• Tartalom

62/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet

62/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti Együttműködési Keretegyezmény kihirdetéséről

2015.01.01.

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti Együttműködési Keretegyezmény (a továbbiakban: Keretegyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §1 A Kormány a Keretegyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §2 A Keretegyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Együttműködési Keretegyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) az államaik közt fennálló baráti viszony fejlesztését óhajtva, az állampolgáraik közti történeti kötelékeket erősítendő, valamint a két ország közötti gazdasági, kereskedelmi, beruházási, oktatási, tudományos, technológiai, kulturális, informatikai és turisztikai együttműködés elősegítése és támogatása érdekében, felismerve ezen együttműködés erősítéséből nyerhető előnyöket, a két országban hatályos törvényekkel, jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban az alábbiakban állapodtak meg:
1. cikk
A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a kölcsönös megértés és bizalom szellemében erősítsék az országaik közti kapcsolatokat.
2. cikk
A Szerződő Felek bátorítják az országaik közti gazdasági, kereskedelmi, beruházási, tudományos és technikai együttműködést. A fent említett együttműködés területei többek között magukban foglalják az alábbiakat:
1. Együttműködés a gazdasági szektorban, különösen az ipari, olaj-, bányászati, petrolkémiai, agrár, állattenyésztési és egészségügyi projektekben.
2. Egyedi együttműködési programokhoz szükséges technikai szakértelem cseréjének bátorítása.
3. cikk
A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a nemzetközi kereskedelmi rendszer keretei között bátorítsák az országaik közti kereskedelem növelését és diverzifikálását.
4. cikk
1. A Szerződő Felek bátorítják és megkönnyítik állampolgáraik beruházásait minden területen, kivéve, ahol a nemzeti jogszabályaik vagy többoldalú kötelezettségeik ezt kizárják vagy korlátozzák.
2. A Szerződő Felek bátorítják közös vállalkozások létrehozását az egyes országokban érvényes beruházási törvényekkel és jogszabályokkal összhangban.
3. Ezen cikk rendelkezései csak a Magyar Köztársaság és a Szaúd-Arábiai Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás hatályba lépéséig alkalmazandóak.
5. cikk
A Szerződő Felek ösztönzik az alábbiakat:
1. Oktatási, kulturális, tudományos és tudományos kutatási együttműködés, különösen a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken végzett információcsere, kompetens tisztviselők, tanulók, szakértők és kutatók látogatása, képzés és kölcsönös érdeklődésre számot tartó konferenciákon való részvétel által.
2. A média és a kiadók területén végzett együttműködés, kölcsönös látogatások, szakértelem, anyagok és dokumentumok kicserélése és konferenciákon vagy más eseményeken való részvétel által.
3. A két ország közötti turizmus fejlesztése, a turizmusra vonatkozó információ kicserélése, valamint az egyéni és csoportos turizmus bátorítása által.
6. cikk
A Szerződő Felek bátorítják a környezetvédelmi és gazdasági szempontból helytálló és fenntartható infrastruktúrák fejlesztésében való együttműködést, többek között az alábbi területeken:
– Vasút;
– Légi közlekedés;
– Útépítés;
– Telekommunikáció;
– Energiaipar;
– Környezeti infrastruktúra (ivóvíz, szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás és újrahasznosítás).
7. cikk
A gazdasági, ipari, technikai és technológiai együttműködés többek között az alábbi módokon valósítható meg:
1. Közös vállalkozások létrehozása, kereskedelmi képviseletek és irodák létesítése;
2. Know-how és technológia átadása;
3. A Legjobb Elérhető Technológiára és a Legjobb Környezetvédelmi Gyakorlatra vonatkozó szakértelem kicserélése;
4. Termelésmegosztási megállapodások, amelyek célja az üzemi kapacitás kihasználásának maximalizálása, az előállítási költségek minimalizálása és a versenyképesség növelése;
5. Gyárak építése, rehabilitálása, modernizálása és meglévő üzemek bővítése;
6. Marketing, consulting és más szolgáltatások;
7. Megvalósíthatósági és környezeti hatásvizsgálati tanulmányok készítése;
8. Közös kutatási programok támogatása.
8. cikk
A Szerződő Felek különösen bátorítják a technikai együttműködést a vízhez, szennyvízhez és tudományos kutatáshoz kapcsolódó területeken. Ez az együttműködés többek között az alábbiakat foglalja magában:
1. Víztartalékok kutatása és felmérése;
2. Földalatti vízkészletekkel való gazdálkodás;
3. Vízminőség-menedzsment;
4. Szennyvíz kezelése és újrahasznosítása, valamint a környezetre gyakorolt hatásának felmérése;
5. A vízfelhasználás racionalizálása modern víztakarékos eszközök és rendszerek által;
6. Vízügyi képzés és képességfejlesztés.
9. cikk
A Szerződő Felek elismerik a kis- és középvállalkozásoknak a kétoldalú gazdasági kapcsolatokba való bevonásának hasznosságát és szükségességét, és e célból a két ország jogi keretei között ösztönzik megfelelő üzleti környezet kialakítását.
10. cikk
A Szerződő Felek bátorítják a következőket:
1. Látogatások képviselőik és gazdasági, kereskedelmi és technikai delegációik között;
2. A két országban megtartott kereskedelmi kiállításokon való részvétel, amihez a szükséges könnyítéseket megadják.
11. cikk
A Szerződő Felek szükség szerint bátorítják az e Keretegyezmény által szabályozott bármely területen Közös Végrehajtási Együttműködési Programok, valamint a közös érdeklődésre számot tartó különös területeken különálló Megállapodások megkötését.
12. cikk
A Szerződő Felek szükség szerint közös bizottságot alakíthatnak e Keretegyezmény végrehajtásának nyomon követése céljából.
13. cikk
1. E Keretegyezmény azon későbbi értesítés kézhezvételének napján lép hatályba, amellyel a Szerződő Felek értesítették egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges eljárásaikat befejezték.
2. E Keretegyezményt a Szerződő Felek ötéves bevezető időszakra kötik, és hatálya újabb egyéves időszakokra automatikusan meghosszabbodik, hacsak valamelyik Szerződő Fél a Keretegyezmény lejárata előtt hat hónappal írásban értesítést nem küld felmondási szándékáról.
3. E Keretegyezményt nem lehet úgy értelmezni, hogy ellentmondásba kerüljön bármely Szerződő Fél bármely regionális vagy nemzetközi elkötelezettségével vagy kötelezettségével, úgyszintén azokkal, amelyek bármely regionális vagy nemzetközi gazdasági szervezetben való fennálló vagy jövőbeni tagságaikból erednek.
4. E Keretegyezmény megszűnése esetén a rendelkezései a szerzett jogok és a felelősség tekintetében a Szerződő Felek által megállapítandó ideig hatályban maradnak.
Készült Budapesten, 05/10/2010 AS, ami megfelel 26/10/1431 AH, két eredeti példányban, mindegyik magyar, arab és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Értelmezési eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.
a Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
Martonyi János
külügyminiszter
a Szaúd-Arábiai Királyság
Kormánya nevében
Nizar O. Madani
külügyi államminiszter

4. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. és 3. §-a a Keretegyezmény 13. cikkének 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.3

(3) A Keretegyezmény, illetve e rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.4

(4)5 E rendelet végrehajtásáról – a kultúráért felelős miniszterrel, a gazdaságpolitikáért felelős miniszterrel, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével, az iparügyekért felelős miniszterrel és a külgazdasági ügyekért felelős miniszterrel egyetértésben – a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

A 2. § a 4. § (2) bekezdése alapján a Keretegyezmény 13. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. A 20/2011. (VIII. 31.) KüM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2011. július 20.

2

A 3. § a 4. § (2) bekezdése alapján a Keretegyezmény 13. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. A 20/2011. (VIII. 31.) KüM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2011. július 20.

3

A 20/2011. (VIII. 31.) KüM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2011. július 20.

5

A 4. § (4) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 563. §-ával megállapított, a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére