• Tartalom

6/2011. (II. 24.) KIM rendelet

6/2011. (II. 24.) KIM rendelet

a közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről1

2014.07.19.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében és 12. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1.2 Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása és felügyelete alá tartozó szervekre, valamint az e szervekkel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyekre, továbbá a miniszter feladat- és hatásköre gyakorlását támogató természetes és jogi személyekre terjed ki.

2. § (1) A miniszter által alapított elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken végzett kiemelkedő, illetve tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység elismeréseként adományozható.

(2) Miniszteri elismerésként díj és miniszteri elismerő oklevél adományozható.

3. § (1) A miniszter által adományozandó díjak a következők:

a) Batthyány Lajos-díj;

b) Deák Ferenc-díj;

c) Magyary Zoltán-díj;

d) Moór Gyula-díj;

e)–g)3

h) Pálfi István-díj;

i) Fényes Elek-díj.

(2)4

(3)5

4. §6

5. § (1)7 Miniszteri elismerés adományozását az adományozási alkalmat legalább 30 nappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolt kezdeményezéssel a minisztérium állami vezetője és az 1. §-ban meghatározott szerv vezetője kezdeményezheti a miniszternél.

(2) A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál lehet figyelembe venni.

(3)8 A természetes személyre vonatkozó előterjesztés tartalmi és formai követelményeit az 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §9 (1) Nem lehet miniszteri elismerésben részesíteni azt a személyt, aki ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

(2) Az elismerésre jelölt az elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően tett, személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat formanyomtatványát a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) A miniszteri elismerésekre vonatkozó kezdeményezéseket a miniszter által felkért személyekből álló bizottság készíti elő döntésre.

(2) A miniszter az elismerés adományozásáról a bizottság javaslata alapján dönt.

8. §10 (1) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter, vagy az általa megbízott személy adja át.

(2) A miniszter döntése esetén a miniszteri elismerések átadására az e rendeletben meghatározott időponttól eltérő időpontban is sor kerülhet, a miniszter kivételes és indokolt esetben az e rendelet szerint évente adományozható elismerések legfeljebb kétszeresének megfelelő számú elismerést adományozhat.

9. § Méltatlanná válik a miniszter által adományozott díjra az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek. A méltatlanná vált személytől a miniszter a díjat visszavonja.

10. §11 A miniszter az elismerések adományozásáról, illetve a díjak visszavonásáról rendelkező miniszteri közleményt a minisztérium honlapján, valamint a Hivatalos Értesítőben közzéteszi.

11. § (1) A miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a minisztérium igazgatási költségvetésében kell előirányozni.

(2) A Fényes Elek-díjra és a Miniszteri Elismerő Oklevélre jelölt személy jutalmazásának fedezetét annak a szervnek a költségvetése biztosítja, amelynek vezetője a jutalmazást kezdeményezi.

2.12 Egyes díjakra vonatkozó rendelkezések

11/A. § (1) Batthyány Lajos-díj a közigazgatási életpálya lezárása alkalmával, kiemelkedő életmű elismeréseként annak a személynek adományozható, aki a minisztérium feladatainak megvalósítását, különösen a Kormány és szervei döntéseinek előkészítését, a kormányprogram célkitűzéseinek megvalósítását, a kormányzati tevékenység összehangolását, a Kormány és más szervek, valamint a társadalom civil szervezetei közötti együttműködés fejlesztését kiemelkedő tevékenységével elősegítette. A díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható a minisztérium tevékenységét segítő személynek is. A díj posztumusz is adományozható.

(2) A díj évente legfeljebb 3 fő részére adományozható.

(3)13 A díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4) A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) A kisplasztika bronzból készült, magassága 30 cm, Batthyány Lajos mellképét ábrázolja, a talapzaton az „Allez Jäger, éljen a haza!” felirat olvasható. A kisplasztika Elek Imre szobrászművész alkotása.

(6) A díjhoz 1 000 000 Ft összegű pénzjutalom jár. Posztumusz adományozás esetén a díj és a díjjal járó pénzjutalom átvételére a díjazott özvegye, leszármazója vagy a miniszter által megjelölt más hozzátartozója jogosult.

11/B. § (1) Deák Ferenc-díj az életpálya lezárása alkalmával, kiemelkedő életmű elismeréseként annak az igazságügyi területen tevékenykedő személynek adományozható, aki szakmai munkáját hosszú ideig kimagasló színvonalon végzi, vagy jelentős érdemeket szerez valamely országos jelentőségű, nagy munkaigényű szakmai feladat végrehajtásában. A díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható a minisztérium tevékenységét segítő személynek is. A díj posztumusz is adományozható.

(2) A díj évente legfeljebb 3 fő részére adományozható.

(3)14 A díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep és az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából kerül sor.

(4) A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) A kisplasztika bronzból készült, magassága 30 cm, Deák Ferenc mellképét ábrázolja. A kisplasztika Rabóczky Judit Rita szobrászművész alkotása.

(6) A díjhoz 1 000 000 Ft összegű pénzjutalom jár. Posztumusz adományozás esetén a díj és a díjjal járó pénzjutalom átvételére a díjazott özvegye, leszármazója vagy a miniszter által megjelölt más hozzátartozója jogosult.

11/C. § (1) A Magyary Zoltán-díj a közigazgatásban végzett magas színvonalú kormánytisztviselői szakmai munka, illetve a közigazgatással összefüggő, annak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként adományozható.

(2) A díj évente legfeljebb 10 fő részére adományozható.

(3)15 A díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep és az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából kerül sor.

(4) A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) A kisplasztika bronzból készült, magassága 30 cm, Magyary Zoltán mellképét ábrázolja, az egyik könyv gerincén Magyary Zoltán saját kezű aláírása olvasható. A kisplasztika Takács Szilvia szobrászművész alkotása.

(6) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

11/D. § (1) Moór Gyula-díj az igazságügy területén hosszú időn át kimagasló színvonalú szakmai munkát végző vagy valamely kiemelt fontosságú szakmai feladat végrehajtásában közreműködő, továbbá az emberi jogok, az alkotmányosság, a jogbiztonság mind teljesebb érvényesülésének elősegítése érdekében kimagasló érdemeket szerzett személynek adományozható.

(2) A díj évente legfeljebb 3 fő részére adományozható.

(3)16 A díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep és az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából kerül sor.

(4) A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) A kisplasztika bronzból készült, magassága 30 cm, Moór Gyula mellképét ábrázolja. A kisplasztika Szanyi Borbála szobrászművész alkotása.

(6) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

11/E. § (1) Pálfi István-díj azoknak a személyeknek adományozható, akik tevékenységükkel kiemelkedő módon hozzájárultak az európai regionális együttműködés fejlődéséhez.

(2) A díj évente 1 magyar és 1 külföldi személy részére adományozható.

(3)17 A díj szeptember 23-án, a Pálfi István Emléknap alkalmából kerül átadásra.

(4) A díjazottak emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kapnak.

(5) Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, átmérője 120 mm, vastagsága 10 mm. Az emlékérem előlapja Pálfi István portréjának dombornyomatát, aláírását, valamint – körben futó felirattal – a „Pálfi István Emlékérem” szöveget tartalmazza. Az emlékérem hátlapján az „Adományozta” kifejezést követően az adományozó miniszter neve és a kinevezésének megfelelő miniszteri megjelölés, továbbá az adományozás éve és az elismerésben részesített neve szerepel. Az emlékérem Zsin Judit szobrászművész alkotása.

(6) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

11/F. § (1) Fényes Elek-díj a statisztika továbbfejlesztésében, a számítástechnika statisztikai alkalmazásában, valamint az e tudományterületek művelése és hatékony gyakorlati alkalmazása terén elért kimagasló eredmények, továbbá a több évtizeden át végzett kimagasló munka, illetőleg a kiemelkedő életmű elismerésére szolgál.

(2) A díj évente legfeljebb 5 fő részére adományozható.

(3)18 A díj átadására július 7-én, Fényes Elek születésének évfordulóján kerül sor.

(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) Az emlékérem bronzszínű, kör alakú, 65 mm átmérőjű, 5 mm vastag érem, amelynek előlapját Fényes Elek – Barabás Miklós által 1846-ban készített – mellképe és a FÉNYES ELEK EMLÉKÉREM dombornyomású felirat díszíti, hátlapján a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL körfelirat, középen az elismerésben részesített nevét és az adományozás évszámát jelző vésett felirat helyezkedik el.

(6) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

(7) A díjat a miniszter megbízásából a KSH elnöke adja át.

11/G. § (1) Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható annak a személynek, aki a szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy az adott szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket.

(2)19 Az oklevél átadására a március 15-i nemzeti ünnep és az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából, illetve kiemelkedő szakmai eseményekhez kötötten kerül sor.

3.20 Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)21

(3) A 2011. évben március 15-e alkalmából adományozható miniszteri elismerésekre – a 6. §-tól eltérően – 2011. február 28. napjáig lehet kezdeményezést tenni.

(4) 2011. március 15-e alkalmából a Batthyány Lajos-díj és a Deák Ferenc-díj kitüntetettjei az adományozást igazoló oklevelet kapnak.

1. számú melléklet a 6/2011. (II. 24.) KIM rendelethez22

2. számú melléklet a 6/2011. (II. 24.) KIM rendelethez23

3. számú melléklet a 6/2011. (II. 24.) KIM rendelethez24

Előterjesztés
A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTERHEZ
díj, oklevél adományozására
Név (születési név):     
Születési hely, év, hó, nap:     
Anyja neve:     
Munkahely:     
Munkakör, beosztás (foglalkozás):     
Tudományos fokozat:     
Lakcíme:     
Telefonszáma:     
E-mail címe:     
Korábbi miniszteri, állami kitüntetései, elismerései:     
Az elismerés átadásának javasolt időpontja:     
Hivatalos indokolás röviden (sajtóban, honlapon megjelentethető módon):     
Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:
Dátum:
P. H.

        ..........................................................................................
        javaslattevő neve/munkaköre/aláírása

4. számú melléklet a 6/2011. (II. 24.) KIM rendelethez

NYILATKOZAT
Alulírott,
1. hozzájárulok ahhoz, hogy a ....................................................... miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcím adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat nyilvántartsa.
2. Kijelentem, hogy velem szemben a közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
3. Elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium honlapján való közzétételéhez.
Dátum
..................................................................
elismerésre jelölt aláírása
1

A rendeletet a 4/2015. (III. 3.) IM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte 2015. március 4. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 14. §-át.

2

Az 1-11. §-t magába fogalalva az 1. alcímet a 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 3. § (1) bekezdés e)–g) pontját a a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 11. § (5) bekezdés h) pont ha) alpontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (2) bekezdését a 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (3) bekezdését a 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. §-t a 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelet 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. § (1) bekezdése az 1/2014. (VII. 18.) IM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (3) bekezdése a 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § a 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 8. § a 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

11

A 10. § a 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

12

A 2. alcímet (11/A–11/G. §) a 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelet 6. §-a iktatta be.

13

A 11/A. § (3) bekezdése az 1/2014. (VII. 18.) IM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 11/B. § (3) bekezdése az 1/2014. (VII. 18.) IM rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 11/C. § (3) bekezdése az 1/2014. (VII. 18.) IM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 11/D. § (3) bekezdése az 1/2014. (VII. 18.) IM rendelet 1. § e) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 11/E. § (3) bekezdése az 1/2014. (VII. 18.) IM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 11/F. § (3) bekezdése az 1/2014. (VII. 18.) IM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 11/G. § (2) bekezdése az 1/2014. (VII. 18.) IM rendelet 1. § f) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 3. alcímet a 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelet 7. §-a iktatta be.

21

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1. számú mellékletet a 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelet 10. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 2. számú mellékletet a 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 3. számú melléklet a 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére