• Tartalom

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2012.01.02.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (2) bekezdés h) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az Szt. 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az Szt. 132. § (2) bekezdés m) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az Szt. 132. § (2a) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában,
a 7. alcím tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében,
a 8. alcím tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § h) pontjában foglalt feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i), l) és m) pontjában, valamint az Alaptörvény 18. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1–2. §1

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

3–9. §2

3. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

10. §3

4. A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet módosítása

11. §4

5. Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló
58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosítása

12. §5

6. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosítása

13. §6

7. A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló
15/2010. (V. 13.) SZMM rendelet módosítása

14. §7

8. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosítása

15. §8

9. Záró rendelkezés

16. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez9

1

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére