• Tartalom

78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet

78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról

2019.10.17.

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés l) pontjában, valamint az 5. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 Az állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék közül a Szent Korona és – a koronázási palást kivételével – a hozzátartozó jelvények (a továbbiakban együtt: Szent Korona) teljes körű őrzését a Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd Koronaőrség (a továbbiakban: Honvéd Koronaőrség) végzi.

(2)2 Az Országgyűlés épületében az Országgyűlési Őrség biztosítja a Szent Korona látogatása során a látogatás rendjének betartatását.

(3)3 A Honvéd Koronaőrség, valamint az Országgyűlési Őrség, a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ a Szent Korona látogathatósága, az azokkal kapcsolatos rendezvények biztosítása és más biztonsági kérdések tekintetében együttműködik egymással és az Országgyűlés Hivatalával.

(4)4 A Honvéd Koronaőrség működésével, szolgálatteljesítésével kapcsolatban felmerült költségek a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetét terhelik.

2. § (1)5 A miniszterelnök – a honvédelemért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter együttes előterjesztésére – javaslatot tesz a Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvénnyel létrehozott Szent Korona Testület (a továbbiakban: Testület) részére a Szent Korona – különleges jogrendben vagy az épségét közvetlenül fenyegető más okból bekövetkező veszélyeztetettsége esetén történő – biztonságba helyezésére vonatkozó eljárási szabályokra.

(2) A Testületnek a Szent Koronával kapcsolatos intézkedési javaslatai Honvéd Koronaőrséget érintő feladatainak végrehajtását a honvédelemért felelős miniszter rendeli el.

(3)6 Ha a Szent Korona őrzési helyről történő elszállításáról a Testület vagy a Testület akadályoztatása esetén az (1) bekezdés szerinti eljárási szabályokban arra felhatalmazott személy döntést hoz, az elszállítást – a Testület által megállapított feltételekkel – kizárólag a Honvéd Koronaőrség hajtja végre. Az elszállítás végrehajtásáról a honvédelemért felelős miniszter a Testületet tájékoztatja.

3. §7 (1) A köztársasági elnökhöz és a miniszterelnökhöz kötődő, Országházon kívüli, hivatalos feladatokhoz kapcsolódó protokolláris objektumőrzési és díszelgési feladatokat a Nemzeti Honvéd Díszegység látja el.

(2) A Nemzeti Honvéd Díszegység szolgálati feladatai ellátása során együttműködik a Sándor-palota épületének védelmét megszervező és végrehajtó Készenléti Rendőrséggel, valamint a miniszterelnök állandó személyvédelmét megszervező és végrehajtó Terrorelhárítási Központtal.

(3) A Nemzeti Honvéd Díszegység működésével, szolgálatteljesítésével kapcsolatban felmerült költségek a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetét terhelik.

3/A. §8

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. május 21-én lép hatályba.

(2) A 3. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

5. §9

1. melléklet a 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelethez10

1

Az 1. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 565. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 565. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése a 241/2019. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdése a 241/2019. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § a 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3/A. §-t a 197/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 241/2019. (X. 16.) Korm. rendelet 2. §-a.

9

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1. mellékletet a 197/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 241/2019. (X. 16.) Korm. rendelet 2. §-a.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére