• Tartalom

52/2011. (XII. 29.) NGM rendelet

egyes illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról1

2012.01.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdésének b) és d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban R1.) 1. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya)

h) továbbá az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez csatlakozott szervezetekre”

(terjed ki.)

(2) Az R1. 1. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendeletet)

f) továbbá az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer igénybevétele mellett kezdeményezett illetékköteles eljárások”

(esetén kell alkalmazni.)

2. § Az R1. a 6/A. §-t követően a következő új címmel és §-sal egészül ki:

„Az eljárási illeték megfizetése az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (a továbbiakban: EFER-en) keresztül
6/B. § Amennyiben az eljárási illetéket az ügyfél az EFER-en keresztül fizeti meg, az elektronikus fizetésre, elszámolásra és ellenőrzésre az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó szabályokról szóló Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.”

3. § Az R1. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendelet 8. § (1) bekezdésének az egyes illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 52/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 6. §-a által megállapított szövegét a 2012. január 1-je után kiadott engedélyek esetén kell alkalmazni.”

4. § A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet (R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A bírósági eljárási illeték általános szabályoktól eltérő, utólagos elszámolással történő megfizetésének engedélyezése iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértéke 120 000 forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély meghosszabbításáért 60 000 forint, a módosításért pedig 12 000 forint díjat kell fizetni.
(3) A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 10023002-00299389-00000000 számú számlája javára kell megfizetni, és az erről szóló igazolást csatolni kell az eljárást megindító kérelemhez. Az átutalási megbízás közlemény rovatába az igazgatási szolgáltatási díj megjegyzést, valamint a kérelmező adószámát fel kell tüntetni.”

5. § Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (R3.) a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § Az e rendelet szerinti nyilvántartások nem tartalmazzák azon ingatlanok és ügyek adatait, amelyek esetében az Itv. 16. § (1) bekezdés i) pontja, illetve 17. § (1) bekezdés p) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazására került sor.”

6. § Az R1. 1. § (1) bekezdés f) pontjában, a 6/A. § (1) és (3) bekezdéseiben és a 7. § (4) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék” szöveg; az R1. 1. § (1) bekezdés f) pontjában a „megyei bíróságokra” szövegrész helyébe a „törvényszékekre” szöveg, a „Fővárosi Bíróságra” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszékre” szöveg; az R1. 7. § (4) bekezdésében a „megyei bíróságnál” szövegrész helyébe a „törvényszéknél” szöveg; az R1. 8. § (1) bekezdésében az „az adópolitikáért felelős minisztertől” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökétől” szöveg, az „az adópolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke” szöveg lép.

7. § Az R2. 2. § (1) bekezdésében az „az adópolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke” szöveg lép.

8. § Az R3. 3. és 5. számú mellékletében az „Öröklési illeték (gépjármű nélkül)” szövegrész helyébe az „Öröklési illeték (gépjármű és egyenes ági mentes nélkül)” szöveg, a 4. számú mellékletében az „Örökös által megszerzett tulajdonjog” szövegrész helyébe az „Örökös által megszerzett tulajdonjog (az egyenes ági mentességet élvező örökösök kivételével)” szöveg, a 7. számú melléklet 1. pontjában az „1.1–1.12. pontokban” szövegrész helyébe az „1.1–1.13. pontokban” szöveg, a 7. számú melléklet 1. pont 1.4. alpontjában a „Társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „Egyesület” szöveg, a 7. számú melléklet 2. pont 2.10. alpontjában a „gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája” szövegrész helyébe a „házastársa” szöveg, a 7. számú melléklet 4. pontjában a „4.1–4.17. pontokban” szövegrész helyébe a „4.1–4.21. pontokban” szövegrész, 7. számú melléklet 6. pontjában a „6.1–6.19. pontokban” szövegrész helyébe a „6.1–6.22. pontokban” szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az R2. 2. § (2) bekezdése.

10. § Hatályát veszti az R3. 4. számú mellékletében a „gyermeke”, „szülője”, „háztartásban eltartott szülő nélküli unokája”, „egyéb unokája”, „nagyszülője” szövegrészek, a 7. számú melléklet 2. pont 2.6. és 2.9. alpontja.

11. § Az R3. 7. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

12. § (1) E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Melléklet az 52/2011. (XII. 29.) NGM rendelethez

1. Az R3. 7. számú melléklet 1. pont 1.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.5. közhasznú, kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság”
2. Az R3. 7. számú melléklet 1. pont 1.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.11. Magyar Nemzeti Bank, Magyar Rádió Nonprofit Zrt., Magyar Televízió Nonprofit Zrt., Duna Televízió Nonprofit Zrt., Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap”
3. Az R3. 7. számú melléklet 1. pont 12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.12. Az Európai Unió, valamint intézményei és szervei, hivatalai, elkülönült alapjai; nemzetközi szervezet, ennek tisztségviselői és családtagjaik, idegen állam, idegen állam magyarországi diplomáciai, konzuli és egyéb képviselete, ezek tagjai és családtagjaik”
4. Az R3. 7. számú melléklet 1. pontja a következő 1.13. alponttal egészül ki:
„1.13. Egyéb (köztestület; Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői – ideértve az említett fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is – kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő illetékügyek tekintetében; a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési tanács)”
5. Az R3. 7. számú melléklet 3. pont 3.14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.14. Egyéb (lakástulajdon kezelői jogának megszerzése; közüzemi létesítmény, illetve az ehhez tartozó földrészlet kezelői jogának az üzemeltető által történő megszerzése; állami tulajdonú természetvédelmi terület kezelői jogának a természetvédelmi kezelő általi megszerzése; a termőföldről szóló törvény 3. § u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatásának igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény, valamint ingó ajándékozása, illetve vagyoni értékű jog ingyenes átengedése)”
6. Az R3. 7. számú melléklet 4. pont 4.14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.14. Ingatlannak, illetve az Itv. 18. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betétnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett eszközátruházás keretében történő átruházása, az Itv.-ben meghatározott feltételekkel”
7. Az R3. 7. számú melléklet 4. pont 4.17. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.17. Ingatlannak a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása”
8. Az R3. 7. számú melléklet 4. pontja a következő 4.18–4.21. alpontokkal egészül ki:
„4.18. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása
4.19. Az egyéni cég egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá való átalakulása keretében történő vagyonszerzés
4.20. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű tulajdonjogának, illetve ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése
4.21. Egyéb (az ingatlant az átruházását megelőzően már fennállott és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezettel, használattal terhelten idegenítik el; az ingatlan elidegenítése az átruházó haszonélvezetének vagy a használat jogának fenntartásával történik; lakástulajdon kezelői jogának megszerzése; közcélú vízi létesítmények és tartozékaik kezelői jogának megszerzése; a termőföldről szóló törvény 3. § u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelők által gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény, valamint ingó – ide értve a gépjárművet és a pótkocsit is – tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése)”
9. Az R3. 7. számú melléklet 6. pontja a következő 6.20–6.22. alpontokkal egészül ki:
„6.20. A 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése, továbbá az ezen kedvezménynél alkalmazott pótlékmentes részletfizetés
6.21. Szabályozott ingatlanbefektetési társaság, szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, szabályozott ingatlanbefektetési társaság projekttársasága, szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás projekttársasága általi vagyonszerzés
6.22. A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése”
1

A rendelet a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére