• Tartalom

73/2011. (VII. 29.) VM rendelet

az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról1

2011.09.02.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) mezőgazdasági „de minimis” támogatás: az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1535/2007/EK bizottsági rendelet) szerinti támogatás;

b) mezőgazdasági termelő: a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók;

c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értele mben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott vállalkozás;

d) tavaszi fagykár: az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 1. § b) pontja szerinti kár.

2. § (1) E rendelet feltételei szerint az ültetvényeikben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok következtében 70%-os vagy azt meghaladó mértékű kárt elszenvedett mezőgazdasági termelők a bekövetkezett kár egyszeri, részbeni kompenzálására mezőgazdasági „de minimis” támogatást vehetnek igénybe.

(2) A kár mértékét a tárgyévi várható hozam és az előző három év hozamai átlagának, vagy az előző években az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) alapján beadott kárenyhítési kérelmekben szereplő referencia hozamok viszonya alapján kell megállapítani. A 2011. évben termőre fordult ültetvény, illetve ültetvényművelést a 2011. évben kezdő mezőgazdasági termelő esetében a kárt szenvedett ültetvényterület elhelyezkedése szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) által rendelkezésre bocsátott megyei átlag-hozamadatok az irányadóak.

(3) A támogatás legalább 0,3 hektár nagyságú egybefüggő, az (1) bekezdésben meghatározott mértékben károsodott ültetvényterületre vehető igénybe.

(4) A támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett vagy a támogatási kérelmének benyújtásával egy időben igazolja, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta, és

b) nyilatkozik arról, hogy

ba) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

bc) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bd) a 2011 májusában bekövetkezett fagy következtében a károsodással érintett ültetvényterület tekintetében a károsodás mértéke elérte, vagy meghaladta az előző három év hozamai átlagának, vagy az előző években az FVM rendelet alapján benyújtott kárenyhítési kérelmekben szereplő referencia hozamoknak a 70%-át, és

c) a tavaszi fagykárt a szakigazgatási szervhez e rendelet hatálybalépése előtt bejelentette.

(5) E rendelet szerinti támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatás igénylésekor a jogosult nyilatkozzon a támogatási kérelem benyújtását megelőző egymást követő hároméves időszakban az általa már igénybe vett, valamennyi mezőgazdasági „de minimis” támogatás összegéről.

(6) Minden egyes mezőgazdasági „de minimis” támogatás odaítélésekor a döntést megelőző hároméves időszakban jóváhagyott mezőgazdasági „de minimis” támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

3. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás forrása a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium Fejezet 20/5/8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcímcsoporton elkülönített 1270 millió forint keretösszeg.

(2) A támogatás mértéke a rendelkezésre álló, (1) bekezdés szerinti keretösszeg és a szakigazgatási szerv által záradékolt – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által elfogadott támogatási kérelmekben foglalt, hektárokban megállapított –, a károsodással érintett összes jóváhagyott ültetvényterület hányadosa, valamint a támogatási kérelemben megjelölt, a szakigazgatási szerv által záradékolt károsodott ültetvényterület hektárszámának szorzata azzal, hogy az 1535/2007/EK bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyéni keret nem kerül túllépésre.

4. § (1) Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti egyéni támogatási keret túllépése esetén az MVH a támogatás összegét a mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően csökkenti.

(2) Az (1) bekezdés szerint visszatartott összeggel az összes, szabad egyéni kerettel rendelkező mezőgazdasági termelő 3. § (2) bekezdése szerint megállapított támogatási mértékét kell arányosan megnövelni.

(3) Ugyanazon elszámolható költségek tekintetében e rendelet szerinti mezőgazdasági „de minimis” támogatás, a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény (a továbbiakban: kárenyhítési törvény) szerinti kárenyhítési juttatás, és egyéb kapcsolódó intézkedés támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a kárenyhítési törvény 11. § (1) bekezdésében megjelölt mértékeket.

5. § (1) Az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon 2011. augusztus 19-éig lehet személyesen vagy postai úton benyújtani a szakigazgatási szervhez. A határidő elmulasztása jogvesztő, hiánypótlásnak helye nincs.

(2)2 Egy mezőgazdasági termelő csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ugyanazon károsodott ültetvényterületre csak egy támogatási kérelem nyújtható be.

(3)3 A szakigazgatási szerv a támogatási kérelmek jogszerűségét megvizsgálja és záradékkal látja el, amelynek során ellenőrzi a mezőgazdasági termelő 2. § (4) bekezdése szerinti jogosultságát, a tavaszi fagykár támogatási kérelem benyújtásakor fennálló mértékét és a szükség szerinti helyszíni ellenőrzés eredménye alapján záradékában javaslatot tesz a támogatható ültetvényterület nagyságára.

(4) A szakigazgatási szerv a záradékkal ellátott támogatási kérelmeket legkésőbb 2011. szeptember 5-éig továbbítja az MVH részére. Ezzel egyidejűleg a szakigazgatási szerv a 2. melléklet szerinti kárbejelentési adatállomány-összesítőt elektronikus formában és papír alapon is megküldi az MVH részére.

(5)4 Az MVH a záradékban foglalt adatok alapján, a mezőgazdasági de minimis nyilvántartásban szereplő adatok figyelembevételével megállapítja a támogatás mértékét, a jogos támogatási igényt és dönt a támogatási kérelemről. Az MVH a jóváhagyott támogatásról és támogatási összegekről a kifizetések végrehajtását követő 30 napon belül tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter).

(6) Az MVH elutasítja azon támogatási kérelmeket, amelyeket a szakigazgatási szerv nem záradékolt.

(7)5 A miniszter a megfelelő támogatási összegeket a Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcímcsoport terhére biztosítja a 1003200-00287560-00000017 számú MVH Agrártámogatások lebonyolítási számlán keresztül. Az MVH 2011. szeptember 30-áig, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állásától számított 15 napon belül intézkedik a támogatás kifizetéséről.

6. § Az MVH a támogatás összegének euróra történő átváltásakor a kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot alkalmazza.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

8. §6 E rendeletnek a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról szóló 85/2011. (IX. 1.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 5. § (2) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor7 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

Támogatási kérelem adattartalma
1. Támogatási intézkedés pontos megnevezése
2. A kérelmező adatai:
Mezőgazdasági termelő neve
Mezőgazdasági termelő gazdálkodási formája
Lakóhely/székhely címe
Levelezési címe
MVH regisztrációs száma
Adószáma
Adóazonosító száma
3. A káresemény rövid leírása
4. A támogatás alapjául szolgáló adatok:
Település megnevezése
Károsodott ültetvényterület helyrajzi száma
Károsodott ültetvényterület nagysága (hektárban)
Károsodott növény megnevezése
Károsodás becsült mértéke (százalékban)
6. Keltezés
7. Kérelmező (cégszerű) aláírása
8. A kárt szenvedett ültetvényterület elhelyezkedése szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervének keltezéssel és aláírással hitelesített záradéka az alábbi adatokkal:
Támogatásra javasolt területnagyság
A kérelemben feltüntetett károsodott terület csökkentése esetén a csökkentés vagy az elutasítás konkrét indokolása

2. melléklet a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

Kárbejelentési adatállomány-összesítő adattartalma
1. Ügyfél adatai:
Mezőgazdasági termelő neve
MVH regisztrációs száma
Adószáma
Adóazonosító száma
2. Károsodott ültetvényterület adatai:
Helység
Helyrajzi szám
Ültetvényterület nagysága
Károsodás becsült mértéke (százalékban)
3.8 Kérelem adatai:
Támogatásra javasolt területnagyság
A kérelemben feltüntetett károsodott terület csökkentése esetén a javasolt csökkentés, illetve az esetleges elutasítás érdemi indokolása
Támogatási kérelem benyújtásának időpontja
4. Keltezés
5. Cégszerű aláírás
1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 46. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 5. § (2) bekezdése a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 5. § (3) bekezdése a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 5. § (5) bekezdése a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 19. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (7) bekezdése a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 19. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 8. §-t a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 21. §-a iktatta be.

7

A hatálybalépés napja: 2011. szeptember 2.

8

A 2. melléklet 3. pontja a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 20. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére