igénylési határnapig.

5. Adatszolgáltatás, a támogatás nyilvántartása

6. § (1) A rendszerirányító tájékoztatja a Hivatalt és az energiapolitikáért felelős minisztert

a) az igénylési határnapot követő harmadik munkanapig az elkülönített számla igénylési határnapon fennálló egyenlegéről, a keretösszeg mértékéről és az elkülönített számla adott havi pénzforgalmáról, valamint

b) az igénylési határnapot követő nyolcadik munkanapig a beérkezett és a kifizetett igények igénylőnkénti és összesített mértékéről.

(2)19 A rendszerirányító az igénylési határnapot követő nyolcadik munkanapig összesítve megküldi a Hivatalnak a 4. § (2) és (7) bekezdése szerinti iratok egy-egy példányát.

(3)20 A Hivatal minden év március 15. napjáig tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert a megelőző év vonatkozásában a támogatás tekintetében az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti, bizottsági határozatra vonatkozó jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokról.

6/A. §21 (1) A rendszerirányító haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt és az energiapolitikáért felelős minisztert, ha az 5. § (6a) bekezdés szerinti fedezethiányról tudomást szerez.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás beérkezését követő 8 munkanapon belül megküldi javaslatát az energiapolitikáért felelős miniszternek az elkülönített számlára szükséges kiegészítő befizetés mértékére és ütemezésére vonatkozóan.

(3) Az energiapolitikáért felelős miniszter intézkedik a fedezethiány

a) a Vet. 148. § (4) bekezdése szerinti támogatás mértékének megemelésével,

b) a központi költségvetésből történő egyösszegű kompenzációval, vagy

c) az a) és a b) pont szerinti intézkedések egyidejű alkalmazásával

történő megszüntetése érdekében.

(4) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 15. Távhőszolgáltatók kompenzációja alcím, 1. Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport terhére legfeljebb évi 33 milliárd forint keretösszegig teljesíthető kifizetés kompenzációs előlegként.

7. § (1)22 Az igénylő a kapott támogatást a számvitelről szóló törvénynek a költségek ellentételezésére vonatkozó szabályai szerint számolja el, és – az e rendeletben foglalt támogatási feltételek teljesülésének ellenőrizhetősége érdekében – arról külön elszámolást vezet.

(2) Ha az igénylő a támogatott távhőszolgáltatáson vagy közfeladat ellátásán (a továbbiakban: közszolgáltatás) kívül más tevékenységet is végez, vagy a támogatott távhőszolgáltatást több telephelyen folytatja, köteles belső elszámolási rendszerében a közszolgáltatást és az azon kívüli tevékenységet, a különböző tevékenységekkel összefüggő költségeit, ráfordításait és bevételeit egymástól telephelyenként is elválasztva elszámolni.

(3) Az igénylő ellenőrzés céljából a támogatásra és annak kiszámítására vonatkozó iratait tíz évig köteles nyilvántartani és megőrizni, és azokat a Hivatal kérésére bármikor bemutatni.

6. A támogatás ellenőrzése

8. § (1) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az igénylő vonatkozásában

a) a támogatásra való jogosultság feltételei nem álltak fenn,

b) a kifizetett támogatás összege magasabb, mint ami az igénylőt megillette volna, vagy

c) a támogatás mértéke vonatkozásában a 2. § szerinti feltételek nem teljesülnek,

az igénylőt a kifizetett jogosulatlan támogatás (2) bekezdés szerinti kamattal növelt összegének visszafizetésére kötelezi, és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti bírsággal sújthatja.

(2) Az igénylő a kifizetett jogosulatlan támogatást – a jogosulatlan támogatás kifizetésének napjától a visszafizetés napjáig terjedő időszak vonatkozásában, a Hivatal döntéshozatala napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamattal növelve – köteles visszafizetni az elkülönített számla javára.

(3) A Hivatal

a) az (1) bekezdés szerinti döntését a rendszerirányító részére haladéktalanul megküldi,

b) az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása esetén a bírság megfizetéséről a rendszerirányítót öt napon belül tájékoztatja.

(4)23 Ha a rendszerirányító a Hivatal (3) bekezdés a) pontja szerinti döntését megkapta, a Hivatal döntésével érintett igénylő részére – a 4. § szerinti feltételeknek eleget tevő támogatási igénybejelentés esetén – a továbbiakban kifizetést akkor teljesíthet, ha

a) az igénylő a kifizetett jogosulatlan támogatás kamattal növelt összegét visszafizette az elkülönített számla javára, és

b) az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása esetén a Hivatal (3) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatását megkapta.

(5) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az igényelt vagy kifizetett támogatás összege alacsonyabb mint ami az igénylőt megillette volna, kötelezi a rendszerirányítót arra, hogy a döntésében megállapított összeg erejéig kifizetést teljesítsen a tartalék terhére.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)24 E rendeletnek a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelettel módosított 3–6. §-át és 8. §-át első alkalommal a 2011. november tárgyhónapra vonatkozóan benyújtott támogatási igénybejelentésekre kell alkalmazni.

8. Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. §25 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez26

A támogatás mértéke

1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértékek

A

B

C

D

1.

Település

Távhőszolgáltató

Fix összegű támogatás

Lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás

2.

Ft/hó

Ft/GJ

3.

Ajka

BAKONY-TÁVHŐ Kft.

71 527 720

1 008

4.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

0

0

5.

Algyő

Veolia Energia Magyarország Zrt.

581 372

22 916

6.

Almásfüzitő

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

21 973 926

26 293

7.

Baj

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

1 642 483

21 638

8.

Baja

Baja Energetika Kft.

2 803 019

14 033

9.

Balatonfüred

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

6 732 074

19 795

10.

Berettyóújfalu

Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.

7 355 980

20 416

11.

Bokod

MVM OTSZ Zrt.

7 751 246

26 816

12.

Bonyhád

“FŰTŐMŰ” Kft.

8 770 612

21 537

13.

Budaörs

BUDAÖRSHŐ Kft.

14 613 305

21 761

14.

Budapest

Csepeli Erőmű Kft.

0

0

15.

Budapest

Veolia Energia Magyarország Zrt.

2 569 217

23 634

16.

Budapest

BKM Nonprofit Zrt.

1 364 340 089

21 796

17.

Budapest

GM Kőérberek 30 Kft.

6 234 456

21 237

18.

Cegléd

Veolia Energia Magyarország Zrt.

15 336 938

24 094

19.

Celldömölk

Cellhő Kft.

4 811 188

25 003

20.

Cserkeszőlő

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

0

0

21.

Csongrád

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

4 153 717

2 582

22.

Csorna

Csornahő Kft.

9 969 688

28 553

23.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

213 713 881

25 796

24.

Dombóvár

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

13 049 545

22 199

25.

Dorog

PROMTÁVHŐ Kft.

25 069 552

27 699

26.

Dunakeszi

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

8 633 548

21 654

27.

Dunaújváros

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

229 600 107

24 668

28.

Eger

EVAT Zrt.

27 495 466

24 310

29.

Érd

ÉRD-TÁVHŐ Kft.

8 438 773

20 326

30.

Esztergom

PROMTÁVHŐ Kft.

43 737 479

31 959

31.

Gödöllő

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

19 231 186

23 426

32.

Gyöngyös

Városgondozási Zrt.

15 312 634

22 173

33.

Győr

GYŐR-SZOL Zrt.

241 740 043

15 685

34.

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

1 644 762

23 065

35.

Hajdúnánás

NÁNÁSHŐ Kft.27

7 478 283

24 106

36.

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

11 530 651

26 617

37.

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

21 374 543

-3 162

38.

Inota

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

6 390 281

26 830

39.

Kaposvár

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

82 563 991

25 680

40.

Kapuvár

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

4 751 098

23 452

41.

Kazincbarcika

Barcika Szolg Kft.

100 209 596

25 467

42.

Kecskemét

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.

126 097 569

24 423

43.

Keszthely

VÜZ Nonprofit Kft.

7 252 586

22 707

44.

Kiskunfélegyháza

Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.

18 967 971

21 377

45.

Kiskunhalas

Halasi Városgazda Zrt.

20 416 158

20 752

46.

Kisvárda

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.

17 082 200

25 098

47.

Komárom

Komáromi Távhő Kft.

11 670 802

24 518

48.

Komló

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

86 264 660

8 981

49.

Körmend

RÉGIÓHŐ Kft.

40 507 854

11 996

50.

Kőszeg

EQUANS Magyarország Kft.

5 670 062

23 915

51.

Makó

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

7 228 171

6 102

52.

Mátészalka

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

16 876 642

20 832

53.

Miskolc

MIHŐ Kft.

133 930 725

14 767

54.

Mohács

MOHÁCS-HŐ Kft.

23 786 241

11 281

55.

Mór

MÓRHŐ Kft.

11 787 609

25 079

56.

Mosonmagyaróvár

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

35 785 960

24 763

57.

Nagyatád

EQUANS Magyarország Kft.

2 506 296

19 512

58.

Nagykőrös

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

8 784 169

21 300

59.

Nyergesújfalu

DISTHERM Kft.

4 206 715

23 572

60.

Nyírbátor

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

3 473 731

21 888

61.

Nyíregyháza

NYÍRTÁVHŐ Kft.

153 767 253

28 150

62.

Nyíregyháza

Energocoop Kft.

6 209 924

27 160

63.

Oroszlány

MVM OTSZ Zrt.

144 195 710

25 376

64.

Ózd

Ózdi Távhő Kft.

107 983 224

24 836

65.

Paks

Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9 981 565

216

66.

Pécs

PÉTÁV Kft.

293 008 818

1 792

67.

Pétfürdő

“PÉTKOMM” Kft.

9 743 860

22 955

68.

Pornóapáti

Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft.

858 716

2 558

69.

Putnok

Putnoki Városgondnokság

2 378 849

23 157

70.

Püspökladány

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

8 809 960

22 784

71.

Salgótarján

Salgó Vagyon Kft.

70 483 913

22 955

72.

Sárbogárd

EQUANS Sárbogárdi Kft.

5 207 870

24 807

73.

Sárospatak

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

9 167 361

21 803

74.

Sárvár

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.

18 297 776

24 848

75.

Sátoraljaújhely

EQUANS Magyarország Kft.

7 867 915

23 130

76.

Siklós

SIKLÓS-HŐ Kft.

7 592 661

21 280

77.

Siófok

Termofok-Sió Kft.

17 957 406

28 670

78.

Sopron

SOPRON Holding Zrt.

80 324 538

25 406

79.

Szarvas

Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.

0

0

80.

Százhalombatta

“SZÁKOM” Nonprofit Kft.

38 782 066

24 033

81.

Szeged

Szegedi Távfűtő Kft.

183 219 991

17 628

82.

Székesfehérvár

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

188 017 635

22 645

83.

Szekszárd

Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

38 728 379

22 661

84.

Szentendre

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

12 871 280

22 922

85.

Szentes

Szentes Városi Szolgáltató Kft.

15 152 565

-3 096

86.

Szentgotthárd

RÉGIÓHŐ Kft.

3 533 901

19 921

87.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.

2 433 365

4 975

88.

Szigetszentmiklós

“Aries” Nonprofit Kft.

11 867 732

25 040

89.

Szigetvár

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

8 853 673

20 745

90.

Szolnok

MVM OTSZ Zrt.

137 019 375

26 723

91.

Szombathely

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

142 540 185

22 750

92.

Tapolca

Városgazdálkodási Kft.

12 876 623

22 721

93.

Tata

TATA ENERGIA Kft.

16 539 281

11 780

94.

Tatabánya

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

464 774 381

2 838

95.

Tiszaújváros

TiszaSzolg 2004 Kft.

70 331 018

24 832

96.

Vác

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

16 436 668

21 456

97.

Várpalota

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

26 190 921

28 386

98.

Vasvár

RÉGIÓHŐ Kft.

20 289 011

15 608

99.

Veszprém

“VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

55 618 326

22 997

100.

Záhony

Záhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft.

4 841 208

23 398

101.

Zirc

Veolia Energia Magyarország Zrt.

2 560 683

26 005

2. Az intézmények esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mérték

A

B

C

D

E

Sorszám

Település

Termelő

Igénylő

Kapcsolt termelésből felhasznált hőre

Ft/GJ

1.

Berettyóújfalu

Berettyó-Med Kft.

Gróf Tisza István Kórház

1 553

2.

Békéscsaba

Csaba-Energo Kft.

Békés Vármegyei Központi Kórház

1 553

3.

Budapest

ENER-G Energia Technológia Zrt.

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

1 553

4.

Budapest

Kiserőmű (Energiaszolgáltató) Kft.

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

1 553

5.

Budapest

MK-MÓR Termelő Kft.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

1 553

6.

Budapest

MEDENERGO XI Projekt Energetikai Szolgáltató Kft.

Szent Imre Kórház

1 553

7.

Budapest

MEDERG Energiaszolgáltató Kft.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet

1 553

8.

Dombóvár

KM Energo Invest Kft.

Dombóvári Szent Lukács Nonprofit Kft.

1 553

9.

Jászberény

Berény-Med Kft.

Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft.

1 553

10.

Karcag

OMNI Energy Kft.

Kátai Gábor Kórház

1 553

11.

Kecskemét

ENER-G Energia Technológia Zrt.

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat Kórháza

1 553

12.

Miskolc

ENER-G Energia Technológia Zrt.

MISEK Nonprofit Kft.

1 553

13.

Miskolc

ENER-G Energia Technológia Zrt.

B.A.Z. Vármegyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház

1 553

14.

Nyíregyháza

Dalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt.

Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.

1 553

15.

Szombathely

Dalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt.

Vas Vármegyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.

1 553

2. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez28

Támogatási igénybejelentés

1. A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentése

1.1. A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap

Az igénylő megnevezése, székhelye:

Az igénylő szolgáltatás nyújtásának helye (település):

Az igénylő cégjegyzékszáma:

Az igénylő adószáma:

Az igénylő levelezési címe:

Az igénylő cégjegyzésre jogosult képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:

Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

t

v

f

T

Ft/GJ

GJ

Ft/hó

Ft

A .......... év ............ hónap vonatkozásában .......... összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.

A távhőszolgáltató a támogatást kizárólag a lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás ellátásához használhatja fel.
A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
A támogatás igénybevételének meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.

Keltezés

Az igénylő cégszerű aláírása

1.2. A távhőszolgáltató részére járó támogatás számításának módja

1.2.1. A rövidítések magyarázata, számítási képletek

t: Lakosságnak nyújtott távhő után járó támogatás fajlagos értéke

v: Lakosságnak nyújtott távhő tárgyhavi mennyisége

f: Havi fix távhőszolgáltatási támogatási összeg

T: Lakosságnak nyújtott távhőszolgáltatás után járó tárgyhavi támogatás (T = t*v+f)

1.2.2. A támogatási számítás magyarázata:

a) A lakosságnak nyújtott távhő után, az adott távhőszolgáltatónak járó fajlagos támogatás (t) értéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D oszlopában található.

b) A lakosságnak nyújtott távhő után, az adott távhőszolgáltatónak járó fix összegű támogatás (f) értéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C oszlopában található.

c) A lakosságnak nyújtott távhő adott elszámolási hónapra vonatkozó mennyisége v1.

d) A lakosságnak nyújtott távhő után járó tárgyhavi támogatás (T) a lakosságnak nyújtott távhő után járó fajlagos támogatás (t) és a lakosságnak a tárgyhóban nyújtott távhő mennyiség (v) szorzatának a havi fix összegű támogatással (f) növelt értéke.

2. Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentése

2.1. Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap

Az igénylő megnevezése, székhelye:

Az igénylő adószáma:

Az igénylő levelezési címe:

Az igénylő képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:

Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

Intézmény neve

Hőértékesítő neve

ti

vi

Ti

Ft/GJ

GJ

Ft

A ................ év ......................... hónap vonatkozásában ............................... összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.

Az intézmény a támogatást kizárólag a közfeladata ellátásához használhatja fel.
A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
A támogatás igénybevételének meg kell felelnieaz Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.

Keltezés

Az igénylő aláírása

2.2. Az intézmények részére járó támogatás számításának módja

2.2.1. A rövidítések magyarázata, számítási képletek

ti: Az intézmény kapcsolt termelés után járó támogatásának fajlagos értéke (az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa szerint)

vi: Intézmény által vásárolt vagy termelt kapcsolt hő mennyisége

Ti: Intézmény kapcsolt termelés után kapott támogatásának értéke (Ti = ti*vi)

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 6. §-ával megállapított, az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 8. § a) pontja, a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2)–(3) bekezdését az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (2)–(3) bekezdését az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés a) pontja az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 8. §-ával megállapított, az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 8. § b) pontja, a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2)–(3) bekezdését az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (2)–(3) bekezdését az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdése a 27/2022. (XI. 21.) TIM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított, az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (5) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (6) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (6a) bekezdését az 58/2021. (XII. 13.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 27/2022. (XI. 21.) TIM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (7) bekezdés b) pontja a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (9) bekezdését a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

17

Az 5. § (10) bekezdését a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

18

Az 5. § (11) bekezdését a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

20

A 6. § (3) bekezdését az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 10. §-a iktatta be.

21

A 6/A. §-t az 58/2021. (XII. 13.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

22

A 7. § (1) bekezdése a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 16. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 8. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 11. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

24

A 9. § (2) bekezdése a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

25

A 10. § az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

27

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:35 mezője a 16/2023. (IX. 14.) EM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére