• Tartalom

83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatás, valamint a távhő árának meghatározásával, a vízügyi igazgatás átalakításával és az energiastatisztikai feladatok ellátásával összefüggő egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.01.01.

Az 1–4. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,

az 5. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 6. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában,

a 7. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 11. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény 48. § (2) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 20. § és 21. § tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 22. § tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) – a 6. § tekintetében a g) – pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzésével kapcsolatos módosítások

1. § A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felhasználó kezdeményezésére a nem mért közvilágítási célú villamos energia vételezésének elszámolására a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 2.3.4. pont b) vagy c) alpontja szerinti esetekben az „A2” árszabást kell alkalmazni.”

2. § (1) Az R1. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A piaci alapú villamosenergia-beszerzés tárgyévi országos összehasonlító ára 17,6 Ft/kWh.”

(2) Az R1. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Ha az egyetemes szolgáltató által alkalmazott értékesítési árak szerinti éves átlagos egyetemes szolgáltatási ár és az elismert éves villamosenergia-beszerzési átlagár alapján számított fajlagos kereskedelmi árrés tárgyévi átlagos értéke eltér a (6) bekezdés szerinti értéktől, akkor a Hivatal az eltérésnek megfelelő, általa határozatban megállapított összeget is figyelembe veszi az értékesítési árakra vonatkozó, a VET 143. § (3) bekezdése szerinti javaslatainak elkészítése során.”

3. § (1) Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Az R1. 2. § (1) bekezdés b) pontjában hatályát veszti az „(a továbbiakban: VET vhr.)” szövegrész.

5. § A villamos energia elosztó hálózati engedélyesek és az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások köréről és díjairól szóló 17/2008. (VIII. 1.) KHEM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdés k) pontjában és a 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatásokért kért külön díj mértéke oldalanként nem haladhatja meg a Magyar Energia Hivatal határozatában megállapított, a kisfeszültségű, nem profilos villamos energia felhasználókra vonatkozó elosztói alapdíj (a továbbiakban: elosztói alapdíj) 0,05%-át.”

2. A vízügyi igazgatás átalakításához kapcsolódó módosítások

6. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet melléklet 2.3. pontjában a „területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak, a környezetvédelmi felügyelőségnek, illetve a nemzeti park igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak és nemzeti park igazgatóságnak, valamint a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek” szöveg lép.

7. § A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 2.2.8. pontjában hatályát veszti a „környezetvédelmi és” szövegrész.

3. Az energiastatisztikai feladatok ellátásához kapcsolódó módosítások

8. § A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-ában az „az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Energia Központ Nonprofit Kft.), mint az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetre” szövegrész helyébe az „a Magyar Energia Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.

9. § Az R2. 3. § (1) bekezdésében az „a Kt. 43/A. §-ában foglaltak értelmében az energiapolitikáért felelős miniszter kijelölése alapján az Energia Központ Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

10. § Az R2. 3. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, és 5. § (3) bekezdésében az „az Energia Központ Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.

11. § Az R2. 4. § (1) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében az „Az Energia Központ Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg lép.

12. § Hatályát veszti az R2. 3. § (4) bekezdése, 6. §-a és 8. §-a.

4. A földgáz egyetemes szolgáltatás árképzésével kapcsolatos módosítások

13. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

14. § Az R3. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

15. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „külön rendelet szerinti rendszerhasználati díjak” szövegrész helyébe a „rendszerhasználati díjak” szöveg, 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „a külön rendelet szerinti értékesítési kategóriákra” szövegrész helyébe az „az értékesítési kategóriákra” szöveg, 6. § (4) bekezdésében a „külön jogszabály szerinti rendszerhasználati díjak” szövegrész helyébe a „Hivatal által megállapított rendszerhasználati díjak” szöveg lép.

16. § Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hatósági árszabályozás során az 1. melléklet és a 2. melléklet 1. és 3. pontjában meghatározott földgázárak esetében a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendeletben megállapított Ft/USD árfolyam kerül alkalmazásra.”

17. § Az R4. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

18. § Az R4. 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

19. § Az R4. 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. A távhőszolgáltatással kapcsolatos módosítások

20. § A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R5.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A végfelhasználó a távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű – legmagasabb hatósági árnak minősülő – díjat köteles fizetni.”

21. § Az R5. 1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

22. § A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

24. § A 22. § az EK szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethezA minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai (Ft/kWh)
1M39909_0

 

A

B

C

D

E

1.

Árszabások

EDF DÉMÁSZ Zrt.

E.ON Energia-
szolgáltató Kft.

ELMŰ Nyrt.

ÉMÁSZ Nyrt.

2.

A1

 

- lakossági felhasználók esetében

1320 kWh/év fogyasztásig

20,84

19,69

20,65

20,42

 

- lakossági felhasználók esetében az éves

fogyasztás 1320 kWh-t meghaladó részére

21,99

22,24

22,02

21,78

 

- nem lakossági felhasználók esetében

21,99

22,24

22,02

21,78

3.

A2

 

 

 

 

- csúcsidőszak

25,70

28,14

27,13

25,10

 

- völgyidőszak

15,23

17,02

16,40

15,16

4.

A3

 

 

 

 

- csúcsidőszak

25,96

30,53

27,13

25,10

 

- völgyidőszak

15,40

19,29

16,40

15,16

5.

B Alap

14,85

15,28

14,90

14,41

6.

H

14,85

15,28

14,90

14,41


2. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez


Az egyetemes szolgáltatók által az elismert villamosenergia-beszerzési átlagár felett alkalmazható kereskedelmi árrés elismert átlagos értékei

 

A.

B.

1.

Egyetemes szolgáltató

Árrés
(Ft/kWh)

2.

EDF DÉMÁSZ Zrt.

1,711

3.

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

1,925

4.

ELMŰ Nyrt.

1,859

5.

ÉMÁSZ Nyrt.

1,928


3. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez


A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozás során alkalmazott árfolyamok és referencia időszak meghatározása

Az árak szabályozása során az egyetemes szolgáltatás árának számításánál alkalmazandó árfolyamok értéke 2012. január 1-jétől:

árfolyam

Ft/USD

Ft/EUR

 

210

279,1

Az árak szabályozása során a referencia időszak 2012. január 1-jétől 2012. január 31-éig tart.

4. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez


I. Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak
I.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Érintett vásárlói kör

Alapdíj (éves)

Gázdíjak

 

Ft

Ft/MJ

<20 m3/h gázmérővel rendelkezők

12 312

2,968

I.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Érintett vásárlói kör

Alapdíj (éves)

Gázdíjak

 

Ft

Ft/MJ

<20 m3/h gázmérővel rendelkezők

12 312

3,009

I.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Érintett vásárlói kör

Alapdíj (éves)

Gázdíjak

Ft

Ft/MJ

<20 m3/h gázmérővel rendelkezők

12 312

2,957

I.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Érintett vásárlói kör

Alapdíj (éves)

Gázdíjak

 

Ft

Ft/MJ

<20 m3/h gázmérővel rendelkezők

12 312

3,101

II. Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak
II.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

 

 

 

Alapdíjak (éves)

 

Sor-
szám

Árszabás

Érintett vásárlói kör

Ft

Ft/m3/h

Gázdíjak
Ft/MJ

I.1

A1)

<20 m3/h gázmérővel rendelkezők, kivéve fogyasztói közösségek

12 312

3,415

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek

12 312

3,125

B)

≥ 20 m3/h gázmérővel rendelkezők

19 564

2,539

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

3,248

II.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

 

 

 

Alapdíjak (éves)

 

Sor-
szám

Árszabás

Érintett vásárlói kör

Ft

Ft/m3/h

Gázdíjak
Ft/MJ

I.1

A1)

< 20 m3/h gázmérővel rendelkezők, kivéve fogyasztói közösségek

12 312

3,376

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek

12 312

3,168

B)

≥ 20 m3/h gázmérővel rendelkezők

19 564

2,544

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

3,296

II.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

 

 

 

Alapdíjak (éves)

 

Sor-
szám

Árszabás

Érintett vásárlói kör

Ft

Ft/m3/h

Gázdíjak
Ft/MJ

I.1

A1)

<20 m3/h gázmérővel rendelkezők, kivéve fogyasztói közösségek

12 312

3,438

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek

12 312

3,115

B)

≥ 20 m3/h gázmérővel rendelkezők

19 564

2,661

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

3,236

II.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Alapdíjak (éves)

Sor-
szám

Árszabás

Érintett vásárlói kör

Ft

Ft/m3/h

Gázdíjak
Ft/MJ

I.1

A1)

<20 m3/h gázmérővel rendelkezők, kivéve fogyasztói közösségek

12 312

3,567

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek

12 312

3,264

B)

≥ 20 m3/h gázmérővel rendelkezők

19 564

2,654

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

3,351


5. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez


A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2012. első negyedévre, valamint a felek köre
1. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, nem földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Szerződött egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége (TJ)

Földgázforrás ára (USD/GJ)

Alpiq Csepeli Erőmű Kft.

-

-

FŐGÁZ Zrt.

6816

12,099

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

6751

10,108

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

8544

10,465

ISD POWER Kft.

-

-

TIGÁZ Zrt.

2847

12,180

2. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Szerződött egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége (TJ)

Földgázforrás ára (Ft/MJ)

Alpiq Csepeli Erőmű Kft.

-

-

FŐGÁZ Zrt.

4544

2,402

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

4501

2,402

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

5696

2,402

ISD POWER Kft.

-

-

TIGÁZ Zrt.

-

-

3. A TIGÁZ Zrt. által a GET 141/A. § (8) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatásban felhasznált, nem földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége (TJ)

Földgázforrás ára (USD/GJ)

TIGÁZ Zrt.

-

-

4. A TIGÁZ Zrt. által a GET 141/A. § (8) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatásban felhasznált, földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége (TJ)

Földgázforrás ára (Ft/MJ)

TIGÁZ Zrt.

-

-


6. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez


A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2012. első negyedévre

A volt közüzemi nagykereskedő

Földgázforrás mennyisége (TJ)

Földgázforrás ára (Ft/MJ)

E.ON Földgáz Trade Zrt.

3589

0,807


7. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez


Az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2012. első negyedévre

Egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége (TJ)

Földgázforrás ára (Ft/MJ)

FŐGÁZ Zrt.

2579

1,707

TIGÁZ Zrt.

4071

2,226


8. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez


Az értékesítő díjak

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Település

Értékesítő megnevezése

Távhőszolgáltató megnevezése

Értékesítői teljesítménydíj

Értékesítői hődíj

eFt/MW/év

Ft/GJ

1

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

7 286

2 238

2

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

5 224

3

Baja

Bajatechnik Kft.

Baja Energetika Kft.

0

4 947

4

Balatonfüred

Consorg-Energo Kft.

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

0

5 224

5

Bokod

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 746

2 169

6

Bonyhád

Dalkia Energia Zrt.

Fűtőmű Kft.

0

3 998

7

Budaörs

Dalkia Energia Zrt.

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

0

3 998

8

Budapest

Alpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú erőmű

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

4 565

1 357

9

Budapest

Alpiq Csepel Kft. - kazán

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 585

10

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117 Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 946

3 763

11

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 345

3 364

12

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. - Újpesti Erőmű - 1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 574

3 847

13

Budapest

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

14

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

2 705

1 868

15

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

16

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. - 1141 Budapest, Mogyoródi út 41-43.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

17

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. - 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

18

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. - 1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

19

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. - 1142 Budapest, Tatai út 95.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

20

Budapest

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

1 000

21

Budapest

Green-R Energetika Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

22

Budapest

Magyar Telekom Nyrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

23

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 389

24

Budapest

Sinergy Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

25

Budapest

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

26

Csorna

Csornai Kogenerációs Erőmű Kft.

Csornai Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

27

Debrecen

Alföldi Nyomda Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

3 420

28

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Szerviz, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

1 927

29

Debrecen

E.ON Energiatermelő Kft. - Debrecen, Mikepércsi út 1.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

3 982

4 468

30

Debrecen

E.ON Energiatermelő Kft. - Debrecen, Szabó Kálmán u. 1.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

3 661

31

Dorog

Dorogi Erőmű Kft.

Promtávhő Kft.

14 190

2 381

32

Dunakeszi

EETEK Holding Energiahatékonysági Zrt.

TERMIDOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0

3 998

33

Dunaújváros

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

34

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

3 820

4 442

35

Dunaújváros

ISD Power Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.

0

4 035

36

Eger

EBT Energia Kft.

Evat Zrt.

0

3 408

37

Eger

Energo - Holding Kft.

Evat Zrt.

0

3 408

38

Érd

Dalkia Energia Zrt.

Érdhő Kft.

0

5 224

39

Esztergom

Dorogi Erőmű Kft.

Promtávhő Kft.

14 190

2 381

40

Gödöllő

Dalkia Energia Zrt.

Gödöllői Távhő Kft.

0

5 224

41

Gyöngyös

Dalkia Energia Zrt.- Gyöngyös, Mérges út

Városgondozási Zrt.

0

3 998

42

Gyöngyös

Dalkia Energia Zrt.- Gyöngyös, Olimpia út 8.

Városgondozási Zrt.

0

4 950

43

Győr

Győri Erőmű Kft.

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

8 208

3 601

44

Hajdúnánás

Kaptár C Energetikai Szolgáltató Kft.

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

0

3 998

45

Hajdúszoboszló

Dalkia Energia Zrt.

Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.

0

3 998

46

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

5 224

47

Kapuvár

Zöld Láng Energetikai Szolgáltató

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

48

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

Timpanon Kft.

1 881

4 099

49

Kiskunfélegyháza

Dalkia Energia Zrt.

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

0

5 224

50

Kiskunhalas

DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Halas Távhő Kft.

0

5 224

51

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halas Távhő Kft.

0

5 224

52

Kisvárda

Dalkia Energia Zrt.

"VÁRDA-TÁVHŐ" Kisvárdai Távhőszolgáltató Kft.

0

3 998

53

Komárom

Komáromi Kogenerációs Erőmű Kft.

Komáromi Távhő Kft.

0

3 998

54

Körmend

Thermo-Med Kft

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

55

Kőszeg

Heat Invest Kft.

Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

0

5 224

56

Mátészalka

Dalkia Energia Zrt.

Szalkatávhő Kft.

0

3 998

57

Miskolc

MIFŰ Kft. - Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

5 150

58

Miskolc

MIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

5 084

59

Miskolc

MIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

5 951

60

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

0

5 224

61

Nagykőrös

Perkons Kft.

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

0

6 462

62

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft. - 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

4 808

4 450

63

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft. - Örökösföldi Erőmű - 4400 Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

0

3 525

64

Oroszlány

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 841

1 520

65

Ózd

Ózdi Erőmű Kft.

Ózdi Távhő Kft.

0

5 224

66

Paks

Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kft.

2 767

894

67

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

Pécsi Távfűtő Kft.

5 470

3 313

68

Pétfürdő

Nitrogénművek Zrt

Pétkomm Kft.

4 080

1 800

69

Püspökladány

KISERŐMŰ PLD Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.

0

5 224

70

Salgótarján

EETEK Holding Energiahatékonysági Zrt.

TARJÁNHŐ-Szolgáltató-Elosztó Kft.

0

2 914

71

Salgótarján

Perkons Tarján Kft.

TARJÁNHŐ-Szolgáltató-Elosztó Kft.

0

6 348

72

Sárbogárd

Perkons Kft.

Cothec Kft.

0

5 565

73

Sárospatak

Sinergy Kft.

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

0

5 224

74

Sárvár

Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft.

Sárvár Távhő Kft.

0

3 998

75

Sárvár

Rábahő Kft.

Sárvár Távhő Kft.

0

4 950

76

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

Cothec Kft.

0

2 914

77

Siklós

Perkons SKL Kft.

Siklósi Távhő Nonprofit Kft.

0

6 158

78

Sopron

Dalkia Energia Zrt.

Sopron Holding Zrt.

0

3 998

79

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

Sopron Holding Zrt.

4 432

4 674

80

Százhalombatta

Dunamenti Erőmű Zrt.

SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft.

2 679

3 126

81

Szeged

ALFA-NOVA Kft. - 6723 Szeged, Erős János u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

4 950

82

Szeged

ALFA-NOVA Kft. - 6723 Szeged, Temető u. 2.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

83

Szeged

ALFA-NOVA Kft. - 6724 Szeged, Fűtőmű u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

84

Szeged

Szegedi Vízmű Zrt.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

1 000

85

Székesfehérvár

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

4 740

4 508

86

Szekszárd

Pannon-Kogen Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 998

87

Szentlőrinc

Szentlőrinci Geotermia Zrt.

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

0

2 564

88

Szigetszentmiklós

Dalkia Energia Zrt.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0

3 998

89

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

2 859

90

Szolnok

Dalkia Energia Zrt.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 998

91

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

5 224

92

Tapolca

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

0

5 224

93

Tatabánya

Kórházi Energia Központ Kft. - Tatabánya Szent Borbála Kórház

Komtávhő Zrt.

2 619

3 892

94

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

Komtávhő Zrt.

4 118

4 657

95

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

10 263

3 937

96

Vác

Dalkia Energia Zrt.

Váci Távhő Kft.

0

3 998

97

Vác

GE Hungary Zrt.

Váci Távhő Kft.

0

3 998

98

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

0

2 486

99

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

0

5 769


9. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez


A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Település

Távhőszolgáltató

Értékesítő

Értékesítőtől átvett hő után járó támogatás fajlagos értéke (a lakossági értékesítés hőmennyisége után igényelhető, a 2. melléklet szerint számított módon)

Lakosság értékesítés után kapott fajlagos támogatás

Ft/GJ

Ft/GJ

1

Ajka

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

-

759

2

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

-

0

3

Algyő

Dalkia Energia Zrt.

-

0

4

Almásfüzitő

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

-

2 580

4.a

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

1 226

-

5

Baj

KOMTÁVHŐ ZRT

-

0

6

Baja

Baja Energetika Kft.

-

2 100

6.a

Bajatechnik Kft.

949

-

7

Balatonfüred

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

-

4 787

7.a

Consorg-Energo Kft.

1 226

-

8

Berettyóújfalu

Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft

-

1 165

9

Bokod

Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-

954

10

Bonyhád

FŰTŐMŰ KFT.

-

3 380

11

Budaörs

BTG Kft.

-

714

12

Budapest

Dalkia Energia Zrt.

-

515

13

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-

1 068

13.a

Budapesti Erőmű Zrt. - Újpesti Erőmű - 1045 Budapest, Tó utca 7.

283

-

13.b

Budapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117 Budapest, Budafoki út 52.

250

-

13.c

Budapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

0

-

13.d

CHP-Erőmű Kft.

1 226

-

13.e

Főtáv-Komfort Kft. - 1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

1 226

-

13.f

Főtáv-Komfort Kft. - 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B

1 226

-

13.g

Főtáv-Komfort Kft. - 1142 Budapest, Tatai út 95.

1 226

-

13.h

Green-R Energetikai Zrt.

1 226

-

13.i

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

391

-

13.j

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

1 226

-

13.k

Sinergy Kft.

1 226

-

14

Budapest

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

-

0

15

Cegléd

Dalkia Energia ZRt.

-

3 219

16

Celldömölk

Cellenergo Kft.

-

1 810

17

Csongrád

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

-

118

18

Csorna

Csornahő Kft.

-

8 625

19

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

-

2 572

20

Debrecen

DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt.

-

0

21

Dombóvár

Dalkia Energia Zrt.

-

990

22

Dorog

PROMTÁVHŐ SZOLGÁLTATÓ KFT.

-

904

23

Dunakeszi

Termidor Kft.

-

274

24

Dunaújváros

Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft.

-

574

24.a

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

791

-

25

Eger

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-

559

26

Érd

ÉRDHŐ TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

-

1 062

26.a

Dalkia Energia Zrt.

1 226

-

27

Esztergom

PROMTÁVHŐ SZOLGÁLTATÓ KFT.

-

686

28

Gödöllő

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

-

2 775

28.a

Dalkia Energia Zrt.

1 226

-

29

Gyöngyös

Városgondozási Zrt.

-

559

30

Győr

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

-

1 404

31

Hajdúböszörmény

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

-

0

32

Hajdúnánás

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

-

1 012

33

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.

-

3 834

34

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

-

2 106

35

Inota

Várpalotai Közüzemi Kft.

-

0

36

Kaposvár

Kaposvári Vagyonkezelő Zrt.

-

1 660

36.a

E.ON Energiatermelő Kft.

1 226

-

37

Kapuvár

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

-

935

38

Kazincbarcika

TIMPANON Kft.

-

1 487

38.a

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

336

-

39

Kecskemét

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.

-

2 224

40

Keszthely

Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

-

3 127

41

Kiskunfélegyháza

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

-

2 619

41.a

Dalkia Energia Zrt.

1 226

-

42

Kiskunhalas

Halas Távhő Kft.

-

477

42.a

Halas-T Kft.

1 226

-

42.b

DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1 226

-

43

Kisvárda

Várda-Távhő Kisvárda-i Távhőszolgáltató Kft.

-

457

44

Komárom

Komáromi Távhő Kft.

-

3 065

45

Komló

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

-

3 529

46

Körmend

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft.

-

107

47

Kőszeg

Kőszegi Távhő Kft.

-

1 585

47.a

Heat Invest Kft.

1 226

-

48

Makó

Makói Kommunális Nonprofit Kft.

-

0

49

Mátészalka

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

-

349

50

Mezőhegyes

Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

-

0

51

Miskolc

MIHŐ Kft.

-

2 161

51.a

MIFŰ Kft. - Miskolc, Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8.

1 152

-

51.b

MIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17.

1 087

-

51.c

MIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21.

1 953

-

52

Mohács

MOHÁCS-HŐ KFT.

-

1 261

53

Mór

MÓRHŐ Kft.

-

1 696

54

Mosonmagyaróvár

VÜF Kft. Távhőszolgáltatási Üzemegység

-

3 431

54.a

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

1 226

-

55

Nagyatád

Dalkia Energia Zrt.

-

1 274

56

Nagykőrös

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

-

2 104

56.a

Perkons Kft.

2 464

-

57

Nyergesújfalu

DISTHERM KFT.

-

833

58

Nyírbátor

NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI KKH.NONPROFIT KFT.

-

2 587

59

Nyíregyháza

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

-

2 291

59.a

E.ON Energiatermelő Kft. - Örökösföldi Erőmű - 4400 Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6.

0

-

59.b

E.ON Energiatermelő Kft. - 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.

1 152

-

60

Nyíregyháza

Energocoop Kft.

-

0

61

Oroszlány

Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-

0

62

Ózd

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

-

2 744

62.a

Ózdi Erőmű Kft.

1 226

-

63

Paks

Duna Center Therm Kft.

-

566

64

Pécs

PÉTÁV

-

1 371

65

Pétfürdő

PÉTKOMM Kft.

-

1 927

66

Pornóapáti

Távhő és Közműszolgáltató Szövetkezet

-

0

67

Putnok

Városi Kommunális Gondnokság

-

0

68

Püspökladány

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.

-

5 357

68.a

KISERŐMŰ PLD Kft.

1 226

-

69

Salgótarján

Tarjánhő Kft.

-

4 890

69.a

Perkons Tarján Kft.

2 350

-

70

Sárbogárd

Cothec Kft.

-

11 179

70.a

Perkons Kft.

1 567

-

71

Sárospatak

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

-

2 244

71.a

Sinergy Kft.

1 226

-

72

Sárvár

Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Kft.

-

0

73

Sátoraljaújhely

Cothec Kft.

-

1 742

74

Siklós

SIKLÓSI TÁVHŐ NONPROFIT KFT.

-

1 266

74.a

Perkons SKL Kft.

2 161

-

75

Siófok

Termofok Kft.

-

4 900

76

Sopron

SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt.

-

1 713

77

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

-

0

78

Szarvas

Szarvasi Gyógy-Termál Kft.

-

0

79

Százhalombatta

Szákom Kft.

-

0

80

Szeged

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

-

1 446

81

Székesfehérvár

Székesfehérvári Épületfenntartó és HőszolgáltatóZrt.

-

568

81.a

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

1 217

-

82

Szekszárd

ALFA-NOVA Kft.

-

1 291

83

Szentendre

Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-

0

84

Szentes

Szentes Városi Szolgáltató Kft.

-

0

85

Szentgotthárd

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft.

-

0

86

Szentlőrinc

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

-

0

87

Szigetszentmiklós

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

-

0

88

Szigetvár

Szigetvári Távhő Szolgáltató Kft.

-

1 339

89

Szolnok

ALFA-NOVA Kft.

-

996

90

Szombathely

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

-

1 406

90.a

Szombathelyi Erőmű Zrt.

1 226

-

91

Tapolca

Városgazdálkodási Kft.

-

664

91.a

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

1 226

-

92

Tata

Tatai Távhőszolgáltató Kft.

-

0

93

Tatabánya

KOMTÁVHŐ ZRT.

-

1 809

93.a

Tatabánya Erőmű Kft.

1 102

-

94

Tiszaújváros

TiszaSzolg 2004 Kft.

-

1 410

94.a

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

1 226

-

95

Tiszavasvári

ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt.

-

0

96

Vác

Váci Távhő Kft.

-

847

97

Várpalota

Várpalotai Közüzemi Kft.

-

495

98

Vasvár

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft.

-

0

99

Veresegyház

Veresegyház Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

-

0

100

Veszprém

„VKSZ" Zrt.

-

1 442

100.a

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

1 772

-

101

Záhony

Hőtáv Kft.

-

354

102

Zirc

Dalkia Energia Zrt.

-

0

 

 

 

 

 

1

A rendelet a 23. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére