• Tartalom

78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet

78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.12.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1.2 baromfi telep: Magyarország területén egy vagy több földrészleten elhelyezkedő, olyan tojótyúk tartására alkalmas létesítményekkel felszerelt, működő állattartó hely, ahol tojótyúktartás folyik.

2. A támogatás jellege és célja

2. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több baromfi telepére vonatkozóan a tojótyúktartás minőségének javítását szolgáló gépberuházás megvalósítására.

(2) Ha a támogatási kérelemben több baromfi telep szerepel, akkor az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 20. § (3)–(4) bekezdésében és az e rendeletben foglalt feltételeket megvalósítási helyenként kell alkalmazni.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) E rendelet alapján támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél), aki a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi irányelvnek (a továbbiakban: irányelv) való megfelelés érdekében a baromfi telepén gépberuházást valósít meg.

(2) E rendelet alapján támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfél

a) mezőgazdasági üzemének mérete a támogatási kérelem benyújtásakor a 4 európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) meghaladja, és

b) az állat-egészségügyi hatóság által nyilvántartásba vett baromfi telepet működtet, és

c) a beruházást olyan baromfi telepen valósítja meg, amelyet a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet alapján tojást termelő tojótyúktartó telepként vettek nyilvántartásba.

(3) Amennyiben az ügyfél az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet ÁTK I. vagy ÁTK II. jogcímében támogatási határozattal rendelkezik, részére kizárólag akkor adható támogatás, ha

a) az adott támogatási határozat alapján a műveletet az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig megkezdte és fejlesztési, beruházási tevékenységre vonatkozóan már kifizetési kérelmet nyújtott be, vagy

b) az adott támogatási határozathoz kapcsolódóan az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig nem nyújtott be kifizetési kérelmet és az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatban az adott támogatási határozatban részére megállapított támogatási összeg egészéről lemondott.

(4) Az ügyfél köteles a műveletet a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 12 hónapon belül megvalósítani.

(5) Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

4. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

4. § (1) E rendelet szerinti támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap.

(2) E rendelet keretében támogatás nyújtására fordítható keretösszeg az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 121. intézkedésén belül az állattartó telepek korszerűsítése alintézkedéshez rendelt 10 793 308 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 3 milliárd forint.

(3) A támogatás összege megvalósítási helyenként legalább 1,2 millió forint, de legfeljebb 200 millió forint.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelést az MVH a jóváhagyható elszámolható kiadások alapján határozza meg.

5. § (1) Az igényelhető támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 40%-a.

(2) Ha a gépberuházás Kedvezőtlen Adottságú Területen (KAT) vagy NATURA 2000 területen valósul meg, vagy az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a gépberuházás összes elszámolható kiadásának 50%-a.

(3) Ha a gépberuházás KAT vagy NATURA 2000 területen valósul meg, és az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a gépberuházás összes elszámolható kiadásának 60%-a.

6. § (1) Elszámolható kiadásnak kizárólag az e rendelet 1. mellékletében szereplő gépek, berendezések beszerzése minősül.

(2) Az elszámolható kiadások nem haladhatják meg a Gépkatalógusban beazonosítható gépek, berendezések esetén a Gépkatalógusban meghatározott referenciaárat.

(3) A Vhr. 31. §-ában foglalt egyéb elszámolható kiadás e jogcím keretében nem támogatható.

5. A támogatási kérelem benyújtása

7. § (1) A támogatási kérelmet 2011. szeptember 1. és szeptember 30. között postai úton lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) ügyfél lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére az MVH honlapján közleményben közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon.

(2) A támogatási kérelem MVH által rendszeresített formanyomtatványai a főlap és a gép betétlap, amelyek az alábbi adatokat tartalmazzák:

a) ügyfél-azonosító adatok,

b) a gépberuházás megvalósítási helyére vonatkozó adatok,

c) a tervezett elszámolható kiadásokra és a kalkulált támogatási összegre vonatkozó adatok,

d) az ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok,

e) a tervezett beruházásra vonatkozó adatok,

f) az állategészségügyi hatóság igazolása,

g) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről,

h) az ügyfél aláírása.

(3) Ugyanazon ügyfél egy támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több megvalósítási helyet is tartalmazhat.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) az értékeléshez a 2. mellékletben meghatározott okiratokat;

b) az MVH által rendszeresített, és annak honlapján közzétett formanyomtatványon az állategészségügyi hatóság igazolását az állattartó telep nyilvántartásba vételéről;

c)3 a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet szerinti egyedi blokktérképet, amelyen be kell jelölni a beruházással érintett baromfi telepet;

d) ha az ügyfél őstermelő, akkor az érvényes őstermelői igazolvány 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát;

e) a támogatási kérelemben igényelt támogatás összegétől függetlenül, a Vhr. 27. § (1) bekezdés f) pontja szerinti pénzügyi tervet és üzleti tervet;

f) az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a baromfi telep a támogatási kérelem benyújtásakor az irányelvnek nem felel meg.

(5) A gépberuházás megvalósítása e rendelet hatálybalépésekor megkezdhető.

(6) A gépberuházás megvalósítási helye a támogatási kérelemre vonatkozó benyújtási időszakot követően nem módosítható.

6. A támogatási kérelem elbírálása

8. § A támogatási kérelmet az MVH e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 2. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján megvalósítási helyenként végzett értékeléssel és a Tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

7. Kifizetési kérelem

9. § (1)4

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az állategészségügyi hatóság igazolását a baromfi telep irányelvnek való megfeleléséről.

8. Jogkövetkezmények

10. § (1)5 Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2)6 A pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3)7 A támogatással érintett tojóketrec maximális befogadóképességének megfelelő éves átlagos állatlétszám tartására vonatkozó ügyféli kötelezettségvállalás esetén a (2) bekezdésben szereplő jogkövetkezménytől eltérően az ügyfél a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 5%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni, amennyiben a kérelem benyújtását követő harmadik évben a vállalt éves átlagos állatlétszám 20%-ot meghaladóan csökken.

(4) Valamennyi kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás kumulált összegét 20%-kal kell csökkenteni, ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíti, de nem éri el annak a 80%-át. A kumulált összeg megállapítása során a folyamatban lévő kifizetési kérelem ellenőrzése alapján jóváhagyható támogatás összegét is figyelembe kell venni.

9. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

13. §8 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 10. § (1)–(3) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor9 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelethez10

A rendelet alapján támogatható gépkódok
(A felsorolás a gépkódokat a gépkatalógusban található gépváltozat azonosító szám és megnevezés alá besoroltan tartalmazza.)

 

A

1

3914 Tranzittartályok, tartálycsaládok

2

3914-0006-tól – 3914-0018-ig

3

3914-0020 – 3914-0075

4

3914-0081 – 3914-0086

5

3914-0089 – 3914-0104

6

3914-0120 – 3914-0166

7

3914-0168 – 3914-0171

8

3914-0174 – 3914-0177

9

3914-0189 – 3914-0320

10

3914-0327 – 3914-0345

11

3914-0348 – 3914-0361

12

3914-0370 – 3914-0413

13

3914-0420 – 3914-0430

14

3914-0437 – 3914-0505

15

3914-0536 – 3914-0578

16

3914-0581 – 3914-0602

17

3914-0605 – 3914-0619

18

3914-0626 – 3914-0629

19

3914-0639 – 3914-0683

20

3914-0692 – 3914-0693

21

3914-0697 – 3914-0706

22

3914-0740

23

3914-0742

24

3914-0751 – 3914-0752

25

3914-0765 – 3914-0776

26

3914-0788 – 3914-0793

27

3914-0802 – 3914-0806

28

3914-0814 – 3914-0815

29

3914-0818

30

3914-0822 – 3914-0823

31

3914-0838 – 3914-0839

32

3914-0857

33

3914-0862 – 3914-0874

34

3914-0876 – 3914-0897

35

3914-0904

36

3914-0908 – 3914-0913

37

3914-0925 – 3914-0929

38

3914-0932 – 3914-0940

39

3914-0942

40

3914-0944

41

3914-0949 – 3914-0960

42

3914-0963 – 3914-0971

43

3914-0977

44

3914-0981 – 3914-1032

45

3914-1035 – 3914-1039

46

3914-1041 – 3914-1047

47

3914-1051 – 3914-1054

48

3914-1058

49

3914-1072 – 3914-1074

50

3914-1080

51

3914-1082

52

3914-1084 – 3914-1089

53

3914-1098 – 3914-1110

54

3914-1112 – 3914-1115

55

3914-1118 – 3914-1119

56

3914-1133

57

3914-1139 – 3914-1148

58

3914-1154 – 3914-1159

59

3914-1163 – 3914-1167

60

3914-1170 – 3914-1174

61

3914-1182 – 3914-1188

62

3914-1190 – 3914-1195

63

3914-1212 – 3914-1231

64

3914-1238 – 3914-1239

65

3914-1243

66

3914-1248 – 3914-1251

67

3914-1253 – 3914-1267

68

3914-1270 – 3914-1283

69

4311 Itató berendezések

70

4311-0001 – 4311-0005

71

4311-0007

72

4311-0014 – 4311-0017

73

4311-0019 – 4311-0090

74

4311-0094 – 4311-0105

75

4311-0105 – 4311-0110

76

4311-0112 – 4311-0131

77

4311-0133 – 4311-0138

78

4311-0144 – 4311-0148

79

4311-0150 – 4311-0161

80

4311-0168 – 4311-0182

81

4311-0184 – 4311-0198

82

4311-0202 – 4311-0203

83

4311-0217 – 4311-0225

84

4311-0227 – 4311-0237

85

4311-0241

86

4311-0251

87

4311-0254 – 4311-0278

88

4312 Takarmányozás gépei

89

4312-0001 – 4312-0004

90

4312-0028 – 4312-0033

91

4312-0067 – 4312-0118

92

4312-0125 – 4312-0128

93

4312-0164 – 4312-0192

94

4312-0194 – 4312-0208

95

4312-0213 – 4312-0226

96

4312-0228 – 4312-0229

97

4312-0236

98

4312-0238 – 4312-0246

99

4312-0254 – 4312-0271

100

4312-0275 – 4312-0278

101

4312-0294 – 4312-0295

102

4312-0298 – 4312-0299

103

4312-0304 – 4312-0311

104

4312-0315 – 4312-0322

105

4312-0324 – 4312-0326

106

4312-0328 – 4312-0333

107

4312-0335

108

4312-0337

109

4312-0339 – 4312-0344

110

4312-0346

111

4312-0348 – 4312-0371

112

4312-0387 – 4312-0392

113

4312-0408 – 4312-0421

114

4312-0425

115

4312-0427 – 4312-0455

116

4312-0460 – 4312-0480

117

4312-0486 – 4312-0488

118

4312-0490 – 4312-0514

119

4392 Ketrecek

120

4392-0001 – 4392-0004

121

4392-0006 – 4392-0049

122

4392-0052 – 4392-0068

123

4392-0070 – 4392-0077

124

4392-0079 – 4392-0088

125

4392-0090

126

4392-0093 – 4392-0108

127

4392-0110 – 4392-0116

128

4392-0118 – 4392-0122

129

4392-0125 – 4392-0130

130

4392-0133 – 4392-0138

131

4392-0141 – 4392-0174

132

4392-0176 – 4392-0202

133

4392-0205 – 4392-0244

134

4392-0246

135

4392-0248 – 4392-0250

135

4392-0253 – 4392-0335

136

4392-0337 – 4392-0340

137

4392-0342 – 4392-0345

138

4392-0355 – 4392-0368

139

4392-0370 – 4392-0378

140

4392-0380

141

4392-0382

142

4392-0390 – 4392-0401

143

4392-0406 – 4392-0413

144

4399 Egyéb baromfitartási gépek, berendezések

145

4399-0001 – 4399-0004

146

4399-0010

147

4399-0014 – 4399-0016

148

4399-0019 – 4399-0035

149

4399-0038 – 4399-0050

150

4399-0052 – 4399-0059

151

4399-0063

152

4399-0078 – 4399-0081

153

4399-0085 – 4399-0095

154

4399-0134 – 4399-0141

155

4399-0152 – 4399-0153

156

4399-0159 – 4399-0174

157

4399-0188 – 4399-0191

158

4399-0193 – 4399-0198

159

4399-0209 – 4399-0210

160

4399-0213 – 4399-0216

161

4399-0218 – 4399-0220

162

4399-0222 – 4399-0228

163

4399-0230 – 4399-0233

164

4399-0235 – 4399-0247

165

4399-0249 – 4399-0280

166

4399-0284 – 4399-0286

167

4399-0289 – 4399-0291

168

4399-0351 – 4399-0364

169

4399-0369 – 4399-0371

170

4399-0375

171

4399-0377 – 4399-0378

172

4399-0382 – 4399-0384

173

4399-0391

174

4399-0394 – 4399-0415

175

4399-0424 – 4399-0434

176

4399-0440

177

4399-0443 – 4399-0450

178

4399-0456 – 4399-0482

179

5121 Hideg- és meleg vizes mosók, gőzborotvák

180

5121-0001 – 5121-0810

181

5131 Ventilátorok

182

5131-0001 – 5131-0049

183

5131-0051 – 5131-0052

184

5131-0054 – 5131-0055

185

5131-0057 – 5131-0091

186

5131-0094 – 5131-0108

187

5131-0111 – 5131-0112

188

5131-0119 – 5131-0145

189

5131-0150 – 5131-0177

190

5131-0179 – 5131-0180

191

5131-0183 – 5131-0185

192

5131-0187 – 5131-0188

193

5131-0190 – 5131-0191

194

5131-0198 – 5131-0212

195

5131-0219 – 5131-0263

196

5131-0265 – 5131-0265

197

5131-0270 – 5131-0272

198

5131-0277 – 5131-0532

199

5131-0534

200

5131-0538 – 5131-0539

201

5131-0543 – 5131-0544

202

5131-0547 – 5131-0548

203

5131-0555 – 5131-0620

204

5131-0625 – 5131-0732

205

5131-0736 – 5131-0769

206

5131-0797 – 5131-0803

207

5131-0805

208

5131-0810 – 5131-0811

209

5131-0832 – 5131-0867

210

5131-0869

211

5131-0873 – 5131-0986

212

5131-0991 – 5131-1015

213

5131-1019 – 5131-1020

214

5131-1022 – 5131-1029

215

5131-1032 – 5131-1063

216

5131-1073 – 5131-1078

217

5131-1080 – 5131-1111

218

5131-1118 – 5131-1120

219

5131-1125 – 5131-1223

220

5131-1227 – 5131-1266

221

5131-1271 – 5131-1276

222

5131-1278 – 5131-1285

223

5131-1287 – 5131-1292

224

5131-1299 – 5131-1304

225

5131-1311 – 5131-1335

226

5131-1341 – 5131-1360

227

5131-1363 – 5131-1423

228

5131-1433 – 5131-1448

229

5131-1463 – 5131-1597

230

5131-1605 – 5131-1616

231

5131-1619

232

5131-1622 – 5131-1623

233

5131-1625 – 5131-1652

234

5131-1654 – 5131-1675

235

5131-1677 – 5131-1680

236

5131-1692 – 5131-1849

237

5131-1914 – 5131-1920

238

5131-1922

239

5131-1969 – 5131-2085

240

5131-2088 – 5131-2089

241

5131-2091 – 5131-2092

242

5131-2094

243

5131-2099 – 5131-2100

244

5131-2108

245

5131-2112 – 5131-2132

246

5132 Zsaluk, kürtők, légbeejtők

247

5132-0001 -5132-0802

248

5132-0810-5132-1044

249

5139 Egyéb légszabályozó berendezések

250

5139-0001 – 5139-0047

251

5139-0049 – 5139-0183

252

5139-0196 – 5139-0314

253

5139-0324 – 5139-0334

254

5139-0336 – 5139-0347

255

5139-0351 – 5139-0543

256

5139-0553 – 5139-0611

257

5139-0613 – 5139-0654

258

5139-0670 – 5139-1028

259

5139-1035 – 5139-1223

2. melléklet a 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelethez

Értékelési táblázat

 

A

B

C

D

1

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

2

Szakmai szempontok

3

2006. január 1-jét követően nem kapott állatvédelmi bírságot a tojótyúk telep

 

Hatósági állatorvosi igazolás

5

4

Az ügyfél tagja a Baromfi Termék Tanácsnak vagy annak tagszövetségének,
a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének

 

Igazolás a tagságról

3

5

ISO 14001 környezetbiztosítási rendszert működtet

 

Nemzetközi Minősítő Intézet által kiadott oklevél másolata

9

6

Az ügyfél a támogatott beruházás keretében ketrecet szerez be és az ügyfél vállalja ezen ketrec maximális befogadóképességének megfelelő éves átlagos állatlétszám tartását

 

Nyilatkozat

10

7

Összesen:

 

 

maximum: 27

8

Horizontális szempontok

9

A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben foglalkoztatottak átlaglétszámának szinten tartása (legalább 1 fő)

 

Nyilatkozat, pénzügyi terv

10

10

A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására

1 vagy több munkahely létrehozása

Nyilatkozat, pénzügyi terv

2

11

A nem természetes személy ügyfél esetében

A foglalkoztatott nők száma legalább 2 fő

Nyilatkozat

3

12

Csökkent munkaképességű személy foglalkoztatása

Nyilatkozat

4

13

Természetes személy ügyfél esetében

Az ügyfél nő

Támogatási kérelem

3

14

Az ügyfél csökkent munkaképességű

Nyilatkozat

4

15

összesen:

 

 

maximum: 19

16

Pénzügyi terv

17

1 alkalmazottra jutó árbevétel 2010-ben

4–6 millió Ft felett

 

3

2–4 millió Ft között

 

1

18

2010. bázisévhez viszonyítva az üzemi tevékenység eredménye 2014-ben hány %-kal növekszik

20% felett

 

4

15–20%

 

3

10–14,99%

 

2

5–9,99%

 

1

19

Összesen:

 

maximum: 7

20

Üzleti terv

21

Összesen:

 

maximum: 30

22

 

Kommunikációs terv

 

1

23

 

Társadalmai felelősségvállalás

 

1

24

Mindösszesen:

 

maximum: 85

A pénzügyi terv szempontjai esetében a felső határérték minden esetben a magasabb pontszámhoz sorolandó.
1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 46. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § 1. pontja az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 59. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 7. § (4) bekezdés c) pontja az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 9. § (1) bekezdését a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet 15. § (2) bekezdés l) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 10. § (1) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 41. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 10. § (2) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 41. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 10. § (3) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 41. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

10

Az 1. melléklet a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére