• Tartalom

2011. évi LXXIX. törvény

2011. évi LXXIX. törvény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről1

2011.07.01.

(A Megállapodás a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1979. augusztus 18-án lépett hatályba. Az Egyesült Nemzetek Főtitkára, mint a Megállapodás letéteményese körlevélben értesítette a Szerződő Feleket, hogy a Megállapodás „A” és „B” Mellékletének 2011. évi módosításai 2011. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy a Megállapodás „A” és „B” Melléklete 2010. december 31-ig érvényes előírásai 2011. június 30-ig alkalmazhatók.)

1. § Az Országgyűlés a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. január 1-jétől hatályos szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az ADR „A” és „B” Melléklete 2011. január 1-jétől hatályos és hiteles angol nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A veszélyes áru szállítás biztonsága érdekében a közlekedési hatóság nyilvántartja az ADR „A” Melléklete 1.8.3 szakasza szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi idejét, valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazatra, valamint veszélyességi osztályra vonatkozik.

(2) Az adatokat a bizonyítvány érvényességi idejének lejártától számított 5 évig kell megőrizni.

4. § Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy

a) a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait,

b) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait

rendeletben állapítsa meg.

5. § (1) Ez a törvény 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.

6. § Ez a törvény

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való első hozzáigazításáról szóló, 2010. szeptember 2-i 2010/61/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést is szolgálja.

7. § Hatályát veszti a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2009. évi LVIII. törvény.

1. melléklet a 2011. évi LXXIX. törvényhez


A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete
1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. június 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. június 30. A törvényt a 2013: CX. törvény 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2013. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére