• Tartalom

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet

egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2011.12.24.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában,

a 2. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dq) alpontjában,

a 3. § és a 4. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont do) alpontjában,

az 5–7. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont di) alpontjában,

a 8. § és a 9. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (3) bekezdésében,

a 10. § és a 11. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont de) alpontjában,

a 12. § és a 13. §, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 14. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1–7. §, a 10. §, a 11. §, valamint az 1. melléklet tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

1. § (1) A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) Mellékletének 9.5. pontja helyébe következő rendelkezés lép:

„9.5. Az előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv véleményének figyelembevételével az egészségügyi hatóság által erre kijelölt foglalkozás-egészségügyi szolgálat végzi.”

(2) Az R1. Mellékletének 9.6. pontja helyébe következő rendelkezés lép:

„9.6. Ha a munkáltató vagy a dolgozó nem ért egyet a keszonmunkára vonatkozó alkalmassági vizsgálaton hozott orvosi véleménnyel, felülvizsgálatot kérhet a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnél szervezett másodfokú bizottságtól.”

2. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosítása

2. § A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 4. § (3) bekezdésében az „az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg lép.

3. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról
és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

3. § (1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát és véleményezését első fokon a szakképző intézménybe jelentkező tanulóknál a fogadó intézmény iskolaorvosa, ennek hiányában az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kijelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi. A hallgatónál a felsőoktatási intézmény kérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevőnél – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által megadott szempontok szerint – szakmai alkalmassági vizsgálat végezhető.”

(2) Az R2. 11. § (3) bekezdés a) pontjában az „az OMFI Ifjúsági Vizsgáló Osztálya” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg, 11. § (3) bekezdés b) pontjában az „az OMFI” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg, 12. § (4) bekezdésében az „az OKK Ifjúsági Vizsgáló Osztályán működő Bizottság” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg, 14. § (4) bekezdésében az „az OMFI Ifjúsági Vizsgáló Osztálya” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg lép.

4. § Az R2. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

5. § A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § g) pontjában az „az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI)” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg lép.

6. § Az R3. 16. § (5) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„(5) Ha rákkeltő expozícióban foglalkoztatott munkavállaló esetében az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálat a rákkeltő expozícióval összefüggésbe hozható egészségkárosodást állapít meg, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa vagy a munkavédelmi felügyelőség felügyelője valamennyi hasonló expozícióban foglalkoztatott munkavállalóra kiterjedő soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot rendelhet el. Indokolt esetben a munkavédelmi felügyelőség kezdeményezésére az OMMF elnöke valamennyi hasonló expozícióban foglalkoztatott munkavállalóra elrendelheti a soron kívüli vizsgálatot. A soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának javaslatára bővíthető – a nem megengedhető expozíció, megterhelés kimutatására vagy a daganatos megbetegedés korai diagnosztizálására alkalmas – biológiai vizsgálatokkal.”

7. § (1) Az R3. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkavédelmi felügyelőség az (1) és (2) bekezdés szerint beérkezett adatokról elektronikus nyilvántartást vezet.”

(2) Az R3. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv az e §, valamint a 3. számú melléklet alapján bejelentett és a munkavédelmi felügyelőség által nyilvántartott rákkeltőkről, rákkeltőkkel végzett tevékenységről, és a rákkeltőkkel exponált munkavállalókról foglalkozási rák regisztert vezet.”

(3) Az R3. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv a (4) bekezdés szerinti adatokat a tárgyévet követő március 31-ig regisztrálja, elemzi és értékeli, és az erről készült tájékoztatót megküldi az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére, továbbá a HM által szolgáltatott adatokról készült tájékoztatót a HM részére is megküldi.”

5. A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére
és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet módosítása

8. § (1) A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdésében az „Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF)” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban: munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv)” szöveg lép.

(2) Az R4. 1. § (2) bekezdésében az „az OMMF illetékes területi” szövegrész helyébe az „a területileg illetékes munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv” szöveg lép.

9. § Az R4. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A díj a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv, illetve az MBFH alaptevékenységének körébe tartozó szolgáltatási bevételnek minősül. A díjat a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv esetében a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv által meghatározott, az MBFH esetében a 10032000-01417179-00000000 számú – Magyar Államkincstárnál vezetett – számlára kell megfizetni. A díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályt kell alkalmazni.”

6. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi
és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

10. § A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Egész testre ható rezgés vonatkozásában, a tengeri hajózásban és a légi szállításban egyedi engedély alapján, e jogszabályban megadott határérték alól az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) – amennyiben a munkaegészségügyi követelményeknek való megfelelőséget megállapította – kérelemre felmentést adhat.”

7. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi
és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

11. § (1) A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: R5.) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a munka jellegéből adódóan az egyéni hallásvédő eszköz teljes mértékű és szakszerű alkalmazása nagyobb kockázatot jelentene az egészségre és biztonságra, mint a hallásvédő eszköz mellőzése, akkor a munkavédelmi képviselő és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat kezdeményezésére – amennyiben a munkaegészségügyi követelményeknek való megfelelőséget megállapította – az OMMF engedélyezheti a 9. § (1) bekezdése előírásaitól való eltérést.”

(2) Az R5. 6. § (3) bekezdésében az „az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI)” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg lép.

8. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól szóló 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet módosítása

12. § A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól szóló 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. §-ában az „Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetet” szövegrész helyébe a „munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervet” szöveg lép.

13. § (1) Az R6. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R6. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet módosítása

14. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R7.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet 4. §-a, illetve a 8. § (3) és (4) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.”

(2) Az R7. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) 2013. január 1-jén hatályát veszti az R. 3. számú melléklete és az R. 4/B. számú melléklete.”

(3) Az R7. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.”

10. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelethez

1. Az R2. 3. számú melléklet 5. pontjában az „az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI)” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg lép.
2. Az R2. 3. számú mellékletében foglalt táblázatban az „az OMFI” szövegrészek helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg, a „megszerzett OMFI” szövegrész helyébe a „megszerzett, a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kiállított” szöveg lép.
3. Az R2. 3. számú mellékletében foglalt táblázatban az „OMMF illetékes munkavédelmi felügyelősége” szövegrész helyébe az „illetékes munkavédelmi felügyelőség” szöveg lép.

2. melléklet az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelethez

1. Az R6. 1. számú mellékletében az „az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet honlapján (www.omfi.hu)” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv honlapján” szöveg lép.

3. melléklet az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelethez

1. Az R6. 2. számú mellékletében az „Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetet” szövegrész helyébe az „A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervet” szöveg lép.
1

A rendelet a 15. § alapján hatályát vesztette 2011. december 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére