• Tartalom

56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet

56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet

az egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2011.11.10.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában és 74. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben,
a 8–9. §, a 10. § (2)–(3) bekezdése és a 11. § (2) bekezdése tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosítása

1–7. §1

2. A légi forgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet módosítása

8. §2

3. A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet módosítása

9. §3

4. Záró rendelkezések

10–11. §4

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i 2150/2005/EK bizottsági rendelet 4. és 7. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelethez5

1

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére