• Tartalom

63/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet

63/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján sérthetetlenséget élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, továbbá sérthetetlenséget élvező tagjaik védelmének, valamint a nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről

2023.01.01.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Magyarország területén működő, a nemzetközi jog alapján sérthetetlenséget élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek objektumai (a továbbiakban együtt: külképviseletek) őrzésének rendjéről, a biztonságuk fenntartásához szükséges rendvédelmi feladatok meghatározásáról, a külképviseletek veszélyeztetettségük mértékének megfelelő kategóriába sorolásáról, továbbá ezek címjegyzékéről az országos rendőrfőkapitány előterjesztése alapján a rendészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt.

(2) A miniszter (1) bekezdés szerinti döntését az országos rendőrfőkapitány készíti elő.

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárásban javaslattételi joggal rendelkezik

a) a külügyminiszter,

b) az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója,

c) a Terrorelhárítási Központ főigazgatója,

d)2 az érintett külképviselet székhelye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány.

2. § (1) A külképviseleteket veszélyeztetettségük mértékének megfelelően I., II. vagy III. kategóriába kell sorolni.

(2) Az I. kategóriába sorolás indokolt, ha konkrét információk állnak rendelkezésre a külképviseletet vagy tagját érintő bűncselekmény előkészületeiről.

(3) A II. kategóriába sorolás indokolt, ha ismert vagy valószínűsíthető a külképviselet biztonságát érintő veszélyforrás és a kialakult helyzet összes körülményeire tekintettel feltételezhető a külképviseletet érintő bűncselekmény elkövetése. Veszélyforrás lehet különösen az adott országban váratlan gazdasági vagy politikai válságot okozó körülmény, bűnözői csoport vagy terrorszervezet aktív tevékenysége.

(4) A III. kategóriába sorolás indokolt, ha az általános közbiztonsági helyzetnek megfelelően a visszatérő rendőri ellenőrzés elegendő a külképviselet biztonságának fenntartására.

3. § (1) Az I. kategóriába sorolás fenntartásának szükségességét havonta, a II. és III. kategóriába sorolást évente december 20-ig felül kell vizsgálni.

(2) A külképviseletek veszélyeztetettségük mértékének megfelelő kategóriába sorolásának az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatát az 1. §-ban meghatározott eljárásrendben kell lefolytatni.

(3) A külképviseletek veszélyeztetettségük mértékének megfelelő kategóriába sorolásának alapjául szolgáló tények és körülmények változásaival kapcsolatban az 1. § (3) bekezdésben szereplő szervek folyamatosan tájékoztatják az országos rendőrfőkapitányt.

(4) A külképviseletek biztonságát érintő körülmények jelentős változása esetén az 1. § (3) bekezdésben szereplő szervek kezdeményezhetik a külképviseletek veszélyeztetettségük mértékének megfelelő kategóriába sorolásának soron kívüli felülvizsgálatát az országos rendőrfőkapitánynál. A felülvizsgálatot az 1. §-ban meghatározott eljárásrendben kell lefolytatni.

(5) Ha a külképviseletek veszélyeztetettségük mértékének megfelelő kategóriába sorolását nem érinti, akkor az (1)–(4) bekezdéstől eltérően a címjegyzék év közbeni pontosításáról az 1. § (3) bekezdésben szereplő szervek tájékoztatása alapján az országos rendőrfőkapitány dönt.

4. § (1) A külképviseletek biztonsága érdekében meghatározott feladatoknak biztosítaniuk kell az I. kategóriába sorolt külképviseletek állandó, kombinált módon végrehajtott őrzését és a diplomáciai mentességet élvező személyek védelmét, a II. kategóriába sorolt külképviseletek állandó őrzését, illetve a III. kategóriába sorolt külképviseletek körzetének visszatérő rendőri ellenőrzését. A visszatérő rendőri ellenőrzés gyakoriságát a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett az országos rendőrfőkapitány határozza meg.

(2) Az egyes külképviseletek biztonságának fenntartásához szükséges intézkedéseket – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az országos rendőrfőkapitány előterjesztése alapján a miniszter rendeli el.

(3) A külképviseletek biztonságát közvetlenül veszélyeztető helyzetben a szükséges rendőri intézkedéseket – a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – az országos rendőrfőkapitány rendeli el.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § A külképviseletek veszélyeztetettségük mértékének megfelelő kategóriába sorolását, a címjegyzék pontosítását, valamint indokolt esetben az egyes külképviseletek biztonságának fenntartásához szükséges intézkedéseket meghatározó szabályozók felülvizsgálatát első alkalommal e rendelet hatálybalépését3 követő 60 napon belül kell elvégezni.

7. § Hatályát veszti a Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján kiváltságot és mentességet élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről szóló 43/1997. (III. 12.) Korm. rendelet.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 276/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdés d) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 122. §-a szerint módosított szöveg.

3

A hatálybalépés időpontja 2011. április 14.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére