• Tartalom

56/2011. (VI. 17.) VM rendelet

a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet és a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosításáról1

2012.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1–4. §2

5. § (1) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 16. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A támogatási jogosultság átruházása esetén a nyilvántartásba történő átvezetés iránti kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az átruházás tényét igazoló közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot.
(4) A rendelet alkalmazásában az örököst, a jogi személy termelő szervezeti átalakulása miatti jogutódot, valamint azt a személyt, akire vagy amelyre gazdaságátadási támogatást igénybevevő a gazdaságot, annak részeként a támogatási jogosultságot átruházta, a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett termelőnek kell tekinteni.
(5) Az (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdés b) pontjában és a (4) bekezdésben felsorolt esetekben a termelő összes támogatási jogosultsága csak együttesen ruházható át, jogi személy termelő szervezeti átalakulása esetén csak együttesen szállhat át a jogutódra.”
„(6) A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság tárgyév január 1-jei határidővel hatályos átruházása alapján az átírási kérelmet kizárólag március 1. és április 1. közötti időszakban lehet benyújtani az e §-ban foglaltak figyelembevétele mellett.
(7) A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átruházása esetén az átvevőnél figyelembe kell venni az átadó által az átruházás benyújtási időpontjáig teljesített és igazolt árbevételre, valamint foglalkoztatásra vonatkozó szerkezetátalakítási támogatási jogosultsági feltéteket.
(8) Öröklés és jogutódlás esetén az átírási kérelmet az örökös vagy a jogutód az MVH által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja. Amennyiben a hagyatékátadó végzésben haszonélvezeti jogosult kerül megállapításra, az örökösnek és a haszonélvezeti jog jogosultjának közösen kell benyújtania az átírási kérelmet.
(9) A kérelemhez mellékelni kell a jogutódlást alátámasztó jogerős döntés másolatát, amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján járó támogatásról. Kiválásos jogutódlás esetén csatolni kell a szétválási szerződést, amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján járó támogatásról.”

6–12. §3

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

14. § Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet az 56/2011. (VI. 17.) VM rendelethez4

1

A rendelet a 14. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére