• Tartalom

80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet

80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet

egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2011.08.15.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés k) pontjában, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, továbbá

a 12. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a kérelemhez mellékelni kell a tervezett védőidommal, védőterülettel érintett ingatlanok tulajdoni lapjának másolatát, a helyszínrajzot, valamint az érintett ingatlanokat ábrázoló ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát. Ha az ügyfél a kérelemhez a tárgyi adatokat nem mellékeli, akkor a hatóság a kérelem elbírálása érdekében, adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető ingatlanügyi hatósághoz.”

2. § Az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A védekezési tervek elkészítésére, továbbá módosítására kizárólag a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező személy vehető igénybe.”

3. § A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szennyező anyag, szennyezőanyag-csoport vagy szennyezési indikátor koncentrációjának jelentős és tartósan emelkedő tendenciák megfordítási pontját – figyelembe véve a 4. számú melléklet B) részében foglaltakat is – a növekvő szennyezettség esetén a felszín alatti vizekre vonatkozó minőségi előírások szintjének és a külön jogszabály alapján megállapított küszöbérték százalékában kell meghatározni az azonosított tendencia és a hozzá kapcsolódó környezeti veszély alapján úgy, hogy a küszöbértéknek, illetve a felszín alatti vizekre vonatkozó minőségi előírásnak]

a) a Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervének kihirdetéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott sekély porózus, sekély hegyvidéki és a hideg karsztvíztestek esetében legfeljebb 75%-a,”

[legyen.]

4. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Vízellátó távvezeték létesítése során törekedni kell a tartósan vagy gyakran vízzel borított területek elkerülésére. Ilyen területen átvezetett vezetékszakasz csak a legmagasabb vízállás idején is biztonságosan kezelhető elzárószerelvénnyel, leürítővel ellátva helyezhető el.
(4) A vezetékek, víztárolók, víztornyok leürítésekor, valamint túlfolyóvezetékeik üzembelépése esetén a víz kártétel nélküli elvezetéséről gondoskodni kell.”

5. § Az R. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Olyan használt termálvizet, amelynek hatására a közcsatorna falán vízkő válhat ki, tilos közvetlenül a közcsatornába vezetni.”

6. § Az R. 28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a töltés és altalajának anyaga vagy a töltés mérete miatt árvíz esetén biztonságot veszélyeztető szivárgások keletkezhetnek, akkor az állékonyság megteremtésére)

a) a víz felőli oldalon vízzáró burkolatot, vízzárást javító megoldást, agyagéket, szádfalat vagy résfalat, valamint”

(kell készíteni.)

7. § Az R. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elsőrendű árvízvédelmi vonalat a közforgalomtól sorompóval el kell zárni, ha azon egyébként nincs kijelölt közforgalmú út.”

8. § Az R. 52. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nagyvizek levezetésével kapcsolatos beavatkozások tervezése során törekedni kell árvízcsúcs-csökkentő tározók és záportározók létesítésére, és az időszakosan vízjárta területek vízvisszatartásba történő bekapcsolása lehetőségének biztosítására.”

9. § Az R. 55. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Vízfolyások kiépítettségének meghatározásánál tavak, tározók árvízcsúcs-csökkentő hatását csak akkor szabad figyelembevenni, ha azok folyamatos működtetése biztosított, vagy megszüntetésük esetén a pótló beavatkozások a vízjogi engedélyben meghatározásra kerültek.”

10. § Az R. 2. számú mellékletében a „220” szövegrész helyébe a „190” szövegrész lép.

11. § Hatályát veszti az R. 84. § (5) bekezdése.

12. § Hatályát veszti

a) a Cigánd–Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 4/2005. (II. 22.) KvVM–FVM együttes rendelet 2–3. § és 5. §-a,

b) a Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló Hanyi–Tiszasülyi és Nagykunsági árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 37/2006. (VIII. 18.) KvVM–FVM együttes rendelet 2. §-a,

c) a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Szamos–Krasznaközi árvízi tározó területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 13/2010. (V. 6.) KvVM–FVM együttes rendelet 2–3. § és 5. §-a.

13. § Ez a rendelet 2011. augusztus 15-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 13. § alapján hatályát vesztette 2011. augusztus 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére