• Tartalom

62/2011. (XI. 29.) NFM rendelet

62/2011. (XI. 29.) NFM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosításáról1

2012.01.02.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva,

a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1–14. §2

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 16. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

16. §3

17. §4

18. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2010/22/EU irányelve (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó 80/720/EGK, 86/298/EGK, 86/415/EGK és 87/402/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2000/25/EK és a 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról;

b) a Bizottság 2010/62/EU irányelve (2010. szeptember 8.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó 80/720/EGK és 86/297/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2003/37/EK, 2009/60/EK és 2009/144/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv műszaki rendelkezéseinek kiigazítása céljából történő módosításáról.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Bizottság 1003/2010/EU rendelete (2010. november 8.) a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;

b) a Bizottság 1005/2010/EU rendelete (2010. november 8.) a gépjárművek elvontató berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;

c) a Bizottság 1008/2010/EU rendelete (2010. november 9.) egyes gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;

d) a Bizottság 1009/2010/EU rendelete (2010. november 9.) egyes gépjárművek kerékdobjaira vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;

e) a Bizottság 1014/2010/EU rendelete (2010. november 10.) az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről;

f) a Bizottság 19/2011/EU rendelete (2011. január 11.) gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és járműazonosító számára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;

g) a Bizottság 109/2011/EU rendelete (2011. január 27.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáira a felcsapódó víz elleni védőrendszerekkel összefüggésben vonatkozó típus- jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról;

h) az Európai Parlament és a Tanács 510/2011/EU rendelete ( 2011. május 11. ) az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról.

1. melléklet a 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelethez

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
Az ER. 1. számú melléklet II. része helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. Műszaki adatlap
1. A környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett járművek „Műszaki adatlap”-jának tartalma:
Kiállító hatóság
Telephely
Adatlap száma
Eljáró ügyintéző azonosítója
(A) Rendszám:
(B) Első forgalomba helyezés időpontja:
Vizsgálat tárgya:
Alkalmazható rendszám típusa elöl:
Alkalmazható rendszám típusa hátul:
(D.1) Gyártmány:
(D.2) Jármű típusa:
Járműtípus - variáns:
Járműtípus - verzió:
(D.3) Kereskedelmi leírása:
(E) Alvázszám:
Eredeti alvázszám:
(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):
(G) Saját tömeg (kg):
Műszakilag megengedett össztömeg (kg):
(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:
Gyártási év:
Modell év:
(J) Jármű kategória:
Járműfajta:
Jármű jellege:
(K)Típus-jóváhagyási szám:
EK típus-jóváhagyási szám:
Összeépítési/átalakítási engedélyszám:
(O) Vontatási adatok
(0) Fék nélkül:
(1) Ráfutófékkel:
(2) Átmenőfékkel:
(O.1) fékezett:
(O.2) fékezetlen:
Kapcsolási magasság (mm):
(R) A Jármű színe:
Járműszín 1:
Elhelyezkedés:
Járműszín 2:
Elhelyezkedés:
(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):
(S.2) Állóhelyek száma:
Szállítható személyek (fő):
Sebességváltó fajtája:
Eurotax kód:
A forgalmi engedély időbeni hatályának (Műszaki érvényesség) vége:
Érvényesítő címke sorszáma:
Km számláló állása:
Záradékok:
Hivatalos feljegyzések:
Környezetvédelmi jellemzők:
(P) Motor jellemzők
(P.1) Hengerűrtartalma (cm3):
(P.2) Legnagyobb leadott teljesítménye (kW):
(P.3) Hajtóanyaga:
(P4) Névleges fordulatszám (ford/min):
(P.5) Motorszám:
Motorkód:
Jármű minősítése.
Dátum.
Aláírás
2. A környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezett járművek „Műszaki adatlap”-jának tartalma:
Kiállító hatóság
Telephely
Adatlap száma
Eljáró ügyintéző azonosítója
(A) Rendszám:
(B) Első forgalomba helyezés időpontja:
Vizsgálat tárgya:
Alkalmazható rendszám típusa elöl:
Alkalmazható rendszám típusa hátul:
(D.1) Gyártmány:
(D.2) Jármű típusa:
Járműtípus - variáns:
Járműtípus - verzió:
(D.3) Kereskedelmi leírása:
(E) Alvázszám:
Eredeti alvázszám:
(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):
(G) Saját tömeg (kg):
Műszakilag megengedett össztömeg (kg):
(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:
Gyártási év:
Modell év:
(J) Jármű kategória:
Járműfajta:
Jármű jellege:
(K)Típus-jóváhagyási szám:
EK típus-jóváhagyási szám:
Összeépítési/átalakítási engedélyszám:
(O) Vontatási adatok
(0) Fék nélkül:
(1) Ráfutófékkel:
(2) Átmenőfékkel:
(3) Nyeregterhelés:
(O.1) fékezett:
(O.2) fékezetlen:
Kapcsolási magasság (mm):
(R) A Jármű színe:
Járműszín 1:
Elhelyezkedése:
Járműszín 2:
Elhelyezkedése:
(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):
(S.2) Állóhelyek száma:
Szállítható személyek (fő):
Sebességváltó fajtája:
Eurotax kód:
A forgalmi engedély időbeni hatályának (Műszaki érvényesség) vége:
Érvényesítő címke sorszáma:
Km számláló állása:
Záradékok:
Hivatalos feljegyzések:
Környezetvédelmi jellemzők:
Környezetvédelmi osztály (KVO):
A regisztrációs adóról szóló törvény szerinti környezetvédelmi osztály (RKVO):
(P) Motor jellemzők
(P.1) Hengerűrtartalma (cm3):
Legnagyobb leadott teljesítménye (kW)(P.2):
Hajtóanyaga (P.3):
Névleges fordulatszám (ford/min)(P4):
Motorszám (P.5):
Motorkód:
Feltöltött, füstkorlátozó nélküli: (igen/nem)
(U) zajszint:
(U.1.) álló helyzeti (dB(A))
(U.2.) motor méréskori fordulatszáma (ford/min)
(U.3.) elhaladási (dB(A)-ban)
(V) a szennyezőanyag kibocsátás:
(V.1.) CO (g/km-ben vagy g/kWó-ban)
(V.2.) HC (g/km-ben vagy g/kWó-ban)
(V.3.) NOx (g/km-ben vagy g/kWó-ban)
(V.4.) HC + NOx (g/km-ben)
(V.5.) PM (dízelmotornál) a részecskék (g/km-ben vagy g/kWó-ban)
(V.6.) dízelmotornál a korrigált abszorpciós együttható (min-1-ben)
(V.7.) CO2 (g/km-ben)
(V.8.) összevont átlagfogyasztás (l/100 km-ben)
(V.9.) környezetvédelmi osztályba sorolás
Mért jellemzők:
Szikragyújtású motor esetén:
Alapjáraton:

Fordulatszám (1/min)

CO (%)

CH (ppm)

λ (legfelesleg)

Benzinüzem

Gázüzem

Rendeleti határérték:

Emelt üresjáraton:

 

Fordulatszám (1/min)

CO (%)

CH (ppm)

λ (legfelesleg)

Benzinüzem

Gázüzem

Rendeleti határérték:

Kompresszió gyújtású motorok esetén:

Alapjárati fordulatszám
(1/min)

Leszabályozási fordulatszám (1/min)

Mért „K”
érték*

Rendeleti „K”
határérték

*A szabadgyorsításos füstkibocsátás [K (m-1)] értéke 0,9 s<t90<1,1 s elektromos időállandójú műszerrel (B-módus) mérve.
Jármű minősítése.
Kiadandó plakett színe.
Dátum.
Aláírás
3. A trolibusz „Műszaki adatlap”-jának tartalma:
Kiállító hatóság
Telephely
Adatlap száma
Eljáró ügyintéző azonosítója
(A) Hatósági jelzés (pályaszám):
(B) Első forgalomba helyezés időpontja:
Vizsgálat tárgya:
(D.1) Gyártmány:
(D.2) Jármű típusa:
Járműtípus - variáns:
Járműtípus - verzió:
(D.3) Kereskedelmi leírása:
(E) Alvázszám:
Eredeti alvázszám:
(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):
(G) Saját tömeg (kg):
Műszakilag megengedett össztömeg (kg):
(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:
Gyártási év:
Modell év:
(J) Jármű kategória:
Járműfajta:
Jármű jellege:
(K)Típus-jóváhagyási szám:
EK típus-jóváhagyási szám:
Összeépítési/átalakítási engedélyszám:
(R) A Jármű színe:
Járműszín 1:
Elhelyezkedés:
Járműszín 2:
Elhelyezkedés:
(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):
(S.2) Állóhelyek száma:
Szállítható személyek (fő):
Km számláló állása:
A villamos berendezésre vonatkozó adatok:
Az önjárást biztosító berendezésre vonatkozó adatok:
Hivatalos feljegyzések, záradékok (kitöltés nem kötelező):
Műszaki érvényesség időbeni hatályának vége:
Jármű minősítése:
Dátum:
Aláírás:”

2. melléklet a 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelethez

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének módosítása
Az ER. 5. számú melléklet 1.3. pontja a következő 1.3.18. és 1.3.19. pontokkal egészül ki:
(A meghatározott járműkategóriák vagy járműkivitelek vizsgálatát, illetve csak meghatározott vizsgálato(ka)t végző vizsgáló állomásokra vonatkozó eltérések, valamint helyettesítő vizsgáló eszközök)
„1.3.18. Kizárólag trolibuszok tanúsítását végző vizsgálóállomások esetén nem szükséges az 1.2.1. b), c), az 1.2.3., az 1.2.5.-1.2.13., az 1.2.16. d), e), valamint az 1.2.18. pontokban meghatározottak teljesítése.
1.3.19. A trolibuszok vizsgálata esetén a vizsgáló állomásnak rendelkeznie kell kiíró szerkezetes vagy adattároló egységgel rendelkező lassulásmérő berendezéssel.”

3. melléklet a 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelethez

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 12. mellékletének módosítása
1. Az ER. 12. melléklet bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vizsgabiztosok szakmai képzése)
„A vizsgabiztosok képzése alap-, kiegészítő, illetve továbbképző tanfolyam keretében történik. A tanfolyamok témakörét és vizsgakövetelményeit a közlekedési hatóság elnöke állapítja meg. A képzés témakörét és a vizsgakövetelményeket a közlekedési hatóság honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben - tájékoztató formájában - közzéteszi.”
2. Az ER. 12. melléklet 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Vizsgabiztosok továbbképzése
2.2. A továbbképző tanfolyamra és az azt követő vizsgára az 1.2.-1.4. pontjainak rendelkezését kell megfelelően alkalmazni.”
3. Az ER. 12. melléklet 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A vizsgabiztosok képzésére vonatkozó átmeneti rendelkezések
3.1. Felsőfokú szakirányú végzettség esetén e rendelet 12/A. §-ának (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szakirányú szakmai gyakorlati idő teljesítése alól a közlekedési hatóság - indokolt esetben - felmentést adhat.
3.2 Középfokú szakirányú végzettségként elfogadható az autószerelő szakirányú végzettség, vagy a gépjárműfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben e végzettséggel egyenértékűnek minősített végzettség és az általános középiskolai érettségi egyidejű megléte.
3.3. A 2010. január 1-jét megelőzően a vizsgabiztosi névjegyzékbe felvett személynek a rendelet 12/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott követelményt 2015. január 1. napjáig kell teljesítenie, amennyiben az általa vizsgált jármű vizsgáló állomáson történő mozgatása biztosított a vizsgált jármű vezetésére jogosító vezetői engedéllyel rendelkező segítő személyzet útján.
Vizsgabiztosok speciális, kiegészítő képzésére vonatkozó szabályok
4.1. A 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek forgalomba helyezés előtti, illetőleg időszakos vizsgálata, valamint a külön jogszabályok által előírt minősítő vizsgálata során a jármű vizsgálatát csak olyan vizsgabiztos végezheti, aki kiegészítő tanfolyami képzésen részt vett, valamint a tanfolyam anyagából sikeres vizsgát tett.
4.2. Kiegészítő képzésre az jelentkezhet, aki a vizsgabiztosi alaptanfolyamot elvégezte, és legalább „C” járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.
4.3. A 4.2. pontban meghatározott feltétel teljesítése alól 2014. január 1-jéig a közlekedési hatóság - a vizsgabiztos szakmai tevékenységének értékelése alapján - felmentést adhat.
4.4. A speciális, kiegészítő képzésre és az azt követő vizsgára az 1.2. – 1.4. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

4. melléklet a 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelethez

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
A. Függelékének módosítása
1. Az ER. A. Függelék címéhez tartozó 1 jelű lábjegyzet helyébe a következő rendelkezés lép:
1 Ez a Függelék az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK és 595/2009/EK rendeletével, továbbá a Bizottság 1060/2008/EK, 385/2009/EK és 371/2010/EU rendeletével, valamint a Bizottság 2010/19/EU irányelvével módosított, az európai parlament és a tanács 2007/46/EK irányelvének megfelelő szabályozást tartalmaz.”
2. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2.11.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.11.5. A jármű teher vontatására alkalmas/nem alkalmas (1) (az MR. A. Függelékének A/27. számú melléklete – 1005/2010/EU rendelet II. mellékletének 1.1.2. pontja).”
3. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 9.16.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.16.2. A kerékdobok részletes rajza és járművön való elhelyezésük, mutatva az MR. A. Függelék A/37. számú mellékletének 1. ábrája – 1009/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. ábrája - által meghatározott méreteket, és figyelembe véve a kerékabroncs/kerék szélsőséges kombinációit: ... ”
4. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 9.17.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.17.4. A gyártó nyilatkozata az MR. A. Függelék A/18. számú mellékletében – 19/2011/EU rendelet mellékleteiben - előírt követelményeknek való megfelelőségről”
5. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 9.20.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.20.2. A felcsapódó víz elleni védelem részletes rajza és járművön való elhelyezése, mutatva az MR. A. Függelék A/43. számú – 109/2011/EU rendelet VI. mellékletében szereplő ábrák - által meghatározott méreteket, és figyelembe véve a kerékabroncs/kerék szélsőséges kombinációit: ... ”
6. Az ER. A. Függelék A/2. melléklet B. 4. pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„ „Kivitel”: olyan járművek egy típusváltozaton belül, amelyek az információs csomagban szereplő jellemzők egy kombinációját tartalmazzák.”
7. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Részében foglalt táblázat (A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

Alkalmazhatóság

 

 

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„ 4. Hátsó rendszámtábla helye

70/222/EGK
1003/2010/EU
A/4

L 76., 1970.4.6., 25. o.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

8. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Részében foglalt táblázat (A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

Alkalmazhatóság

 

 

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„18. Előírt táblák

76/114/EGK
19/2011/EU
A/18

L 24., 1976.1.30., 1. o.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

9. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Részében foglalt táblázat (A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

Alkalmazhatóság

 

 

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„27. Elvontató berendezés

77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27

L 145.,
1977.6.13.,
41. o.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

10. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Részében foglalt táblázat (A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

Alkalmazhatóság

 

 

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„35.
Szélvédőmosó/
- törlő
berendezés

78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35

L 81.,
1978.3.28.,
49. o.

X

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

 

 

 

11. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Részében foglalt táblázat (A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása) 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

Alkalmazhatóság

 

 

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„37.
Kerékburkolat

78/549/EGK
1009/2010/EU
A/37

L 168., 1978.6.26., 45. o.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Részében foglalt táblázat (A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása) 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

Alkalmazhatóság

 

 

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„43. A
felcsapódó víz elleni védelem

91/226/EGK
109/2011/EU
A/43

L 103.,
1991.4.23., 5.
o.

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X”

13. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Rész Kiegészítésében foglalt táblázat (M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények felsorolása) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tárgy

Hivatkozás a jogszabályra /MR. A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

M1)

„ 4

Hátsó rendszámtábla helye

70/222/EGK
1003/2010/EU
A/4

L 76., 1970.4.6., 25. o.

B”

14. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Rész Kiegészítésében foglalt táblázat (M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények felsorolása) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tárgy

Hivatkozás a jogszabályra /MR. A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

M1)

„18

Előírt táblák

76/114/EGK
19/2011/EU
A/18

L 24., 1976.1.30., 1. o.

B”

15. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Rész Kiegészítésében foglalt táblázat (M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények felsorolása) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tárgy

Hivatkozás a jogszabályra /MR. A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

M1)

„27

Elvontató berendezés

77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27

L 145., 1977.6.13., 41. o.

B”

16. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Rész Kiegészítésében foglalt táblázat (M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények felsorolása) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tárgy

Hivatkozás a jogszabályra /MR. A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

M1)

„35

Ablaktörlő és ablakmosó berendezés

78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35

L 81., 1978.3.28., 49. o.

C”

17. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Rész Kiegészítésében foglalt táblázat (M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények felsorolása) 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tárgy

Hivatkozás a jogszabályra /MR. A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

M1)

„37

Kerékburkolat

78/549/EGK
1009/2010/EU
A/37

L 168., 1978.6.26., 45. o.

B”

18. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. MINTA Kiegészítésében foglalt táblázat (Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel (Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Tárgy

Hivatkozás a
jogszabályra (1)

Az alábbival módosított

A következő változatokra vonatkozik)

„4.

Hátsó rendszámtábla helye

70/222/EGK
1003/2010/EU
A/4

 

19. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. MINTA Kiegészítésében foglalt táblázat (Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel (Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Tárgy

Hivatkozás a
jogszabályra (1)

Az alábbival módosított

A következő változatokra vonatkozik)

„18.

Előírt táblák

76/114/EGK
19/2011/EU
A/18

 

20. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. MINTA Kiegészítésében foglalt táblázat (Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel (Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Tárgy

Hivatkozás a
jogszabályra (1)

Az alábbival módosított

A következő változatokra vonatkozik)

„27.

Elvontató berendezés

77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27

21. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. MINTA Kiegészítésében foglalt táblázat (Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel (Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Tárgy

Hivatkozás a
jogszabályra (1)

Az alábbival módosított

A következő változatokra vonatkozik)

„35.

Ablaktörlő és ablakmosó

78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35

22. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. MINTA Kiegészítésében foglalt táblázat (Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel (Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.) 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Tárgy

Hivatkozás a
jogszabályra (1)

Az alábbival módosított

A következő változatokra vonatkozik)

„37.

Kerékburkolat

78/549/EGK
1009/2010/EU
A/37

23. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. MINTA Kiegészítésében foglalt táblázat (Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel (Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.) 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Tárgy

Hivatkozás a
jogszabályra (1)

Az alábbival módosított

A következő változatokra vonatkozik)

„43.

A felcsapódó víz elleni védelem

91/226/EGK
109/2011/EU
A/43

2010/19

24. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat (Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály
száma / MR. A.
függelék melléklete

M1 < 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg

M2

M3)

„4

Hátsó rendszámtábla helye

70/222/EGK
1003/2010/EU
A/4

X

X

X

X”

25. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat (Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

M1 < 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg

M2

M3)

„18

Előírt táblák

76/114/EGK
19/2011/EU
A/18

X

X

X

X”

26. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat (Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

M1 < 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg

M2

M3)

„27

Elvontató berendezés

77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27

E

E

E

E”

27. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat (Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

M1 < 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg

M2

M3)

„35

Szélvédőmosó/-törlő berendezés

78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35

X

G + O

O

O”

28. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat (Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik) 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

M1 < 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg

M2

M3)

„37

Kerékburkolat

78/549/EGK
1009/2010/EU
A/37

X

G

 

29. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„ 4

Hátsó rendszámtábla helye

70/222/EGK
1003/2010/EU
A/4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

30. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„18

Előírt táblák

76/114/EGK
19/2011/EU
A/18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

31. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„27

Elvontató berendezés

77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27

A

A

A

A

A

A

 

 

 

32. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„35

Szélvédőmosó/-törlő berendezés

78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35

A

O

O

O

O

O

 

 

 

33. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„37

Kerékburkolat

78/549/EGK
1009/2010/EU
A/37

X

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„40.

A motor teljesítménye

80/1269/EGK
A/40

A

X

X

X

X

X

 

 

 

35. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„43.

A felcsapódó víz elleni védelem

91/226/EGK
109/2011/EU
A/43

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X”

36. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 62. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR. A. függelék melléklete

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„62.

Hidrogénrendszer

79/2009/EK 406/2010/EU
A/62

A

A

A

A

A

A

 

 

 

37. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat (Kerekes székkel használható járművek) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály
hivatkozása /
MR. A. függelék melléklete

M1)

„4

Hátsó rendszámtábla helye

70/222/EGK
1003/2010/EU
A/4

X”

38. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat (Kerekes székkel használható járművek) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály
hivatkozása /
MR. A. függelék melléklete

M1)

„18

Előírt táblák

76/114/EGK
19/2011/EU
A/18

X”

39. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat (Kerekes székkel használható járművek) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály
hivatkozása /
MR. A. függelék melléklete

M1)

„27

Elvontató berendezés

77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27

X”

40. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat (Kerekes székkel használható járművek) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály
hivatkozása /
MR. A. függelék melléklete

M1)

„35

Szélvédőmosó/törlő berendezés

78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35

X”

41. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat (Kerekes székkel használható járművek) 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály
hivatkozása /
MR. A. függelék melléklete

M1)

„37

Kerékburkolat

78/549/EGK
1009/2010/EU
A/37

X”

42. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat (Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR.
A. függelék melléklete

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„ 4

Hátsó rendszámtábla helye

70/222/EGK
1003/2010/EU
A/4

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R”

43. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat (Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR.
A. függelék melléklete

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„18

Előírt táblák

76/114/EGK
19/2011/EU
A/18

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

44. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat (Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR.
A. függelék melléklete

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„27

Elvontató berendezés

77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27

A

A

A

A

A

 

 

 

45. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat (Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály
száma / MR.
A. függelék melléklete

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„35

Szélvédőmosó/törlő berendezés

78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35

O

O

O

O

O

 

 

 

46. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat (Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat) 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR.
A. függelék melléklete

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„41

Kibocsátások
(Euro 4 és 5) nehéz
haszongépjárművek

2005/55 EK
A/41

H

H

H

H

H

 

 

 

47. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat (Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat) 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR.
A. függelék melléklete

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„43

Felcsapódó víz elleni védelem

91/226/EGK
109/2011/EU
A/43

 

 

 

X

X

X

X

X

X”

48. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat (Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat) 62. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jog-
szabály száma / MR.
A. füg-
gelék mellék-
lete

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„62

Hidro-
gén-
rendszer

79/2009/EK 406/2010/EU
A/62

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

 

49. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat (Önjáró daruk) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR.
A. függelék melléklete

N3 kategóriájú önjáró daru)

„4

Hátsó rendszámtábla helye

70/222/EGK
1003/2010/EU
A/4

X”

50. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat (Önjáró daruk) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR.
A. függelék melléklete

N3 kategóriájú önjáró daru)

„18

Előírt táblák

76/114/EGK
19/2011/EU
A/18

X”

51. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat (Önjáró daruk) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR.
A. függelék melléklete

N3 kategóriájú önjáró daru)

„27

Elvontató berendezés

77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27

A”

52. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat (Önjáró daruk) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR.
A. függelék melléklete

N3 kategóriájú önjáró daru)

„35

Szélvédőmosó/törlő berendezés

78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35

O”

53. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat (Önjáró daruk) 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR.
A. függelék melléklete

N3 kategóriájú önjáró daru)

„41

Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszongépjárművek

2005/55/ EK
A/41

V”

54. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat (Önjáró daruk) 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma / MR.
A. függelék melléklete

N3 kategóriájú önjáró daru)

„43

Felcsapódó víz elleni védelem

91/226/EGK
109/2011/EU
A/43

X”

55. Az ER. A. Függelék A/15. melléklet 2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 2. Szabályozási aktusok és korlátozások listája

 

Szabályozási aktus száma

Tárgy

4.

70/222/EGK irányelv, 1003/2010/EU rendelet

Hátsó rendszámtábla helye

7.

70/388/EGK irányelv

Hangjelző készülék

18.

76/114/EGK irányelv,
19/2011/EU rendelet

(Hatóságilag előírt) táblák

20.

76/756/EGK irányelv

Világító- és fényjelző berendezések beszerelése

27.

77/389/EGK irányelv,
1005/2010/EU rendelet

Vonóhorgok

33.

78/316/EGK irányelv

Kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölése

34.

78/317/EGK irányelv

Jég-/páramentesítő

35.

78/318/EGK irányelv,
1008/2010/EU rendelet

Szélvédőmosó/-törlő berendezés

36.

2001/56/EK irányelv

Fűtés

 

 

Kivéve a VIII. melléklet PB fűtési rendszerek járművekbe való beszerelési

 

 

követelményeire vonatkozó rendelkezései.

37.

78/549/EGK irányelv,
1009/2010/EU rendelet

Kerékdobok

44.

92/21/EGK irányelv

Tömegek és méretek (személygépkocsi)

45.

92/22/EGK irányelv

Biztonsági üveg

 

 

Az ENSZ-EGB 43. előírásának 21. mellékletében található rendelkezésekre

 

 

korlátozva

46.

92/23/EGK irányelv

Gumiabroncsok

48.

97/27/EK irányelv

Tömegek és méretek (a 44. pont alá nem tartozó járművek)

49.

92/114/EGK irányelv

Vezetőfülke kiálló részei

50.

94/20/EK irányelv

Kapcsoló berendezések

 

 

Az V. mellékletben (a 8. szakasszal bezárólag) és a VII. mellékletben

 

 

található rendelkezésekre korlátozva

61.

2006/40/EK irányelv

Légkondicionáló rendszer ”

56. Az ER. A. Függelék A/16. melléklet 1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Szabályozási aktusok listája

Szám

Szabályozási aktus száma

Tárgy

3.

70/221/EGK irányelv

Tüzelőanyag-tartályok/hátsó aláfutásgátlók

6.

70/387/EGK irányelv

Ajtózárak és csuklópántok

8.

2003/97/EK irányelv

Közvetett látást biztosító eszközök

12.

74/60/EGK irányelv

Belső berendezések

16.

74/483/EGK irányelv

Kiálló részek

20.

76/756/EGK irányelv

Világító- és fényjelző berendezések beszerelése

27.

77/389/EGK irányelv,
1005/2010/EU rendelet

Vonóhorgok

32.

77/649/EGK irányelv

Látótér előre

35.

78/318/EGK irányelv,
1008/2010/EU rendelet

Szélvédőmosó/-törlő berendezés

37.

78/549/EGK irányelv,
1009/2010/EU rendelet

Kerékdobok

42.

89/297/EGK irányelv

Oldalvédelem

49.

92/114/EGK irányelv

Vezetőfülke kiálló részei

50.

94/20/EK irányelv

Kapcsoló berendezések

52.

2001/85/EK irányelv

Helyi és távolsági buszok

57.

2000/40/EK irányelv

Elülső aláfutásgátlás”

57. Az ER. A. Függelék A/16. melléklet 2. kiegészítésében foglalt 1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Szabályozási aktusok listája

 

Szabályozási aktus száma

Melléklet és bekezdés

Egyedi feltételek

3.

70/221/EGK irányelv

II. melléklet (hátsó aláfutás-gátlók)
5.4.5. pont

 

6.

70/387/EGK irányelv

II. melléklet
4.3. pont

 

8.

2003/97/EK irányelv

III. melléklet
A 3., 4. és 5. szakasz összes rendelkezése

A visszapillantó tükrök előírt látótere.

12.

74/60/EGK irányelv

I. melléklet
Az 5. szakasz összes rendelkezése („Előírások”).

Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez.

 

 

II. melléklet

A fej ütközési tartományának meghatározása.

16.

74/483/EGK irányelv

I. melléklet
Az 5. szakasz („Általános előírások”) és a 6. szakasz („Részletes előírások”) összes rendelkezése.

Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez.

20.

76/756/EGK irányelv

Az ENSZ-EGB 48. előírásának 6. szakasza („Egyedi előírások”).

A 6.22.9.2.2. pontban előírt tesztvezetést létező járművön kell elvégezni.

 

 

Az ENSZ-EGB 48. előírása 4., 5. és 6. mellékletének rendelkezései.

 

27.

77/389/EGK irányelv,
1005/2010/EU rendelet

II. melléklet, 2. szakasz

 

32.

77/649/EGK irányelv

I. melléklet 5. szakasza („Előírások”)

 

35.

78/318/EGK irányelv,
1008/2010/EU rendelet

I. melléklet

5.1.2. pont: csak a törölt felület mérése.

37.

78/549/EGK irányelv,
1009/2010/EU rendelet

I. melléklet 2. szakasza („Különös előírások”)

 

42.

89/297/EGK irányelv

I. melléklet 2.8. pont

Ellenállás vízszintes erőhatásnak és deformálódás mérése.

49.

92/114/EGK irányelv

I. melléklet
A 4. szakasz összes rendelkezése
(„Különleges előírások”).
N1 járművek esetén az ezen függelék 16. pontjában említett rendelkezések érvényesek.

Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez.

50.

94/20/EK irányelv

V. melléklet „A mechanikus kapcsolószerkezetre vonatkozó követelmények” VI. melléklet 1.1. pont

Az 1 -8. szakasz összes rendelkezése.
Egyszerű tervezésű mechanikus kapcsolószerkezetek szakítószilárdsági vizsgálatai virtuális vizsgálatokkal is helyettesíthetőek.

 

 

IV. melléklet 4. Szakasz „A mechanikus kapcsolószerkezetek vizsgálata”

Kizárólag a 4.5.1. (szakítószilárdság vizsgálata), 4.5.2. (kihajlással szembeni biztonság) és a 4.5.3. (ellenállás hajlítónyomatéknak) pont.

52.

2001/85/EK irányelv

I. melléklet

7.4.5. pont Stabilitási vizsgálatok az I. melléklet függelékében meghatározott feltételek mellett.

 

 

IV. melléklet
A felépítmény szilárdsága

4. függelék – A felépítmény szilárdságának igazolása számítással

57.

2000/40/EK irányelv

Az ENSZ-EGB 93. előírása 5. mellékletének 3. Szakasza.

Ellenállás vízszintes erőhatásnak és deformálódás mérése. ”

5. melléklet a 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelethez

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
C. Függelékének módosítása
1.    Az ER. C. Függelék C/1. számú melléklet A. Mintában a 2.4 pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4    Műszakilag megengedett vontatható tömeg (a vonószerkezet típusa szerint)
2.4.1    Fékezetlen vontatmány megengedett legnagyobb tömege:     
2.4.2    Függetlenül fékezett vontatmány megengedett legnagyobb tömege:
2.4.3    Ráfutófékkel fékezett vontatmány megengedett legnagyobb tömege:
2.4.4    Átmenő fékberendezéssel (hidraulikusan vagy pneumatikusan) fékezett vontatmány legnagyobb tömege:     
2.4.5    A traktorpótkocsi-szerelvény műszakilag megengedett össztömege a pótkocsi fékezésének módja szerint:     
2.4.6    A vonópont elhelyezése
2.4.6.1    Talajtól mért távolság
2.4.6.1.1    legnagyobb:     
2.4.6.1.2    legkisebb:     
2.4.6.2    A hátsó tengely középvonalán átmenő függőleges síktól mért távolság:
2.4.6.2.1    legnagyobb:     
2.4.6.2.2    legkisebb:     
2.4.6.3    A vonóponton fellépő legnagyobb függőleges statikus terhelés/műszakilag megengedett tömeg:
2.4.6.3.1    — traktornál:     
2.4.6.3.2    — félpótkocsinál (cserélhető vontatott munkagép) vagy középtengelyes pótkocsinál (cserélhető vontatott munkagép):     ”
2.Az ER. C. Függelék C/1. számú melléklet A. Mintában a 2.7.2 pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.7.2    A traktor fő méretei a vonószerkezettel együtt
2.7.2.1    Közúti használatban megengedett hosszúság (10):
legnagyobb:     
legkisebb:     
2.7.2.2    Közúti használatban megengedett szélesség (11):
legnagyobb:     
legkisebb:     
2.7.2.3    Közúti használatban megengedett magasság (12):
legnagyobb:     
legkisebb:     
2.7.2.4    Megengedett túlnyúlás előre (13):
legnagyobb:     
legkisebb:     
2.7.2.5    Megengedett túlnyúlás hátra (14):
legnagyobb:     
legkisebb:     
2.7.2.6    Hasmagasság (15):
legnagyobb:     
legkisebb:     ”
3.    Az ER. C. Függelék C/1. számú melléklet A. Minta 15. lábjegyzete helyébe a következő lábjegyzet lép:
15 MSZ ISO 612/6.8:1978 szabvány.”
4.    Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklet B. Fejezet I. rész táblázatának 18.1. sora helyébe a következő rendelkezés lép.

(Szám

Tárgy

Az MR A., ill.
C. Függeléke
mellékletei és az
azonos szabályozást
tartalmazó irányelv
száma

Official Journal
hivatkozás

Alkalmazhatóság
(a T4 és C4 tekintetében lásd az
1. függeléket)

T1

T2

T3

T5

C

R

S

„18.1

Teljesítményleadó tengelyek (!)

86/297/EGK
C/19

186. szám, 1986.7.8., 19. o.

X

X

X

X

I

-

-”

5. Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklet B. Fejezet I. rész táblázatának „Jelmagyarázat” része a következő szöveggel egészül ki:
„(!) = a rendelkezés a T1, a T2 és a T3 kategóriájú traktorok tekintetében az új járműtípusokra 2011. szeptember 29-től, az új járművekre pedig 2012. szeptember 29-től, a T4.1, a T4.2, a T5, a C, az R és az S kategóriájú járművek tekintetében az új járműtípusokra és az új járművekre a 2011. szeptember 29-től alkalmazható.”
6.    Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklet B. Fejezet II. C. részben a (*) lábjegyzet helyébe a következő lábjegyzet lép:
„(*)    A vizsgálati jelentéseknek meg kell felelniük a 2008. októberi C(2008) 128 OECD tanácsi határozatnak. A vizsgálati jelentések egyenértékűsége csak akkor ismerhető el a biztonsági öv rögzítései esetében, ha azokat megvizsgálták. A legutóbb a C(2005) 1 OECD tanácsi határozattal módosított C(2000) 59 OECD tanácsi határozat által meghatározott kódexnek megfelelő vizsgálati jelentések érvényesek maradnak. 2011. május 1-ét követően az új vizsgálati jelentések a kódex új változatán fognak alapulni.”
7. Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklet B. Fejezet II. Részében foglalt táblázat (A külön mellékletek (irányelvek) alkalmazhatósága a különleges rendeltetésű járművekre) 2.2 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szám

Tárgy

Az alap irányelv és mellékletei

Alkalmazhatóság

T4.1

T4.2

T4.3

C4.1)

„2.2

Rakfelület (!)

74/152/EGK melléklet, 2. pont
C/2 3. bek.

(X)

X

X

(X)”

8. Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklet B. Fejezet II. Részében foglalt táblázat (A külön mellékletek (irányelvek) alkalmazhatósága a különleges rendeltetésű járművekre) 17.1 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szám

Tárgy

Az alap irányelv és mellékletei

Alkalmazhatóság

T4.1

T4.2

T4.3

C4.1)

„17.1

Kezelőtér és a vezetőfülke megközelítése (!)

80/720/EGK
C/18

(X)

(X)

X

(X)”

9. Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklet B. Fejezet II. Rész táblázatának „Jelmagyarázat” része a következő szöveggel egészül ki:
„(!) = a rendelkezés a T4.3 kategóriájú traktorok tekintetében az új járműtípusokra 2013. szeptember 29-től, az új járművekre pedig 2016. szeptember 29-től, a T4.1, a T4.2, a T5, a C, az R és az S kategóriájú járművek tekintetében az új járműtípusokra és az új járművekre a 2011. szeptember 29-től alkalmazható.”
1

A rendeletet az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 52. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére