• Tartalom

2011. évi LII. törvény

2011. évi LII. törvény

a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról1

2012.03.01.

1–16. §2

17. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. június 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 16. §-ával megállapított Ksztv. 51. § (4) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.

18–19. §3

20. § (1) A Ktjv. 8. § (2) bekezdés a), b) és e) pontjaiban meghatározott felmentés, valamint a Ktv. 17. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjaiban meghatározott felmentés csak e törvény hatálybalépését követően bekövetkezett okon alapulhat.

(2)4

(3)5

(4) A Ktv. 15. § (1) bekezdés j) pontja alapján csak e törvény hatálybalépését követően bekövetkező feltételek fennállása esetén szűnik meg a jogviszony.

(5) E törvény hatálybalépésének napján közalkalmazotti jogviszonyban álló magasabb vezető, illetve vezető megbízású közalkalmazottak 2011. évre járó szabadságát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 2011. június 1-jén hatályos szabályai alapján meg kell állapítani, és erről őket 2011. június 20-ig írásban értesíteni kell. Ha a törvény hatálybalépésének napján közalkalmazotti jogviszonyban álló magasabb vezető vagy vezető megbízású közalkalmazottat a Kjt. 2011. május 31-én hatályos szabályai alapján 2011. évre több szabadság illette volna meg, mint a 2011. június 1-jén hatályos szabályok alapján, akkor 2011. évre járó szabadságának mértéke – mindaddig, amíg fennálló vezetői megbízásával vagy azzal azonos szintű vezetői megbízással rendelkezik, vagy fennálló közalkalmazotti jogviszonya meg nem szűnik – nem csökkenhet.

21–22. §6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. május 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. május 27. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 83. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 18–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 20. § (2) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 20. § (3) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 21–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére