• Tartalom

52/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet

52/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet

a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet, valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról1

2011.09.02.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 11. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet módosítása

1. § (1) A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tematikus múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:)

a) a múzeumot befogadó épületben állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket, gyűjteményi raktárt, előkészítő raktárt, állományvédelmi feladatok ellátására alkalmas helyiséget, könyvtárat, adattárat, valamint elkülönítetten vagy a kiállító térben múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, és a közönség fogadását szolgáló helyiséget alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus védelemmel látta el,”

(2) Az R. 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tematikus múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:)

b) a múzeum a gyűjtőkörének megfelelő állandó és időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább 260 napon át – beleértve minden hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeit – naponta legalább négyórás nyitva tartás és a d) pontban meghatározott valamely munkakört betöltő alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódó közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,”

(3) Az R. 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tematikus múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:)

d) a múzeumban a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként muzeológus, továbbá műtárgyvédelmi munkatárs és múzeumi közművelődési szakember munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be,”

2. § (1) Az R. 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:)

a) a múzeumot befogadó épületben állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket, gyűjteményi raktárt, előkészítő raktárt, állományvédelmi feladatok ellátására alkalmas helyiséget, könyvtárat, adattárat, valamint elkülönítetten vagy a kiállító térben múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, és a közönség fogadását szolgáló helyiséget alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus védelemmel látta el,”

(2) Az R. 7. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:)

b) a múzeum a gyűjtőkörének megfelelő állandó és időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább 260 napon át – beleértve minden hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeit – naponta legalább hatórás nyitva tartás és a d) pontban meghatározott valamely munkakört betöltő alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódó közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,”

(3) Az R. 7. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:)

d) a múzeumban a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként muzeológus, továbbá műtárgyvédelmi munkatárs és múzeumi közművelődési szakember munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be,”

3. § Az R. 8. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyei múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:)

c) a múzeum állandó és időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább 312 napon át – beleértve minden hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeit – naponta legalább nyolcórás nyitva tartás és az e) pontban meghatározott munkakört betöltő, felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódóan rendszeres közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,”

4. § Az R. 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az országos szakmúzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:)

b) a múzeum gyűjtőkörének megfelelő állandó és időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább 312 napon át – beleértve minden hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeit – naponta nyolcórás nyitva tartás és a d) pontban meghatározott munkakört betöltő, felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódó közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,”

5. § Az R. 10. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az országos múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:)

b) a múzeum állandó és időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább 312 napon át – beleértve minden hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeit – naponta nyolcórás nyitva tartás és a d) pontban meghatározott munkakört betöltő, felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódóan rendszeres közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,”

6. § Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (1) A muzeális intézmény kizárólag a működési engedélyében meghatározott, gyűjtőkörébe tartozó anyagcsoportra vonatkozóan fejtheti ki szakmai tevékenységét, és kizárólag a működési engedélyében meghatározott gyűjtőterületén folytathatja gyűjtési tevékenységét.
(2) A közérdekű muzeális kiállítóhely a kiállított kulturális javakat tervezett és folyamatos gyűjtéssel nem gyarapíthatja, de az ajándékozás útján megszerzett műtárgyakat kiállításában bemutathatja, amennyiben azokat a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: NKÖM rendelet) 22. § (1) bekezdésének megfelelően nyilvántartásba vették.”

7. § (1) Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fenntartó a miniszter által rendszeresített nyomtatványon a működési engedély módosítását köteles kérni a változás bekövetkezésétől számított 40 napon belül, ha
a) a folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételeket a működési engedélyben foglalthoz képest más szakmai besorolásnál meghatározottak szerint teljesíti, vagy
b) a 15. § (1) bekezdés a)–g) pontjában foglalt adatok megváltoznak.”

(2) Az R. 17. § (3)–(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A működési engedély módosítására a működési engedély kiadására vonatkozó szabályok alkalmazandók.
(4) A fenntartó személyében bekövetkező változás esetén a módosítás iránti kérelmet az új fenntartó nyújtja be – a fenntartó jogutód nélküli megszűnését ide nem értve – a korábbi fenntartó hozzájárulásával, a változás bekövetkezésétől számított 20 napon belül.
(5) A fenntartó a miniszter által rendszeresített nyomtatványon a működési engedély módosítását köteles kérni a változás bekövetkezésétől számított 20 napon belül, ha a 15. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt adat megváltozik.
(6) Ha a fenntartó a módosítást nem kéri és a módosítást megalapozó változás a miniszter tudomására jut, a miniszter a működési engedélyt hivatalból módosítja.”

8. § Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (1) Amennyiben múzeum megszüntetése esetén a tulajdonos a NKÖM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján alapleltárba vett kulturális javakat nem muzeális intézményben helyezi el, a miniszter szakfelügyeleti vizsgálatot rendel el.
(2) A szakfelügyeleti vizsgálatot lezáró jelentésben a szakfelügyelő javaslatot tehet az általa meghatározott kulturális javak védetté nyilvánítására.”

9. § Az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

23. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

10. § Az R. 1. § 2. pontjában a „korszak, illetve” szövegrész helyébe a „korszak vagy” szöveg, 3. § a) pontjában a „mechanikus, illetve” szövegrész helyébe a „mechanikus vagy” szöveg, 4. § a) pontjában a „mechanikus, illetve” szövegrész helyébe a „mechanikus vagy” szöveg, 4. § d) pontjában az „alapleltárba, illetve” szövegrész helyébe az „alapleltárba vagy” szöveg, 5. § a) pontjában a „mechanikus, illetve” szövegrész helyébe a „mechanikus vagy” szöveg, 5. § e) pontjában az „alapleltárba, illetve” szövegrész helyébe az „alapleltárba vagy” szöveg, 6. § e) pontjában az „alapleltárba, illetve” szövegrész helyébe az „alapleltárba vagy” szöveg, 7. § e) pontjában az „alapleltárba, illetve” szövegrész helyébe az „alapleltárba vagy” szöveg, 8. § f) pontjában az „alapleltárba, illetve” szövegrész helyébe az „alapleltárba vagy” szöveg, 9. § e) pontjában az „alapleltárba, illetve” szövegrész helyébe az „alapleltárba vagy” szöveg, 10. § e) pontjában az „alapleltárba, illetve” szövegrész helyébe az „alapleltárba vagy” szöveg, mellékletének I. 2. pontjában és II. 2. b) alpontjában a „szervezettel, illetve” szövegrész helyébe a „szervezettel vagy” szöveg, 11. § (1) bekezdésében az „oktatási és kulturális” szövegrész helyébe a „kultúráért felelős” szöveg, 11. § (2) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg lép.

11. § Hatályát veszti az R. mellékletének III. pontja.

2. A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosítása

12. § A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A megyei múzeum (a fővárosban a Budapesti Történeti Múzeum), a Kötv. 22. § (3) bekezdésében és 23. §-ában meghatározottak alapján, a területileg illetékes múzeumi feladatkörében átvett régészeti célú pénzeszközök elkülönített kezelésére pénzforgalmi számlájához alszámlát nyit, továbbá a pénzeszközök felhasználásáról analitikus nyilvántartást vezet.”

3. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, 2. § (2) bekezdése, valamint a 3–5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 27. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére