• Tartalom

53/2011. (VI. 10.) VM rendelet

53/2011. (VI. 10.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

2018.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. ex situ megőrzés: az élelmezési és mezőgazdasági célú növényi génforrásokról szóló, Rómában, 2001. november 3-án elfogadott nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 358/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 358/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet] 2. cikkében meghatározott megőrzés,

2. FAO Egyezmény: a 358/2004. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglalt előírások összessége,

3. felszaporítás: mag-alakban fenntartott tételek mintanagyságának növelése legalább 2000 mag/tételig,

4. Nemzeti Génbank: Olyan unikális tételeket fenntartó génforrás gyűjtemény, amelyet országos jelentősége miatt a Növényi Génbank Tanács (a továbbiakban: Génbank Tanács) javaslatára az agrárpolitikáért, agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzeti génbank hálózat részeként, nemzeti jelentőségű, hosszú távú fenntartásra érdemes génbank gyűjteményként ismer el,

5. Nemzeti Génbank Adatbázis: a nemzeti kultúrnövény, illetve mikroorganizmus genetikai anyag-gyűjteményekkel kapcsolatos információk nyilvántartására szolgáló országos számítógépes génbank-adatbázis és információs rendszer,

6. nemzeti gyűjtemény: a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pontjában meghatározott gyűjtemény,

7. támogatási időszak: 2011. január 1-jétől 2015. december 31-ig tartó időszak,

8. tétel: különálló megőrzési egység (klón, törzs, vonal, fajta, változat, populáció) a megőrzendő genetikai anyag típusától függően,

9.1 vis maior esemény: az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) 2. §-a szerint meghatározott esemény.

2. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

2. A támogatás jellege és tárgya

3. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ megőrzése keretében

a) az 1. mellékletben felsorolt növényfajok és -fajták, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái

aa) megőrzéséhez,

ab) felszaporításához, és

b) a mezőgazdaság területén hasznos és káros tevékenységet végző mikroorganizmusok megőrzéséhez.

(2) Nem vehető igénybe támogatás fajta-előállító nemesítéshez, vetőmag és szaporítóanyag kereskedelem folytatásához.

3. Támogatás mértéke

4. § A támogatás évenkénti mértéke a 3. mellékletben meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

5. § Támogatást az a kérelmező vehet igénybe, aki az R. 8. § (1) bekezdése alapján a miniszter által kijelölt nemzeti gyűjtemény részét képező gyűjteményt a teljes támogatási időszak alatt fenntartja és rendelkezik

a) a Nemzeti Génbanknál nyilvántartási számmal,

b) az R. szerint létrehozott Génbank Tanácsnak a kérelmező szakmai és technikai felkészültségére és a gyűjtemény mezőgazdasági, kultúrtörténeti és genetikai értékeire vonatkozó véleményével, és

c) legalább 50 darabbal az 1. mellékletben felsorolt növényfajok és -fajták, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái vagy a mezőgazdaság területén hasznos és káros tevékenységet végző mikroorganizmusok Nemzeti Génbank Adatbázisban 2011. január 1-jéig regisztrált tételei közül, amelyeket az 1. mellékletben meghatározott módon őriz meg.

6. § (1) Egy kérelmező csak a különböző tételek után jogosult támogatásra, ugyanazon fajtából álló tételekre kizárólag egyszer vehető igénybe támogatás.

(2) Az egy tételben foglalt minimális mintamennyiséget a 4. melléklet tartalmazza.

(2a)2 A tétel minimális mintamennyisége meglétének vizsgálatakor figyelembe kell venni az adott tételből felszaporítási céllal ideiglenesen kivett magok számát is.

(3) A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult köteles

a) a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek megvalósítása során az R. 6. § (5) bekezdésében meghatározott előírásokat betartani, és

b)3 az 1. mellékletben felsorolt növényfajok és -fajták, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái megőrzése esetén évente a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) számára megküldeni

ba) egy szakmai jelentést az adott évben elvégzett genetikai erőforrásokkal kapcsolatos feladatokról, és

bb) egy tájékoztatót az adott évben a felhasználók részére átadott genetikai erőforrásokról, illetve az esetlegesen megrendezésre került tenyészkerti szemlékről.

(4) Ex situ ültetvények esetén a támogatásra jogosultnak a teljes támogatási időszak alatt be kell tartania

a) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében foglalt Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartására vonatkozó előírásokat, és

b) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendeletben foglalt intézkedéshez kapcsolódó követelményeket.

(5)4 Maggal szaporított egyévesek és maggal szaporított évelők közé tartozó tételek esetében a kérelmező köteles 2015. október 31-ig elérni a 2000 db/tétel mintanagyságot, és a felszaporított tételeket a FAO Egyezmény alapján hozzáférhetővé tenni.

(5a)5 Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően az 5. melléklet szerinti tételek esetében a kérelmező az 500 db/tétel mintanagyságot köteles elérni.

(6)6 A tételek (5) bekezdésben meghatározott felszaporítását a NÉBIH 2015. november 15-ig igazolja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) felé.

(7) A felszaporított tételek után nem jár támogatási összeg.

5. Támogatási kérelem benyújtása

7. §7

6. A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1)8 A támogatási kérelmet a Kincstár az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 2. mellékletben meghatározott pontrendszer alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

(2) Az irányító hatóság közleményben teszi közzé azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás nyújtható.

7. A támogatásra jogosult által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános szabályai

9. § (1)9 Amennyiben a támogatási időszak alatt a támogatási határozatban rögzítetthez képest csökken a támogatásra jogosult által megőrzött tételek száma, akkor a kipusztult tételek fajának megfelelően lehetőség van a tételek pótlására. A kipusztult tételek listáját a Kincstárhoz benyújtott, a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon kell bejelentenie a kipusztulás időpontjától számított 14 napon belül.

(2) A kipusztult tételek után adott évben nem jár támogatás, azokat a támogatásra jogosult köteles pótolni a következő év szeptember 1-jéig. Amennyiben a kipusztult tételek után járó adott évi támogatási összeg már kifizetésre került, azt a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(3) A támogatásra jogosult által megőrzésre vállalt tételek számának az (1) bekezdés szerinti pótlása esetén a tételek száma nem haladhatja meg a helyt adó támogatási határozatban foglalt mértéket, támogatásra kizárólag a támogatási határozatban meghatározott mértékben jogosult.

8. A tételek visszavonásának szabályai

10. § (1)10 A támogatási időszak alatt a Kincstárhoz benyújtott, a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon visszavonhatja

a) a teljes támogatási kérelmét, vagy

b) a helyt adó támogatási határozatban foglalt tételek legfeljebb 25%-át.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott visszavonás esetében a megmaradó tételek száma nem csökkenhet 50 db tétel alá.

(3) A támogatási időszak folyamán az (1) bekezdés szerinti visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak:

a) 2012. vonatkozásában: 2011. december 31.;

b) 2013. vonatkozásában: 2012. december 31.;

c) 2014. vonatkozásában: 2013. december 31.;

d) 2015. vonatkozásában: 2014. december 31.

9. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

11. § (1) A támogatásra jogosult a kötelezettségeit kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt és a Génbank Tanács szakmai és technikai felkészültségére vonatkozó álláspontjának beszerzését követően ruházhatja át.

(2) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén az átvevőnek meg kell felelnie a jogosultsági feltételeknek. A jogosultsági feltételek megvizsgálásakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor.

(3) A kötelezettség átvállalása és átadása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik. Kötelezettségátadás csak teljes naptári évre vonatkozhat és a támogatási időszak első naptári évére vonatkozóan nincs rá lehetőség.

(4)11 Kötelezettségátadás és jogutódlás – a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag a teljes aktuális tételállományra vonatkozóan lehetséges, az aktuális tételszámnál kevesebb tétel nem ruházható át.

(4a)12 Részleges tételállományra vonatkozó kötelezettségátadás és jogutódlás csak költségvetési szerv, illetve az 50% feletti állami tulajdoni hányadú cég esetén lehetséges, amennyiben jogszabályban elrendelt szervezeti változás miatt a továbbiakban nem tudja a teljes aktuális tételállományra vonatkozó megőrzési kötelezettségét teljesíteni.

12. §13 A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a következő naptári évre vonatkozóan az adott év december 31-ig kell benyújtani a Génbank Tanács álláspontjával együtt a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell a Kincstárnak rendszeresítenie:

a) a kötelezettséget átadó ügyfél azonosítási adatai,

b) a kötelezettséget átvevő ügyfél azonosítási adatai,

c) a kötelezettségátadáshoz szükséges nyilatkozatok, és

d) az ügyfelek aláírásai.

10. Kifizetési kérelem benyújtása

13. § (1) A támogatási kérelem magában foglalja az első évre vonatkozó kifizetési kérelmet is.

(2)14 A további kifizetési kérelmeket évente, szeptember 1. és szeptember 30. között lehet postai úton benyújtani a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell a Kincstárnak rendszeresítenie:

a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó adatai,

b) a kérelmezett aktuális tételek száma tételcsoportonként,

c) a támogatás kifizetéséhez szükséges nyilatkozatok, és

d) az ügyfél aláírása.

(3)15 A 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakmai jelentés és tájékoztató szakmai megfelelőségéről a NÉBIH utólagos, az adott évre vonatkozó igazolást állít ki, amelyet az ügyfélnek a kifizetési kérelemhez kell csatolnia. A NÉBIH az igazolás kiállítása érdekében megkereséssel fordul a Génbank Tanács szakági munkacsoportjához.

(4)16 A (3) bekezdéstől eltérően a 2011. év vonatkozásában az igazolásokat 2011. október 31-ig kell benyújtani a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

(5) Nem adható támogatás azon kérelmezőnek, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009 (V. 14.) FVM rendelet 12. és 13. számú mellékleteiben szereplő kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű veszélyeztetett ritka szántóföldi növény-, zöldségfajták termesztésének vonatkozásában adott évben helyt adó vagy részben helyt adó kifizetési határozattal rendelkezik.

11. Ellenőrzés

14. § (1)17 A jogosultsági feltételek teljesítését a Kincstár, a NÉBIH, illetve a területileg illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága évente ellenőrzi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a kifizetési kérelemre vonatkozóan

a) adminisztratív ellenőrzést, és

b) helyszíni ellenőrzést

foglal magában.

(3)18 A Kincstár adminisztratív ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a kifizetési kérelemben igényelt tételek szerepelnek-e a Nemzeti Génbank Adatbázisban.

12. A támogatás folyósítása

15. § (1) A támogatás évente egy összegben történő folyósítása a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak alapján, forintban történik.

(2) A támogatás összege legfeljebb a támogatási kérelemre hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozatban feltüntetett tételekre vonatkozóan állapítható meg.

(3)19 Amennyiben a támogatásra jogosult az adott évben nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy arra az évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, az e jogszabályban foglalt kötelezettségei azonban az adott évben is fennállnak, amelyek betartását a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja.

13. Jogkövetkezmények

16. § (1) A támogatásra jogosult a támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül, és a kifizetett teljes támogatási összeget a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha

a) az 5. § c) pontjában szereplő tételek száma 50 db alá csökken, vagy

b) a megőrzött tételek száma 25%-ot meghaladó mértékben csökkent.

(2) A támogatásra jogosult részére az adott évi támogatás nem kerül kifizetésre, ha a 6. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat az adott évben nem teljesíti.

(3) A támogatásra jogosult részére az adott évi támogatás összege 20%-kal csökken, ha a 6. § (3) bekezdés b) pontjában szereplő tevékenységek egyikét elmulasztotta elvégezni. Mindkét tevékenység elmulasztása esetén az adott évi támogatás összege 40%-kal csökken.

(4)20 Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget a 6. § (5) és (5a) bekezdésében foglaltaknak, akkor a felszaporítandó tételek vonatkozásában nem jogosult az 5. évre jutó támogatási összegre.

(5) Tételek visszavonása esetén a 10. § (1) bekezdése alapján visszavont tételek támogatási jogosultsága megszűnik, és a visszavont tételek után a már korábban kifizetett támogatás összegét a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

(6) Amennyiben a támogatásra jogosult a 9. § (2) bekezdésében foglalt határidőben a pótlási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a kipusztult tételek visszavontnak minősülnek és az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(7)21 Ha az adminisztratív, vagy helyszíni ellenőrzés során talált tételek száma az adott évben benyújtott kifizetési kérelemhez képest kevesebb, akkor az adott évi támogatást a tételszám-csökkenés százalékos nagyságának kétszeresével kell csökkenteni.

17. §22 Ha a támogatási időszak alatt ugyanazon tételre egynél több alkalommal nem kerül sor támogatás kifizetésre, mert a támogatásra jogosult

a) nem nyújt be az adott évre az adott tételre vonatkozóan kifizetési kérelmet, vagy

b) a benyújtott kifizetési kérelme az adott tételre vonatkozóan elutasításra kerül,

akkor az adott tétel támogatási jogosultsága megszűnik, és az adott tételre már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.

14. Vis maiorra vonatkozó szabályok

18. §23 (1)24 A Kincstár mentesíti a támogatásra jogosultat a vis maior rendelet szerint bejelentett, és a bejelentés alapján a Kincstár által elismert vis maior esemény következtében kipusztult tételeknek

a) az adott gazdálkodási évre, vagy

b) a támogatási időszak fennmaradó részére

vonatkozó fenntartási kötelezettsége alól.

(2)25 Az (1) bekezdés a) pontja szerint jár el a Kincstár, ha a támogatásra jogosult eleget tesz a 9. §-ban foglalt pótlási kötelezettségének. Ebben az esetben a kipusztult tételekre az adott évben járó támogatási összeg teljes összege kifizetésre kerül.

(3)26 Az (1) bekezdés b) pontja szerint jár el a Kincstár, ha a támogatásra jogosult a 9. §-ban foglalt pótlási kötelezettségének

a)27 a vis maior rendelet szerint bejelentett, és a bejelentés alapján a Kincstár által elismert vis maior esemény következtében nem tesz eleget, vagy

b)28 a kipusztulás évében, vagy a kipusztulást követő évben eleget tesz, de a kipusztulást követő évben a vis maior rendelet szerint bejelentett, és a bejelentés alapján a Kincstár által elismert vis maior esemény következtében újból kipusztul a tétel.

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a kipusztult tételekre a támogatási időszak fennmaradó részére támogatás nem adható, de a kipusztult tételekre korábban kifizetett támogatás összegét nem kell visszafizetni.

(5)29 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a Kincstár a kipusztult tételeket a vis maior esemény bekövetkeztének naptári évétől kizárja a támogatott tételek közül, továbbá az ügyfél nem jogosult az adott évi támogatásra, ugyanakkor az érintett tételek szankció alapját nem képezhetik.

15. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

20. § Ez a rendelet

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 39. cikkének (5) bekezdése,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet,

c) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

21. §30 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 130/2013. (XII. 21.) VM rendelettel [a továbbiakban: 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet] megállapított 1. § 9. pontját, 14. § (3) bekezdését, 16. § (7) bekezdését, valamint a 17. §-át a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor31 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22. §32 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] által megállapított 11. § (4) és (4a) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor33 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

23. §34 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított 6. § (6) bekezdést és 16. § (4) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor35 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

A génmegőrzésben érintett növényfajok és -fajták listája

 

A

B

C

1.

Termesztett fajok

A növény magyar neve

Támogatott megőrzési mód*

2.

Achillea filipendulina

Páfránylevelű cickafark

II/1, II/2

3.

Achillea millefolium

Közönséges cickafark

II/1, II/2

4.

Agropyron cristatum

Taréjos búzafű

II/1, II/2

5.

Agropyron elongatum

Magas tarackbúza

II/1, II/2

6.

Agropyron intermedium

Deres tarackbúza

II/1, II/2

7.

Agrostis alba

Tarackos tippan

II/1, II/2

8.

Agrostis alba subsp.gigantea

Óriás tippan

II/1, II/2

9.

Agrostis capillaris

Cérnatippan

II/1, II/2

10.

Alcea rosea (Althaea rosea)

Kerti mályva

II/2

11.

Allium ascalonicum

Mogyoróhagyma

II/2, III

12.

Allium cepa var.aggregatum

Csokroshagyma

II/2, III

13.

Allium cepa var.cepa

Vöröshagyma

I/3

14.

Allium fistulosum

Téli hagyma

II/1, II/2, III

15.

Allium galanthum

Díszhagyma

II/1, II/2, III

16.

Allium porrum

Poréhagyma

II/2

17.

Allium sativum

Fokhagyma

III

18.

Allium schoenoprasum

Metélőhagyma

II/2, III

19.

Allium tuberosum

Tatár hagyma

III

20.

Alopecurus pratensis

Réti ecsetpázsit

II/1, II/2

21.

Amaranthus caudatus

Bókoló amaránt

I/3

22.

Amaranthus cruentus

Bíbor amaránt

I/3

23.

Amaranthus hypochondriacus

Piros amaránt

I/3

24.

Amygdalus communis (Prunus dulcis var.sativa)

Édesmandula

IV, V

25.

Anethum graveolens

Kapor

I/3

26.

Anthoxanthum odoratum

Illatos borjúpázsit

II/1, II/2

27.

Anthyllis vulnararia subsp.vulneraria

Nyúlszapuka

II/1, II/2

28.

Apium graveolens var.graveolens

Erősszagú zeller

I/3

29.

Apium graveolens var.rapaceum

Kerti zeller

I/3

30.

Apium graveolens var.secalinum

Metélőzeller

I/3

31.

Arachis hypogaea

Amerikaimogyoró

I/1

32.

Arrhenatherum elatius

Franciaperje

II/1, II/2

33.

Asparagus officinalis

Spárga

II/1, II/2

34.

Atriplex hortensis

Kerti laboda

I/2

35.

Avena byzantina

Bizánci zab

I/2

36.

Avena sativa

Abrakzab

I/1

37.

Avena strigosa

Érdes zab

I/2

38.

Basella alba

Fehér spenót

I/2

39.

Benincasa hispida

Viasztök

I/3

40.

Beta vulgaris var.cicla

Mangold

I/2

41.

Beta vulgaris var.conditiva

Cékla

I/2

42.

Beta vulgaris var.crassa

Takarmányrépa

I/2

43.

Beta vulgaris var.altissima

Cukorrépa

I/2

44.

Borago officinalis

Kerti borágó

I/3

45.

Brassica juncea

Szareptai mustár

I/3

46.

Brassica napus subsp.napus

Olajrepce

I/3

47.

Brassica napus var.napobrassica

Karórépa

I/3

48.

Brassica nigra

Fekete mustár

I/3

49.

Brassica oleracea convar.acephala var.gogylodes

Karalábé

I/3

50.

Brassica oleracea convar.acephala var.sabellica

Szárnyas káposzta

I/3

51.

Brassica oleracea convar.acephala var.viridis (acephala)

Marhakáposzta

I/3

52.

Brassica oleracea convar.botrytis var.botrytis

Karfiol

I/3

53.

Brassica oleracea convar.botrytis var.italica

Brokkoli

I/3

54.

Brassica oleracea convar.capitata var.capitata f.alba

Fejes káposzta

I/3

55.

Brassica oleracea convar.capitata var.capitata f.rubra

Vörös káposzta

I/3

56.

Brassica oleracea convar.capitata var.sabauda

Kelkáposzta

I/3

57.

Brassica oleracea convar.fruticosa var.gemmifera

Bimbóskel

I/3

58.

Brassica rapa subsp.rapa (campestris var.rapifera)

Tarlórépa

I/3

59.

Brassica rapa subsp.chinensis

Kínai káposzta

I/3

60.

Brassica rapa subsp.pekinensis

Pekingi káposzta

I/3

61.

Bromus erectus

Sudár rozsnok

II/1, II/2

62.

Bromus inermis

Árva rozsnok

II/1, II/2

63.

Cajanus cajan

Kajánbab

I/1

64.

Calendula officinalis

Körömvirág

I/3

65.

Callistephus chinensis

Kerti őszirózsa

I/3

66.

Camelina sativa

Magvas gomborka

I/3

67.

Cannabis sativa

Kender

I/2

68.

Capsicum annuum var.cerasiforme

Cseresznyepaprika

I/3

69.

Capsicum annuum var.grossum

Étkezési paprika

I/3

70.

Capsicum annuum var.longum

Fűszerpaprika

I/3

71.

Capsicum annuum var.lycopersiciforme

Paradicsompaprika

I/3

72.

Capsicum baccatum

Bogyós paprika

I/3

73.

Capsicum frutescens

Cserjés (chili) paprika

I/3

74.

Carthamus tinctorius

Sáfrányos szeklice

I/3

75.

Carum carvi

Fűszerkömény

I/3

76.

Chamomilla recutita

Orvosi székfű

I/3

77.

Cheiranthus cheiri

Sárgaviola

I/3

78.

Clarkia elegans

Pompás klárika

I/3

79.

Cicer arietinum

Csicseriborsó

I/1

80.

Cichorium endivia

Endívia

I/1

81.

Cichorium intybus var.foliosum

Cikóriakatáng

I/1

82.

Citrullus lanatus subsp.lanatus

Takarmány görögdinnye

I/3

83.

Citrullus lanatus subsp.vulgaris

Görögdinnye

I/3

84.

Citrullus colocynthis

Sártök

I/3

85.

Cnicus benedictus

Benedekfű

I/3

86.

Coix lacryma-jobi var.ma-yuen

Jób könnye

I/2

87.

Coriandrum sativum

Koriánder

I/3

88.

Coronilla varia

Tarka koronafürt

II/1, II/2

89.

Cosmos bipinnatus

Sallangos pillangóvirág

I/3

90.

Cosmos sulphureus

Sárga pillangóvirág

I/3

91.

Crambe abyssinica

Abesszín tátorján

I/1

92.

Crotalaria juncea

Krotalária (Bengálikender)

I/3

93.

Cucumis anguria

Anguria uborka

I/3

94.

Cucumis melo

Sárgadinnye

I/3

95.

Cucumis sativus

Uborka

I/3

96.

Cucurbita ficifolia

Laskatök

I/3

97.

Cucurbita maxima

Sütőtök

I/3

98.

Cucurbita moschata

Pézsmatök

I/3

99.

Cucurbita pepo subsp.pepo convar microcarpina

Dísztök

I/3

100.

Cucurbita pepo convar.giromotiina

Cukkini (Csíkos tök)

I/3

101.

Cucurbita pepo convar.patissonina

Csillagtök (Patisszon)

I/3

102.

Cucurbita pepo convar.pepo

Úritök (Étkezési spárgatök)

I/3

103.

Cydonia oblonga

Birs

IV, V

104.

Cynara cardunculus

Kárdi

I/3

105.

Cynoglossum officinale

Orvosi ebnyelvfű

I/3

106.

Cynoglossum amabile

Kerti ebnyelvfű

I/3

107.

Cynosurus cristatus

Taréjos cincor

II/2

108.

Cyperus esculentus

Mandulafű

II/1

109.

Cyperus involucratus (alternifolius subsp.flabelliformis)

Galléros palka

II/1, II/2

110.

Dactylis glomerata

Csomós ebír

II/1, II/2

111.

Dalea gattingeri (Petalostemon)

Bíborrojt

I/3

112.

Datura innoxia

Indián maszlag

I/3

113.

Datura metel

Egyiptomi maszlag

I/3

114.

Datura meteloides

Maszlag

I/3

115.

Datura stramonium

Csattanó maszlag

I/3

116.

Daucus carota subsp.sativus

Sárgarépa

I/3

117.

Deschampsia cespitosa

Sédbúza

II/2

118.

Desmodium canadense

Kanadai hüvelycsomó

II/2

119.

Dianthus barbatus

Török szegfű (Szakállas)

I/3

120.

Dianthus deltoides

Fenyérszegfű (Mezei)

I/3

121.

Dianthus plumarius

Tollas szegfű (Német)

I/3

122.

Digitalis ferruginea

Rozsdás gyűszűvirág

II/1, II/2

123.

Digitalis purpurea

Piros gyűszűvirág

II/1, II/2

124.

Digitaria sanguinalis

Pirók ujjasmuhar

I/2

125.

Dorycnium pentaphyllum

Cserjésedő dárdahere

II/1, II/2

126.

Dracocephalum moldavica

Kerti sárkányfű

I/3

127.

Echinacea purpurea

Lángvörös kasvirág

II/2

128.

Echinochloa colonum (Panicum colonum)

Sáma-köles

I/2

129.

Echinochloa crus-galli var.frumentacea

Japánköles

I/2

130.

Echinops ruthenicus subsp.ritro

Kék szamárkenyér

II/1, II/2

131.

Eleusine coracana

Ujjasköles

I/2

132.

Eleusine indica

Aszályfű

I/2

133.

Eragrostis tef (Poa abyssinica)

Abesszín tőtippan (Tef)

I/1

134.

Eruca sativa

Borsmustár

I/3

135.

Eupatorium cannabinum

Kenderpakóca (Sédkender)

II/2

136.

Euphorbia lathyris

Kerti sárfű (Hasindító kutyatej)

I/3

137.

Fagopyrum esculentum

Pohánka (Hajdina)

I/3

138.

Fagopyrum tataricum

Tatárka

I/3

139.

Festuca arundinacea

Nádképű csenkesz

II/1, II/2

140.

Festuca heterophylla

Felemáslevelű csenkesz

II/1, II/2

141.

Festuca ovina

Juhcsenkesz

II/1, II/2

142.

Festuca pratensis

Réti csenkesz

II/1, II/2

143.

Festuca rubra

Vörös csenkesz

II/1, II/2

144.

Festuca sulcata (rupicola)

Barázdált csenkesz (Pusztai)

II/1, II/2

145.

Foeniculum vulgare

Édeskömény

I/3

146.

Fragaria ananassa

Szamóca

III

147.

Galega officinalis

Kecskeruta

I/3

148.

Gazania rigens (splendens)

Pompás záporvirág

I/3

149.

Gentiana lutea

Sárga tárnics

II/1, II/2

150.

Glycine max

Szója

I/1

151.

Glycyrrhiza glabra

Édesgyökér

II/2

152.

Gomphrena globosa

Kerti golyófüzény (Bíborka)

I/3

153.

Gossypium hirsutum

Hegyvidéki gyapot

I/1

154.

Guizotia abyssinica

Négermag

I/3

155.

Gypsophila elegans

Kerti fátyolvirág

I/3

156.

Helianthus annuus

Termesztett napraforgó

I/3

157.

Helianthus tuberosus

Csicsóka

III

158.

Helichrysum bracteatum

Kerti szalmavirág

I/3

159.

Hibiscus cannabinus

Rostmályva (Kenáf)

I/3

160.

Hibiscus esculentus

Gombó (Bámia, Okra)

I/1

161.

Holcus lanatus

Gyapjas selyemperje

II/1, II/2

162.

Hordeum jubatum

Díszárpa

I/1

163.

Hordeum vulgare var. distichon

Kétsoros árpa (Tavaszi)

I/1

164.

Hordeum vulgare var. hexastichon

Hatsoros árpa (Őszi)

I/1

165.

Hypericum perforatum

Közönséges orbáncfű

II/1, II/2

166.

Hyssopus officinalis

Izsóp

II/1, II/2

167.

Iberis amara

Kerti tatárvirág

I/3

168.

Iberis umbellata

Ernyős tatárvirág

I/3

169.

Ibicella lutea

Sárga ördögszarv

I/1

170.

Impatiens balsamina

Keri fájvirág (Nenyúljhozzám)

I/3

171.

Inula helenium

Örménygyökér

I/3

172.

Ipomoea batatas

Édesburgonya (Batáta)

III

173.

Ipomoea bona-nox

Hajnalka

I/3

174.

Ipomoea purpurea

Bíboros hajnalka

I/3

175.

Juglans regia

Közönséges dió

IV, V

176.

Lablab purpureus (Dolichos lablab)

Sisakbab

I/3

177.

Lactuca sativa var.angustana (asparagina)

Spárgasaláta

I/1

178.

Lactuca sativa var.capitata

Fejes saláta

I/1

179.

Lactuca sativa var.crispa

Metélősaláta (Tépő)

I/1

180.

Lactuca sativa var.longifolia

Kötözősaláta

I/1

181.

Lagenaria siceraria

Lopótök

I/3

182.

Lallemantia iberica

Feketeszezám

I/3

183.

Lathyrus sativus

Szegletes lednek

I/3

184.

Lathyrus cicera

Csicserilednek

I/3

185.

Lathyrus odoratus

Szagos lednek

I/3

186.

Lavandula angustifolia

Keskenyleveű levendula

II/1, II/2

187.

Lavandula latifolia

Széleslevelű levendula

II/1, II/2

188.

Lens culinaris

Termesztett lencse

I/1

189.

Leonurus cardiaca

Szúrós gyögyajak

II/2

190.

Lepidum sativum

Kerti zsázsa

I/3

191.

Levisticum officinale

Lestyán

II/1, II/2

192.

Limonium sinuatum

Kerti sóvirág

I/3

193.

Linum usitatissimum var.mediterraneum

Olajlen

I/1

194.

Linum usitatissimum var.usitatissimum

Rostlen

I/1

195.

Lolium perenne

Angolperje

II/1, II/2

196.

Lolium multiflorum

Olaszperje

II/1, II/2

197.

Lotus corniculatus

Szarvaskerep

II/1, II/2

198.

Luffa acutangula

Szivacstök

I/3

199.

Lupinus albus

Fehér csillagfürt

I/3

200.

Lupinus angustifolius

Keskenylevelű csillagfürt

I/3

201.

Lupinus luteus

Sárga csillagfürt

I/3

202.

Lupinus polyphyllus

Erdei csillagfürt

II/1, II/2

203.

Lycopersicon esculentum convar.esculentum var.esculentum

Termesztett paradicsom

I/1

204.

Lycopersicon esculentum convar.parvibaccatum var.cerasiforme

Cseresznyeparadicsom

I/1

205.

Lycopersicon esculentum convar.parvibaccatum var.pyriforme

Körteparadicsom

I/1

206.

Lycopersicon pimpinellifolium

Ribiszke paradicsom

I/1

207.

Malus domestica

Alma

IV, V

208.

Malva verticillata

Takarmány mályva

II/1, II/2

209.

Medicago sativa

Termesztett lucerna

II/1, II/2

210.

Medicago x varia

Homoki lucerna

II/1

211.

Melilotus alba

Fehér somkóró

I/3

212.

Melissa officinalis

Citromfű

II/1, II/2

213.

Mentha x piperita

Borsmenta

II/1, II/2

214.

Mespilus germanica

Naspolya

IV, V

215.

Mirabilis jalapa

Csodatölcsér

I/3

216.

Momordica balsamina

Balzsamalma

I/3

217.

Momordica charantia

Balzsamuborka (Momordika)

I/3

218.

Morus nigra

Fekete eperfa

IV, V

219.

Morus alba

Fehér eperfa

IV, V

220.

Nasturtium officinale

Vízitorma

II/1, II/2

221.

Nicotiana alata (affinis)

Díszdohány

I/3

222.

Nicotiana rustica

Kapadohány

I/3

223.

Nicotiana tabacum

Közönséges dohány

I/3

224.

Nigella damascena

Kerti katicavirág

I/3

225.

Nigella sativa

Szőrös katicavirág

I/3

226.

Ocimum basilicum

Kerti bazsalikom

II/1, II/2

227.

Ocimum gratissimum

Gerezd bazsalikom

II/1, II/2

228.

Onobrychis viciifolia

Baltacim

II/1, II/2

229.

Origanum majorana

Majoránna

I/3

230.

Ornithopus sativus

Szerradella (Vetési csibeláb)

I/1

231.

Oryza sativa

Termesztett rizs

I/1

232.

Panicum miliaceum

Termesztett köles

I/1

233.

Papaver bracteatum

Murvásmák

I/3

234.

Papaver orientale

Díszmák

I/3

235.

Papaver somniferum

Termesztett mák

I/3

236.

Pastinaca sativa

Pasztinák

I/3

237.

Petroselinum crispum

Petrezselyem

I/3

238.

Petunia x hybrida

Nagyvirágú petúnia

I/3

239.

Phacelia tanacetifolia

Mézontófű

I/3

240.

Phalaris canariensis

Fénymag

I/2

241.

Phaseolus acutifolius var.latifolius

Tepari bab

I/1

242.

Phaseolus coccineus subsp.coccineus

Tűzbab

I/3

243.

Phaseolus lunatus var.lunatus

Limabab

I/1

244.

Phaseolus vulgaris var.nanus

Bokorbab

I/1

245.

Phaseolus vulgaris var.vulgaris (zebra var.purpurascens)

Karósbab

I/1

246.

Phleum pratense

Mezei komócsin

II/1, II/2

247.

Physalis ixocarpa (philadelphica)

Mexikói földicseresznye

I/3

248.

Physalis peruviana

Ehető földicseresznye

I/1

249.

Physalis pruinosa

Édes földicseresznye

I/1

250.

Phytolacca americana

Amerikai alkörmös

II/1, II/2

251.

Pimpinella anisum

Ánizs

I/3

252.

Pisum sativum convar.axiphium

Cukorborsó

I/1

253.

Pisum sativum convar.medullare

Velőborsó

I/1

254.

Pisum sativum convar.speciosum

Takarmányborsó

I/1

255.

Pyrus domestica

Körte

IV, V

256.

Poa pratensis

Réti perje

II/1, II/2

257.

Portulaca grandiflora

Porcsinrózsa (Kossuth-csillag)

I/3

258.

Portulaca oleracea var.sativa

Termesztett porcsin

I/3

259.

Proboscidea louisianica

Zergeszarv

I/1

260.

Prunus amygdalus

Mandula

IV, V

261.

Prunus avium

Cseresznye

IV, V

262.

Prunus cerasus

Meggy

IV, V

263.

Prunus domestica

Szilva

IV, V

264.

Prunus armeniaca

Kajszi

IV, V

265.

Prunus persica

Őszibarack

IV, V

266.

Raphanus sativus var.oliferus

Olajretek

I/3

267.

Raphanus sativus var.niger

Fekete retek

I/3

268.

Raphanus sativus var.sativus

Hónapos retek

I/3

269.

Rheum rhaponticum

Közönséges rebarbara

II/1, II/2

270.

Ribes nigrum

Feketeribiszke

IV, V

271.

Ribes rubrum

Kerti ribiszke

IV, V

272.

Ribes uva-crispa

Köszméte (Egres)

IV, V

273.

Ricinus communis

Ricinus

I/2

274.

Rubus idaeus

Málna

IV, V

275.

Rubia tinctorum

Festő buzér

II/1, II/2

276.

Rudbeckia hirta

Borzas kúpvirág

I/3

277.

Rumex acetosa var.hortensis (rugosus)

Kerti sóska

I/2

278.

Ruta graveolens

Kerti ruta

II/1, II/2

279.

Salvia farinacea

Hamvas zsálya

II/1, II/2

280.

Salvia officinalis

Orvosi zsálya (Kerti)

I/3

281.

Salvia sclarea

Muskotályzsálya

I/3

282.

Sambucus nigra

Fekete bodza

IV, V

283.

Satureja hortensis

Csombor (Borsikafű)

I/3

284.

Scorzonera hispanica

Feketegyökér (Spanyol pozdor)

II/2

285.

Scrophularia nodosa

Göcsös görvélyfű

II/1, II/2

286.

Secale cereale

Termesztett rozs

I/2

287.

Sesamum indicum

Szezám

I/1

288.

Setaria italica var.maxima

Óriás muhar (Csumiz)

I/2

289.

Setaria italica var.moharia

Olasz muhar

I/2

290.

Silybum marianum

Máriatövis

I/3

291.

Silphium perfoliatum

Csészekóró (Szilfium)

II/1, II/2

292.

Sinapis alba

Fehér mustár

I/3

293.

Solanum melongena

Tojásgyümölcs (Padlizsán)

I/1

294.

Solanum tuberosum

Burgonya

III, V

295.

Sorghum bicolor subsp.bicolor

Szemes cirok

I/2

296.

Sorghum bicolor subsp.caffrorum

Kaffer cirok

I/2

297.

Sorghum bicolor subsp.durra

Durraköles

I/2

298.

Sorghum bicolor subsp.saccharatum

Cukorcirok

I/2

299.

Sorghum dochna var.technicum

Seprűcirok

I/2

300.

Sorghum sudanense

Szudánifű

I/2

301.

Spinacea oleracea

Spenót

I/2

302.

Tagetes patula

Bársonyvirág (büdöske)

I/3

303.

Tetragonia tetragonioides

Új-zélandi spenót

I/2

304.

Thymus vulgaris

Kerti kakukkfű

II/2

305.

Tithonia rotundifolia (speciosa)

Pompás napranéző (Titónia)

I/3

306.

Trichosanthes anguina

Kígyóuborka

I/3

307.

Trifolium alexandrinum

Alexandriai here

I/3

308.

Trifolium hybridum

Korcs here (Svéd here)

II/1, II/2

309.

Trifolium incarnatum

Bíbor here

I/3

310.

Trifolium pratense

Vöröshere

I/3

311.

Trifolium repens

Fehérhere

II/1, II/2

312.

Trifolium resupinatum

Perzsahere

I/3

313.

Trigonella caerulea

Kékhere

I/3

314.

Trigonella foenum-graecum

Görögszéna

I/3

315.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

316.

Triticum compactum

Tömör búza (törpe)

I/1

317.

Triticum dicoccon

Tönke

I/1

318.

Triticum durum

Keményszemű búza (Dúrum)

I/1

319.

Triticum monococcum

Alakor

I/1

320.

Triticum polonicum

Lengyel búza

I/1

321.

Triticum sinskajae

Csupaszszemű alakor

I/1

322.

Triticum spelta

Tönköly

I/1

323.

Triticum turgidum

Angol búza (Hasas)

I/1

324.

x Triticosecale

Tritikálé

I/1

325.

Tropaeolum majus

Nagy sarkantyúka

I/3

326.

Valeriana officinalis

Orvosi Macskagyökér

II/1, II/2

327.

Valerianella locusta

Galambbegy saláta (Madársaláta)

I/3

328.

Vicia ervilia

Cicorlencse

I/1

329.

Vicia faba

Lóbab

I/1

330.

Vicia pannonica

Pannon bükköny

I/3

331.

Vicia narbonensis

Római bükköny

I/3

332.

Vicia sativa

Takarmánybükköny

I/1

333.

Vicia villosa

Szöszös bükköny

I/3

334.

Vigna angularis

Adzukibab

I/1

335.

Vigna mungo

Mungóbab

I/1

336.

Vigna unguiculata subsp.cylindrica

Homoki bab

I/1

337.

Vigna unguiculata subsp.sesquipedalis

Ölesbab

I/1

338.

Vitis vinifera

Szőlő

IV, V

339.

Zea mays convar.dentiformis

Lófogú kukorica

I/2

340.

Zea mays convar.mays

Keményszemű kukorica

I/2

341.

Zea mays convar.mays var. japonica

Díszkukorica

I/2

342.

Zea mays convar.mays var.tunicata

Pelyvás kukorica

I/2

343.

Zea mays convar.microsperma

Pattogató kukorica

I/2

344.

Zea mays convar.saccharata

Csemegekukorica

I/2

345.

Zinnia angustifolia (linearis)

Keskenylevelű rézvirág

I/3

346.

Zinnia elegans

Pompás rézvirág

I/3

347.

Zinnia haageana

Sáfrányos rézvirág

I/3

348.

Zinnia peruviana

Perui rézvirág

I/3

349.

Zizania aquatica

Indiánrizs

II/1

* A támogatott megőrzési módok jelölését a 3. melléklet tartalmazza.

2. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

A támogatási kérelmek részletes pontozási szempontrendszere

 

A

B

C

1.

Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető
pontszám

2.

Szakmai szempontok

3.

Tételek száma

50–100

5

4.

101–200

10

5.

201–500

15

6.

501–1000

20

7.

1001-felett

25

8.

Kérelmező szakmai és technikai felkészültsége

Génbank Tanács által pontszámmal készített vélemény alapján (25 pontig)

maximum 25 pont

9.

Az adott gyűjtemény mezőgazdasági, genetikai, kultúrtörténeti értéke

Génbank Tanács által készített vélemény alapján

duplikátum

0

10.

csekély értékű

15

11.

közepes értékű

30

12.

fontos értékű

40

13.

kiemelten fontos értékű

50

14.

Összesen:

 

 

100 pont

3. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

A támogatás mértéke

 

A

B

C

1.

Tételcsoport

Támogatott megőrzési mód

Támogatási összeg euró/tétel

2.

Maggal szaporított egyévesek

öntermékenyülők

I/1

20

3.

szélporozta idegentermékenyülő

I/2

24

4.

rovarporozta idegentermékenyülő

I/3

28

5.

Maggal szaporított évelők

tenyészkerti fenntartás

II/1

28

6.

magtárolással fenntartva

II/2

20

7.

Vegetatív szaporítású lágyszárú növények

III

32

8.

Évelő fásszárú növények fenntartása ültetvényben

IV

36

9.

Merisztéma kultúrákban való fenntartás

V

18

10.

Mikroorganizmusok

Krioprezerválás

VI/1

24

11.

Liofilizálás

VI/2

9

4. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

Az egy tételre vonatkozó minimális minta nagysága

 

A

B

1.

Tételcsoport

Minimális mintanagyság/tétel*

2.

Maggal szaporított növények

50

3.

Vegetatív szaporítású lágyszárú növények

10

4.

Évelő fásszárú növények fenntartása ültetvényben

cserjék

5

5.

fák

1

6.

Merisztéma kultúrákban való fenntartás

2

7.

Mikroorganizmusok

2

* A tétel mintanagyságát maggal szaporított növények esetében mag darabszámban, a vegetatív szaporítású lágyszárú, illetve az évelő fásszárú növényeknél tőszámban, merisztéma kultúrákban való fenntartásban, illetve mikroorganizmusok esetében tenyészet darabszámban kell mérni.

5. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez36

A 6. § (5a) bekezdése szerinti tételek megnevezése

 

A

B

C

D

1.

Termesztett faj

A növény magyar neve

Támogatott megőrzési mód

Tétel megnevezése

2.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono1A

3.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono2A

4.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono3A

5.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono4A

6.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono5A

7.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono6A

8.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono7A

9.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono1B

10.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono2B

11.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono3B

12.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono4B

13.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono5B

14.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono6B

15.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono7B

16.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono1D

17.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono2D

18.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono3D

19.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono4D

20.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono5D

21.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono6D

22.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSmono7D

23.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono1A

24.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono2A

25.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono3A

26.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono4A

27.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono5A

28.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono6A

29.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono7A

30.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono1B

31.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono2B

32.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono3B

33.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono4B

34.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono5B

35.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono6B

36.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono7B

37.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono1D

38.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono3D

39.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono4D

40.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNNmono6D

41.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono1A

42.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono2A

43.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono3A

44.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono4A

45.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono5A

46.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono6A

47.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono7A

48.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono1B

49.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono2B

50.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono3B

51.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono4B

52.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono5BS-7BS

53.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono5BL-7BL

54.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono6B

55.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono1D

56.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono2D

57.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono3D

58.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono4D

59.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono5D

60.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono6D

61.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CAPmono7D

62.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono1A

63.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono2A

64.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono3A

65.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono4A

66.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono5A

67.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono6A

68.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono7A

69.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono1B

70.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono2B

71.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono3B

72.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono5B

73.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono6B

74.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono7B

75.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono1D

76.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono2D

77.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono3D

78.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono4D

79.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono5D

80.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono6D

81.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

PMmono7D

82.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono1A

83.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono2A

84.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono3A

85.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono4A

86.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono5A

87.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono6A

88.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono7A

89.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono1B

90.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono2B

91.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono3B

92.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono4B

93.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono5B

94.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono6B

95.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono7B

96.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono1D

97.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono2D

98.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono3D

99.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono4D

100.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono5D

101.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono6D

102.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

MIRmono7D

103.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono1A

104.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono2A

105.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono3A

106.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono4A

107.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono5A

108.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono6A

109.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono1B

110.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono2B

111.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono3B

112.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono5B

113.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono6B

114.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono7B

115.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono1D

116.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono2D

117.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono4D

118.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono5D

119.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono6D

120.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

RANmono7D

121.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-1AL

122.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-2AS

123.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-3Aα

124.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-3Aβ

125.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-4Aα

126.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-5AL

127.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-6Aα

128.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-7AL

129.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-1BL

130.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-2BL

131.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-3BL

132.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-4BL

133.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-5BL

134.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-6BS

135.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-7BL

136.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-7BS

137.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-1DL

138.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-2Dα

139.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-3Dα

140.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-4Dα

141.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-5DL

142.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-6Dα

143.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDT-7DS

144.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-1A

145.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-2A

146.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-3A

147.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-4A

148.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-5A

149.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-6A

150.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-7A

151.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-1B

152.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-3B

153.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-4B

154.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-5B

155.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-6B

156.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-7B

157.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-4D

158.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-5D

159.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-6D

160.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSDDT-7D

161.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 1A

162.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 3A

163.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 4A

164.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 5A

165.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 6A

166.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 7A

167.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 1B

168.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 3B

169.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 4B

170.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 5B

171.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 6B

172.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 7B

173.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 1D

174.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 2D

175.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 3D

176.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 4D

177.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 6D

178.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CAP 7D

179.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 1A

180.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 2A

181.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 3A

182.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 4A

183.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 5A

184.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 6A

185.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 7A

186.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 1B

187.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 2B

188.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 3B

189.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 4B

190.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 5B

191.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 6B

192.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 7B

193.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 1D

194.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 2D

195.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 3D

196.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 4D

197.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 5D

198.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 6D

199.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/CNN 7D

200.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 1A

201.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 2A

202.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 3A

203.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 4A

204.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 5A

205.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 6A

206.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 7A

207.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 1B

208.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 2B

209.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 3B

210.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 4B

211.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 5B

212.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 6B

213.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 7B

214.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 1D

215.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 2D

216.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 3D

217.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 4D

218.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 6D

219.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/HOPE 7D

220.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 1A

221.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 2A

222.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 3A

223.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 4A

224.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 5A

225.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 6A

226.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 7A

227.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 1B

228.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 2B

229.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 3B

230.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 4B

231.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 5B

232.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 6B

233.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 7B

234.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 1D

235.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 2D

236.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 3D

237.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 4D

238.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 5D

239.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 6D

240.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CNN/WI 7D

241.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 1A

242.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 2A

243.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 3A

244.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 4A

245.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 5A

246.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 6A

247.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 7A

248.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 1B

249.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 2B

250.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 3B

251.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 4B

252.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 5B

253.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 6B

254.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 7B

255.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 1D

256.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 2D

257.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 3D

258.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 4D

259.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 5D

260.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 6D

261.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

WI/CNN 7D

262.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.dicoccoides 5A

263.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.tauschii 5D

264.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Tr.elongatum1E

265.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Tr.elongatum2E

266.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Tr.elongatum3E

267.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Tr.elongatum4E

268.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Tr.elongatum5E

269.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Tr.elongatum6E

270.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Tr.elongatum7E

271.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Imperial1R

272.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Imperial2R

273.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Imperial3R

274.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Imperial4R

275.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Imperial5R

276.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Imperial6R

277.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Imperial7R

278.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/Imperial Amp.

279.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.longissima1SL

280.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.longissima2SL

281.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.longissima3SL

282.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.longissima4SL

283.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.longissima5SL

284.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.longissima6SL

285.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.longissima7SL

286.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/disomic add. 4/7SL

287.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/ditelo add. 6tSl

288.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/disomic add. 7/4SL

289.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.searsii 1Ss

290.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.searsii 2Ss

291.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.searsii 3Ss

292.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.searsii 4Ss

293.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.searsii 5Ss

294.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T.searsii 5Ss

295.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/ Ae.cylindrica 2C

296.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/T. dicoccoides 5B

297.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/ditelo add.1RS

298.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/ditelo add.1RL

299.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/ditelo add.3RS

300.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/ditelo add.4RS

301.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/ditelo add.4RL

302.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/ditelo add.5RS

303.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/ditelo add.6RL

304.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/ditelo add.7RS

305.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CS/ditelo add.7RL

306.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSN1A

307.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSN1B

308.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSN3B

309.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSN6A

310.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSN7A

311.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSN7B

312.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

CSN7D

313.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

3DS-3

314.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

3DS-6, 4AL-11

315.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

3DL-3

316.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5BS-4

317.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5BS-5

318.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5BS-6

319.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5BS-8

320.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5BL-1

321.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5BL-6

322.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

6BS-2

323.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

6BS-3

324.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

6BS-5

325.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

6BL-5

326.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

6BL-3

327.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

6BL-6

328.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

7AS-8, 7AL-17

329.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

7BS-1

330.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

7BL-2

331.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

7BL-7

332.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

7DL-2

333.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

7DL-3

334.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

7DL-5

335.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

7DS-4

336.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

7DS-5

337.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

7AL-1

338.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

7AL-15

339.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

7AL-211

340.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5DL-1

341.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5DL-2

342.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5DL-3

343.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5DL-5

344.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5DL-7

345.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5DL-8

346.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5DL-9

347.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5DL-10

348.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5DL-11

349.

Triticum aestivum

Közönséges búza

I/1

5DL-12

1

Az 1. § 9. pontját a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 18. §-a iktatta be.

2

A 6. § (2a) bekezdését a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 19. §-a iktatta be.

3

A 6. § (3) bekezdés b) pontja a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. [A 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 132. § a) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH)” szöveg lép, nem vezethető át.]

4

A 6. § (5) bekezdése a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (5a) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 6. § (6) bekezdése a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 7. §-t a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 25. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 8. § (1) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 25. § c) pontja, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 11. § (4) bekezdése az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. § (4a) bekezdését az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 12. § nyitó szövegrésze a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 25. § d) pontja, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b), c) és e) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 13. § (4) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § f) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 14. § (3) bekezdését a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 20. §-a iktatta be, szövege a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § g) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 15. § (3) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 16. § (4) bekezdése a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 16. § (7) bekezdése a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

22

A 17. § a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

23

A 18. § a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

24

A 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) és g) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 18. § (2) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 18. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 18. § (3) bekezdés a) pontja a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 18. § (3) bekezdés b) pontja a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 18. § (5) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 21. §-t a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 24. §-a iktatta be.

31

A hatálybalépés időpontja 2013. december 22.

33

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 16.

35

A hatálybalépés időpontja 2015. november 3.

36

Az 5. mellékletet a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére