• Tartalom

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

2024.07.03.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §1 E rendelet hatálya a légiforgalmi földi rádióberendezések üzemben tartására, módosítására, megszüntetésére, ellenőrzésére, valamint ezen tevékenységek hatósági engedélyezésére és felügyeletére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §2

3. Frekvencia-igénybevétel feltételei

3. § (1)–(6)3

(7)4

4. S-módú lekérdezési kódok kiosztása

4. §5

5. §6

6. § (1)–(4)7

(5)8

5. Telepítési engedély

7. §9

8. §10

6. Üzemben tartási engedély

9. §11

10. §12

11. §13

7. Az EATMN- rendszer és az egyéb földi berendezés módosítása és megszüntetése

12. §14

8.15 Az ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem és az egyéb földi berendezés karbantartása

13. § (1)16

(2)17

(3)18

(4)19

(5)20 A légiforgalmi földi rádióberendezések karbantartását, javítását és műszeres ellenőrzését az adott berendezésre vonatkozó műszaki és üzemeltetési ismeretekkel rendelkező személy végezheti. A vonatkozó műszaki és üzemeltetési ismeret megszerzésére

a) a gyártó,

b) a gyártó által közvetlenül kiképzett személy, vagy

c) ha az a) vagy b) pontban foglaltak alkalmazása nem lehetséges, a berendezés tekintetében legalább három év időtartamú, a működéssel összefüggő szakmai tapasztalattal rendelkező személy

által végzett képzés szolgálhat.

9. Hatósági ellenőrzés

14. §21

10.22

15. §

16. §

11. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2011. április 20-a előtt kiadott üzemben tartási engedélyek alapján üzemben tartott EATMN-rendszer és rendszerelemek az 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (2a) bekezdése alapján megfelelnek az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapvető követelményeinek és mentesülnek az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 6. cikk rendelkezései alól.

(3) A hatóság a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 6. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt szervezetekről.

(4)23 Az egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet hatálybalépése24 napján az 1. mellékletben meghatározott berendezésekre kiadott üzemben tartási engedélyek hatályukat vesztik.

18. § Ez a rendelet

a)25

b)26

c) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeleteknek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d)27

e)28 a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i 2018/1139/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

f)29 a légiforgalmi szolgáltatási és léginavigációs szolgálati rendszerek, valamint a légiforgalmi szolgáltatási és léginavigációs szolgálati rendszerelemek tanúsítására és a velük kapcsolatos nyilatkozattételre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2023. július 14-i (EU) 2023/1768 felhatalmazáson alapuló rendelet,

g)30 a légiforgalmi szolgáltatási/léginavigációs szolgálati rendszerek és rendszerelemek tervezésében vagy gyártásában részt vevő szervezetek jóváhagyására vonatkozó műszaki követelmények és igazgatási eljárások meghatározásáról, valamint az (EU) 2023/203 végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1769 végrehajtási rendelet,

h)31 az egységes európai égbolt légterének használatához szükséges légijármű-felszerelésekre és az egységes európai égbolt légterének használatával kapcsolatos üzemeltetési szabályokra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, továbbá a 29/2009/EK rendelet, valamint az 1206/2011/EU, az 1207/2011/EU és az 1079/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1770 végrehajtási rendelet,

i)32 az (EU) 2017/373 végrehajtási rendeletnek a légiforgalmi szolgáltatási és léginavigációs szolgálati rendszerek és rendszerelemek tekintetében történő módosításáról, valamint az 1032/2006/EK, a 633/2007/EK és a 262/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1771 végrehajtási rendelet,

j)33 a 923/2012/EU végrehajtási rendeletnek a légiforgalmi szolgáltatási és léginavigációs szolgálati rendszereknek és rendszerelemeknek az egységes európai égbolt légterében való használatával kapcsolatos üzemeltetési szabályok tekintetében történő módosításáról és az 1033/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1772 végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. §34

1. melléklet a 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez35

2. melléklet a 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez36

1

Az 1. § a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. §-t a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (1)–(6) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (7) bekezdését a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 60. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 4. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 6. § (1)–(4) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 6. § (5) bekezdését a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 7–8. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 7–8. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 9–11. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 9–11. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 9–11. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 12. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 13. § (1) bekezdését a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 13. § (2) bekezdését a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 13. § (3) bekezdését a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 13. § (4) bekezdését a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 13. § (5) bekezdése a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

21

A 14. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 10. alcímet (15–16. §-t) a 16/2024. (VII. 2.) ÉKM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

23

A 17. § (4) bekezdését a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 3. §-a iktatta be.

24

A hatálybalépés időpontja 2024. május 3.

25

A 18. § a) pontját a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 18. § b) pontját a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 18. § d) pontját a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 18. § e) pontját a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be.

29

A 18. § f) pontját a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 4. §-a iktatta be.

30

A 18. § g) pontját a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 4. §-a iktatta be.

31

A 18. § h) pontját a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 4. §-a iktatta be.

32

A 18. § i) pontját a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 4. §-a iktatta be.

33

A 18. § j) pontját a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 4. §-a iktatta be.

34

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 1. mellékletet a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 5. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 2. mellékletet a 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet 5. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére