• Tartalom

2011. évi LVII. törvény

2011. évi LVII. törvény

az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról1

2011.06.11.

Az Országgyűlés az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetések ösztönzése és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvényi környezet biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények

1. § (1) A magánszemély az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba (a továbbiakban: Alap) az adóévben befizetett összeget – a befizetést igazoló bizonylat alapján – a családi kedvezménnyel csökkentett összevont adóalapból és a bevallásköteles különadózó jövedelmek adóalapjából (a továbbiakban együtt: kedvezménykeret) levonva személyi jövedelemadó adóalap-kedvezményt vehet igénybe. Ha a magánszemélynek több jogcímen keletkezett bevallásköteles jövedelme az adóévben, bevallásában jelzi, hogy az adóalap-kedvezményt mely jövedelme vagy jövedelmei adóalapja terhére érvényesíti.

(2) Amennyiben az adóévi kedvezménykeret nem nyújt fedezetet az Alap javára teljesített befizetés levonására, a le nem vont rész után az adóalap-kedvezmény további – legfeljebb négy – adóév kedvezménykerete terhére érvényesíthető. E rendelkezés szerint kell eljárni abban az esetben is, ha a magánszemélynek az adóévben nem volt kedvezménykerete.

(3) Az e § szerinti adóalap-kedvezmény az Alap javára történő befizetés azon része után vehető igénybe, amely után a magánszemély e törvény rendelkezése szerint más kedvezményt nem érvényesít.

2. § Az Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege az adózó társasági adó alapjának megállapítása során elismert költségnek, ráfordításnak minősül.

3. § Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának megállapításakor az összes bevételt csökkenti az adóévben az Alap részére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege.

4. § (1) A közteherviselési kötelezettségét az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint teljesítő magánszemély az Alapba az adóévben befizetett összeg után – a befizetést igazoló bizonylat alapján – az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (a továbbiakban: ekho) alapjából levonva kedvezményt (e § alkalmazásában: adólap-kedvezmény) vehet igénybe. Az adóalap-kedvezmény mértéke – ha az Alap javára az adóévben befizetett összeg nem haladja meg a magánszemélyt terhelő adóévi ekho alapját – a befizetett összeg

a) 63,3 százaléka, azon összeg után, amely nem több, mint amennyi ekhoalap után a magánszemélyt 15 százalékos mértékű ekho terheli,

b) 85,6 százaléka, azon összeg után, amely nem több, mint amennyi ekhoalap után a magánszemélyt 11,1 százalékos mértékű ekho terheli,

c) 100 százaléka, azon összeg után, amely nem több, mint amennyi ekhoalap után a magánszemélyt 9,5 százalékos mértékű ekho terheli.

(2) Amennyiben az Alap javára az adóévben befizetett összeg meghaladja a magánszemélyt terhelő 2011. évi ekho alapját, a le nem vont rész után az adóalap-kedvezmény az (1) bekezdés rendelkezésének értelemszerű alkalmazásával további – legfeljebb négy – adóév ekhoalapja terhére érvényesíthető.

(3) Az e § szerinti adóalap-kedvezmény az Alap javára történő befizetés azon része után vehető igénybe, amely után a magánszemély e törvény rendelkezése szerint más kedvezményt nem érvényesít.

5. § (1) Az 1. § és a 4. § szerinti adóalap-kedvezményt érvényesítő magánszemély munkáltatói adómegállapítást, adóhatóság közreműködésével történő egyszerűsített bevallást vagy adónyilatkozatot nem választhat.

(2) Az Alap javára teljesített befizetések után e törvény szerint érvényesíthető adóalap-kedvezmény tekintetében az adózás rendjéről szóló törvény 46. § (4) bekezdésének rendelkezését nem kell alkalmazni.

6. § (1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. (a továbbiakban: Szf.) alapján, az adózói rendelkezés során az Alap kedvezményezettként jelölhető meg.

(2) Az Alap az Szf. alkalmazása szempontjából az Szf. 4. § (1) bekezdés b)–g) pontjai szerinti kedvezményezetti körbe tartozó intézményekkel esik azonos elbírálás alá.

2. Az Összefogás az Államadósság Ellen Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosítások

7–8. §2

3. Az általános forgalmi adó szabályozásával kapcsolatos törvénymódosítás

9–10. §3

4. Záró rendelkezések

11. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § (1) Az 1–5. §-ban foglalt rendelkezéseket a 2011-ben adott támogatásokra, juttatásokra is lehet alkalmazni.

(2) A 6. §-ban foglalt rendelkezést először a 2011. adóévre vonatkozó adózói rendelkezések során kell alkalmazni.

13–14. §4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. május 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. június 9.

2

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére