• Tartalom

60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.04.15.

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), c)–d), f)–g) pontjában és (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2/A. § A munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkaköröket a 2. számú melléklet I–II. pontja, valamint IV. pont 1–2. alpontja tartalmazza.”

2. § A Rendelet a következő 2/B. §-sal egészül ki:

2/B. § (1) A 2. számú melléklet IV. pontjában foglalt szociológus és szociálpolitikus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani a szociális munkás végzettséggel, szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel a Törvény szerinti – szakmai gyakorlat megszerzésére jogosító – jogviszonyban eltöltött időt.
(2) Nem kell gyakornoki időt kikötni a 2. számú melléklet IV. pontja szerinti munkakör tekintetében, ha a besorolás alapjául
a) jogi szakvizsga,
b) szociális szakvizsga,
c) mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés,
d) okleveles könyvvizsgálói képesítés,
e) doktori fokozat,
f) a tudomány(ok) kandidátusa cím,
g) a tudomány(ok) doktora cím,
h) külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat
figyelembe vehető, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.”

3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Magasabb vezetőnek minősül
a) a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, valamint az intézményvezető helyettese,
b) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) főigazgatója, igazgatója és
c) az Intézet gazdasági vezetője.
(2) Vezetőnek minősül
a) az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője és helyettese,
b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője,
c) az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény gazdasági vezetője, a vezető gondozó, az intézményvezető ápoló, az osztályvezető ápoló, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a vezető pedagógus, a bölcsődei tagintézmény-vezető,
d) az Intézet igazgatóhelyettese, főosztályvezetője, osztályvezetője és csoportvezetője.
(3) A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele az (1) bekezdés c) pontja szerinti megbízás kivételével legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.”

4. § A Rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3/A. § A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.”

5. § A Rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § (1) Az Intézetnél – az 5. §-ban foglaltaktól eltérően – a szociológus, szociálpolitikus, szakreferens, pszichológus, tudományos tanácsadó munkakört betöltő közalkalmazottnak „vezető szociológus”, „vezető szociálpolitikus”, „vezető szakreferens”, „vezető pszichológus”, „vezető tudományos tanácsadó” cím adományozható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott címek adományozásának feltétele
a) a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben, munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban megszerzett legalább 10 éves szakmai gyakorlat és
b) kiválóan alkalmas minősítés.
(3) A szociális szakvizsga, a doktori fokozat, a tudomány(ok) kandidátusa cím, a tudomány(ok) doktora cím, a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat megszerzése az adományozás során előnyt jelent.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott címekhez címpótlék jár, melynek mértéke a pótlékalap 100%-a.”

6. § (1) A Rendelet 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha a munkakörre jogszabály nem határoz meg képesítési előírást, akkor az betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzetséggel, amelyet a Törvény 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. számú mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.”

(2) A Rendelet 9. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Intézetben a közalkalmazott a 2. számú melléklet IV. pontjában nem szereplő munkakörbe is kinevezhető, ha európai uniós támogatás igénybevételének feltétele olyan munkaköri megnevezés használata, amelyet a 2. számú melléklet IV. pontja nem tartalmaz. Ebben az esetben
a) meg kell jelölni a közalkalmazott kinevezésében azt a 2. melléklet IV. pontja szerinti munkakört, amely a besorolás alapját képezi és
b) az a) pont szerinti munkakörre vonatkozó képesítési előírásokat a közalkalmazottnak teljesítenie kell.
(4) Az Intézetben (fő)könyvelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni:
a) a mérlegképes könyvelői,
b) az adótanácsadói, valamint
c) az okleveles könyvvizsgálói
vizsgát igazoló oklevelet.”

7. § A Rendelet 16. § (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„(2) Ha a magasabb vezetői kinevezés – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény alapján – 2011. január 1-jétől kezdődő magasabb vezetői megbízássá alakult át, a magasabb vezető tekintetében a vezetői pótlékra vonatkozó rendelkezéseket 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.”

8. § (1) A Rendelet 2. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) A Rendelet 3. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

9. § (1) A Rendelet

a) 1/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „szakgondozó” szövegrész helyébe a „szakgondozó, kisgyermeknevelő”,

b) 7. § (1) bekezdésében a „gondozónak és a szakgondozónak” szövegrész helyébe a „kisgyermeknevelőnek”,

c) 7. § (3) bekezdés e) pontjában a „gondozó, szakgondozó” szövegrész helyébe a „kisgyermeknevelő”,

d) 8. § a) pontjában a „gondozói és szakgondozói” szövegrész helyébe a „kisgyermeknevelői”,

e) 15. § (2) bekezdés a) pontjában a „vezető ápoló” szövegrész helyébe az „intézményvezető ápoló”,

f) 15. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában a „pedagógus” szövegrész helyébe a „pedagógus, a fejlesztő pedagógus”,

g) 15. § (6) bekezdésében a „gondozót, szakgondozót” szövegrész helyébe a „kisgyermeknevelőt”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Rendelet

a) 1. § (2) bekezdésének második mondata,

b) 1. § (3) bekezdés a) pontjában az „(a továbbiakban: Szt.)” szövegrész,

c) 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „(a továbbiakban: Gyvt.)” szövegrész,

f) 4. §-a,

g) 15. § (6) bekezdésében a „foglalkoztatott közalkalmazottat” szövegrész,

i) 2. számú mellékletében a „Besorolási előírások a kinevezések elkészítéséhez” elnevezésű alcím 2. pontjában a „– a Nemzeti Alaptanterv szerint alapműveltségi vizsgára épülő szakképesítéshez kötött munkakört pl. szociális gondozó és ápoló;” szövegrész.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelethez

1.    A Rendelet 2. számú melléklete „I. Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen” rész 1. pontjában a „diplomás ápoló” szövegrész helyébe az „ápoló” szöveg lép.
2.    A Rendelet 2. számú melléklete „I. Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen” rész 2. c) pontjában a

 

(Megnevezés

Fizetési osztályok

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szociális gondozó, közösségi gondozó

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

 

(Megnevezés

Fizetési osztályok

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szociális gondozó, közösségi gondozó

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.
3.    A Rendelet 2. számú melléklete „I. Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen” rész 2. d) pontja helyébe a következő pont lép:

 

(Megnevezés

Fizetési osztályok

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

egyéb ágazati munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diétás nővér

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

foglalkoztató, munkavezető, foglalkoztatás-szervező

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    A Rendelet 2. számú melléklete „II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen” rész 1. pontjában a

 

(Megnevezés

Fizetési osztályok

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szakgondozó

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

 

(Megnevezés

Fizetési osztályok

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szakgondozó

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

kisgyermeknevelő

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.
5.    A Rendelet 2. számú melléklete „II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen” rész 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Megnevezés

Fizetési osztályok

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

kisgyermeknevelő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

szakgondozó

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

gondozó

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

segédgondozó

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    A Rendelet 2. számú melléklete a következő IV. résszel egészül ki:
„IV. Munkakörök a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben

 

Megnevezés

Fizetési osztályok

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

1. Szakértői munkaköri csoport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

számítástechnikai szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

szoftverfejlesztő informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

revizor (belső ellenőr)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

közgazdász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

szociológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

szociálpolitikus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

mérnök

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

munkavédelmi szakmérnök

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

manager

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

felelős szerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

kommunikációs vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

programvezető, vezető koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

szakértő, tanácsadó ellenőr

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

szakreferens

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

referens

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

jogász, jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

felnőttképzési ügyintéző, referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

kutatásvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

kutató-elemző

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

tudományos tanácsadó

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

tudományos főmunkatárs

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

tudományos munkatárs

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

tudományos segédmunkatárs

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

egyéb magasan képzett ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

2. Ügyintézői munkaköri csoport

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

jogi előadó

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

oktatástechnikus

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

kommunikációs asszisztens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

programasszisztens, koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

könyvtáros

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

informatikus, programozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

informatikus szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

informatikus, számítógép hálózat üzemeltető

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

humánpolitikai szervező

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

humánerő-gazdálkodási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

bér- és társadalombiztosítási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

társadalombiztosítási ellenőr

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

gazdasági ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

pénzügyi ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

műszaki, igazgatási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

statisztikai ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

(fő)könyvelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

előadó

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

könyvtáros asszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

asszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

képzési szakasszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

munka- és tűzvédelmi előadó

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

általános gazdasági ügyintéző

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

titkársági ügyvivő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

kutatásszervező

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

titkárságvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

3. Irodai és ügyviteli munkaköri csoport

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

anyagnyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

titkár(nő)

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

gyors- és gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

adminisztrátor

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

iratkezelő, iktató

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

pénztáros

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

adatrögzítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

kiadványszerkesztő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

4. Szolgáltató jellegű munkaköri csoport

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

rendezvényszervező szakasszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

személygépkocsi-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

tehergépkocsi-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

autóbusz-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

gondnok

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

raktáros

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

vagyonőr

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

karbantartó

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

anyaggazdálkodó, anyagbeszerző

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

5. Kisegítő munkaköri csoport

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

portás, recepciós

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

hivatalsegéd, kézbesítő

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

éjjeliőr

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intézménytakarító

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

segédmunkás

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

betanított munkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelethez

(Munkakör

Többletképesítés)

 

szakgondozó

egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett
végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint
a gyógypedagógiai asszisztens

 

szövegrész helyébe a

(Munkakör

Többletképesítés)

 

szakgondozó

egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett
végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint
a gyógypedagógiai asszisztens

kisgyermeknevelő

egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett
végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint
a gyógypedagógiai asszisztens

 

szöveg lép.

3. melléklet a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelethez

A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka
I.    Magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

 

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
(a pótlékalap
%-ában)

 

1.

A helyi önkormányzatok által fenntartott intézmény intézményvezetője

 

 

 

a)

bentlakásos szociális intézmény intézményvezetője (ide nem értve a lakóotthon intézményvezetőjét)

250%

 

 

b)

szakellátást nyújtó gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője

250%

 

 

c)

szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény vezetője

250%

 

 

d)

szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény intézményvezetője

200%

 

 

e)

lakóotthon intézményvezetője

200%

 

2.

A helyi önkormányzatok által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjének helyettese

100%

 

3.

Az országos feladatot ellátó, minisztériumi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője

250%

 

4.

Az országos feladatot ellátó, minisztériumi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjének helyettese

150%

II.    Vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

 

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
(a pótlékalap %-ában)

 

1.

Az országos feladatot ellátó, minisztériumi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott

150%

 

2.

A helyi önkormányzatok által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott

100%

III.    A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél magasabb vezető, vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

 

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
(a pótlékalap %-ában)

 

1.

főigazgató

350%

 

2.

főigazgató-helyettes

300%

 

2.

igazgató

250%

 

3.

igazgatóhelyettes

200%

 

4.

főosztályvezető

200%

 

5.

főosztályvezető-helyettes

150%

 

6.

osztályvezető

150%

 

7.

osztályvezető-helyettes

100%

 

8.

csoportvezető

100%

1

A rendelet a 10. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. április 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére