• Tartalom

57/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott gördülőállomány-finanszírozás esetében az állam által vállalt kezesség szabályairól

2011.04.27.

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: R.) – a 8/C. §-ában foglaltak kivételével – a jogszabályi állami kezességvállalásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. forrásbevonás: a jogszabályi állami kezességvállalással történő EUROFIMA-finanszírozási ügylet;

2. adósságszolgálati fedezeti ráta: a kötelezett adott évre vonatkozó nettó árbevételének és az adóssága utáni tőkét, kamatot, járulékokat magába foglaló fizetési kötelezettség hányadosa;

3. vasúti személyszállítási működési fedezetráta: az EUROFIMA-finanszírozással érintett személyszállítási tevékenység, üzletág, fogyasztói árkiegészítés nélkül számított, adott évre vonatkozó nettó közlekedési árbevétele és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénynek (a továbbiakban: Vtv.) megfelelő, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatás indokolt, a finanszírozási költségeket és az értékcsökkenési leírást nem tartalmazó költségének hányadosa;

4. közszolgáltatási ellentételezés: a Vtv. 27/A. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi ellentételezés.

3. § (1) A forrásbevonás érdekében a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel együttesen – finanszírozási ügyletenként külön – előterjesztést nyújt be a Kormányhoz.

(2) Az előterjesztés legalább a következőket tartalmazza:

a) a forrásbevonással elérni kívánt cél bemutatását;

b) a forrásbevonás részletes indokolását;

c) a forrásbevonás összegét (forintban és devizanemben is);

d) a forrásbevonás feltételeit;

e) a kezesség beváltásának valószínűségéről szóló tájékoztatást;

f) a kötelezett javára az előző 5 évben történt kezességvállalás tényéről szóló tájékoztatást;

g) a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott kezességvállalási keretnek az előterjesztés benyújtásakor rendelkezésre álló részéről szóló tájékoztatást;

h) a Támogatásokat Vizsgáló Irodának az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti álláspontjának feltüntetését;

i) javaslatot a kezességvállalási díj mértékére és a díj mértékének indokolását;

j) a (3) bekezdés szerinti mutatóknak a finanszírozás futamideje alatt tervezett mértékét, amelyekből megítélhető

ja) a fejlesztés külső forrásból történő megvalósításának indoka,

jb) az EUROFIMA gördülőállomány-finanszírozásból megvalósítandó fejlesztés megtérülése, különös tekintettel az üzemeltetési és fenntartási költségmegtakarításra (kamat, értékcsökkenési leírás és felosztott költségek kivételével) az új és a kiváltott eszközök vonatkozásában,

jc) a közszolgáltatási ellentételezés vonatkozásában a fejlesztés eredményeként elérhető megtakarítás mértéke és

jd) az EUROFIMA gördülőállomány-finanszírozás visszafizetésének forrása;

k) személykocsik esetében azt a tényt, hogy a finanszírozással érintett járművek végső felhasználója rendelkezik hatályos közszolgáltatási szerződéssel, és a járműveket közszolgáltatási tevékenysége körében hasznosítja;

l) a fejlesztéssel elérhető magasabb szolgáltatási színvonal, műszaki korszerűség bemutatását, a környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontoknak való megfelelőséget, az interoperabilitás teljesülését;

m) személykocsik esetében a férőhely-kilométer kihasználtságot elővárosi viszonylatban, ülőhely-kilométer kihasználtságot egyéb viszonylatban;

n) mozdonyok és egyéb járművek esetében üzemképesség, üzemidő-kihasználás javulását, menetidő-csökkenést; valamint

o) motorkocsik esetében az m) és az n) pont szerinti mutatókat.

(3) A kötelezett pénzügyi helyzetével kapcsolatos adatokra vonatkozó mutatók a következők:

a) az EUROFIMA finanszírozás költségeinek bemutatása és összehasonlítása a hasonló futamidejű magyar államkötvény hozamával, amennyiben ilyen nincs, akkor az Államadósság Kezelő Központ Zrt. véleménye alapján, a főbb kondícióiban (futamidő, devizanem, kamatozás módja) egyező finanszírozás költségével,

b) a fejlesztéssel elérhető bevételi és kiadási változások bemutatása és összehasonlítása a fejlesztés elmaradása esetére tervezhető pénzügyi adatokkal,

c) a beruházásnak a vasúti személyszállítási működési fedezetrátára gyakorolt hatása változatlan vasúti személyszállítási menetrend, szolgáltatási teljesítmény és társasági-szervezeti struktúra mellett,

d) a kötelezett adósságszolgálati fedezeti rátája,

e) a kötelezettnél az utolsó lezárt üzleti év végén fennálló, hitelviszonyon alapuló tartozások állománya, külön bemutatva az állami kezesség melletti állományokat.

4. § (1) A Kormány az előterjesztés alapján határozatában – a Vtv. 29/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően – a következőkről dönt:

a) a kötelezett személyéről,

b) a forrásbevonás összegéről,

c) a forrásbevonás céljáról.

(2) A kezességvállalási díj megfizetésének idejéről és módjáról – a Kormány határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal – a kötelezettel kötött szerződésben az államháztartásért felelős miniszter állapodik meg.

5. § A kötelezett

a) a finanszírozási szerződés megkötéséről – az abban általa vállalt visszafizetési és járulékfizetési kötelezettség mértékének, esedékességének megjelölésével –, továbbá

b) a finanszírozási jogviszony megszűnéséről – a megszűnés okának megjelölésével –

a megkötést, valamint a megszűnést követő 15 naptári napon belül tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert.

6. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget a kötelezett teljesíti.

(2) Az állami kezességvállalásból származó beváltás várható időpontjáról és a beváltás mértékéről a kötelezett a közlekedésért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert, a várható beváltást megelőzően legalább 15 naptári nappal, előre nem látható esetben a beváltást indokoló körülmények bekövetkezésével egyidejűleg vagy a beváltásról való tudomásszerzésről haladéktalanul értesíteni köteles.

(3) Ha a kötelezett a finanszírozási szerződés alapján visszafizetési kötelezettségének időben nem tesz eleget, az EUROFIMA az állami kezességvállalásból eredő jogait az államháztartásért felelős miniszternél jogosult írásban érvényesíteni

a) a kötelezett megnevezésének,

b) az igényelt összeg (tőkeösszeg és járulékok szerinti bontásban),

c) a kezességérvényesítés indokának, és

d) az EUROFIMA fizetési számla számának

feltüntetésével.

(4) A jogosult a (3) bekezdés szerinti állami kezességbeváltáshoz mellékletként csatolja:

a) a finanszírozásról szóló szerződést és annak mellékletét képező dokumentumokat,

b) a finanszírozásról szóló szerződés módosításait és azok mellékletét képező dokumentumokat,

c) a finanszírozásról szóló szerződést felmondó iratot vagy a finanszírozásról szóló szerződésben meghatározott törlesztő részlet-, kamatfizetési vagy egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltére vonatkozó iratot, és

d) a folyósítási feltételek teljesítésének dokumentumait.

(5) Az államháztartásért felelős miniszter a (3) és (4) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követő 30 napon belül intézkedik a kifizetésről, amennyiben az állami kezesség alapjául szolgáló ügylet megfelel a hozzá kapcsolódó, a 4. § (1) bekezdés szerinti kormányhatározatban foglaltaknak.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére