• Tartalom

65/2011. (XII. 30.) BM rendelet

65/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről1

2015.02.01.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 4. és 7. pontjában, továbbá (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. § (1)2 A rendőrségénél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél (a továbbiakban együtt: belügyi szervek) a rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat, továbbá munkaköröket (a továbbiakban együtt: munkakörök), valamint az azok betöltéséhez a (2) bekezdésben meghatározott feltételeket állománytáblázatban kell rögzíteni. Az állománytáblázat a belügyi szerv működésének alapvető okmánya.

(2)3 Az állománytáblázat tartalmazza:

a) a szerv megnevezését, jogállását, szervkódját (munkáltatói számát), a szervezeti hierarchiában elfoglalt helyét (központi, területi, helyi szerv),

b) a rendszeresített szolgálati beosztásokat és munkaköröket állománykategóriánkénti bontásban,

c) a rendszeresített hivatásos beosztások és munkakörök

ca) megnevezését a munkaköri jegyzéknek megfelelően, az ellátott feladat jellegét zárójelben,

cb) a hozzárendelt státuszok számát,

d) a munkaköri jegyzéknek megfelelően a vezetőnél a vezetői szintnek megfelelő illetményre jogosultságot, a beosztotti állománynál a beosztás besorolási osztályát és a beosztási kategóriáját, minden munkakörnél a beosztásban elérhető legmagasabb rendfokozatot, az előírt iskolai végzettség jelölésén kívül a meghatározott szakképesítést, továbbá a beosztással járó kötelező vagy a nyelvpótlékra jogosító idegennyelv-tudást, valamint a ruhanormát,

e) a vezetői kategória szintjének megjelölését,

f) a speciális követelmények (pszichológiai alkalmasság) megjelölését,

g) a speciális rendészeti szakképzésre kötelezettséget,

h) a nemzetbiztonsági ellenőrzésre, valamint a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezést, továbbá

i)4 az állománytáblázat adatainak statisztikai összegzését, rendszerezését,

j)5 a könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztásokat.

(3)6 Az állománytáblázatban fel kell tüntetni a hatályba lépésének dátumát. Módosítás esetén a módosítás hatályba lépésének dátumát.

(4)7 A fegyveres szerv állománytáblázatát az országos parancsnokság (főigazgatóság) készíti. Az állománytáblázatot az önálló állománytáblázattal rendelkező szerv személyügyi és munkaügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége kezeli, az adatokat és az állománytáblázat eredeti példányát az iratkezelési szabályoknak megfelelően tárolja.

(5)8 A jóváhagyott állománytáblázat egy példányát az érintett belügyi szerv a jóváhagyásra jogosult vezetőnek, egy példányát a Belügyminisztérium személyügyi szervének megküldi. A Belügyminisztérium személyügyi szerve az állománytáblázatokat nyilvántartásba veszi és hatályon kívül helyezésüket követő 50 évig archív nyilvántartásként kezeli.

(6)9 Az állománytáblázat hatályos adatait az egységes számítógépes személyügyi, munkaügyi és szervezési nyilvántartó rendszerben is folyamatosan vezetni kell.

2. § (1)10 Új állománytáblázatot kell

a) készíteni, ha

aa) új szerv jön létre,

ab) a szerv olyan lényeges átalakítására került sor, amely a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök összességének legalább 20%-át érinti, vagy

ac) jelentősebb feladatmódosulás miatt a szervezeti egység lényeges átalakításra – például összevonására, szétválasztására – kerül sor;

b) kiadni, ha arra a jóváhagyó vagy a miniszter külön döntése alapján kerül sor.

Minden más változást az állománytáblázat módosításával kell az állománytáblázaton átvezetni.

(2)11 Az állománytáblázatot és annak módosítását a 3. § a) pont 1. és 2. alpontja, b) pontja, c) pontja, d) pont 1. alpontja, e) pont 1. alpontja, továbbá f) és g) pontja alá tartozó szervek tekintetében a miniszter, egyéb esetben – az általa irányított szervek tekintetében – az országos rendőrfőkapitány, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, illetve az országos katasztrófavédelmi főigazgató hagyja jóvá.

(3)12 Amennyiben a jóváhagyás nem a miniszter hatáskörébe tartozik, az állománytáblázatot, illetve annak módosítását jóváhagyás előtt a miniszterhez fel kell terjeszteni.

3. §13 Önálló állománytáblázattal rendelkezik:

a) a rendőrségről szóló törvény alapján általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél:

1. az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek (a főigazgatóságok nélkül),

2. az Országos Rendőr-főkapitányság főigazgatóságai, a főigazgatók közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemekkel együtt,

3.14 a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok, amely magába foglalja a rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek rész-állománytáblázatait,

4.15

5.16

6. a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR),

7. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI),

8. a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI),

9.17 a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: Központi GEI),

b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ);

c) a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK);

d) a büntetés-végrehajtási szervezetnél:

1. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP),

2. a büntetés-végrehajtási intézet vagy intézmény, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet;

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél:

1. az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

2. a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi jogállású szervei,

3.18 megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok;

f) a BM Nemzetközi Oktatási Központ; valamint

g) a rendészeti szakközépiskolák.

4. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat, munkaköröket az azokhoz kapcsolódó rendfokozatot, beosztási kategóriát és képesítési követelményt az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A rendőrségnél és a büntetés-végrehajtás szerveinél az egyes beosztások, munkakörök betöltéséhez szükséges képesítéseket a 2. melléklet tartalmazza. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományát érintő képzettségi és képzési követelmények részletes szabályait külön rendelet tartalmazza.

5. § Azokat a szolgálati beosztásokat, amelyekben idegen nyelv használata szükséges, illetve az idegen nyelv tudása a szolgálati beosztással járó feladat, a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az őr-, az ügyeleti, a készenléti, illetve a készültségi szolgálatok körét a 4. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)19

1. melléklet a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelethez201. A Rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények
Országos Rendőr-főkapitányság és szervei
Vezetői munkakörök
4K25978M_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Vezetői szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami
iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

országos rendőr-főkapitány és az országos rendőrfőkapitány általános helyettese

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

RSZV+RVK+RMVK

pszichológiai alkalmasság

4.

a fegyveres
szervek
hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiak-
ban: Hszt.) 245/H. § (2) bekezdés szerinti illetményre jogosult

bűnügyi főigazgató (országos rendőr-
főkapitány-
helyettes)

RSZV+RVK+RMVK

5.

rendészeti főigazgató (országos rendőrfőkapitány-
helyettes

RSZV+RVK+RMVK

6.

gazdasági főigazgató (országos rendőr-
főkapitány-
helyettes)

RSZV+RVK+RMVK

7.

Központi

főosztályvezetői illetményre jogosult

kiemelt főtanácsadó (főkapitányi biztos)

 

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

8.

 

 

szolgálatvezető

 

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

 

 

 

(ORFK

 

 

 

 

 

 

 

humánigazgatási,

 

 

 

 

 

 

 

ellenőrzési)

 

 

 

 

 

9.

 

 

hivatalvezető (ORFK)

 

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

10.

 

 

főosztályvezető

ezredes

egyetem vagy főiskola

 

RSZV+RVK+RMVK

 

11.

 

 

igazgató

 

RSZV+RVK+RMVK

 

12.

 

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

igazgató-helyettes

alezredes

 

 

RSZV + RVK

 

13.

 

osztályt vezető főosztályvezető-
helyettes

 

 

RSZV + RVK

 

14.

 

osztályvezetői
illetményre
jogosult

osztályvezető

 

 

 

RSZV + RVK

 

15.

 

titkárságvezető

 

 

 

RSZV + RVK

 

16.

 

a Hszt. 245/H. §
(2) bekezdése szerinti illetményre jogosult

Készenléti Rendőrség parancsnoka (országos rendőrfőkapitány-
helyettes)

tábornok

egyetem

 

RSZV+RVK+RMVK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

főosztályvezetői illetményre jogosult

rendőrfőkapitány

 

RSZV+RVK+RMVK

 

18.

 

igazgató (Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, RRI, Központi GEI)

 

RSZV+RVK+RMVK

 

19.

 

bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)

 

RSZV+RVK+RMVK

20.

 

rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)

 

RSZV+RVK+RMVK

 

21.

 

gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)

 

RSZV+RVK+RMVK

 

21/A.

 

igazgató
(KR NNI, KR SZO)

 

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

22.

 

igazgató
(ORFK NEBEK, ORFK BEI, ORFK RSZKK, ORFK DOK, KR), igazgató-
helyettes (RRI, BSZKI, Központi GEI),
megyei rendőrfőkapitány helyettesek

ezredes

egyetem
vagy főiskola

 

RSZV+RVK+RMVK

 

23.

 

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető (BRFK, KR)

 

RSZV + RVK

 

24.

 

hivatalvezető

 

 

 

RSZV + RVK

 

 

(BRFK, KR)

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

igazgató

 

 

 

RSZV + RVK

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

humánigazgatási szolgálatvezető (KR), ellenőrzési szolgálatvezető (KR)

 

 

 

RSZV + RVK

 

31.

 

 

parancsnok (ÁFSZ, LRP, TŰSZ)

 

 

 

RSZV + RVK

 

32.

 

 

igazgató-helyettes (Központi GEI)

alezredes

 

 

RSZV + RVK

 

33.

 

 

gazdasági igazgató-helyettes (KR)

 

 

 

RSZV + RVK

 

34.

 

 

zászlóaljparancsnok (BRFK)

 

 

 

RSZV + RVK

 

35.

 

 

szolgálatvezető

 

 

 

RSZV + RVK

 

36.

 

 

hivatalvezető

 

 

 

RSZV + RVK

 

37.

 

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

 

 

 

RSZV + RVK

 

38.

 

szolgálatparancs-
nok (KR pénzkísérő)

 

 

 

RSZV + RVK

 

39.

 

parancsnok-
helyettes (LRP)

 

 

 

RSZV + RVK

 

40.

 

főosztályvezetői illetményre jogosult

kapitányságvezető (kiemelt)

ezredes

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

41.

 

 

kapitányságvezető

alezredes

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

42.

Helyi

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

határrendészeti kirendeltségvezető (kiemelt)

ezredes

 

 

RSZV + RVK

 

43.

 

 

kapitányság-
vezető-helyettes (kiemelt)

alezredes

 

 

RSZV + RVK

 

44.

 

 

határrendészeti kirendeltségvezető

 

 

RSZV + RVK

 

45.

 

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

 

 

 

RSZV + RVK

 

46.

 

 

hivatalvezető (kiemelt)

 

 

 

RSZV + RVK

 

47.

 

 

őrsparancsnok (osztály jogállású)

 

 

 

RSZV + RVK

 I. Besorolási osztály
4K25978M_2

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami iskolai végzettség

Szakmai iskolai végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

osztályvezető-
helyettes

RSZV

pszichológiai alkalmasság

4.

alosztályvezető

RSZV

5.

kiemelt főreferens

RSZV

6.

 

VI.

őrségparancsnok

alezredes

 

 

RSZV

 

7.

bevetésparancsnok

 

 

 

RSZV

 

8.

V.

ügyeletvezető

 

 

 

RSZV

 

9.

csoportvezető

 

 

 

 

10.

Központi

bevetésirányító

 

egyetem vagy főiskola

szak-
irányú felsőfokú

 

11.

kiemelt főelőadó

 

 

 

 

12.

kiemelt főellenőr

alezredes

 

 

 

13.

kiemelt főnyomozó

 

 

 

 

14.

kiemelt főtechnikus

 

 

 

 

15.

főügyeletes

 

 

 

 

16.

 

főelőadó

 

 

 

 

17.

IV.

főnyomozó

 

 

 

 

18.

 

 

főreferens

 

 

 

 

19.

 

 

főtechnikus

 

 

 

 

20.

 

 

kiképzés-szervező

őrnagy

 

 

 

21.

 

 

kiképző

 

 

 

 

22.

 

 

ügyeletes

 

 

 

 

23.

 

 

szolgálat-
parancsnok

 

 

 

 

24.

 

III.

előadó

százados

 

 

 

25.

 

 

nyomozó

 

 

 

 

26.

Területi

 

osztályvezető-
helyettes

 

 

 

RSZV

 

27.

 

 

alosztályvezető

 

 

 

RSZV

 

28.

 

VI.

titkárságvezető (alosztály jogállású)

 

 

 

RSZV

 

29.

 

 

karmester (KR)

 

 

 

RSZV

 

30.

 

 

ügyeletvezető

 

 

 

RSZV

 

31.

 

 

kiemelt főreferens

 

 

 

RSZV

 

32.

 

 

főorvos

 

 

 

RSZV

 

33.

 

 

díszőrségparancs-
nok (KR SZO)

 

 

 

RSZV

 

34.

 

 

csoportvezető alosztályvezető-
helyettes

alezredes

egyetem vagy főiskola

szak-
irányú felsőfokú

 

35.

 

 

díszőrségparancs-
nok-helyettes
(KR SZO)

 

 

 

 

36.

 

 

bevetésirányító

 

 

 

 

37.

 

 

kiképzésszervező

 

 

 

 

38.

 

 

lőtérvezető

 

 

 

 

39.

 

V.

szolgálat-
parancsnok

 

 

 

 

40.

 

 

ügyeletvezető-
helyettes

 

 

 

 

41.

 

 

főügyeletes

 

 

 

 

42.

 

 

kiemelt főelőadó

 

 

 

 

43.

 

 

kiemelt főellenőr

 

 

 

 

44.

 

 

kiemelt főnyomozó

 

 

 

 

45.

 

 

kiemelt főtanár

 

 

 

 

46.

 

 

kiemelt főtechnikus

 

 

 

 

47.

 

 

kiemelt fővizsgáló

 

 

 

 

48.

 

 

szakorvos (bűnügyi)

 

 

 

 

49.

 

 

pszichológus (bűnügyi)

 

 

 

 

50.

 

 

karmester-
helyettes

 

 

 

 

51.

 

 

helikopter-vezető

 

 

 

 

52.

 

 

kiemelt főszakértő

 

 

 

 

53.

 

 

kiemelt főmérnök (KR)

 

 

 

 

54.

 

 

kiképzésvezető (KR)

 

 

 

 

55.

 

 

kiemelt biztonsági főtiszt (KR)

 

 

 

 

56.

 

 

főelőadó

 

 

 

 

57.

 

 

főnyomozó

 

 

 

 

58.

 

 

főellenőr

 

 

 

 

59.

 

 

főreferens

 

 

 

 

60.

 

 

főrevizor

 

 

 

 

61.

 

IV.

főszakértő

őrnagy

 

 

 

62.

 

 

főtanár

 

 

 

 

63.

 

 

főtechnikus

 

 

 

 

64.

 

 

fővizsgáló

 

 

 

 

65.

 

 

biztonsági főtiszt (KR)

 

 

 

 

66.

 

 

főmérnök (KR)

 

 

 

 

67.

 

 

mérnök (KR)

 

 

 

 

68.

 

 

ügyeletes

 

 

 

 

69.

 

 

előadó

 

 

 

 

70.

 

 

ellenőr

 

 

 

 

71.

 

 

nyomozó

 

 

 

 

72.

 

III.

vizsgáló

százados

 

 

 

73.

 

 

szakértő

 

 

 

 

74.

 

 

revizor

 

 

 

 

75.

 

 

Technikus

 

 

 

 

76.

 

 

biztonsági tiszt (KR)

 

 

 

 

77.

 

 

szólamvezető

 

 

 

 

78.

 

II.

szakoktató

százados

 

 

 

79.

 

 

osztályvezető-
helyettes

 

 

 

RSZV

 

80.

 

 

alosztályvezető

 

 

 

RSZV

 

81.

 

VI.

hivatalvezető (alosztály jogállású)

alezredes

egyetem vagy főiskola

szak-
irányú felsőfokú

RSZV

 

82.

 

 

határrendészeti kirendeltség-

 

 

 

RSZV

 

 

 

 

vezetőhelyettes

 

 

 

 

 

83.

 

 

őrsparancsnok-

 

 

 

RSZV

 

 

 

 

helyettes (osztály jogállású)

 

 

 

 

 

84.

Helyi

 

őrsparancsnok (alosztály jogállású)

 

 

 

RSZV

 

85.

 

 

kiemelt főreferens

 

 

 

RSZV

 

86.

 

V.

csoportvezető

alezredes

 

 

szaktanfolyam

 

87.

 

 

átkelőhely-vezető

 

 

 

szaktanfolyam

 

88.

 

 

alosztályvezető-
helyettes

 

 

 

szaktanfolyam

 

89.

 

 

őrsparancsnok-

 

 

 

szaktanfolyam

 

 

 

 

helyettes (alosztály jogállású)

 

 

 

 

 

90.

 

 

főügyeletes

 

 

 

szaktanfolyam

 

91.

 

 

kiemelt főelőadó

 

 

 

szaktanfolyam

 

92.

 

 

kiemelt főnyomozó

 

 

 

szaktanfolyam

 

93.

 

 

kiemelt főtechnikus

 

 

 

szaktanfolyam

 

94.

 

 

kiemelt fővizsgáló

 

 

 

szaktanfolyam

 

95.

 

 

főelőadó

 

 

 

szaktanfolyam

 

96.

 

 

főnyomozó

 

 

 

szaktanfolyam

 

97.

 

 

főtechnikus

 

 

 

szaktanfolyam

 

98.

 

IV.

fővizsgáló

őrnagy

 

 

szaktanfolyam

 

99.

 

 

technikai tiszt

 

 

 

szaktanfolyam

 

100.

 

 

Ügyeletes

 

 

 

szaktanfolyam

 

101.

 

 

előadó

 

 

 

szaktanfolyam

 

102.

 

III.

nyomozó

 

 

 

szaktanfolyam

 

103.

 

 

technikus

százados

 

 

szaktanfolyam

 

104.

 

 

vizsgáló

 

 

 

szaktanfolyam

 

105.

 

II.

hajóvizsgáló

 

 

 

szaktanfolyam

 

106.

Pályakezdő

 

hadnagy

 

 

 II. Besorolási osztály
4K25978M_4

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami iskolai végzettség

Szakmai iskolai végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

szolgálat-
parancsnok

rendészeti
szakközép-iskolai
végzettség,
rendőr vagy
határrendészeti
szakképesítés

szaktanfolyam

pszichológiai alkalmasság

4.

csoportvezető

szaktanfolyam


4K25978M_5

5.

 

 

technikus

 

 

rendészeti

szaktanfolyam

 

 

 

 

 

 

 

szak-
közép-
iskolai végzett-
ség, rendőr vagy határ-
rendészeti szakképe-
sítés, vagy részszak-
képesítés

 

 

6.

 

 

őrparancsnok

 

 

 

 

 

Központi

IV.

 

főtörzs-
zászlós

közép-
iskola érettségi

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

referens

 

 

 

 

8.

 

 

raktárvezető

 

 

 

 

9.

 

 

TÜK-vezető

 

 

rendészeti
szakközép-
iskolai
végzettség,
rendőr vagy
határrendé-
szeti
szakképe-
sítés

 

10.

 

 

ügyeletes

szaktanfolyam

11.

 

 

segédelőadó

12.

 

 

járőrvezető

szaktanfolyam

13.

 

III.

szolgálat-
parancsnok-

szaktanfolyam

 

 

 

helyettes

szaktanfolyam

14.

 

 

fogdaőr 1.

 

 

 

szaktanfolyam

 

15.

 

 

kutyavezető

 

 

 

 

16.

 

 

műmester

 

 

 

 

 

17.

 

 

szolgálat-
parancsnok

 

 

 

szaktanfolyam

 

18.

 

 

csoportvezető

 

 

 

 

19.

 

 

bevetésirányító

 

 

 

szaktanfolyam

 

20.

 

 

biztonsági gépkocsivezető (KR)

 

 

rendészeti
szakközép-
iskolai

 

21.

 

 

díszőr (KR)

 

 

végzettség, rendőr vagy határrendé-
szeti szakképe-
sítés, vagy részszak-
képesítés

 

22.

 

 

parlamenti őr (KR)

 

 

 

23.

 

 

helyszínbiztosító (KR)

 

 

 

24.

 

 

lakásbiztosító (KR)

 

 

 

25.

 

 

helyszínelő

 

 

rendészeti szakközép-
iskolai végzettség, rendőr vagyhatár-
rendészeti szakképe-
sítés

szaktanfolyam

 

26.

 

 

helyszínelő és balesetvizsgáló

 

 

szaktanfolyam

 

27.

 

 

szolgálati csoportvezető

 

 

szaktanfolyam

 

28.

 

 

referens

 

 

 

 

29.

 

 

szolgálati részlegvezető

 

 

 

szaktanfolyam

 

30.

 

 

nyomozó

 

 

 

szaktanfolyam

 

31.

 

 

vizsgáló

 

 

 

szaktanfolyam

 

32.

Területi

IV.

szakértő (okmány és gépjármű)

főtörzs-
zászlós

 

 

szaktanfolyam

 

33.

 

 

őrparancsnok

 

 

 

 

34.

 

 

PSZH parancsnok

 

 

 

szaktanfolyam

 

35.

 

 

fedélzeti szolgálattevő

 

 

 

szaktanfolyam

 

 

 

 

(helikopter hajózó)

 

 

 

 

 

36.

 

 

szakoktató

 

 

 

szaktanfolyam

 

37.

 

 

szolgálatvezető

 

 

 

 

38.

 

 

raktárvezető

 

 

 

 

39.

 

 

technikus

 

 

 

 

40.

 

 

tűzszerész

 

 

 

szaktanfolyam

 

41.

 

 

ügyeletes

 

 

 

szaktanfolyam

 

42.

 

 

vízágyú-gépkocsi-
parancsnok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

 

 

segédelőadó

 

 

 

 

44.

 

III.

járőrvezető

főtörzs-
zászlós

 

 

 

45.

 

 

szolgálatparancs-
nok-helyettes

 

 

 

 

 

46.

 

 

fogdaőr I.

 

 

 

szaktanfolyam

 

47.

 

 

futár I.

 

 

 

 

48.

 

 

kísérőőr

 

 

rendészeti szakközép-
iskolai végzettség, rendőr vagy határrendé-
szeti szakképe-
sítés, vagy részszak-
képesítés

 

49.

 

 

objektumőr (KR)

 

 

 

50.

 

 

kutyavezető

 

 

rendészeti
szakközép-
iskolai
végzettség,
rendőr vagy
határrendé-
szeti

szaktanfolyam

 

51.

 

 

műmester

 

 

szakképe-
sítés

szaktanfolyam

 

 

 

(fegyver,

 

 

 

 

 

vegyivédelmi)

 

 

 

52.

 

 

főhatárrendész

 

 

 

szaktanfolyam

 

53.

 

 

járőrvezető (bevetési)

 

 

 

szaktanfolyam

 

54.

 

 

zenész

 

 

 

 

55.

 

 

járőr

 

 

 

 

56.

 

 

fogdaőr II.

 

 

 

 

57.

 

 

Kiképző

 

 

 

 

58.

 

 

kísérőőr

 

 

rendészeti
szakközépiskolai
végzettség, rendőr
vagy határrendé-
szeti
szakképe-
sítés, vagy
részszak-
képesítés

 

59.

 

 

gépjárművezető (KR)

 

 

 

 

60.

 

II.

objektumőr

főtörzs-
őrmester

 

rendészeti

 

 

 

 

 

 

 

szakközép-
iskolai végzettség, rendőr vagy határrendé-
szeti szakképe-
sítés

 

 

61.

 

 

PSZH lövész

 

 

 

62.

 

 

PSZH vezető

 

 

 

 

 

 

vízágyúgépkocsi kezelő gépjármű-

 

 

 

 

63.

 

 

vezető

 

 

 

 

65.

Szolgálat-
parancsnok

szaktanfolyam

 

66.

csoportvezető

szaktanfolyam

67.

szolgálati részlegvezető

68.

szolgálati csoportvezető

69.

Helyi

IV.

őrparancsnok

főtörzs-zászlós

szaktanfolyam

70.

szakértő (okmány és gépjármű)

szaktanfolyam

71.

referens

72.

őrsparancsnok-
helyettes

szaktanfolyam

73.

helyszínelő

szaktanfolyam

74.

helyszínelő és baleset-vizsgáló

szaktanfolyam

75.

nyomozó

szaktanfolyam

76.

technikus

szaktanfolyam

77.

ügyeletes

szaktanfolyam

78.

vizsgáló

szaktanfolyam

79.

körzeti megbízott

szaktanfolyam

80.

járőrvezető

81.

fogdaőr I.

82.

főhatárrendész

83.

főútlevél-kezelő

84.

III.

hajóvezető

főtörzs-zászlós

85.

hajóvizsgáló

szaktanfolyam

86.

kutyavezető

szaktanfolyam

87.

segédelőadó

88.

segéd-technikus

89.

járőr

90.

fogdaőr II.

91.

határrendész

92.

II.

útlevélkezelő

főtörzsőrmester

93.

kísérőőr

rendészeti szakközépiskolai végzettség, rendőr vagy határrendészeti szakképesítés (rész szakképesítés),

94.

motorcsónak-
vezető

rendészeti
szakközépiskolai
végzettség,
rendőr vagy
határrendészeti
szakképesítés (rész szakképesítés)

szaktanfolyam

95.

mozgóőr

96.

objektumőr

rendészeti szakközépiskolai végzettség, rendőr vagy határrendészeti szakképesítés (rész szakképesítés),

97.

Pályakezdő

őrmester

rendészeti
szakközépiskolai
végzettség,
rendőr vagy
határrendészeti
szakképesítés (rész szakképesítés)

 

 

MEGJEGYZÉS:

 

Központi szervek:

 

Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK)

 

Területi szervek: (megyei illetékességű középirányító és azonos jogállású)

 

ORFK területi besorolású szervek + BRFK + MRFK-k + KR + RRI + Központi GEI +BSZKI

 

Helyi szervek:

 

rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek

 

Kiemelt Rendőrkapitányság

BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV., dunai vízirendészeti, megyeszékhelyi, Gödöllői, Soproni, Nagykanizsai, Dunaújvárosi, Érdi, Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság

 

Kiemelt Határrendészeti Kirendeltség

Kelebiai, Szegedi, Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség

 

Egyéb rövidítések:

 

RSZV: rendészeti szakvizsga

RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam

 

ÁFSZ: Állami Futárszolgálat

RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam

 

BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság

LRP: Légirendészeti Parancsnokság

 

PMRFK: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

 

MRFK: Megyei Rendőr-főkapitányság

 

ORFK DOK: ORFK Dunakeszi Oktatási Központ

 

TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat

 

ORFK RSZKK: ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja

KR SZO: Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság

 

ORFK NEBEK: ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

 

 

 

ORFK BEI: ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság

 2. A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények
Vezetői munkakörök

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Vezetői szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami
iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése
szerinti illetményre
jogosult

főigazgató

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

RSZV+RVK+RMVK

pszichológiai alkalmasság

4.

NVSZ

főigazgató-
helyettes

egyetem vagy főiskola

RSZV+RVK+RMVK

5.

főosztály-
vezetői
illetményre jogosult

igazgató

ezredes

RSZV+RVK+RMVK

6.

igazgató-
helyettes

RSZV+RVK+RMVK

7.

főosztály-
vezető

RSZV+RVK+RMVK

8.

hivatal-vezető

RSZV+RVK+RMVK

9.

főosztály-
vezető-
helyettesi illetményre jogosult

főosztály-
vezető-
helyettes

RSZV + RVK

10.

osztály-vezetői illetményre jogosult

osztály-vezető

alezredes

RSZV + RVKI. Besorolási osztály

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami
iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

 VI.


kiemelt főreferens

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

RSZV

pszichológiai alkalmasság

3.

NVSZ

 

4.

V.

főreferens


II. Besorolási osztály

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami
iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

NVSZ

IV.

referens

főtörzszászlós

középiskola

rendészeti
szakközép-
iskolai
végzettség,
rendőr vagy
határ-rendészeti
szakképesítés

-

pszichológiai alkalmasság


Megjegyzés:
NVSZ: Nemzeti Védelmi Szolgálat
RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam
RSZV: rendészeti szakvizsga
RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam


3. A Terrorelhárítási Központnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények
Vezetői munkakörök
4K25978M_9

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Vezetői szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami
iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

TEK

a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése
szerinti illetményre
jogosult

főigazgató

tábornok

egyetem
vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

RSZV+RVK+
RMVK

pszichológiai alkalmasság

4.

főigazgató-
helyettes

RSZV+RVK+
RMVK

5.

főosztály-
vezetői
illetményre jogosult

igazgató

ezredes

RSZV+RVK+
RMVK

5a.

 

 

igazgatóhelyettes

 

 

 

 

 

5b.

 

 

kiemelt főtanácsadó

 

 

 

 

 

6.

hivatalvezető

RSZV+RVK+
RMVK

7.

főosztály-
vezető

RSZV+RVK+
RMVK

8.

főosztály-
vezető-
helyettesi illetményre jogosult

főosztály-
vezető-
helyettes

RSZV + RVK

9.

osztály-vezetői illetményre jogosult

osztályvezető

alezredes

RSZV + RVK

10.

irodavezető

RSZV + RVK


I. Besorolási osztály

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami
iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

TEK

VI.

kiemelt főreferens

alezredes

egyetem
vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

RSZV

pszichológiai alkalmasság

4.

osztályvezető-
helyettes

RSZV

5.

belső ellenőr

RSZV

6.

jogtanácsos

RSZV

7.

csoportvezető

RSZV

8.

pszichológus

RSZV

9.

ügyeletvezető

RSZV

10.

V.

főreferens

11.

kiemelt főelőadó

12.

mentőtiszt

13.

kiemelt biztonsági főtiszt

14.

főmérnök

15.

IV.

főelőadó

őrnagy

16.

szolgálat-
parancsnok

17.

III.

előadó

százados


II. Besorolási osztály

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami
iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

TEK

IV.

referens

főtörzszászlós

középiskola

rendészeti
szakközép-
iskolai
végzettség,
rendőr vagy
határ-rendészeti
szakképesítés

pszichológiai alkalmasság

4.

gépjármű-
vezető

főtörzszászlós

középiskola

rendészeti szakközép-
iskolai végzettség, rendőr vagy határ-
rendészeti szakképesítés, vagy objektumőr-
kísérő, vagy kormányőr részszak-
képesítés

5.

biztonsági gépjármű-
vezető

6.

lakásbiztosító

7.

helyszín-
biztosító

8.

objektumőr

9.

szolgálat-
parancsnok

rendészeti
szakközép-
iskolai
végzettség,
rendőr vagy
határ-rendészeti
szakképesítés

10.

 

 

tűzszerész

 

 

rendészeti
szakközép-
iskolai
végzettség,
rendőr vagy
határ-rendészeti
szakképesítés

szaktanfolyam

 


Megjegyzések:
TEK: Terrorelhárítási Központ
RSZV: rendészeti szakvizsga
RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam
RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam


4. A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán rendszeresített hivatásos státuszok jegyzéke
Vezetői beosztások

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

 

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Vezetői szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami
iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális
követelmények

3.

BVOP

a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése
szerinti illetményre
jogosult

országos parancsnok
országos parancsnok
stratégiai és koordinációs helyettese
országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese
országos parancsnok
gazdasági és informatikai helyettese

TÁBORNOK

egyetem
vagy
főiskola

szakirányú felsőfokú

RSZV+RVK
+RMVK


pszichológiai alkalmasság4.5.6.

RSZV+RVK
+RMVK


7.

főosztályvezetői
illetményre jogosult

főosztályvezető

ezredes

egyetem
vagy főiskola

szakirányú
felsőfokú

RSZV+RVK
+RMVK


8.

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető-
helyettes


ezredes

egyetem
vagy
főiskola

szakirányú
felsőfokú

RSZV+RVK9.

osztályvezetői
illetményre
jogosult

osztályvezető
munkavédelmi főfelügyelő
főellenőr
főorvos
fegyelmi- és nyomozótisztezredes

egyetem
vagy
főiskola

szakirányú
felsőfokú

RSZV+RVKI. Besorolási osztály

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör
(beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami
iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

2.

BVOP
VI.

kiemelt főreferens

ALEZREDES

egyetem
vagy
főiskola

szakirányú felsőfokú

RSZV

pszichológiai alkalmasság

3.

fegyelmi tiszt

4.

nyomozó tiszt


5.

tűzvédelmi vezető


6.

környezetvédelmi,
energetikai vezető


7.

V.

kiemelt főelőadó,
ügyeletes tiszt

 


II. Besorolási osztály

 

A

B

C

D

E

F

G

H1.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör
(beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami
iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

2.

BVOP

IV.

raktárvezető

főtörzszászlós

középiskola

szakirányú középfokú

 

pszichológiai alkalmasság


3.

III.

segédelőadó (nyilvántartási, foglalkoztatási, szállítási)A bv. szervezet területi szerveinél rendszeresített hivatásos státuszok munkaköri jegyzéke
vezetői beosztások

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

 

Képesítési és egyéb követelmények2.

Szerv

Vezetői szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami
iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények3.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
TERÜLETI SZERVEI
főosztályvezetői
illetményre jogosult

parancsnok
(kiemelt büntetés-
végrehajtási
intézet)*
parancsnok
igazgató
főigazgató-főorvos
ügyvezető igazgatótábornok

ezredesegyetem

egyetem vagy
főiskolaszakirányú felsőfokúszakirányú felsőfokú
RSZV+
RVK+
RMVK

pszichológiai alkalmasság


4.

5.


6.

főosztályvezető-
helyettesi

illetményre jogosult

parancsnok-helyettes (kiemelt büntetés-
végrehajtási intézet

parancsnok
főigazgató-helyettes
igazgató-helyettes
ügyvezető igazgató-helyettes
gazdasági vezető


ezredesRSZV+
RVK7.
alezredes


8.

osztályvezetői
illetményre jogosult

osztályvezető
(biztonsági, fogvatartási, nyilvántartási, egészségügyi, személyügyi, pszichológiai, foglalkoztatási, oktatási, informatikai, gazdasági)
biztonsági vezető


alezredes

9.

* Kiemelt büntetés-végrehajtási intézetek: Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Szegedi Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és BörtönA bv. szervezet területi szerveinél rendszeresített hivatásos státuszok munkaköri jegyzéke
I.    Besorolási osztály

4K25978M_16

 

A

 

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami
iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális rendé-
szeti
végzett-
ség

Speciális
követelmények

3.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

TERÜLETI SZERVEI

VI.

osztályvezető-helyettes (biztonsági, fogvatartási, nyilvántartási, foglalkoztatási, élelmezési,

oktatási, letétkezelő)

ALEZREDES

egyetem

vagy

főiskola

szakirányú felsőfokú

RSZV

pszichológiai alkalmasság

4.

főorvos

egyetem

5.

kiemelt főreferens

egyetem

vagy

főiskola

6.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

TERÜLETI SZERVEI

V.

csoportvezető (biztonsági, fogvatartási, nyilvántartási, foglalkoztatási, élelmezési,

oktatási, letétkezelő)

 

7.

kiemelt főelőadó (biztonsági, fogvatartási, nyilvántartási, foglalkoztatási, élelmezési, oktatási, letétkezelő)

8.

szakorvos,

szakpszichológus

egyetem

9.

fegyelmi- és nyomozó tiszt, üzemvezető

egyetem

vagy

főiskola

10.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

TERÜLETI SZERVEI

IV.

főelőadó (biztonsági, fogvatartási, nyilvántartási, foglalkoztatási, élelmezési,

oktatási, letétkezelő)

egyetem
vagy

főiskola

11.

orvos, fogorvos,

pszichológus

egyetem

12.

főművezető

egyetem

vagy

főiskola

13.

vezető nevelő

14.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

TERÜLETI SZERVEI

III.

előadó (biztonsági, fogvatartási, nyilvántartási, foglalkoztatási, élelmezési,

oktatási, letétkezelő)

ŐRNAGY

egyetem
vagy

főiskola

15.

 

 

nevelő

 

 

 

 

16.

 

 

biztonsági tiszt

 

 

 

 
A bv. szervezet területi szerveinél rendszeresített hivatásos státuszok munkaköri jegyzéke
II.    Besorolási osztály
4K25978M_17

 

A

B

C

D

E

F

G

H

 

1.

 

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami
iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

TERÜLETI SZERVEI

IV.

biztonsági főfelügyelő,

körlet-főfelügyelő,

hír- és biztonságtechnikai vezető,

kutyatelep-vezető,

FŐTÖRZSZÁSZLÓS

KÖZÉPISKOLA

szakirányú felsőfokú

 

pszichológiai alkalmasság

4.

főápoló,

vezető szakasszisztens

5.

konyhavezető,

élelmezésvezető,

raktárvezető

6.

műhelyvezető,

mosodavezető,

kiemelt művezető,

telepvezető

7.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

TERÜLETI SZERVEI

III.

hír- és biztonságtechnikus,

fegyvermester,

műszerész

8.

szociális segédelőadó,

körletellátó segédelőadó

9.

szakasszisztens,

szakápoló

10.

segédelőadó (foglalkoztatási, biztonsági, nyilvántartási, élelmezési, letétkezelő)

11.

művezető

12.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

TERÜLETI SZERVEI

II.

felügyelő (biztonsági, körlet, foglalkoztatási)

FŐTÖRZSŐR-MESTER

KÖZÉPISKOLA

VAGY

SZAKISKOLA

13.

kutyavezető,

technikairendszer-kezelő

14.

gépjárművezető

raktáros

15.

ápoló


Megjegyzés:
4K25978M_18

RSZV: rendészeti szakvizsga

RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam

RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam


5. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok,
beosztási kategóriák és képesítési követelmények

Vezetői munkakörök

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

 

 

 

 

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Vezető szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami iskolai végzettség

Szakmai iskolai végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

Központi

a Hszt. 245/H. § (2) bek. szerinti illetményre jogosult

főigazgató

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

RSZV+RVK+RMVK

pszichológiai alkalmasság

4.

 

a Hszt. 245/H. § (2) bek. szerinti illetményre jogosult

főigazgató-
helyettes

tábornok

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

5.

 

főosztály-
vezetői illetményre jogosult

országos polgári védelmi főfelügyelő

tábornok

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

6.

 

főosztály-
vezetői illetményre jogosult

országos tűzoltósági főfelügyelő

tábornok

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

7.

 

főosztály-
vezetői illetményre jogosult

országos iparbiztonsági főfelügyelő

tábornok

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

8.

 

főosztály-
vezetői illetményre jogosult

szolgálat-
vezető

tábornok

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

9.

főosztály-
vezetői illetményre jogosult

hivatalvezető

ezredes

egyetem vagy főiskola

 

RSZV+RVK+RMVK

 

10.

főosztály-
vezetői illetményre jogosult

főosztály-
vezető

ezredes

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

11.

főosztály-
vezető-
helyettesi illetményre jogosult

főosztály-
vezető-
helyettes

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

12.

osztályvezetői illetményre jogosult

titkárságvezető

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

13.

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

14.

Területi

főosztály-
vezetői illetményre jogosult

igazgató

tábornok

egyetem

 

RSZV+RVK+RMVK

 

15.

 

főosztály-
vezetői illetményre jogosult

igazgató-
helyettes

ezredes

egyetem vagy főiskola

 

RSZV+RVK+RMVK

 

16.

 

főosztály-
vezetői illetményre jogosult

igazgató
(KOK, GEK)

ezredes

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

17.

 

főosztály-
vezető-
helyettesi illetményre jogosult

igazgató-
helyettes
(KOK, GEK)

ezredes

 

 

RSZV+RVK

 

18.

 

főosztály-
vezető-
helyettesi illetményre jogosult

fővárosi, megyei polgári védelmi főfelügyelő

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

19.

 

főosztály-
vezető-
helyettesi illetményre jogosult

fővárosi, megyei tűzoltósági főfelügyelő

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

20.

 

főosztály-
vezető-
helyettesi illetményre jogosult

fővárosi, megyei iparbiztonsági főfelügyelő

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

21.

 

főosztály-
vezető-
helyettesi illetményre jogosult

szolgálat-
vezető

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

22.

 

osztályvezetői illetményre jogosult

hivatalvezető

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

23.

 

osztályvezetői illetményre jogosult

karmester

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

24.

 

osztályvezetői illetményre jogosult

szakcsoport-
vezető
(KOK)

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

25.

 

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

26.

Helyi

főosztály-
vezetői illetményre jogosult

katasztrófa-
védelmi kirendeltség-
vezető (megyeszék-
helyi, fővárosi)

ezredes

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

27.

 

főosztály-
vezetői illetményre jogosult

katasztrófa-
védelmi kirendeltség-
vezető

alezredes

 

 

RSZV+RVK+RMVK

 

28.

 

főosztály-
vezető-
helyettesi illetményre jogosult

polgári védelmi felügyelő

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

29.

 

főosztály-
vezető-
helyettesi illetményre jogosult

tűzoltósági felügyelő

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

30.

 

főosztály-
vezető-
helyettesi illetményre jogosult

iparbiztonsági felügyelő

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

31.

 

osztályvezetői illetményre jogosult

tűzoltóparancsnok

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 

32.

 

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

alezredes

 

 

RSZV+RVK

 


I. Besorolási osztály

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

 

 

 

 

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami iskolai végzettség

Szakmai iskolai végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

Központi

VI.

alosztályvezető

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

RSZV

pszichológiai alkalmasság

4.

 

VI.

kiemelt főreferens

alezredes

 

 

RSZV

 

5.

 

VI.

munka-
biztonsági főfelügyelő

alezredes

 

 

RSZV

 

6.

 

VI.

vezető főügyeletes

alezredes

 

 

RSZV

 

7.

 

V.

kiemelt főelőadó

alezredes

 

 

 

8.

 

IV.

főelőadó

őrnagy

 

 

 

9.

 

III.

előadó

százados

 

 

 

10.

 

II.

fogalmazó

százados

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

pályakezdő

hadnagy

 

 

 

13.

Területi

VI.

alosztályvezető

alezredes

 

 

RSZV

 

14.

 

VI.

kiemelt főreferens

alezredes

 

 

RSZV

 

15.

 

V.

kiemelt főtanár

alezredes

 

 

 

16.

 

V.

kiemelt főelőadó

alezredes

 

 

 

17.

 

V.

kiemelt főellenőr

alezredes

 

 

 

18.

 

V.

ügyeletvezető

alezredes

 

 

 

19.

 

V.

karmester-
helyettes

alezredes

 

 

 

20.

 

V.

főügyeletes

alezredes

 

 

 

21.

 

IV.

főelőadó

őrnagy

 

 

 

22.

 

IV.

koncertmester

őrnagy

 

 

 

23.

 

IV.

főtanár

őrnagy

 

 

 

24.

 

IV.

csoportvezető

őrnagy

 

 

 

25.

 

IV.

ügyeletes

őrnagy

 

 

 

26.

 

III.

előadó

százados

 

 

 

27.

 

III.

szólamvezető

százados

 

 

 

28.

 

III.

tanár

százados

 

 

 

29.

 

III.

oktató

százados

 

 

 

30.

 

II.

fogalmazó

százados

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

pályakezdő

hadnagy

 

 

 

33.

Helyi

VI.

alosztályvezető

alezredes

 

 

RSZV

 

34.

 

VI.

kiemelt főreferens

alezredes

 

 

RSZV

 

35.

 

VI.

parancsnok-
helyettes

alezredes

 

 

RSZV

 

36.

 

V.

szolgálat-
parancsnok

alezredes

 

 

 

37.

 

V.

csoportvezető

alezredes

 

 

 

38.

 

V.

kiemelt főelőadó

alezredes

 

 

 

39.

 

V.

műszaki biztonsági tiszt

alezredes

 

 

 

40.

 

V.

őrsparancsnok

alezredes

 

 

 

41.

 

V.

hajóskapitány

alezredes

 

 

 

42.

 

IV.

rajparancsnok

őrnagy

 

 

 

43.

 

IV.

katasztrófa-
védelmi megbízott

őrnagy

 

 

 

44.

 

IV.

főelőadó

őrnagy

 

 

 

45.

 

III.

előadó

százados

 

 

 

46.

 

III

szerparancs-
nok

százados

 

 

 

47.

 

II.

fogalmazó

százados

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

pályakezdő

hadnagy

 

 

 


II. Besorolási osztály

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

 

 

 

 

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami iskolai végzettség

Szakmai iskolai végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

Központi

IV.

referens

főtörzszászlós

középiskola

szakirányú középfokú

 

pszichológiai alkalmasság

4.

III.

segédelőadó

főtörzszászlós

5.

Területi

IV.

szakoktató

főtörzszászlós

 

 

 

 

6.

 

IV.

referens

főtörzszászlós

 

 

 

 

7.

 

IV.

technikus

főtörzszászlós

 

 

 

 

8.

 

III.

segédelőadó

főtörzszászlós

 

 

 

 

9.

 

III.

raktárvezető

főtörzszászlós

 

 

 

 

10.

 

III.

zenész

főtörzszászlós

 

 

 

 

11.

 

III.

kiképző

főtörzszászlós

 

 

 

 

12.

 

II.

gépjármű-
vezető**

főtörzs-
őrmester

középfokú iskola

szakirányú alapfokú

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

pályakezdő

őrmester

 

 

 

 

15.

Helyi

IV.

referens

főtörzszászlós

középiskola

szakirányú középfokú

 

 

16.

 

IV.

hajóvezető

főtörzszászlós

 

 

 

 

17.

 

IV.

szerparancs-
nok

főtörzszászlós

 

 

 

 

18.

 

IV.

gépész

főtörzszászlós

 

szakirányú alapfokú

 

 

19.

 

III.

különleges szerkezelő

főtörzszászlós

középfokú iskola

 

szaktanfolyam

 

20.

 

II.

beosztott tűzoltó**

főtörzs-
őrmester

 

 

 

 

21.

 

II.

gépjármű-
vezető**

főtörzs-
őrmester

 

 

 

 

22.

 

II.

matróz**

főtörzs-
őrmester

 

 

 

 

23.

 

II.

ügyeletes

főtörzs-
őrmester

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

I.

pályakezdő

őrmester

 

 

 

 


Megjegyzések:
1. A **-gal jelzett tiszthelyettesi beosztásoknál a szakirányú középfokú szakmai iskolai végzettséggel rendelkezők illetmény besorolás szempontjából eggyel magasabb beosztási kategóriába sorolhatók.
2. Szakirányú egyetemi végzettségként elfogadható képzések: rendvédelmi, katonai felsőoktatási intézményben parancsnoki, igazgatási szakon szerzett végzettség MA, MSC (egyetemi szintű), az adott szakterülethez tartozó MA, MSC (egyetemi szintű: szakmérnök, szakjogász, stb.) végzettség

Rövidítések:
1.    RSZV: rendészeti szakvizsga
2.    RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam
3.    RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam
5.    KOK: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
6.    GEK: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

2. melléklet a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelethez21A rendőrségnél és a büntetés-végrehajtás szerveinél egyes beosztások, munkakörök betöltéséhez szükséges
képzettségek
I. Vezetői beosztások
1. Tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztások:
a) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi végzettség és felsőfokú rendőri szakképesítés, valamint rendészeti szakirányú továbbképzés és rendészeti mestervezető képző tanfolyam vagy rendészeti szakvizsga és rendészeti mestervezető képző tanfolyam,
b) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi végzettség és felsőfokú büntetés-végrehajtási szakképesítés.
2. További vezetői beosztások:
a) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú rendőri szakképesítés, valamint rendészeti szakirányú továbbképzés és főosztályvezetők esetében rendészeti mestervezető képző, egyéb vezetők esetében rendészeti vezetőképző tanfolyam vagy rendészeti szakvizsga és főosztályvezetők esetében rendészeti mestervezető képző, egyéb vezetők esetében rendészeti vezetőképző tanfolyam,
b) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú büntetés-végrehajtási szakképesítés,
c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) és jogelőd szerveinél szerzett rendészeti, védelmi szakirányú végzettség, valamint rendészeti szakirányú továbbképzés és főosztályvezetők esetében rendészeti mestervezető képző, egyéb vezetők esetében rendészeti vezetőképző tanfolyam vagy rendészeti szakvizsga,
d) az NKE büntetés-végrehajtási szakán szerzett végzettség.
II. Nem vezetői beosztások
1. Bűnüldözési feladatokat ellátók:
a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
aa) az NKE bűnügyi szakán szerzett végzettség, a Rendőrtiszti Főiskola (a továbbiakban: RTF) bűnügyi szakán szerzett végzettség, és a nem rendőri szakok esetében átképző tanfolyam;
ab) az NKE valamely szakán szerzett végzettség és a nem rendőri szakok esetében rendészeti szervező tanfolyam,
ac) más felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:
középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:
középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
2. Közbiztonsági feladatokat ellátók:
a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
aa) az RTF vagy az NKE valamely szakán szerzett végzettség és a nem rendőri szakok esetében rendészeti szervező tanfolyam,
ab) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség.
b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:
középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:
középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
3. Jogi, igazgatásrendészeti feladatokat ellátók:
a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
aa) jogi, államigazgatási felsőfokú végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
ab) az RTF vagy az NKE valamely rendvédelmi szakán szerzett rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
ac) más felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szervező tanfolyam, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:
középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében
középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
4. Jogtanácsosi feladatokat ellátók:
Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség, jogi szakvizsga és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség.
5. Kiképzési, továbbképzési feladatokat ellátók:
a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
aa) az RTF vagy az NKE valamely szakán szerzett végzettség, valamint a nem rendőri szakok esetében rendészeti szervező tanfolyam,
ab) tudományegyetem bölcsészettudományi karán humánszervező, pedagógiai szakon szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
ac) a Nemzetvédelmi Egyetemen szerzett főiskolai végzettség és átképző tanfolyam,
ad) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, illetve egyéb rendvédelmi szakképzettség, valamint átképző tanfolyam.
b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:
középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:
középiskolai érettségi, a rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
6. Humánszolgálati, személyügyi, munkaügyi és szociális feladatokat ellátók:
Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
a) tudományegyetem bölcsészettudományi karán humánerőforrás-menedzser, humánszervező, pszichológia, pedagógia, szociológia szakon szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
b) a Nemzetvédelmi Egyetem humánerőforrás-gazdálkodási szakán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
c) tudományegyetem állam- és jogtudományi karán, az Államigazgatási Főiskolán, a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
d) az RTF vagy az NKE valamely szakán szerzett végzettség, valamint a nem rendőri szakok esetében átképző tanfolyam.
7. Informatikai feladatokat ellátók:
a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
aa) felsőoktatási intézményben programozó matematikus, programtervező matematikus végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
ab) felsőoktatási intézményben szerzett ügyvitelszervezői, programtervezői, számítógép-programozói végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
ac) a Nemzetvédelmi Egyetem, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola informatikai szakán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség.
b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:
középfokú számítástechnikai szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:
középfokú számítástechnikai szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
8. Sajtó- és tájékoztatási feladatokat ellátók:
Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
a) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség, kommunikációs vagy „PR” szakon szerzett képzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
b) a Nemzetvédelmi Egyetemen szerzett egyetemi, főiskolai végzettség, kommunikációs vagy „PR” szakon szerzett képzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
c) az RTF valamely szakán szerzett végzettség, valamint a nem rendőri szakok esetében rendészeti szervező tanfolyam.
9. Ügyviteli és titokvédelmi feladatokat ellátók:
a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
aa) az RTF vagy az NKE valamely szakán szerzett végzettség,
ab) az Államigazgatási Főiskolán, a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség.
b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:
középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:
középiskolai érettségi, informatikai, számítógép-kezelői szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
10. Pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatokat ellátók:
a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
aa) a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán a szakterületnek megfelelő szakon szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, illetve egyéb rendvédelmi szakképzettség és rendészeti szervező tanfolyam,
ab) közgazdasági szakmacsoport felsőoktatási intézményeiben szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
ac) tudományegyetem állam- és jogtudományi karán, az Államigazgatási Főiskolán, a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán szerzett végzettség, felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés, valamint rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
ad) a Nemzetvédelmi Egyetem logisztikai szakán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, illetve egyéb rendvédelmi szakképzettség és átképző tanfolyam.
b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:
középfokú közgazdasági végzettség, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:
középfokú közgazdasági végzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

11. Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatokat ellátók:
a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
aa) műszaki egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
ab) katonai, rendészeti tanintézetek technikai szakán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, illetve egyéb rendvédelmi szakképzettség és rendészeti szervező tanfolyam.
b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:
műszaki szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett technikai szakképesítés, rendészeti szakközépiskolai végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:
műszaki szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett technikai szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
12. Egészségbiztosítási szakfeladatokat ellátók:
a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
orvostudományi egyetem általános orvos, fogorvos karán szerzett végzettség és rendészeti szakképesítés.
b) A II. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
ba) egészségügyi szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett szakképzettség, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő tanfolyam,
bb) középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint egészségügyi szaktanfolyam.
13. Költségvetési ellenőrzési feladatokat ellátók:
Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
a) közgazdasági, műszaki szakmacsoport felsőoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
b) a Nemzetvédelmi Egyetem logisztikai szakán vagy a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola pénzügyi, gazdálkodási, technikai szakán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
c) belső ellenőrzési tevékenység ellátása esetén a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendeletben meghatározott, a belső ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelményeknek megfelelő képzettség, képesítés.

14. Tanári, oktatói feladatokat ellátók:
Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény által meghatározottak szerinti képesítés.

15. Állat-egészségügyi, kiképzési és gondozási feladatokat ellátók:
a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
állatorvos-tudományi egyetemi, állat-egészségügyi főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség.
b) A II. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint speciális szaktanfolyam.
16. Határrendészeti feladatokat ellátók:
a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
aa) a Nemzetvédelmi Egyetem (határrendészeti) határrendészeti és védelmi vezetői szak rendészettechnikai szakirányon szerzett végzettség,
ab) az RTF határrendészeti szakán vagy az NKE Rendészettudományi Karán szerzett végzettség,
ac) az RTF valamely belügyi szakán vagy az NKE Rendészettudományi Karán szerzett végzettség és a nem határrendészeti szakon végzettek esetében rendészeti szervező tanfolyam,
ad) felsőoktatási intézményben szerzett felsőfokú végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség vagy egyéb rendvédelmi szakképzettség és rendészeti szervező tanfolyam.
b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:
középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:
középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
17. Idegenrendészeti feladatokat ellátók:
a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:
aa) a Nemzetvédelmi Egyetem határrendészeti szakán szerzett végzettség,
ab) az RTF határrendészeti szakán szerzett végzettség,
ac) az NKE Rendészettudományi Karán szerzett végzettség,
ad) az RTF valamely belügyi szakán szerzett végzettség és a nem határrendészeti szakon végzettek esetében rendészeti szervező tanfolyam,
ae) tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,
af) az Államigazgatási Főiskolán, a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség.
b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:
középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.
c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:
középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

18. Büntetés-végrehajtási feladatokat ellátók:
a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében
aa) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú büntetés-végrehajtási szakképesítés,
ab) az RTF büntetés-végrehajtási szakán szerzett képesítés,
ac) az NKE Rendészettudományi Karán szerzett képesítés.
b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében középiskola és középfokú büntetés-végrehajtási szakképesítés.
c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében szakiskola vagy középiskola és büntetés-végrehajtási alapfokú szakképesítés.
Megjegyzés:
1. Felsőfokú büntetés-végrehajtási szakképesítésnek kell elfogadni:
a) az RTF büntetés-végrehajtási szakának elvégzését tanúsító oklevelet,
b) a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola (büntetés-végrehajtási tagozatának) 1976 és 1992 közötti elvégzését tanúsító oklevelet,
c) főtiszti, tiszti vizsga, próbaszolgálatos tiszti alkalmassági vizsga 1983. december 31-ig történő letételét igazoló bizonyítványt,
d) a felsőfokú büntetés-végrehajtási szakvizsga 1984. január l-jétől történő letételét igazoló bizonyítványt,
e) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem büntetés-végrehajtási nevelő szakán szerzett képesítést.
2. Középfokú büntetés-végrehajtási szakképesítésnek kell elfogadni:
a) a BM Kun Béla Tiszthelyettesképző Iskola és jogutódai (a BM Kun Béla Zászlósképző Iskola, a Rendőr-zászlósképző Iskola, az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatási Kiképzési Központja) szakképzési tagozatának elvégzését igazoló bizonyítványt,
b) a Bv. Szervezet Oktatási Központjában a középfokú szaktanfolyam 1996. szeptember 1-je utáni elvégzését igazoló bizonyítványt.
3. Alapfokú büntetés-végrehajtási szakképesítésnek kell elfogadni:
a) a BM Rendőriskola, az őri tanfolyam, a Büntetés-végrehajtási Őri Iskola és jogutóda (a Büntetés-végrehajtási Alapfokú Iskola, a Büntetés-végrehajtási Tiszthelyettesképző Iskola) elvégzését igazoló bizonyítványt,
b) a Bv. Szervezet Oktatási Központjában az alapfokú szaktanfolyam 1996. szeptember 1-je utáni elvégzését igazoló bizonyítványt.
4. Középfokú rendőri szakképesítésnek kell elfogadni a BM Kun Béla Tiszthelyettesképző Iskola és jogutódai (a BM Kun Béla Zászlósképző Iskola, a Rendőr-zászlósképző Iskola, az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatási Kiképzési Központja) szakképzési tagozatának elvégzését igazoló bizonyítványt, a bűnügyi szaktanfolyamon és a rendőr szervező tanfolyamon korábban szerzett végzettségeket.

3. melléklet a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelethez22Az idegennyelv-tudást igénylő beosztások
1. RENDŐRSÉG
1. Országos rendőrfőkapitány és helyettesei.
2. ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ minden beosztása, valamint az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság minden beosztása.
3. ORFK Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának minden beosztása.
4. ORFK Határrendészeti Főosztály minden beosztása.
5. KR parancsnoka és helyettesei
6. A KR NNI minden beosztása, valamint a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Tanúvédelmi Szolgálat minden beosztása.
7. RRI vezetője és helyettese.
8. A turistaforgalom szempontjából frekventált területeken szolgálatot teljesítő, az állományilletékes parancsnok által meghatározott járőr, baleseti helyszínelő, vizsgáló, körzeti megbízott beosztások.
9. Az állományilletékes parancsnok által meghatározott beosztások azokon a településeken, ahol a nemzetiségek, kisebbségek létszáma ezt indokolja.
10. A határrendészeti tevékenységgel összefüggő munkakörök:
a) határrendészeti kirendeltség vezetője és helyettese,
b) főhatárrendész, határrendész,
c) határrendészeti kirendeltség kiemelt főreferensi, kiemelt főelőadói, főelőadói, előadói beosztások,
d) átkelőhely-vezetők, átkelőhely-ügyeletesek,
e) szolgálati részlegvezetők, szolgálati csoportvezetők,
f) bevetési osztály vezetője és helyettese,
g) bevetési szolgálat vezetője és helyettese,
h) határrendészeti feladatot ellátó rendőri szervnél a határrendészeti feladatok ellátására létrehozott osztályvezetői, alosztályvezetői, kiemelt főreferensi, kiemelt főelőadói, főelőadói, előadói beosztások.
11. Idegenrendészeti tevékenységgel összefüggő minden beosztás.
12. A TEK, illetve az NVSZ főigazgatója által meghatározott azon beosztások, ahol az idegen nyelv használata a szolgálat ellátásához nélkülözhetetlen.
2. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
1. BVOP-n:
a) országos parancsnok,
b) országos parancsnok helyettesei,
c) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,
d) az országos parancsnok közvetlen irányítása alá tartozó egyedi megbízottak,
e) kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó, ügyeletes tiszt.
2. Büntetés-végrehajtási intézeteknél, intézményeknél:
a) állományilletékes parancsnok és helyettese,
b) osztályvezető,
c) osztályvezető-helyettes, kiemelt főreferens,
d) kiemelt főelőadó, főelőadó, vezető nevelő,
e) nevelő, biztonsági tiszt,
f) főfelügyelő,
g) segédelőadó,
h) felügyelő,
i) a c)-h) pontokban meghatározottakkal azonos besorolású beosztásokban, az állományilletékes parancsnok döntése szerint.

4. melléklet a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelethez231. Őr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálatok a rendőrségnél
1. Őrszolgálatok:
a) Objektumőr
b) Fogdaőr
c) Kísérőőr
d) Díszőr (KR)
e) Mozgóőr,
f) Parlamenti őr (KR)
g) Segédelőadó (őrzött szálláson)
h) Szolgálati csoportvezető (őrzött szálláson)
2. Ügyeleti szolgálatok:
a) Főügyelet (ORFK)
b)
c) Központi ügyeleti szolgálat (BRFK, MRFK, KR, RRI)
d) Bevetésirányítási Központ
e) Ügyeleti szolgálat (helyi szervek)
f) Híradástechnikai ügyeleti szolgálat
g) Körözési Ügyelet (ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző- Értékelő Főosztály)
h) határrendészeti kirendeltség Bevetés Irányítási Szolgálata
i) Helyettes Ügyeleti Szolgálat (Határátkelőhelyeken, Kihelyezett Szolgálati helyeken)
j) Bevetési Szolgálat
k) Őrzött Szállás
l) Ügyeleti Főosztály (TEK).
3. Készenléti szolgálatok:
a) NNI
b) az ORFK Közrendvédelmi, Közlekedésrendészeti és Igazgatásrendészeti Főosztályai által adott szolgálat, a megyei rendőr-főkapitányságok, valamint rendőrkapitányságok közrendvédelmi, közlekedési és igazgatásrendészeti szolgálatai által adott szolgálat
c) KR (tűzszerész, búvár, pilóta)
d) KR szakszolgálatainak készenléti szolgálatai (pénzügyi, anyagi, technikai, egészségügyi, híradó, informatikai)
e) RRI (ügyeletes vezető, bűnügyi készenlét, idegenrendészeti készenlét)
f)
g) Területi és helyi szervek bűnügyi szolgálati ág forrónyomos csoportjai
4. Készültségi szolgálatok:
a) KR bevetési osztályai
b) akció (közterületi támogató) alegység (MRFK, BRFK)
2. Őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok a büntetés-végrehajtási szervezetnél
1. Őrszolgálati jellegű beosztások
a) Főápoló (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza)
b) Szakápoló (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet)
c) Ápoló (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet)
d) Vezető szakasszisztens (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza)
e) Szakasszisztens (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza)
f) Biztonsági tiszt
g) Biztonsági főfelügyelő
h) Körlet-főfelügyelő
i) Felügyelő (biztonsági, körlet, foglalkoztatási)
j) Technikai-rendszer kezelő
k) Kutyavezető
2. Ügyeleti szolgálat
a) (egészségügyi) Osztályvezető (főorvos)
b) Főorvos
c) Szakorvos
d) Szakasszisztens
e) Ügyeletes tiszt (BVOP)
3. Készenléti szolgálat
a) (egészségügyi) Osztályvezető (főorvos)
b) Szakorvos
c) Szakasszisztens
d) Speciális (akció) csoportba beosztottak.

3. Ügyeleti szolgálat a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

a) vezető főügyeletes (központi szerv)
b) főügyeletes (központi szerv)
c) főügyeletes (területi szervek)
d) Katasztrófavédelmi Mûveleti Szolgálat állománya (területi szervek)
e) Megyei/Fővárosi Mûveltirányítási Ügyelet állománya (területi szervek)
f) Katasztrófavédelmi Mobil Labor (főváros) állománya
g) ügyeletvezető (területi jogállású szervek)
h) ügyeletes (helyi szervek)
1

A rendeletet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte 2015. július 1. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 14. §-át és 16. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés i) pontja a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés j) pontját a 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet 10. §-a iktatta be.

6

Az 1. § (3) bekezdése a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (4) bekezdése a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdés b), c), d) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (5) bekezdése a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdés c), e) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § (6) bekezdése a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (1) bekezdése a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdés c), f) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (2) bekezdése a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (3) bekezdése a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § nyitó szövegrésze a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § a) pont 3. alpontja a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 3. § a) pont 4. alpontját a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A 3. § a) pont 5. alpontját a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 3. § a) pont 9. alpontját a 13/2012. (III. 30.) BM rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

18

A 3. § e) pont 3. alpontja a 11/2012. (III. 30.) BM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 2. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

22

A 3. melléklet a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére