• Tartalom

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról1

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1.2 gépkatalógus: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló rendelet szerinti gépkatalógusnak az 1. mellékletben meghatározott gépváltozatok szerinti része;

2.3 borászati hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság;

3.4 borászati üzem: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2. § 14. pontja szerinti üzem;

4.5 gép: a gépkatalógusban szereplő gépek és technológiai berendezések;

5.6

6. KKV: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás;

7. nagyvállalat: mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás, amely 750 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat, vagy éves nettó árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelő forintösszeg, a létszám és az árbevétel megállapításakor számításba kell venni a KKV törvény 4. §-ában meghatározott partner- és kapcsolódó vállalkozások létszámát és árbevételét;

8. üzemeltetési hely: a gép üzembe helyezésének és rendeltetésszerű használatának helye.

9.7 pénzügyi év: október 16-tól a következő év október 15-ig tartó éves időszak;

10.8 a borászati üzem borászatitermék-tárolási kapacitása: az a hektoliterben kifejezett mennyiség, amely a borászati üzemben a gyártástechnológia műszaki feltételeinek betartása mellett a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában maximálisan tárolható;

11.9 időtálló és a gép egyedi azonosítására alkalmas jelölés: az üzemeltetési időszak alatt a beszerzett gép azonosítására szolgáló, a gyártó vagy forgalmazó által feltüntetett vagy rögzített fizikailag nyomtalanul eltávolíthatatlan jelölés.

2. A támogatás jellege, mértéke

2. §10 (1) Támogatást borászati üzem (a továbbiakban: kérelmező) igényelhet.

(2) Támogatás kizárólag olyan új, első üzembehelyezésű gép vásárlásához nyújtható,

a) amely javítja a vállalkozás összteljesítményét, növeli a termelési kapacitást vagy alapvetően megváltoztatja az alkalmazott technológiát,

b) amelynek célja a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletében meghatározott termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése, és

c) amely szerepel a benyújtási időszak naptári évének augusztus 1-jén hatályos gépkatalógusban.

(3)11 A gépkatalógust a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) hivatalos honlapján közzéteszi.

3. § (1)12 Egy kérelmező részére nyújtható támogatási összeg benyújtási időszakonként

a) legalább 1 millió Ft, legfeljebb 100 millió Ft lehet azon kérelmező esetében, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző évi árbevétele legalább 50 millió Ft,

b) legfeljebb 100 millió Ft lehet azon kérelmező esetében, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző évi árbevétele nem éri el az 50 millió Ft-ot.

(2)13 A támogatási intenzitás őstermelő és KKV esetében 40%.

(3) A támogatási intenzitás nagyvállalat esetében 20%.

(4) A támogatás alapjául a számlán szereplő nettó vételár vagy a gépkatalógusban szereplő gépár nettó értéke közül a kisebb szolgál.

(5)14 E rendelet alapján a támogatási keretösszeg

a)15 a 2013/2014. pénzügyi évben 4 670 000 euró,

b)16 a 2014/2015. pénzügyi évben 8 550 000 euró.

(6)17

4. §18 (1) A támogatási keretösszeg forintra történő átszámítása a támogatásról szóló döntés évének január 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által jegyzett középárfolyamon történik.

(2) Ha az összesített támogatási igény a 3. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatási keretösszeget meghaladja, a támogatási keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek alapján a kifizetésre a következő pénzügyi évben, a következő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére kerül sor.

(3)19 A Kincstár a 3. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott keretösszegen felüli támogatási kérelmet elutasítja.

3. A támogatás igénybevételének a feltételei

5. § (1)20

(2) Nem igényelhet támogatást az a kérelmező, aki vagy amely

a)21 a kérelemben megjelölt gép vásárlása tekintetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásban részesült, vagy érvényes támogatási határozattal rendelkezik;

b)22 a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában nem rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében a borászati hatóság által kiállított működési engedéllyel;

c)23

d) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;

e)24

f)25 a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában nem rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében egyszerűsített adóraktári engedéllyel, illetve pezsgőadóraktári engedéllyel;

g) bor forgalomba hozatali járuléktartozással rendelkezik;

h) jogerős ideiglenes bezárásra vonatkozó határozattal rendelkezik;

i)26

(3) A (2) bekezdés d) pontja szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül

a)27 a társas vállalkozások közül az a vállalkozás, amelynek saját tőkéje veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban, és ezen mérleg szerinti veszteség több mint egynegyede a megelőző beszámoló óta eltelt időszak alatt keletkezett;

b) az egyéni vállalkozások közül az a vállalkozás, amelyre az alábbi három feltétel együttesen teljesül:

ba) a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt gazdasági évben a vesztesége abszolút értékben számolva eléri a vállalkozás nettó árbevételének 20%-át,

bb) a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt gazdasági év vesztesége abszolút értékben meghaladja az azt megelőző gazdasági év veszteségét,

bc) a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt gazdasági évben elszámolt amortizáció nem éri el az azt megelőző gazdasági évben elszámolt amortizációt.

6. § Nem igényelhető támogatás olyan gépre, amely

a)28

b) nem került a kérelmező 100%-os tulajdonába;

c) tekintetében a rendeltetésszerű használatba vétel, üzembe helyezés legkésőbb a kérelem benyújtásának napjáig nem történt meg az üzemeltetési helyen;

d) gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idő telt el;

e)29 nem tartalmaz időtálló és a gép egyedi azonosítására alkalmas jelölést.

7. § Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe

a)30 a gép üzemeltetésének helye Magyarország területén van;

b) a gépet a támogatási döntés közlésétől számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);

c)31 az üzemeltetési kötelezettség alatt bekövetkező amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás, vagy jótállás alapján felmerülő csereok esetén a gépet saját forrás terhére az új gép vásárlását igazoló számla kiállításának időpontjában hatályos gépkatalógusban szereplő, azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező új, a gépcsere megvalósulásának bejelentésétől számított 2 évnél nem régebbi gyártású gépre le kell cserélni;

d)32 a kérelmezőnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a gép kizárólagos üzemeltetésének lehetőségét biztosító joggal;

e)33 az üzemeltetési kötelezettség alatt

ea) a kérelmező nem rendelkezik a Btv. alapján az ideiglenes bezárására vonatkozó jogerős határozattal, és

eb) nem kerül sor a kérelmező egyszerűsített adóraktári engedélyének vagy pezsgő-adóraktári engedélyének szabálytalanságból eredő jogerős visszavonására;

f)34 az üzemeltetési kötelezettség alatt

fa) a kérelmező a Btv. alapján megfelel a borászati üzem működésére, a borászati termékek származására, eredetére, minőségére vonatkozó előírásoknak, és

fb) a gépet kizárólag a Btv. szerinti borászati termékek előállítására, illetve forgalomba hozatalára használják;

g)35 a kérelmező a támogatott gép vásárlásával összefüggő gazdasági eseményekről elkülönített nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást köteles vezetni.

4. A támogatási kérelem benyújtása

8. § (1)36 A támogatási kérelmet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére kell benyújtani a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által rendszeresített és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv honlapján közzétett nyomtatványon. A nyomtatványon a kérelmezőnek meg kell adnia

a)37 az ügyfél-azonosítóját,

b) a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző évben

ba) az általa foglalkoztatottak számát, és

bb) az elért éves nettó árbevételét,

c) az elszámolni kívánt számla

ca) sorszámát,

cb) kiállításának időpontját,

cc) számlatételének megnevezését,

cd) számlatételének gépkatalógus szerinti azonosítóját,

ce)38 számlatételének gyári számát vagy egyedi azonosítóját,

cf) számlatételének üzemeltetési helyét,

cg) számlatételének nettó vételárát,

ch) számlatételének devizanemét,

ci) számlatételének darabszámát, és

d) a gazdasági aktáját vezető hegybíró nevét és elérhetőségét,

e)39 a borászati üzem borászatitermék-tárolási kapacitását.

(2)40 A támogatási kérelmet

a) a 2013/2014. pénzügyi évben 2013. november 5. és 2013. december 14. között,

b) a 2014/2015. pénzügyi évben 2014. október 16. és 2014. december 31. között

lehet benyújtani.

(3)41

(4) Egy kérelmező egy benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a gép vásárlásához kapcsolódó

aa) adás-vételi szerződések,

ab) hitelszerződések,

ac) számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok,

ad)42 átadás-átvételt igazoló dokumentumok

b) a gépre vonatkozó

ba)–bb)43

bc) gyártási időpontot igazoló dokumentum,

bd) üzembe-helyezési jegyzőkönyv

másolatát;

c) a borászati hatóság által kiállított, a 2. mellékletben meghatározott tartalmú hatósági bizonyítvány eredeti példányát;

d) az üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott gép szabályszerű működtetését lehetővé tevő, a borászati hatóság által kiállított működési engedély másolatát;

e) az üzemeltetési helyre vonatkozó egyszerűsített adóraktári, illetve pezsgőadóraktári engedély másolatát;

f)44 gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén, a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó évi beszámoló eredménykimutatásának és mérlegének másolatát;

g) őstermelő, egyéni vállalkozó esetén az utolsó két év adóbevallásának másolatát;

h)–j)45

k)46 a gép nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetén a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, és

l)47 az angoltól különböző idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását.

9. § (1) A támogatási kérelemben az elszámolás alapját csak a gép nettó vételára képezheti, amelyet a gép vásárlásáról a kérelmező nevére kiállított, pénzügyileg rendezett számla igazol.

(2) A jogosult kiadások elszámolása kizárólag a támogatási kérelem benyújtását megelőző borpiaci év március 1-jét követően kiállított számlákkal lehetséges.

(3) Egy számla csak egy támogatási kérelemhez számolható el.

(4)–(5)48

10. § (1) Kizárólag a készpénzzel vagy banki átutalással a támogatási kérelem benyújtásáig 100%-ban kiegyenlített kiadások számolhatóak el. Csereszerződéses – ún. „kompenzációs” – számlák, számlaösszegek és lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a jogosult költségek elszámolásának alapjául. Az ilyen módon kiegyenlített összegek alapján támogatás nem fizethető.

(2) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén, a forintra történő átszámítás a támogatási kérelem benyújtása borpiaci évének első napján érvényes EKB által jegyzett középárfolyamon történik.

(3)49

(4) A számla elutasítását vonja maga után, ha a számlát más támogatáshoz elszámolták.

5. A gépcsere bejelentőlap benyújtása

11. § (1)50 A gépcsere előzetes bejelentését a Kincstár részére kell megtenni a felmerült csereok bekövetkezésétől számított 30 napon belül, postai úton vagy telefax útján a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon. A nyomtatványon a kérelmező megadja

a)51 az ügyfél-azonosítóját,

b) a támogatási határozat iratazonosítóját,

c) az üzemeltetés helyét,

d) a cserélni kívánt gép

da) számlájának sorszámát,

db) gépkatalógus szerinti azonosítóját,

dc) gyári számát, vagy egyedi azonosítóját,

dd) darabszámát,

e) a gép pótlásának határidejét,

f) a gépcsere okát, indoklását.

(2) Gépcsere esetén az alábbi feltételek teljesülése szükséges

a) az új gép vásárlását kizárólag a jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás bekövetkezését követően, a kérelmező nevére kiállított számla igazolhatja;

b) kizárólag a gép pótlásának időpontjáig 100%-ban kiegyenlített kiadások fogadhatók el a gépcsere igazolására, lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a gépcsere-elszámolás alapjául;

c)–d)52

e)53 az új gép üzemeltetésének helye Magyarország területe;

f)54 a gép pótlásának be kell következnie a gépcsere okának felmerülését követő hat hónapon belül.

(3)55 Az (1) bekezdés szerinti bejelentéskor a kérelmező a bejelentőlaphoz csatolja

a) jótállás alapján történő cserebejelentés esetén a gyártó vagy forgalmazó által kiállított garanciális cseréről készített dokumentum másolatát;

b) amortizáció esetén a tárgyi eszköz nyilvántartásból történő kivezetést igazoló számviteli kimutatás másolatát;

c) lopás esetén a rendőrségi jegyzőkönyv másolatát;

d) működésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén szakértői véleményt igazoló dokumentum vagy selejtezési jegyzőkönyv másolatát.

(4)56 A gépcsere megvalósulását a Kincstár részére kell bejelenteni legkésőbb 5 nappal a gépcserét követően, kizárólag postai úton, a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon. A nyomtatványon a kérelmező megadja

a)57 az ügyfél-azonosítóját;

b) a támogatási határozat iratazonosítóját;

c) az üzemeltetés helyét;

d) a beszerzett gép

da) számlájának sorszámát,

db) megnevezését,

dc) gépkatalógus szerinti azonosítóját,

dd) gyári számát vagy egyedi azonosítóját,

de) darabszámát,

df) pótlásának időpontját.

(5)58 A (4) bekezdés szerinti bejelentéskor a kérelmező a bejelentőlaphoz csatolja

a) az új gép vásárlásához kapcsolódó

aa) adás-vételi szerződések,

ab) hitelszerződések,

ac) számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok,

ad)59 átadás-átvételt igazoló dokumentumok

b) az új gépre vonatkozó

ba)–bb)60

bc) gyártási időpontot igazoló dokumentum,

bd) üzembe-helyezési jegyzőkönyv

másolatát;

c)61 az angoltól különböző idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását.

6. Üzemeltetési hely változtatásának bejelentése

12. § (1)62 Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a gép üzemeltetési helyének megváltoztatása a Kincstár által rendszeresített nyomtatványon történő bejelentést követően valósítható meg.

(2)63 Az üzemeltetési hely változtatása bejelentőlapot a Kincstár részére kell benyújtani postai úton vagy telefax útján, legalább 10 nappal a gép tervezett átszállításának megkezdése előtt, a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon. A nyomtatványon a kérelmező megadja

a)64 az ügyfél-azonosítóját,

b) a támogatási határozat iratazonosítóját,

c) az átszállítani kívánt gép

ca) megnevezését

cb) gépkatalógus szerinti azonosítóját,

cc) gyári számát vagy egyedi azonosítóját,

cd) darabszámát,

ce) új üzemeltetési helyét,

d) az üzemeltetési hely változtatásának indoklását,

e) az üzemeltetési hely változtatásának tervezett időpontját.

(3)65 Az üzemeltetési hely változtatása bejelentőlaphoz csatolni kell

a) az új üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott gép szabályszerű működtetését lehetővé tevő, a borászati hatóság által a kérelmező nevére kiállított működési engedély másolatát;

b) az új üzemeltetési helyre vonatkozó egyszerűsített adóraktári, illetve pezsgőadóraktári engedély másolatát;

c)66 a gép nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetén a 4. melléklet szerinti nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan.

7.67 A kérelem hiánypótlása

13. §

8. A támogatás kifizetése

14. § (1)68 A Kincstár a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(2) A hiánypótolt kérelmek esetén az elbírálás sorrendjét a hiánypótlás beérkezésének időpontja határozza meg.

(3) A támogatási keret túligénylése esetén a keretkimerülés napján beérkezett kérelmek közötti sorrend a kérelmekben szereplő támogatási összeg növekvő sorrendjével azonos.

(4)69

14/A. §70 (1)71 A Kincstár az üzemeltetési kötelezettség tartamának feltüntetésével együtt azon kérelmezők jegyzékét, amelyek részére a pénzügyi év során a támogatást kifizette, a pénzügyi év végét követő 15 napon belül átadja a borászati hatóság részére.

(2)72 A borászati hatóság az üzemeltetési kötelezettség tartama alatt a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, a kérelmező egyszerűsített adóraktári engedélyének vagy pezsgő-adóraktári engedélyének visszavonása esetén a vámhatóságtól kapott tájékoztatást követő 15 napon belül tájékoztatja a Kincstárt a 7. § e) pontja szerint a kérelmezővel szemben meghozott hatósági döntésről.

14/B. §73 (1) Az üzemeltetési kötelezettség tartama alatt a kérelmezőt terhelő kötelezettségek helyszíni ellenőrzése a pénzügyi évben jóváhagyott kérelmek legalább 10%-ára terjed ki.

(2) A borászati termékek ellenőrzése során alkalmazott mintavételre a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. Jogkövetkezmények

15. § (1)74 Az a kérelmező, aki a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, nem jogosult az e rendelet szerint támogatás igénybevételére sem a kötelezettség nem teljesítésének borpiaci évében, sem az azt követő borpiaci évben.

(2)75 Azon kérelmező esetében, aki a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségét a határidő lejárta után teljesíti, de ezt a kötelezettségét a határidő lejártát követő legfeljebb 10 munkanapon belül pótolja, a megítélhető támogatás összegét a Kincstár késedelmes munkanaponként a megítélhető támogatási összeg 1/11-ed részével csökkenti. A csökkentés alapját az az összeg képezi, amelyre a kérelmező a határidőig benyújtott jelentés esetén lett volna jogosult.

(3)76 Az üzemeltetési kötelezettség lejárta előtti elidegenítés, illetve a gépcsere bejelentésének elmulasztása, valamint a gépcserének a 11. § (2) bekezdés f) pontja szerinti határidőn túl történő elvégzése esetén az igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4)77 A 7. § e) pontja szerinti feltétel megszegése esetén az igénybe vett támogatás egésze jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(5)78 Ha a kérelmező a 7. § f) pontja szerinti feltételt

a) megszegi, az igénybe vett támogatás 5%-a;

b) ismételten megszegi, az igénybe vett támogatás 15%-a;

c) három egymást követő naptári éven belül ugyanazon előírás több mint egy alkalommal történő megsértésével megszegi, az igénybe vett támogatás 20%-a;

d) a Btv. 20. § (1) vagy (3) bekezdésének megsértésével megszegi, az igénybe vett támogatás egésze

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

10. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

17. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) 103u. cikkének, valamint

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 17–20. cikkeinek

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

18. §79

19. §80 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelet [a továbbiakban: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet] által megállapított 3. § (5) bekezdés a) pontját a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet hatályba lépésekor81 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

20. §82 E rendeletnek az egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) által megállapított 11. § (5) bekezdés a) pont ad) alpontját és 14/B. §-át a módosító rendelet hatálybalépésekor83 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelethez84

A gépkatalógus gépváltozatai

1.

Gépváltozat

Gépváltozat kódja

2.

Szőlőfeldolgozás gépei, berendezései

1710

3.

A borkészítés gépei, berendezései

1720

4.

A bor tárolásának gépei, berendezései

1730

5.

A bor palackozásának és kiszerelésének gépei, gépsorai

1740

6.

A pezsgőgyártás gépei, berendezései

1750

7.

A pezsgő palackozásának és kiszerelésének gépei, gépsorai

1760

8.

A szőlőfeldolgozás, bor- és pezsgőkészítés egyéb gépei

1790

9.

Szőlőfeldolgozás gépei

3324

10.

Bor- és pezsgőkészítés gépei

6313

11.

Bor- és pezsgőtárolók (hordók, tartályok, erjesztőtartályok)

6314

2. melléklet a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelethez85

A borászati hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány adattartalma
1.    kérelmező neve, ügyfél-azonosítója;
2.    igazolás arra vonatkozóan, hogy a – □□□□-□□□□ gépkódú gép a 2. § szerinti beruházásnak minősül-e;
3.    igazolás arra vonatkozóan, hogy a borászati üzemnek bor forgalomba hozatali járuléktartozása van-e;
4.    igazolás arra vonatkozóan, hogy a borászati üzem ideiglenes bezárását jogerős határozattal elrendelték-e;
5.    keltezés, aláírás.

3. melléklet a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelethez

Hozzájáruló nyilatkozat adattartalma
1.86 az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának neve, címe;
2.87 kérelmező neve, ügyfél-azonosítója;
3. a gép üzemeltetési helye;
4.88 a az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának nyilatkozata arról, hogy:
4.1. megismerte a kérelmező által az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló VM rendelet alapján benyújtandó kérelem tartalmát,
4.2.89 a gép üzemeltetéséhez hozzájárul, és
4.3. a kérelmező jogosult az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;
5.90 keltezés, az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának aláírása;
6. tanúk adatai (név, lakóhely, aláírás).

4. melléklet a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelethez

Üzemeltetési hely változtatásához hozzájáruló nyilatkozat adattartalma
1.91 az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának neve, címe;
2.92 kérelmező neve, ügyfél-azonosítója;
3. a gép üzemeltetési helye;
4.93 a az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának nyilatkozata arról, hogy:
4.1.94 a gép üzemeltetéséhez hozzájárul, és
4.2. a kérelmező jogosult az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;
5.95 keltezés, az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának aláírása;
6. tanúk adatai (név, lakóhely, aláírás).
1

A rendeletet az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte 2020. november 1. napjával.

2

Az 1. § 1. pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § 2. pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § 3. pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § 4. pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § 5. pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. § 9. pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

8

Az 1. § 10. pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

9

Az 1. § 11. pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 2. § a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 46. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (1) bekezdése a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdése a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (5) bekezdése a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

15

A 3. § (5) bekezdés a) pontja az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

16

A 3. § (5) bekezdés b) pontja az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (6) bekezdését a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 4. § a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

19

A 4. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 46. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (1) bekezdését a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

21

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 5. § (2) bekezdés c) pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 16. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

24

Az 5. § (2) bekezdés e) pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 16. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

25

Az 5. § (2) bekezdés f) pontja a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

26

Az 5. § (2) bekezdés i) pontját a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

27

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

28

A 6. § a) pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 16. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

29

A 6. § e) pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 7. §-a iktatta be.

30

A 7. § a) pontja az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 60. §-a szerint módosított szöveg.

31

A 7. § c) pontja a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 5. §-ával megállapított, a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

32

A 7. § d) pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 7. § e) pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

34

A 7. § f) pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

35

A 7. § g) pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 8. § (3) bekezdése iktatta be.

36

A 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 10. § a) pontja, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 46. § c) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 8. § (1) bekezdés a) pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 6. pontjával megállapított szöveg.

38

A 8. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontja a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 8. § (1) bekezdés e) pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

40

A 8. § (2) bekezdése a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 8. § (3) bekezdését a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 16. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 8. § (5) bekezdés a) pont ad) alpontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 8. § (5) bekezdés b) pont ba)–bb) alpontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 16. § (1) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 8. § (5) bekezdés f) pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

45

A 8. § h)–j) pontját a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 8. § (5) bekezdés k) pontja a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 6. § (4) bekezdésével megállapított, a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

47

A 8. § (5) bekezdés l) pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 9. § (4)–(5) bekezdését a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 16. § (1) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 10. § (3) bekezdését a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 16. § (1) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 11. § (1) bekezdése a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 46. § d) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 11. § (1) bekezdés a) pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 9. pontjával megállapított szöveg.

52

A 11. § (2) bekezdés c)–d) pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 16. § (1) bekezdés i) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 11. § (2) bekezdés e) pontja az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 60. §-a szerint módosított szöveg.

54

A 11. § (2) bekezdés f) pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése iktatta be.

55

A 11. § (3) bekezdése a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 11. § (4) bekezdését a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 46. § d) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 11. § (4) bekezdés a) pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 10. pontjával megállapított szöveg.

58

A 11. § (5) bekezdését a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése iktatta be.

59

A 11. § (5) bekezdés a) pont ad) alpontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 11. § (5) bekezdés b) pont ba)–bb) alpontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 16. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 11. § (5) bekezdés c) pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 12. § (2) bekezdése a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 8. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 46. § d) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 12. § (2) bekezdés a) pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 11. pontjával megállapított szöveg.

65

A 12. § (3) bekezdése a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

66

A 12. § (3) bekezdés c) pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

67

A 7. alcímet (13. §) a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 14. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 46. § b) pontja szerint módosított szöveg. [Az e módosító rendelet 46. § f) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg lép, nem vezethető át.]

69

A 14. § (4) bekezdését a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 16. § (1) bekezdés k) pontja hatályon kívül helyezte.

70

A 14/A. §-t a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 11. §-a iktatta be.

71

A 14/A. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 46. § b) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 14/A. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 46. § g) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 14/B. §-t a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 11. §-a iktatta be.

74

A 15. § (1) bekezdése a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

75

A 15. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 46. § e) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 15. § (3) bekezdése a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 15. § (4) bekezdését a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

78

A 15. § (5) bekezdését a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

79

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A hatálybalépés napja: 2013. március 22.

82

A 20. §-t a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 13. §-a iktatta be.

83

A hatálybalépés időpontja 2013. november 5.

84

Az 1. melléklet a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

85

A 2. melléklet a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. §-ával megállapított, a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

86

A 3. melléklet 1. pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

87

A 3. melléklet 2. pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

88

A 3. melléklet 4. pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

89

A 3. melléklet 4.2. pontja a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

90

A 3. melléklet 5. pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

91

A 4. melléklet 1. pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

92

A 4. melléklet 2. pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

93

A 4. melléklet 4. pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

94

A 4. melléklet 4.1. pontja a 108/2012. (X. 11.) VM rendelet 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

95

A 4. melléklet 5. pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 15. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére