• Tartalom

81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet

81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről1

2013.12.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott tevékenység;

2. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése;

3. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;

4. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége;

5. hátrányos helyzetű kistérség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;

6. helyi fajta: az ország egyes tájain önellátásra vagy a helyi piacokon való értékesítésre termesztett fajta, amely az illető táj éghajlati, talaj, és közgazdasági viszonyaihoz jól alkalmazkodott;

7. homokhátsági tanyás település: az 1. mellékletben meghatározott, a Duna-Tisza közi Homokhátsághoz tartozó tanyás település;

8. külterületi földút: a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, szilárd burkolattal nem rendelkező külterületi út;

9. leghátrányosabb helyzetű kistérség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;

10. megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontja szerinti energiaforrás;

11. mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység;

12. mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából – a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból – kikerült termékek értékesítéséből származó bevételek összege;

13. mobil eszköz: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyéről bármikor leszerelhető és más helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe helyezhető;

14. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti vállalkozás;

15. önkormányzati konzorcium: együttes pályázat benyújtása céljából az önkormányzatok által alapított – a pályázati eljárás teljes szakaszában egyetemleges felelősségű – közösség;

16. őshonos fajta: a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében szereplő védett őshonos állatfajták, amelyeket Magyarország természetföldrajzi környezetében, történelmi múltra visszatekintően tenyésztenek;

17. saját forrás: a pályázó által a támogatott fejlesztéshez biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás alrendszereiből pályázati úton nyújtott támogatás nem számít be, kivéve a támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget;

18. tájfajta: az ország egyes tájegységein önellátásra vagy a helyi piacokon való értékesítésre termesztett, illetve tartott állat- vagy növényfajta, amely az adott táj éghajlatához és egyéb környezeti feltételeihez jól alkalmazkodott;

19. támogatásra jogosult társadalmi szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött társadalmi szervezet, amely a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint közhasznúnak vagy kiemelten közhasznúnak minősül;

20. tanya: az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként, kivett területként, alrészletként kivett területként, vagy mezőgazdasági területként van nyilvántartva;

21. tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanyatelek és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó, a település közigazgatási területén lévő, vagy a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt földterületek, valamint gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei;

22. tanyai termék: az e rendeletben meghatározott tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági termék;

23. tanyás település: az 1. mellékletben meghatározott, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék, és Pest megye alföldi kistérségeinek azon települései, amelyek az Országos Területfejlesztési Koncepció tanyás térség besorolása szerint legalább 2% és legalább 200 fő külterületi népességgel rendelkeznek;

24. tanyás térség: tanyás településekkel rendelkező, az 1. mellékletben meghatározott kistérségek;

25. társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település: a 240/2006. (XI. 30) Korm. rendeletben meghatározott település;

26. térségi tanyafejlesztési program: tanyás térségekben a tanyás külterületek átfogó fejlesztésére, a tanyai gazdálkodás feltételeinek és a tanyai életkörülmények javítására irányuló kistérségi fejlesztési program;

27. többcélú kistérségi társulás: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján létrejött önkormányzati társulás.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás pályázati eljárás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás.

(2) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe

a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (a továbbiakban: 1. célterület), valamint

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. célterület).

(3) Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai termékek piacra jutásának elősegítése az alábbiak szerint:

aa) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása,

ab) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi piacok létesítése, fejlesztése,

ac) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítése, fejlesztése,

ad) tanyai termékek feltárása,

ae) tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetése, fejlesztése,

af) tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk létrehozása, fejlesztése,

ag) tanyai termékek feldolgozását biztosító, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

ah) tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítása,

b) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése,

c) a villany nélküli tanyák energiaellátását megújuló energiaforrásokkal biztosító önkormányzati fejlesztés,

d) a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése,

e) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbiak szerint:

ea) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése,

eb) tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult társadalmi szervezetek fejlesztése, valamint

f) térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása.

(4) A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása,

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

e) vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése,

f) állatállomány kialakítása, bővítése,

g) tanyagazdaságok megújuló energiával történő energetikai megújítása,

h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása, valamint

i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célokra nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános „de minimis” rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági „de minimis” rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Pályázat benyújtására jogosult:

a) a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított nonprofit gazdasági társaságok, valamint az 1. mellékletben szereplő tanyás térségekben működő megyei agrárkamarák, valamint megyei agrárkamarák által alapított nonprofit gazdasági társaságok,

b) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, valamint többcélú kistérségi társulásai,

c) a 2. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő homokhátsági tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és többcélú kistérségi társulásai,

d) a 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, valamint többcélú kistérségi társulásai,

e)2 a 2. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai és többcélú kistérségi társulásai, egyházi jogi személyek, támogatásra jogosult társadalmi szervezetek,

f) a 2. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra jogosult társadalmi szervezetek,

g) a 2. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás térségekben működő többcélú kistérségi társulások.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult, aki az 1. mellékletben meghatározott tanyás települések valamelyikén

a) életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját vagy a házastársa vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán él, és

b) a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat, és

c) az összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2010-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó öt millió forintot.

(3) A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben „támogatást igénylő pénzügyi kapcsolattal” típusú besorolással és bejelentett érvényes pénzforgalmi számlaszámmal rendelkezzen.

4. § (1) Támogatás igénybevételére az a 3. § (1) és (2) bekezdés szerinti pályázó jogosult, aki nyilatkozatban kijelenti, hogy

a) a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó határozat hitelesített másolatával igazolja – vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

b) a pályázat benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása,

c) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt,

d) hozzájárul a támogatás tárgyának és a fejlesztés megvalósítási helyének, időpontjának nyilvánosságra hozatalához.

(2) A 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon

a) a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános „de minimis” rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről, a támogatóról, a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról, és az MVH által kiadott támogatási határozat számáról, valamint arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel az általános „de minimis” rendeletben meghatározott támogatási keretét (200 000 Euró), továbbá

b) arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(3) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon

a) a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a mezőgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről, a támogatóról, a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról, és az MVH által kiadott támogatási határozat számáról, valamint arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben, és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel a mezőgazdasági „de minimis” rendeletben meghatározott támogatási keretét (7500 Euró),

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, továbbá

c) arról, hogy az összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2010-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó öt millió forintot.

5. § A 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén sem jogosult támogatás igénybevételére az a pályázó, aki a pályázat benyújtását, illetve a pályázat kiírását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült és az elnyert támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit megszegte, a szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét.

4. A támogatás forrása és mértéke

6. § (1)3 A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljaihoz rendelt 930 millió Ft keretösszeg.

(2) A 2. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 2. § (4) bekezdésében meghatározott célokra igénybe vehető támogatás összegét a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(3) A célterületeken belül az egyes célokra igénybe vehető támogatás legmagasabb összegét a pályázati felhívások tartalmazzák.

(4)4 Az igényelhető támogatás mértéke

a) az 1. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 90%-a,

b) a 2. célterület esetén az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 75%-a.

(4a)5 A (4) bekezdés szerinti igényelhető támogatás mértéke a támogatási keret lekötése arányának, a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásának, illetve a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésének figyelembevételével kerül meghatározásra.

(5) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.

5. A pályázat benyújtása

7. § (1) Az egyes célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívás és adatlap készül, amelyeket az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyását követően a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati portálon és a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: VKSZI) a saját honlapján – e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül – teszi közzé.

(2) A pályázatokat a pályázati adatlapon – a pályázati felhívásban megadott határidőig és módon, az abban előírt tartalommal és mellékletekkel – a VKSZI részére kell benyújtani.

(3) Az egyes célterületeken belül egy pályázó egy célra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

(4) A VKSZI a hiányosan benyújtott pályázatok tekintetében, a pályázat beérkezését követő 15 napon belül, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a pályázót 8 napos határidő tűzésével.

6. A pályázat elbírálása

8. § (1) A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként szakértőkből álló Bíráló Bizottságot állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter kéri fel, és működési rendjét a miniszter állapítja meg.

(2) A pályázatok értékelése az 1. célterület esetében a 2. mellékletben, a 2. célterület esetében a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer szerint történik. Az értékelést a VKSZI végzi, amely az értékelésről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.

(3) A VKSZI a 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében a pályázat beérkezését követő 15 napon belül az MVH részére továbbítja a pályázó alábbi adatait:

a) pályázó neve, születési neve,

b) pályázó lakhelye vagy székhelye,

c) pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) pályázó regisztrációs száma.

(4) Az MVH a pályázó szabad mezőgazdasági „de minimis” támogatási keretéről – a (3) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől számított 5 napon belül – tájékoztatja a VKSZI-t.

(5) A Bíráló Bizottság – a VKSZI (2) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján – pályázati rangsort állít fel és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

(6) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és döntéséről értesíti a VKSZI-t.

(7) A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő 60 napon belül kell elbírálni. A támogatási döntés az igényeltnél kevesebb támogatás megítélésére is vonatkozhat. Az igényeltnél kevesebb támogatás megítélése esetén is a teljes pályázati tartalmat kell megvalósítani.

(8) A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő 15 napon belül – a VKSZI írásban értesíti a pályázót.

(9) A nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a minisztérium a kormányzati portálon és a VKSZI a saját honlapján a döntést követő 15 napon belül közzéteszi.

9. § (1) A nyertes pályázóval a miniszter – a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő 30 napon belül – hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötésre vonatkozó határidő egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

(2)6 A pályázati felhívásban előírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2012. november 30-ig kell teljesíteni.

7. Támogatási előleg

10. § (1) Az elnyert támogatás legfeljebb 25%-os mértékéig – a szerződésben rögzített feltételek szerint – támogatási előleg nyújtható. Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás után folyósítható. A nyertes pályázónak az előleggel való elszámolást, annak teljes felhasználását követő 30 napon belül kell benyújtania a VKSZI-hez. Az elszámoláshoz mellékelni kell a támogatásra jogosult saját nevére szóló számláinak egy-egy másolati példányát, valamint az azokhoz kapcsolódó számlaösszesítő nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat záradékolni kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát és a támogatás terhére elszámolt összeget. Az előleggel történő elszámolás elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Előlegfizetés esetén a VKSZI előlegfizetési utasítást küld– a hatósági szerződés megkötését követő 5 napon belül – az MVH részére az alábbi adattartalommal:

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó regisztrációs száma,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél(ok) megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege, valamint

h) a megállapított támogatásból támogatási célonként kifizetendő előleg forintban és euróban meghatározott összege.

(3) Az előleg kifizetését az MVH – a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel – a forrás rendelkezésére állásától számított 15 napon belül a nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára teljesíti.

8. A támogatás elszámolása és kifizetése

11. § (1) A támogatásra jogosultnak a pénzügyi és szakmai elszámolást a fejlesztés megvalósítását követő 30 napon belül kell benyújtania a VKSZI-hez. Az elszámoláshoz mellékelni kell a nyertes pályázó saját nevére szóló számláinak egy-egy másolati példányát, valamint az azokhoz kapcsolódó számlaösszesítő nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat záradékolni kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát és a támogatás terhére elszámolt összeget. Az elszámolás elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a nyertes pályázónak a támogatásból megvalósított fejlesztés kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs, akkor a támogatás alapjának kiszámítása a bruttó költségek alapján történik.

(3) A VKSZI a jogosultságot a nyertes pályázó által benyújtott számlák, bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi és dönt a kifizetésről, vagy, ha a nyertes pályázó a részére teljesített előleggel történő elszámolást elmulasztotta, dönt az intézkedésben való jogosulatlan részvételről. Jogosultság megállapítása esetén a VKSZI a hatósági szerződésre hivatkozva – a döntéshozatalt követő 8 napon belül – kifizetési utasítást küld az MVH részére az alábbi adattartalommal:

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó regisztrációs száma,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél(ok) megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként kifizetendő támogatás az előlegként folyósított támogatás összege, valamint

h) az összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

(4) A 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak általános „de minimis” jellegéről szóló tájékoztatást. A hatósági szerződésben utalni kell az általános „de minimis” rendeletnek a 2. § (5) bekezdésben feltüntetett címére, az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(5) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak mezőgazdasági „de minimis” jellegéről szóló tájékoztatást. A hatósági szerződésben utalni kell a mezőgazdasági „de minimis” rendeletnek a 2. § (6) bekezdésben feltüntetett címére, az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(6) Az MVH a támogatás kifizetését a forrás rendelkezésre állása esetén – a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel – a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított 30 napon belül a nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára teljesíti.

9. A támogatás nyilvántartása és ellenőrzése

12. § (1) A 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén e rendelet vonatkozásában az általános „de minimis” rendelet 3. cikkének 3. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

(2) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén e rendelet vonatkozásában a mezőgazdasági „de minimis” rendelet 4. cikkének 5. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

13. § (1) E rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról a VKSZI gondoskodik. A VKSZI a támogatott pályázatok 5%-át 2012. szeptember 30-ig a megvalósulás helyszínén köteles ellenőrizni.

(2) A VKSZI az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén – a visszafizetés elrendeléséről szóló határozat alapján – tájékoztatja az MVH-t az alábbi adattartalom megküldésével:

a) a nyertes pályázó neve, születési neve,

b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a nyertes pályázó regisztrációs száma,

d) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

e) a VM jogosulatlan igénybevételről szóló határozatának iktatószáma és kelte,

f) a támogatási cél(ok) megnevezése,

g) a nyertes pályázótól támogatási célonként visszakövetelendő támogatás forintban és euróban meghatározott összege,

h) a Törvény 69. § (5) bekezdésének megfelelően számított kamat forintban meghatározott összege.

10. Záró rendelkezés

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelethez

Tanyás települések és térségek felsorolása

 

A

B

C

1

Település

Kistérség

Homok-hátság
(igen: 1, nem: 0)

2

Abony

Ceglédi

0

3

Ágasegyháza

Kecskeméti

1

4

Akasztó

Kiskőrösi

1

5

Albertirsa

Ceglédi

1

6

Algyő

Szegedi

0

7

Ásotthalom

Mórahalomi

1

8

Bácsalmás

Bácsalmási

0

9

Bácsszőlős

Bácsalmási

0

10

Baja

Bajai

0

11

Baks

Kisteleki

1

12

Balástya

Kisteleki

1

13

Balkány

Nagykállói

0

14

Ballószög

Kecskeméti

1

15

Balotaszállás

Kiskunhalasi

1

16

Bátorliget

Nyírbátori

0

17

Békés

Békési

0

18

Békéscsaba

Békéscsabai

0

19

Bócsa

Kiskőrösi

1

20

Bocskaikert

Hajdúhadházi

0

21

Bordány

Mórahalomi

1

22

Borota

Jánoshalmai

1

23

Bugac

Kiskunfélegyházai

1

24

Bugacpusztaháza

Kiskunfélegyházai

1

25

Bugyi

Gyáli

0

26

Cegléd

Ceglédi

1

27

Ceglédbercel

Ceglédi

1

28

Cibakháza

Kunszentmártoni

0

29

Csabacsűd

Szarvasi

0

30

Csanytelek

Csongrádi

1

31

Császártöltés

Kiskőrösi

1

32

Csemő

Ceglédi

1

33

Csengele

Kisteleki

1

34

Csengőd

Kiskőrösi

1

35

Cserkeszőlő

Kunszentmártoni

0

36

Csikéria

Bácsalmási

0

37

Csólyospálos

Kiskunmajsai

1

38

Csongrád

Csongrádi

1

39

Dabas

Dabasi

1

40

Dánszentmiklós

Ceglédi

1

41

Debrecen

Debreceni

0

42

Délegyháza

Ráckevei

0

43

Derekegyház

Szentesi

0

44

Dóc

Szegedi

0

45

Domaszék

Szegedi

1

46

Dömsöd

Ráckevei

0

47

Ebes

Hajdúszoboszlói

0

48

Eperjes

Szentesi

0

49

Érsekhalma

Bajai

1

50

Farmos

Nagykátai

0

51

Felgyő

Csongrádi

1

52

Felsőlajos

Kecskeméti

1

53

Forráskút

Mórahalomi

1

54

Fülöp

Hajdúhadházi

0

55

Fülöpháza

Kecskeméti

1

56

Fülöpjakab

Kiskunfélegyházai

1

57

Fülöpszállás

Kiskőrösi

0

58

Gátér

Kiskunfélegyházai

1

59

Gyomaendrőd

Szarvasi

0

60

Gyula

Gyulai

0

61

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi

0

62

Hajdúdorog

Hajdúböszörményi

0

63

Hajdúnánás

Hajdúböszörményi

0

64

Hajdúsámson

Hajdúhadházi

0

65

Harkakötöny

Kiskunhalasi

1

66

Helvécia

Kecskeméti

1

67

Hernád

Dabasi

1

68

Hodász

Mátészalkai

0

69

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi

0

70

Homokmégy

Kalocsai

0

71

Hosszúpályi

Derecske–Létavértesi

0

72

Imrehegy

Kiskőrösi

1

73

Inárcs

Dabasi

0

74

Izsák

Kiskőrösi

1

75

Jakabszállás

Kecskeméti

1

76

Jánoshalma

Jánoshalmai

1

77

Jászberény

Jászberényi

0

78

Jászkarajenő

Ceglédi

1

79

Jászszentandrás

Jászberényi

0

80

Jászszentlászló

Kiskunmajsai

1

81

Kaba

Püspökladányi

0

82

Kállósemjén

Nagykállói

0

83

Kálmánháza

Nyíregyházai

0

84

Karcag

Karcagi

0

85

Kardos

Szarvasi

0

86

Kardoskút

Orosházai

0

87

Kaskantyú

Kiskőrösi

1

88

Kecel

Kiskőrösi

1

89

Kecskemét

Kecskeméti

1

90

Kelebia

Kiskunhalasi

1

91

Kéleshalom

Jánoshalmai

1

92

Kerekegyháza

Kecskeméti

1

93

Kétpó

Mezőtúri

0

94

Kétsoprony

Békéscsabai

0

95

Kiskőrös

Kiskőrösi

1

96

Kiskunfélegyháza

Kiskunfélegyházai

1

97

Kiskunhalas

Kiskunhalasi

1

98

Kiskunlacháza

Ráckevei

0

99

Kiskunmajsa

Kiskunmajsai

1

100

Kistelek

Kisteleki

1

101

Kisszállás

Kiskunhalasi

1

102

Kocsér

Ceglédi

1

103

Komádi

Berettyóújfalui

0

104

Kondoros

Szarvasi

0

105

Kömpöc

Kiskunmajsai

1

106

Kunadacs

Kunszentmiklósi

1

107

Kunbaracs

Kecskeméti

1

108

Kunfehértó

Kiskunhalasi

1

109

Kunszállás

Kiskunfélegyházai

1

110

Kunszentmárton

Kunszentmártoni

0

111

Kunszentmiklós

Kunszentmiklósi

0

112

Ladánybene

Kecskeméti

1

113

Lajosmizse

Kecskeméti

1

114

Lakitelek

Kecskeméti

1

115

Mártély

Hódmezővásárhelyi

0

116

Medgyesegyháza

Mezőkovácsházai

0

117

Mezőberény

Békési

0

118

Mezőhegyes

Mezőkovácsházai

0

119

Mezőtúr

Mezőtúri

0

120

Mikebuda

Ceglédi

1

121

Mikepércs

Debreceni

0

122

Monor

Monori

0

123

Monorierdő

Monori

0

124

Mórahalom

Mórahalomi

1

125

Móricgát

Kiskunmajsai

1

126

Nagycserkesz

Nyíregyházai

0

127

Nagyhalász

Ibrány–Nagyhalászi

0

128

Nagykálló

Nagykállói

0

129

Nagykáta

Nagykátai

0

130

Nagykőrös

Ceglédi

0

131

Nagymágocs

Szentesi

0

132

Nagyvarsány

Vásárosnaményi

0

133

Nyáregyháza

Monori

1

134

Nyárlőrinc

Kecskeméti

1

135

Nyársapát

Ceglédi

0

136

Nyírábrány

Hajdúhadházi

0

137

Nyíracsád

Hajdúhadházi

0

138

Nyíradony

Hajdúhadházi

0

139

Nyíregyháza

Nyíregyházai

0

140

Nyírmártonfalva

Hajdúhadházi

0

141

Nyírpazony

Nyíregyházai

0

142

Nyírtelek

Nyíregyházai

0

143

Ócsa

Gyáli

0

144

Ópusztaszer

Kisteleki

1

145

Orgovány

Kecskeméti

1

146

Orosháza

Orosházai

0

147

Örkény

Dabasi

1

148

Örménykút

Szarvasi

0

149

Öttömös

Mórahalomi

1

150

Páhi

Kiskőrösi

1

151

Pálmonostora

Kiskunfélegyházai

1

152

Pátroha

Kisvárdai

0

153

Petőfiszállás

Kiskunfélegyházai

1

154

Pilis

Monori

1

155

Pirtó

Kiskunhalasi

1

156

Pusztamérges

Mórahalomi

1

157

Pusztaszer

Kisteleki

1

158

Pusztavacs

Dabasi

1

159

Rém

Bajai

1

160

Röszke

Szegedi

0

161

Ruzsa

Mórahalomi

1

162

Sándorfalva

Szegedi

0

163

Sarkadkeresztúr

Sarkadi

0

164

Solt

Kalocsai

0

165

Soltszentimre

Kiskőrösi

1

166

Soltvadkert

Kiskőrösi

1

167

Szabadkígyós

Békéscsabai

0

168

Szabadszállás

Kunszentmiklósi

0

169

Szakmár

Kalocsai

0

170

Szank

Kiskunmajsai

1

171

Szarvas

Szarvasi

0

172

Szatymaz

Szegedi

1

173

Szeghalom

Szeghalomi

0

174

Szegvár

Szentesi

0

175

Székkutas

Hódmezővásárhelyi

0

176

Szentes

Szentesi

0

177

Szentkirály

Kecskeméti

1

178

Szentmártonkáta

Nagykátai

0

179

Szerep

Püspökladányi

0

180

Tabdi

Kiskőrösi

1

181

Táborfalva

Dabasi

1

182

Tápiószőlős

Ceglédi

0

183

Tatárszentgyörgy

Dabasi

1

184

Tázlár

Kiskőrösi

1

185

Telekgerendás

Békéscsabai

0

186

Tiszaalpár

Kiskunfélegyházai

1

187

Tiszajenő

Szolnoki

0

188

Tiszakécske

Kecskeméti

1

189

Tiszakürt

Kunszentmártoni

0

190

Tiszatelek

Ibrány–Nagyhalászi

0

191

Tiszavárkony

Szolnoki

0

192

Tompa

Kiskunhalasi

1

193

Tömörkény

Csongrádi

1

194

Törtel

Ceglédi

1

195

Túrkeve

Mezőtúri

0

196

Tuzsér

Záhonyi

0

197

Újfehértó

Nagykállói

0

198

Újhartyán

Dabasi

1

199

Újlengyel

Dabasi

1

200

Újszilvás

Ceglédi

0

201

Üllés

Mórahalomi

1

202

Vámospércs

Hajdúhadházi

0

203

Városföld

Kecskeméti

1

204

Vasad

Monori

0

205

Zákányszék

Mórahalomi

1

206

Zsana

Kiskunhalasi

1

207

Zsombó

Szegedi

1

2. melléklet a 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer az 1. célterület esetében benyújtott pályázatokhoz

 

A

B

C

D

1

Értékelési szempont

Max. pont

Értékelési szempontok kategóriák szerint

Adható pont

2

A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA

3

Kedvezményezett térségek közé besorolt kistérségből nyújtották-e be a pályázatot?

2

Leghátrányosabb helyzetű kistérségből

2

4

Hátrányos helyzetű kistérségből

1

5

Nem

0

6

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településről nyújtották-e be a pályázatot?

1

Igen

1

7

Nem

0

8

Fejlesztés célja összhangban van-e a pályázati kiírás céljaival? A pályázati kiírás céljai: a tanyai gazdálkodás megújítása, a tanyai életmód hátrányainak csökkentése, a tanyai életmód értékeinek megőrzése, a tanyás térségek fenntartható, komplex fejlesztése.

3

A fejlesztés célja teljesen összhangban van a kiírás céljaival, egyértelműen ezen célokat szolgálja.

3

9

A fejlesztés célja részben van összhangban a kiírás céljaival, részben szolgálja ezen célokat.

1

10

Hány tanyát érint a fejlesztés?

3

> 50 tanyát érint a fejlesztés

3

11

10–50 tanyát érint a fejlesztés

2

12

< 10 tanyát érint a fejlesztés

1

13

Hány állandó tanyai lakost érint a fejlesztés?

3

> 100 tanyai lakost érint a fejlesztés

3

14

50–100 tanyai lakost érint a fejlesztés

2

15

< 50 tanyai lakost érint a fejlesztés

1

16

A 60 év feletti állandó tanyai lakosok aránya a fejlesztés célcsoportján belül?

3

A célcsoport > 50%-a 60 év feletti

3

17

A célcsoport 25–50%-a 60 év feletti

2

18

A célcsoport < 25%-a 60 év feletti

1

19

A 18 év alatti állandó tanyai lakosok aránya a fejlesztés célcsoportján belül?

3

A célcsoport > 50%-a 18 év alatti

3

20

A célcsoport 25–50%-a 18 év alatti

2

21

A célcsoport < 25%-a 18 év alatti

1

22

Indokolt-e a fejlesztés a tanyavilág részletes bemutatása alapján?

5

A fejlesztés egyértelműen indokolt

5

23

A fejlesztés kifogásokkal indokolt

3

24

A fejlesztés alig indokolt

0

25

A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban hasznos-e? Egymásra épülő fejlesztés sorozatról van-e szó? A bemutatás mennyire részletes? Kitér-e a technológia bemutatására? Ha releváns, kitér-e a műszaki bemutatásra?

5

A bemutatás részletes, ezek alapján a választott fejlesztés teljesen megfelel a probléma megoldására. Egymásra épülő fejlesztésekről van szó. Technológiai, műszaki fejlesztés esetén kitérnek annak részletes bemutatására.

5

26

A bemutatás részletes, ezek alapján a választott fejlesztés teljesen megfelel a probléma megoldására. Nem egymásra épülő fejlesztésekről van szó, vagy technológiai, műszaki fejlesztés esetén nem térnek ki annak részletes bemutatására.

3

27

A bemutatás nem részletes, ezek alapján a választott fejlesztés nem teljesen felel meg a probléma megoldására. Nem egymásra épülő fejlesztésekről van szó, vagy technológiai, műszaki fejlesztés esetén nem térnek ki annak részletes bemutatására.

1

28

A TANYAI TERMÉKEK PIACRA JUTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE

29

Van-e már valamilyen szervezeti előzménye a fejlesztésnek?

3

Igen

3

30

Nem

0

31

A szervezet erőforrásainak bemutatása. Infrastrukturális feltételek, kapacitások, foglalkoztatás.

2

A szervezetnek már jól működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai vannak, állandóan foglalkoztat.

2

32

A szervezetnek már vannak működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai, csak ideiglenesen foglalkoztat.

1

33

A szervezetnek nincsenek infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai, nem foglalkoztat ideiglenesen sem.

0

34

Hány tanyagazdaságot kapcsol be a fejlesztésbe?

3

> 30 tanyagazdaság

3

35

11–30 tanyagazdaság

2

36

< 10 tanyagazdaság

1

37

Hány féle tanyai termék piacra jutásához járul hozzá?

3

> 10 tanyai termék

3

38

6–10 tanyai termék

2

39

1–5 tanyai termék

1

40

Hány pályázati célra pályázik? Komplexitás megjelenése?

8

Tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása.

1

41

Tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi piacok létesítésére, fejlesztésére.

1

42

Tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítésére, fejlesztésére.

1

43

Tanyai termékek feltárására.

1

44

Tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetésére, fejlesztésére.

1

45

A tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk létrehozására, fejlesztésére.

1

46

A tanyai termékek feldolgozását biztosító, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére.

1

47

A tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítására.

1

48

Készült-e már megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv?

1

Igen

1

49

Nem

0

50

A TANYÁS TÉRSÉGEK KÜLTERÜLETI FÖLDÚTJAINAK KARBANTARTÁSÁT,
RENDSZERES FELÚJÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ GÉPEK, ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

51

Van-e tapasztalata útfelújítási, karbantartási munkálatokban?

3

Igen

3

52

Nem

1

53

Rendelkezik-e már valamilyen géppel, eszközzel útfelújítási, karbantartási munkálatokra?

2

Igen

1

54

Nem

2

55

A tanyagazda valamilyen géppel, eszközzel hozzájárul-e az útfelújítási, karbantartási munkálatokhoz?

5

Igen

5

56

Nem

1

57

Milyen hosszúságú útszakasz rendszeres karbantartását fogja végezni?

10

> 10 km

10

58

6–10 km

6

59

1–5 km

3

60

A VILLANY NÉLKÜLI TANYÁK ENERGIAELLÁTÁSÁT MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL BIZTOSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK

61

A tanyai lakosok legalább 10%-ban hozzájárulnak-e az üzemeltetéshez?

2

Igen

2

62

Nem

1

63

Mobil eszközt telepítenek-e a fejlesztés során?

6

Igen

6

64

Nem

1

65

A fejlesztéssel érintett állandó tanyai lakosok hány százaléka 14 éven aluli gyermek?

6

>= 25%

6

66

< 25%

3

67

Nincs 14 éven aluli gyermek

1

68

A projektben résztvevő állandó tanyai lakosok hány százaléka részesül rendszeres szociális támogatásban?

6

> 50%

6

69

30–50%

4

70

< 25%

2

71

A TANYÁKON ÉLŐK EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATOK VÉGZÉSE

72

Hány tanyai kút vízminőség vizsgálatát fogja a pályázó elvégeztetni?

10

> 30 kút

10

73

10–30 kút

5

74

< 10 kút

3

75

Az érintett állandó tanyai lakosok hány százaléka részesül rendszeres szociális támogatásban?

10

> 50%

10

76

30–50%

5

77

< 25%

3

78

A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSE

79

Hány tanyagondnoki szolgálatot fejleszt?

5

Többet

5

80

Egyet

3

81

A tanyagondnoki szolgálat, szervezet erőforrásainak bemutatása. Infrastrukturális feltételek, kapacitások, foglalkoztatás.

5

A szervezetnek már jól működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai vannak, állandóan foglalkoztat embereket.

5

82

A szervezetnek már vannak működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai, csak ideiglenesen foglalkoztat embereket.

3

83

A szervezetnek nincsenek infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai, nem foglalkoztat ideiglenesen sem embereket.

0

84

A pályázat tartalmazza-e esélyegyenlőségi programok megvalósítását?

5

Igen

5

85

Nem

0

86

A fejlesztés után bővülni fog-e az ellátott tanyák, tanyasi emberek köre?

5

Igen, legalább 10%-kal

5

87

Igen, kevesebb, mint 10%-kal

3

88

Nem

1

89

TÉRSÉGI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA

90

Rendelkezik-e már nyilvántartott adatbázissal a tanyáiról?

5

Igen

0

91

Nem

5

92

Korábban végeztek-e már felmérést a tanyákról, vannak-e tervi előzmények?

5

Igen

0

93

Nem

5

94

Szándékoznak-e közösségi részvételen alapuló tervezést végrehajtani?

5

Igen

5

95

Nem

0

96

A település teljes külterületén végzik-e el a felmérést?

5

Igen

5

97

Nem

0

98

PARTNERSÉG, FEJLESZTÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG

99

A megvalósításban részt vevő kistérségek száma?

3

legalább 3 kistérség

3

100

1–2 kistérség

1

101

A megvalósításban részt vevő települések száma?

3

legalább 5 település

3

102

1–4 település

1

103

A megvalósításban részt vevő partnerek száma?

4

> 3 partner

4

104

1–3 partner

2

105

nincs partner

0

106

A megvalósítás során alkalmaznak-e önkéntes, közösségi munkát?

3

Igen

3

107

Nem

0

108

A megvalósítás során alkalmaznak-e közmunkát?

3

Igen

3

109

Nem

0

110

Illeszkedik-e a fejlesztés kistérségi, vagy települési fejlesztési tervekhez?

4

Igen és ezeket kifejtve látszik a relevancia.

4

111

Igen, de ezeket nem fejti ki részletesen, nem látszik a relevancia.

2

112

Nem

0

113

A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI

114

A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak?

5

A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási eredménye van, és ezeket igyekszik számszerűsíteni.

5

115

A fejlesztésnek legalább kettő pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási pozitív és releváns eredménye van, de ezeket nem számszerűsíti.

3

116

A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási eredményét jelöli.

1

117

A fejlesztésnek nincs pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási eredménye, vagy amit megadnak nem releváns.

0

118

A fejlesztésnek vannak releváns, pozitív hatásai a környezetre? Részletezi-e ezeket a pályázó?

5

A fejlesztésnek több releváns, pozitív hatása van a környezetre, amelyeket a pályázó részletesen bemutat.

5

119

A fejlesztésnek van egy releváns, pozitív hatása a környezetre, amit a pályázó részletesen bemutat.

3

120

A fejlesztésnek nincs releváns, pozitív hatása a környezetre, vagy a felsoroltak nem megalapozottak, egyáltalán nem részletezettek.

0

121

A fejlesztésnek vannak negatív hatásai a környezetre? A pályázó megfelelően fellép-e ezek ellen?

5

A fejlesztésnek nincs negatív környezeti hatása.

5

122

A fejlesztésnek vannak negatív környezeti hatásai, de ezek ellen megfelelően fellép a pályázó.

3

123

A fejlesztésnek vannak negatív környezeti hatásai, és ezek ellen nem, vagy nem megfelelően lép fel a pályázó.

0

124

A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA, KIHASZNÁLTSÁGA

125

Biztosított-e hosszútávon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre pénzügyi fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a fenntartásban kockázata, ennek mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a pályázó?

4

A fejlesztés hosszú távú fenntartása biztosított, erre van piaci fedezet. Sem a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás fenntartásának nincs semmilyen előre látható kockázata.

4

126

A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem teljesen biztosított. Vannak előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni.

2

127

A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni.

1

128

A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült, nem tud rá hiteles alternatívát adni.

0

129

A várható kihasználtság mértéke? A kihasználtság mértéke indokolja-e a beruházást? Részletes-e a bemutatás? A jövőben fog-e tovább növekedni a kihasználtság?

3

A kihasználtság indokolja a beruházást. A bemutatás részletes. A jövőben várhatóan tovább fog növekedni a kihasználtság.

3

130

A kihasználtság mértéke nem egyértelműen indokolja a beruházást, vagy a bemutatás nem elég részletes. A jövőben várhatóan stagnálni fog a kihasználtság.

0

131

KÖLTSÉGVETÉS, FORRÁSSZERKEZET

132

Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több?

2

A saját forrás a kötelező minimumnál legalább 20%-kal nagyobb.

2

133

A saját forrás csak a kötelező minimum.

0

134

Saját forrás összetétele? Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora rész hitel?

3

A saját forrást teljes egészében hitel nélkül fedezi.

3

135

A saját forrás felét nem haladja meg a hitel mértéke.

1

136

A saját forrás felét meghaladja a hitel mértéke.

0

137

Reális-e a megadott költségvetés a fejlesztési tartalomhoz képest? Mellékletben árajánlatokkal alátámasztja-e? Kellő részletezettségű-e? Kiderülnek-e az egyes tételek költség összetételei?

5

A megadott költségvetés maximálisan részletezett, tételek szerint szerepelnek az összegek. Árajánlatokkal alátámasztott. A megadott költségvetés reális.

5

138

A megadott költségvetés nem maximálisan részletezett, több tétel összevontan szerepel, nincs teljes elkülönülés. De vannak árajánlatok és reális a költségvetés is.

3

139

A megadott költségvetés nem maximálisan részletezett, több tétel összevontan szerepel, nincs teljes elkülönülés. Nincs árajánlat sem, de a költségvetés reálisnak tűnik.

1

140

A megadott költségvetés egyáltalán nem részletezett, minden tétel összevontan szerepel, nincs elkülönülés. Nincs árajánlat sem és nem tűnik reálisnak a költségvetés sem.

0

MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM

100

3. melléklet a 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. célterület esetében benyújtott pályázatokhoz

 

A

B

C

D

1

Értékelési szempont

Max. pont

Értékelési szempontok kategóriák szerint

Adható pont

2

A TANYA ÉS A GAZDASÁG ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA

3

Kedvezményezett térségek közé besorolt kistérségből nyújtották-e be a pályázatot?

2

Leghátrányosabb helyzetű kistérségből

2

4

Hátrányos helyzetű kistérségből

1

5

Nem

0

6

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településről nyújtották-e be a pályázatot?

1

Igen

1

7

Nem

0

8

Hány éve él tanyán?

2

> 15 év

2

9

5–15 év

1

10

< 5 év

0

11

A tanyán élő állandó lakosok száma?

2

> 3 fő

2

12

2–3 fő

1

13

1 fő

0

14

A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma?

3

> 2 fő

3

15

1–2 fő

1

16

0 fő

0

17

A tanyagazdaságban a tanyagazdán kívüli foglalkoztatottak száma?

2

Van és főállású

2

18

Van, de nem főállású

1

19

Nincs

0

20

Mekkora a földbirtok mérete?

2

< 10 ha

1

21

10–50 ha

2

22

> 50 ha

0

23

A földbirtok mekkora egybefüggő része fekszik a tanya körül?

1

>= 50%

1

24

< 50%

0

25

Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek állapota?

2

Lakóépület felújítási éve 2000-nél korábbi.

1

26

Lakóépület felújítási éve 2000-nél későbbi.

0

27

Legalább egy gazdasági épület felújítási éve 2000-nél korábbi.

1

28

Legalább egy gazdasági épület felújítási éve 2000-nél későbbi.

0

29

Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete?

7

nincs se vezetékes, se egyedi villany

2

30

nincs vezetékes ivóvíz

2

31

nincs fúrt kút

1

32

nincs szilárd burkolatú út

1

33

nincs gépkocsi

1

34

Milyen távolságban fekszik a tanya a településtől?

1

>= 3 km

1

35

< 3 km

0

36

Milyen haszonállat tartásával foglalkozik?

2

Legalább 5 különböző fajta haszonállatot tart.

2

37

1–4 különböző fajta haszonállatot tart.

1

38

Nem tart haszonállatot.

0

39

Tart-e valamilyen őshonos magyar állatfajtát?

1

Igen

1

40

Nem

0

41

Önellátás mellett értékesít-e állatot?

1

Igen

1

42

Nem

0

43

Folytat legeltető állattartást gyepterületen?

1

Igen

1

44

Nem

0

45

Milyen mezőgazdasági növény termesztésével foglalkozik?

2

Legalább 5 különböző fajta növényt termeszt.

2

46

1–4 különböző fajta növényt termeszt.

1

47

Nem foglalkozik növénytermesztéssel.

0

48

Termeszt-e helyi-, vagy tájfajta növényt?

1

Igen

1

49

Nem

0

50

Ökológiai gazdálkodást folytat a tanyán?

1

Igen

1

51

Nem

0

52

Hol értékesíti a tanyai termékeket?

4

Önellátásra termel.

1

53

Helyi piacra termel, közvetlenül értékesít.

1

54

Felvásárlónak, kereskedőnek értékesít.

1

55

Ha a helyi piac, közvetlen értékesítés aránya legalább akkora, mint a felvásárlónak értékesítés aránya

1

56

A tanyagazdaság tavalyi, 2010-es nettó bevétele?

3

< 1,5 millió Ft

3

57

1,5–3 millió Ft

2

58

> 3 millió Ft

1

59

Tagja valamilyen gazdatársulatnak, szövetkezetnek?

1

Igen

1

60

Nem

0

61

Rendelkezik szaktanácsadói szerződéssel?

1

Igen

1

62

Nem

0

63

Foglalkozik a tanyagazdaságban egyéb tevékenységgel?

2

Feldolgozás

1

64

Tanyai turizmus, vendéglátás

1

65

A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA

66

Milyen megpályázott támogatási célok vannak? Komplexitás megjelenése?

5

Legalább három támogatási cél megjelölése

5

67

Két támogatási cél megjelölése

3

68

Egy támogatási cél megjelölése

1

69

A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban hasznos-e? A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai, kitér-e a technológia részletes bemutatására? A megvalósuló fejlesztés milyen mértékben szolgál gazdálkodási célokat? Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat?

5

A fejlesztés valóban hasznos és a fejlesztés bemutatása részletes, kifejtett, teljesen összhangban van a pályázati kiírás céljaival. A pályázó kitér a technológia részletes bemutatására is.

5

70

A fejlesztés valóban hasznos, de a bemutatása nem elég részletes és kifejtett, de összhangban van a pályázati kiírás céljaival. A pályázó nem tér ki a technológia részletes bemutatására.

3

71

A fejlesztés valóban hasznos, de bemutatása egyáltalán nem részletezett, csak elnagyolt, egyáltalán nem kibontott. A pályázó nem tér ki a technológia részletes bemutatására.

1

72

4

A fejlesztés csak gazdálkodási célokat szolgál, nem tartalmaz lakóépület felújítást.

4

73

A fejlesztés gazdálkodási célok mellett lakóépület felújítást is szolgál.

2

74

3

A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat is bevon.

3

75

A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat nem von be.

0

76

A fejlesztés az alábbi szakmai preferenciákat teljesít-e?

5

Őshonos magyar állatfajta beállítását vállalja.

1

77

Helyi, vagy tájfajta növény termesztését vállalja.

1

78

A klímaváltozásra való felkészülésre kísérleti növény termesztését vállalja.

1

79

A fejlesztés hatására növeli az állatállomány nagyságát a gazdaságban.

1

80

A fejlesztés hatására legalább 10%-kal növekszik a kertészet mérete a gazdaságban.

1

81

A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI

82

A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak?

5

A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási eredménye van, és ezeket igyekszik számszerűsíteni.

5

83

A fejlesztésnek legalább kettő pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási pozitív és releváns eredménye van, de ezeket nem számszerűsíti.

3

84

A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási eredményét jelöli.

1

85

A fejlesztésnek nincs pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási eredménye, vagy amit megadnak nem releváns.

0

86

A fejlesztésnek vannak releváns, pozitív hatásai a környezetre? Részletezi-e ezeket a pályázó?

5

A fejlesztésnek több releváns, pozitív hatása van a környezetre, amelyeket a pályázó részletesen bemutat.

5

87

A fejlesztésnek van egy releváns, pozitív hatása a környezetre, amit a pályázó részletesen bemutat.

3

88

A fejlesztésnek nincs releváns, pozitív hatása a környezetre, vagy a felsoroltak nem megalapozottak, egyáltalán nem részletezettek.

0

89

A fejlesztésnek vannak negatív hatásai a környezetre? A pályázó megfelelően fellép-e ezek ellen?

5

A fejlesztésnek nincs negatív környezeti hatása.

5

90

A fejlesztésnek vannak negatív környezeti hatásai, de ezek ellen megfelelően fellép a pályázó.

3

91

A fejlesztésnek vannak negatív környezeti hatásai, és ezek ellen nem, vagy nem megfelelően lép fel a pályázó.

0

92

A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA

93

Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a pályázó?

8

A fejlesztés hosszú távú fenntartása biztosított, erre van piaci fedezet. Sem a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás fenntartásának nincs semmilyen előre látható kockázata.

8

94

A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem teljesen biztosított. Vannak előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni.

5

95

A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni.

2

96

A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült, nem tud rá hiteles alternatívát adni.

0

97

KÖLTSÉGVETÉS, FORRÁSSZERKEZET

98

Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több?

2

A saját forrás a kötelező minimumnál legalább 20%-kal nagyobb.

2

99

A saját forrás csak a kötelező minimum.

0

100

Saját forrás összetétele? Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora rész hitel?

2

A saját forrást teljes egészében hitel nélkül fedezi.

2

101

A saját forrás felét nem haladja meg a hitel mértéke.

1

102

A saját forrás felét meghaladja a hitel mértéke.

0

103

Reális-e a megadott költségvetés a fejlesztési tartalomhoz képest? Mellékletben árajánlatokkal alátámasztja-e? Kellő részletezettségű-e? Kiderülnek-e az egyes tételek költség összetételei?

6

A megadott költségvetés maximálisan részletezett, tételek szerint szerepelnek az összegek. Árajánlatokkal alátámasztott. A megadott költségvetés reális.

6

104

A megadott költségvetés nem maximálisan részletezett, több tétel összevontan szerepel, nincs teljes elkülönülés. De vannak árajánlatok és reális a költségvetés is.

4

105

A megadott költségvetés nem maximálisan részletezett, több tétel összevontan szerepel, nincs teljes elkülönülés. Nincs árajánlat sem, de a költségvetés reálisnak tűnik.

2

106

A megadott költségvetés egyáltalán nem részletezett, minden tétel összevontan szerepel, nincs elkülönülés. Nincs árajánlat sem és nem tűnik reálisnak a költségvetés sem.

0

MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM

100

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 47. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdése a 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 6. § (4) bekezdése a 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. § (4a) bekezdését a 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

6

A 9. § (2) bekezdése a 114/2012. (XI. 13.) VM rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére