• Tartalom

69/2011. (XII. 30.) BM rendelet

69/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről

2021.01.01.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § m) pontjában meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1 E rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a magyar állampolgárokra, akik magánútlevél, második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi vagy azonnali kiadását vagy pótlását (a továbbiakban együtt: kiállítását) kérik.

2. §2 Az 1. mellékletben megállapított igazgatási szolgáltatási pótdíjakat az általános hatáskörű útlevélhatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy annak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számú kincstári célelszámolási számla javára történő átutalással, fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel vagy az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni.

3. §3 Az 1. mellékletben megállapított igazgatási szolgáltatási pótdíjakat az általános hatáskörű útlevélhatóság bevételként köteles elszámolni az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) előírtak szerint. A kormányrendelet előírásait kell alkalmazni a hatósági díjak elszámolása, kezelése, nyilvántartása, esetleges visszatérítése, illetve a díjak egy részének továbbutalása esetén. A nyilvántartásokból ki kell tűnnie, hogy a hatósági eljárásra mikor került sor, és annak az eljáró hatóságnál elszámolt díja milyen összegű volt.

4. §4 Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíjak tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdését, 31. § (1) bekezdés első mondatát, 32. §-át, 73/A. §-át, 82. §-át és 88. §-át értelemszerűen alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illetékes állami adóhatóság helyett az általános hatáskörű útlevélhatóságot, illeték helyett illetéket és igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell érteni.

5. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 69/ 2011. (XII. 30.) BM rendelethez5

1. Magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli eljárásban történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 19 000 forint.

2. Magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi eljárásban történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 29 000 forint.

3. Magánútlevél és második magánútlevél azonnali eljárásban történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 39 000 forint.

1

Az 1. § a 22/2020. (VII. 9.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 29. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 29. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 29. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. melléklet a 22/2020. (VII. 9.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére