• Tartalom

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

2022.08.06.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §1 A rendelet hatálya az ATM/ANS-rendszerekre és -rendszerelemekre, valamint a polgári célú légiközlekedés biztonságos, zavartalan végrehajtását szolgáló, az 1. mellékletben meghatározott egyéb földi berendezések (a továbbiakban: egyéb földi berendezések) telepítésére, üzemben tartására, módosítására, megszüntetésére, ellenőrzésére, valamint ezen tevékenységek hatósági engedélyezésére és felügyeletére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.2 ATM/ANS-rendszer és -rendszerelem: a polgári légiközlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott fogalom;

2. próbaüzemelés: a berendezés paramétereinek és funkciójának ellenőrzése a helyi sajátosságok figyelembevételével, amely során vizsgálni kell, hogy a berendezés a tervezett funkcióját képes teljesíteni;

3.3 tanulmányterv: az ATM/ANS-rendszer és -rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés telepítéséhez készített dokumentáció, amely tartalmazza a telepítés helyére vonatkozó térképvázlatot, a tervezett ATM/ANS-rendszer és -rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés típusát, főbb műszaki paramétereit, leírását, amely szerint az ATM/ANS-rendszer és -rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés megfelel a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) előírásai vagy egyéb szabványok által meghatározott követelményeknek;

4.4 üzemben tartás: ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem esetén az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, és az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően végrehajtott, egyéb földi berendezés esetén a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően végrehajtott használatbavétel és az azt követő üzemeltetés, ha a rendszert, rendszerelemet és egyéb földi berendezést a szolgáltatás nyújtás során felhasználják;

5. WGS–84: (World Geodetic System '84): az 1984-ben elfogadott világméretű geodéziai referenciarendszer jelölésére használt rövidítés.

3. Frekvencia-igénybevétel feltételei

3. § (1)–(6)5

(7)6

4. S-módú lekérdezési kódok kiosztása

4. §7

5. §8

6. § (1)–(4)9

(5) A 262/2009/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott rendszerek és kapcsolódó eljárások módosítása és ezen új rendszerek és eljárások bevezetését megelőzően veszélyazonosítást, kockázatértékelést és -mérsékelést magában foglaló biztonságértékelést kell végezni. A biztonságértékelés vonatkozásában a 262/2009/EK bizottsági rendelet 4–8. és 12. cikkében meghatározott követelményeket egyben minimális biztonsági követelménynek kell tekinteni.

5. Telepítési engedély

7–8. §10

6. Üzemben tartási engedély

9–11. §11

7. Az EATMN- rendszer és az egyéb földi berendezés módosítása és megszüntetése

12. §12

8. 13 Az ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem és az egyéb földi berendezés ellenőrzése, karbantartása

13. § (1)14 Az ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem és az egyéb földi berendezés földi ellenőrzését a léginavigációs szolgáltatónak vagy az üzemben tartónak a 2. mellékletben meghatározott ellenőrzési periódusonként, és a gyártó által megadott karbantartási ajánlás alapján a szolgáltató vagy az üzemben tartó által kiadott karbantartási utasítás szerint kell végrehajtani. A karbantartások során olyan érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező mérőeszköz alkalmazható, amelyet képességei alkalmassá tesznek az adott mérési feladat elvégzésére.

(2) A repülésbiztonság érdekében a karbantartási utasítás az (1) bekezdésben meghatározottnál szigorúbb előírásokat tartalmazhat. A karbantartási utasítás módosításáról a hatóságot tájékoztatni kell.

(3)15 Az ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem, és az egyéb földi berendezés működésének légi ellenőrzését a 2. mellékletben meghatározott ellenőrzési periódusonként és a nemzetközileg elfogadott eljárás szerint az erre a célra felszerelt légijárművel, továbbá meghatározott pontosságú, hitelesített mérő- és regisztráló, valamint egyéb fedélzeti és földi mérőműszerekkel és képesített személyzettel kell végrehajtani.

(4)16 Az ellenőrzésekről, karbantartásokról dokumentációt, a mérésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A dokumentációt és a mérési jegyzőkönyveket az ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés üzemben tartásának megszüntetését követő 1 évig kell megőrizni.

(5)17 Az ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelemek, vagy egyéb földi berendezések karbantartását, javítását és műszeres ellenőrzését az adott berendezésre vonatkozó műszaki és üzemeltetési ismeretekkel rendelkező személy végezheti. A vonatkozó műszaki és üzemeltetési ismeret megszerzésére

a) a gyártó,

b) a gyártó által közvetlenül kiképzett személy, vagy

c) ha az a) vagy b) pontban foglaltak alkalmazása nem lehetséges, az ATM/ANS-rendszer, -rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés tekintetében legalább három év időtartamú, a működéssel összefüggő szakmai tapasztalattal rendelkező személy

által végzett képzés szolgálhat.

9. Hatósági ellenőrzés

14. §18

10. Légiforgalmi földi rádióállomás kezelői engedély

15. § (1) Légiforgalmi földi rádióállomás kezeléséhez a hatóság által kiadott rádióállomás kezelői engedély szükséges.

(2)19 A légiforgalmi irányító vagy repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel és érvényes munkahelyi kiterjesztéssel rendelkező személy rádióállomás kezelői engedély nélkül is jogosult légiforgalmi földi rádióállomás kezelésére.

(3) A rádióállomás kezelői engedélyt az a 18. életévét betöltött, legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy szerezheti meg, aki

a)20 képzésen történő részvétellel elsajátította a következő elméleti ismereteket:

b)21 legalább 50 óra légiforgalmi földi rádióállomás kezelésére jogosult személy felügyelete alatt igazolt gyakorlati tapasztalatot szerzett, és

c) az a) pontban meghatározott elméleti ismeretekből hatósági vizsgát tett.

(3a)22 Az elméleti ismeretek elsajátítására szolgáló képzés elvégzését követően a hatósági vizsga ismétlésére egy éven belül legfeljebb két alkalommal van lehetőség.

(3b)23 A (3a) bekezdés szerinti vizsgaidőpontok között legalább egy hónap időtartamnak kell eltelnie.

(3c)24 A második sikertelen ismétlő hatósági vizsga esetén az elméleti ismeretek elsajátítására szolgáló képzés újbóli elvégzése szükséges.

(4) Mentesül az a személy

a) a (3) bekezdésben meghatározottak alól, aki légiforgalmi irányító vagy repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel és érvényes munkahelyi kiterjesztéssel rendelkezett a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül,

b)25 a (3) bekezdés b) és c) pontja alól, aki hajózó személyzet szakszolgálati engedéllyel és oktatói jogosítással rendelkezik,

c)26 a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott vizsgának a (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott része alól, aki rendelkezik hajózó személyzet szakszolgálati engedéllyel és rádió-távbeszélő kezelői jogosítással.

(5) A (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott ismeretekből, magyar nyelven végrehajtott vizsga vagy magyar nyelvű rádió-távbeszélő kezelői jogosítás alapján kiadott rádióállomás kezelői engedély magyar nyelven, a magyar és angol nyelven végrehajtott vizsga vagy magyar- és angol nyelvű rádió-távbeszélő kezelői jogosítás alapján kiadott rádióállomás kezelői engedély magyar és angol nyelven jogosít légiforgalmi földi rádióállomás használatára.

16. § (1)27 A légiforgalmi földi rádióállomás kezelői engedély akkor hosszabbítható meg, ha a kérelmező

a) a 15. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott elméleti ismeretekből frissítő tanfolyamon vett részt, és hatósági vizsgát tett, és

b) igazolja, hogy az engedély lejáratát megelőző 2 évben legalább 20 óra rádiókezelői gyakorlattal rendelkezik.

(2)28 Repülőtéren üzemeltetett légiforgalmi földi rádióállomás kezelésének megkezdése előtt az engedélyesnek el kell végeznie a repülőtér üzemben tartója által szervezett, az adott repülőtér működésére, valamint a használt berendezésre vonatkozó képzést.

(3)29 A 15. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott elméleti képzés, a 16. § (2) bekezdés szerinti képzés, valamint a frissítő tanfolyam tematikáját a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá.

(4) A 15. § és e § alkalmazásában a légiforgalmi földi rádióállomás a repülőtéren vagy leszállóhelyen a légijárművek földi és légi mozgásával összefüggő tájékoztatások céljára szolgáló rádió adó- és vevőberendezés a légiforgalmi légtérben légiforgalmi szolgálat ellátása során alkalmazott rádióállomás használatának kivételével.

(5)30 A légiforgalmi földi rádióállomás kezelői engedély meghosszabbítására a 15. § (4) bekezdésében meghatározott mentesülési szabályok alkalmazandóak.

11. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2011. április 20-a előtt kiadott üzemben tartási engedélyek alapján üzemben tartott EATMN-rendszer és rendszerelemek az 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (2a) bekezdése alapján megfelelnek az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapvető követelményeinek és mentesülnek az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 6. cikk rendelkezései alól.

(3) A hatóság a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 6. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt szervezetekről.

18. § Ez a rendelet

a) az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2009. március 30-i 262/2009/EK bizottsági rendelet,

b) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeleteknek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2006. július 6-i 1032/2006/EK bizottsági rendelet,

e)31 a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i 2018/1139/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. §32

1. melléklet a 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez33

Egyéb földi berendezések

1. Fékhatásmérő.

2.34 Az ATM/ANS-rendszerek erősáramú táppontjai, a tartalékenergia-ellátó gépegységek, valamint a szünetmentes berendezések.

3.35 Az ATM/ANS-rendszerekhez tartozó, 10 kW-nál nagyobb névleges hűtő- vagy fűtőteljesítményű berendezések, amelyek az ATM/ANS-rendszer megfelelő termikus környezetét biztosítják.

4. Mágneses és digitális adatrögzítők.

5. Légiforgalmi szimulátor, amelyet légiforgalmi irányító előzetes munkahelyi gyakorlati képzés során (pre-OJT) alkalmaznak.

6. Repülőgép bevezető rendszer (VDGS).

2. melléklet a 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez36

Az egyes ATM/ANS-rendszerek és a vonatkozó földi és légiellenőrzési időszakok

9K10395_0

 

A

B

C

1

Rendszer megnevezése

Ellenőrzés

Földi (hónap)

Légi (hónap)

2

Légtérgazdálkodási rendszerek

Karbantartási utasítás
szerint

3

A légiforgalmi áramlás szervezésének rendszerei

Karbantartási utasítás
szerint

4

A légiforgalmi szolgálatok rendszerei, különösen
a repülési adatokat feldolgozó rendszerek,
a légtérellenőrzési adatokat feldolgozó rendszerek és
az ember-gép interfészrendszerek

Karbantartási utasítás
szerint

5

Kommunikációs rendszerek, beleértve a föld-föld/világűr, levegő-föld és levegő-levegő/világűr kommunikációt lehetővé tevő rendszereket

Légi-földi adatkapcsolati kommunikáció

VDL Mode 2

Karbantartási utasítás
szerint

6

Levegő-föld hang kommunikáció

VHF 25 kHz

3

Új telepítési helyen történő üzembe helyezéskor

7

VHF 8,33 kHz

3

Új telepítési helyen történő üzembe helyezéskor

8

Föld-föld
kommunikációs alkalmazások

AMHS

1/6

9

DRS (Digital Radio System

6

10

Föld-föld
kommunikációs hálzatok

AFTN

1/6

11

CIDIN

Karbantartási utasítás
szerint

12

LAN-WAN pont-pont között

Karbantartási utasítás
szerint

13

RTDS

Karbantartási utasítás
szerint

14

Föld-föld hang kommunikáció

VoIP

3

15

ATS Voice

3

16

Navigációs rendszerek

Navigációs segédeszközök

NDB

3/6

24xx1

17

QFS (Repülőtéri NDB)

Karbantartási utasítás
szerint

12xx

18

VOR

3/6

12xx

19

DME

3/6 vagy karbantartási
utasítás szerint

12xx

20

ILS

1/3/6 vagy karbantartási utasítás szerint

6x2

21

MKR

Karbantartási utasítás
szerint

6x

22

GBAS

Karbantartási utasítás
szerint

Üzembe helyezéskor és
az ICAO által meghatározott esetben

23

Repülőtéri
fénytechnikai berendezések

PAPI, Futópályák fénytechnikai rendszerei

Karbantartási utasítás
szerint

12xx

24

Biztonsági és
ellenőrzési
navigáció

VDF

Karbantartási utasítás
szerint

25

Légtérellenőrző rendszerek

Elsődleges radar

En-route

1/6/12

Üzembe helyezéskor

26

App

1/6/12

Üzembe helyezéskor

27

SMR

1/3/6/12

28

Másodlagos radar

Mode A/C

1/6/12

Üzembe helyezéskor

29

Mode S

1/6/12

Üzembe helyezéskor

30

Multilateration

WAM

Karbantartási utasítás
szerint

31

LAM

1/3/6

32

ADS-B

Karbantartási utasítás
szerint

33

SDDS

Karbantartási utasítás
szerint

34

ASMGCS

1/3/6

35

LIDAR

Karbantartási utasítás
szerint

36

A légiforgalmi tájékoztató szolgálatok rendszerei

Karbantartási utasítás
szerint

37

A meteorológiai szolgálatok által használt, meteorológiai adatok felhasználására szolgáló rendszerek

1/6/12


Megjegyzés:
1 xx: a megadott időtartam + 1 hónapon belül
2 x: a megadott időtartam + 15 napon belül
1

Az 1. § a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § 1. pontja a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § 3. pontja a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § 4. pontja a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (1)–(6) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (7) bekezdését a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 60. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 4. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 6. § (1)–(4) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 7–8. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 9–11. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 12. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 8. alcím címe a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 13. § (1) bekezdése a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 13. § (3) bekezdése a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 13. § (4) bekezdése a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 13. § (5) bekezdése a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 14. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 15. § (2) bekezdése a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 15. § (3) bekezdés a) pontja a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 58. §-ával megállapított szöveg.

21

A 15. § (3) bekezdés b) pontja a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 15. § (3a) bekezdését a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 59. §-a iktatta be.

23

A 15. § (3b) bekezdését a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 59. §-a iktatta be.

24

A 15. § (3c) bekezdését a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 59. §-a iktatta be.

25

A 15. § (4) bekezdés b) pontja a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 15. § (4) bekezdés c) pontja a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 16. § (1) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § f) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

28

A 16. § (2) bekezdése a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

29

A 16. § (3) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § f) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

30

A 16. § (5) bekezdését a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

31

A 18. § e) pontját a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be.

32

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 1. melléklet a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

Az 1. melléklet 2. pontja a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

Az 1. melléklet 3. pontja a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 2. melléklet a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére