• Tartalom
Oldalmenü

2011. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról1

2016.01.01.

Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetve azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, valamint károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, továbbá elősegítse az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által hazánk, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését, az alábbi törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. 2 A törvény hatálya

1. § (1) E törvény céljának elérése érdekében környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban: termékdíj) kell fizetni.

(2) E törvény hatálya a termékdíjköteles termékre és a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos tevékenységre terjed ki.

(3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék:

a) az akkumulátor;

b) a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer (a továbbiakban együtt: csomagolószer);

c) az egyéb kőolajtermék;

d) az elektromos, elektronikai berendezés;

e) a gumiabroncs;

f) a reklámhordozó papír;

g)3 az egyéb műanyag termék;

h)4 az egyéb vegyipari termék;

i)5 az irodai papír.

(4)6 A (3) bekezdés szerinti termékdíjköteles termékek vámtarifaszámok alá osztályozott körét az 1. melléklet határozza meg. A termékdíjköteles termékek az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben szereplő kódszámokkal kerülnek azonosításra.

(5)7 Új termékdíjköteles termék jön létre, ha a feldolgozás, megmunkálás következtében a termék 1. mellékletben meghatározott vámtarifaszáma, az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott környezetvédelmi termékdíjkódjának vagy csomagolószer esetében a csomagolószer-katalógus szerinti kódszámának első három jegye megváltozik.

2. Értelmező rendelkezések

2. §8 E törvény alkalmazásában:

1.9

1a.10 alapanyagként történő felhasználás: a termékdíjköteles termék oly módon történő felhasználása, amely során a termékdíjköteles termék a technológiai eljárás szerint épül be egy másik termékbe, egyéb kőolajtermék esetén elveszítve az eredeti tulajdonságait;

2. anyagáram: az egyes termékáramokon belül elkülönülő önálló hasznosítási kötelezettséggel rendelkező anyag, illetve termék;

3.11

4. belföld: a Magyarország területe, ideértve a vámszabad és tranzitterületeket, valamint a vámszabad raktárakat is;

5.12 bérgyártás: a megrendelő (bérgyártató) által a Magyarországon letelepedett természetes, vagy jogi személy (a továbbiakban együtt: bérgyártó) részére ellenszolgáltatás nélkül – részben, vagy egészben – rendelkezésére bocsátott anyagokból, félkész termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása;

6.13 csekély mennyiségű kibocsátó: a tárgyévben

a) 30 kg akkumulátort,

b) csomagolószer termékkör esetén

ba) 3000 kg üveget,

bb) 300 kg – a műanyag bevásárló-reklám táska nélkül számított – műanyagot,

bc) 75 kg műanyag bevásárló-reklám táskát,

bd) 300 kg társított vagy rétegzett csomagolószert,

be) 500 kg papír, fa, természetes alapú textil csomagolószert,

bf) 300 kg fém csomagolószert,

bg) 300 kg egyéb csomagolószert,

azonban a bb)–bg) alpontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolószert,

c) 40 kg egyéb kőolajterméket,

d) elektromos, elektronikai berendezés termékkör esetében,

da) 40 kg háztartási nagygépet,

db) 40 kg háztartási kisgépet,

dc) 40 kg információs (IT) és távközlési berendezést, kivéve a rádiótelefon készüléket,

dd) 40 kg szórakoztató elektronikai cikket,

de) 40 kg barkácsgépet, szerszámot,

df) 10 kg játékot, szabadidős és sportfelszerelést,

dg) 10 kg ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközt,

dh) 10 kg adagoló automatát,

di) 5 kg rádiótelefon készüléket

mindösszesen legfeljebb 100 kg elektromos, elektronikai terméket;

e) 60 kg gumiabroncsot,

f) 100 kg reklámhordozó papírt

g)14 2 kg egyéb műanyag terméket,

h)15 200 kg egyéb vegyipari terméket,

i)16 200 kg irodai papírt

meg nem haladó tömegű termékdíjköteles terméket – kizárólag végfelhasználó vevő részére – belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó, vagy készletre vevő kötelezett;

7.17 csomagolás: valamennyi olyan,

a) bármilyen tulajdonságú anyagból készült termék, amelyet áru tartására, megóvására, átadására, átvételére, szállítására, valamint bemutatására használnak, beleértve minden terméket a nyersanyagoktól kezdve a feldolgozott árucikkekig, továbbá az ugyanilyen célra használt egyutas árucikkek; így:

aa) a fogyasztói vagy elsődleges csomagolás, amely értékesítési egységet képez a fogyasztó számára az értékesítés helyszínén;

ab) a gyűjtő- vagy másodlagos csomagolás, amely az értékesítés helyszínén meghatározott számú értékesítési egységet foglal magában, ha ezeket az egységeket a fogyasztó részére értékesítik, vagy ezek az egységek csupán a polcok feltöltésére szolgálnak, és a csomagolást a termékről a termék tulajdonságainak megváltoztatása nélkül el lehet távolítani, valamint

ac) a szállítási vagy harmadlagos csomagolás, amely megkönnyíti a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás átadását, átvételét és szállítását annak érdekében, hogy a fizikai átadásnál, átvételnél és szállításnál megóvja az árut a károsodástól, ide nem értve a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedésben használatos tartályokat;

b) árucikk, ha a csomagolás fogalom-meghatározásnak a csomagolás által még biztosított egyéb funkciók sérelme nélkül megfelel, kivéve, ha az adott árucikk a termék szerves részét képezi, és erre az árucikkre a termék tartásához vagy megőrzéséhez a termék teljes élettartama alatt szükség van, valamint az egyes alkotóelemeket együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták,

c) az értékesítés helyén történő megtöltésre tervezett és szánt árucikk, továbbá az értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy az értékesítés helyén történő megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos (eldobható) árucikk, ha azok csomagolási funkciót látnak el,

d) a csomagolásba beépülő egyes alkotóelem és kiegészítő elem, amelyet azon csomagolás részének kell tekinteni, amelybe azok beépültek; továbbá a termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót ellátó kiegészítő elem kivéve, ha azok a termék szerves részét képezik, és minden alkotóelem, amelyet együttes fogyasztásra vagy értékesítésre szántak.

7a.18 csomagolás alkotóeleme: olyan alkotórész, amelyből a csomagolás vagy a csomagolás-összetevő készül, és amely kézzel vagy egyszerű mechanikai eszközzel a csomagolástól vagy a csomagolás-összetevőtől nem választható el;

7b.19 csomagolás-összetevő: a csomagolás olyan része, amely kézzel vagy egyszerű mechanikai eszközzel a csomagolástól elválasztható;

7c.20 csomagolás része: a csomagolás alkotóeleme és a csomagolás összetevője;

7d.21 csomagolási hulladék: hulladékká vált csomagolás, csomagolószer, ide nem értve az ipari vagy termelési tevékenység során képződő gyártási vagy maradék hulladékot;

8. csomagolóanyag: a csomagolóeszközök előállítására, illetve az ideiglenes védőburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyűjtőfogalma;

9. csomagolóeszköz: a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetű – általában ipari, vagy szolgáltató jellegű tevékenység keretében előállított – ideiglenes védőburkolat, továbbá a raklap;

10. csomagolási segédanyag: a csomagolás kiegészítő vagy járulékos részeként felhasználható – így különösen záró, rögzítő, párnázó, díszítő – elemek, valamint kellékek, így különösen címke, páralekötő anyag, hordfogantyú, ragasztó gyűjtőfogalma;

11. egyéb csomagolószer: csomagolóanyag, csomagolási segédanyag;

12.22 egyéni hulladékkezelés: az 1. § (3) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontja szerinti termékdíjköteles termék termék- és anyagáramából keletkezett hulladék

a) végfelhasználó vevőtől a kötelezett telephelyén történő saját gyűjtése, ideértve a kötelezettnek a termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel ténylegesen, közösen, az értékesítés helyén történő gyűjtését,

b) saját célú felhasználás esetén a kötelezett telephelyén történő gyűjtése, vagy

c) végfelhasználó vevőtől csomagolószer hulladékának hajléktalan-ellátó szervezettel vagy intézménnyel ténylegesen, közösen a szervezet, intézmény épületében elhelyezett gyűjtőautomatával történő gyűjtése

és az a)–c) pont szerint gyűjtött hulladék hasznosítása vagy hasznosíttatása;

13. elektromos, elektronikai berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, illetve 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől vagy villamos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező, illetve villamos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is;

13a.23 építési termék: a 305/2011/EU rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti építési termék;

14.24 forgalomba hozatal: a termékdíjköteles termék tulajdonjogának

a) belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása,

b)25 belföldön gazdasági céllal letelepedett vagy belföldön nyilvántartásba vett kötelezett általi átruházása, ha a külföldön küldeményként vagy a fuvarozásra feladott termék a küldeményként való megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor belföldön van,

ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását, továbbá a csomagolószer csomagolás részekénti átruházását;

14a.26 gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet;

14b.27 gépjármű: a 8703 vtsz. – kivéve a 8703 10 alszám alá tartozó termékek – és a 8711 vtsz. alá tartozó termék, kivéve a segédmotorral felszerelt kerékpárt és az oldalkocsit;

15. harmadik ország: az Európai Közösségen kívüli állam;

16.28

17.29 hasznosíttatás: a kötelezett 1. § (3) bekezdés a), b), d), e) pontja szerinti termékdíjköteles terméknek a termék- és anyagáramából keletkezett – 12. pont szerint gyűjtött – hulladéka vállalkozási szerződés keretében más, erre feljogosított gazdálkodó szervezetnél történő hasznosítása;

18.30 ipari termékdíj raktár: az e törvény alapján, az állami adóhatóság engedélyével üzemeltett belföldi ingatlan, ahol az e törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint a termékdíjköteles termék előállítható, feldolgozható, alkotórészként, tartozékként más termékbe beépíthető, újbóli felhasználásra előkészíthető és készletezhető;

18a.31 irodai papír: információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra, továbbá az iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló termékek tartására, rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendező, dosszié, iratborító, levélrendező és irattartó mappa;

19.32 kereskedelmi csomagolás:

a) a 2009 vámtarifaszámú gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is,

b) a 2106 90 20, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55, 2106 90 59 vámtarifaszámú ízesített vagy színezett cukorszirup,

c) a 2201 vámtarifaszámú (emberi fogyasztásra alkalmas) víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül, kivéve a jég, a hó és a laboratóriumi vizsgálati vízminta,

d) a 2202 vámtarifaszámú víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek és a 657/2008/EK bizottsági rendelet I. melléklete I. és II. kategóriájába tartozó készítmények kivételével,

e) a 2203 vámtarifaszámú malátából készült sör,

f) a 2204 vámtarifaszámú bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével,

g) a 2205 vámtarifaszámú vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve, a 2206 vámtarifaszámú más erjesztett ital (pl. almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei, és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei, a 2207 10 00 vámtarifaszámú nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, valamint a 2208 vámtarifaszámú nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

termékek kizárólag fémből készült fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolása, a záróelem kivételével (ide nem értve a doboz, hordó palásttal egybeépített záróelemét);

20.33 kereskedelmi csomagolószer: olyan kizárólag fémből készült csomagolóeszköz, és a doboz, hordópalást lezárására szolgáló záróelem, amely rendeltetésszerű felhasználása esetén és további feldolgozás nélkül – ide nem értve a záróelem doboz, hordópalásttal történő egybeépítését – alkalmas kereskedelmi csomagolás létrehozására, továbbá a csomagolószer ilyen jellege a csomagolószer forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása során megállapítható;

20a.34 kereskedelmi termékdíj raktár: az e törvény alapján, az állami adóhatóság engedélyével üzemeltett belföldi ingatlan, ahol az e törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint a termékdíjköteles termék tárolható;

20b.35 kézműipari termék: a kézműipari tevékenység keretében előállított termék;

20c.36 kézműipari tevékenység: olyan termék-előállítási forma, amely során a termék lényeges jellegét a közvetlen emberi tevékenység, megmunkálás adja;

21. kiskereskedelmi értékesítés: a kereskedelemről szóló törvény szerinti kiskereskedelmi tevékenység;

22–23.37

24. külföld: az Európai Közösség Magyarországon kívüli állama és a harmadik ország;

25. műanyag bevásárló-reklám táska: a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabály szerinti fogyasztói (elsődleges) vagy gyűjtőcsomagolt, illetve csomagolatlanul forgalmazott termékek, áruk, reklámanyagok szállítására szolgáló, hajlékonyfalú műanyag hordtasak vagy hordtáska;

25a.38 nagyméretű rögzített ipari szerszám: gépek, berendezések, illetve azok alkatrészeinek nagyméretű összessége, amelyek egy adott alkalmazás céljából működnek együtt, és amelyeket szakemberek állandó jelleggel egy adott helyen beüzemelnek, leszerelnek, használnak, illetve karbantartanak valamely ipari gyártó létesítményben vagy kutatási és fejlesztési létesítményben;

26.39 reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes számai, az egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, az üdvözlő- és más hasonló kártya – a névjegykártya kivételével –, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány – ideértve azt is, ha mindezek más kiadvány külön mellékletét képezik. Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:

a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,

b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,

c) a könyv, tankönyv;

27.40 rétegzett italkarton: az a legalább 70%-ban papír alapanyagú (karton) csomagolószer, amely alkalmas folyékony élelmiszer csomagolására;

28. termékáram: az egyes termékek hulladékgazdálkodási szempontok alapján képzett termékcsoportonkénti összessége;

29. termékdíj-kötelezettség: termékdíjköteles termékkel, illetve a termékdíjjal összefüggő

a) bejelentkezési,

b) bejelentési, változás-bejelentési,

c) termékdíj-megállapítási, termékdíj-előleg megállapítási,

d) termékdíj-bevallási, termékdíj-előleg bevallási,

e) termékdíj-fizetési, termékdíj-előleg fizetési,

f) bizonylat kiállítási, -megőrzési, számlamegőrzési, számlán történő feltüntetési,

g) nyilvántartás-vezetési,

h) adatszolgáltatási, ideértve a nem csomagolószerként forgalomba hozott, az e törvényhez tartozó végrehajtási rendeletben meghatározott csomagolószer katalógusban szereplő árukra vonatkozóan is,

i) nyilatkozattételi

kötelezettség;

30.41 termékdíjátalány:

a) a csekély mennyiségű kibocsátó,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU Európai Parlament és Tanács rendelete szerinti mezőgazdasági termelő kötelezett, továbbá

c) a gépjármű alkotórészeként, tartozékaként termékdíjköteles terméket belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevő kötelezett

számára meghatározott díjfizetési kötelezettség;

30a.42 termékdíjhiány: a kötelezett terhére megállapított termékdíj-különbözet, ha a termékdíj-különbözetet az esedékesség időpontjáig nem fizették meg. Az eredeti esedékesség napján fennálló túlfizetést a termékdíj-fizetési kötelezettség teljesítéseként csak akkor lehet figyelembe venni, ha a túlfizetés az ellenőrzés megkezdésének napján is fennáll.

30b.43 termékdíj-különbözet: a bevallott (bejelentett), bevallani (bejelenteni) elmulasztott és az adó- és vámhatóság által utólag megállapított termékdíj különbözete vagy a büntetőeljárás során jogerősen megállapított – és a bíróság vagy az ügyészség jogerős határozata alapján az adóhatóság által határozattal megfizetni rendelt – termékdíjbevétel-csökkenés, vagyoni hátrány, ide nem értve a következő időszakra átvihető követelés különbözetét,

30c.44 termékdíj-tartozás: az esedékességkor meg nem fizetett termékdíj;

31.45 újrahasználható csomagolószer: olyan csomagolószer, amely az MSZ EN 13429:2004 Csomagolás – Újrahasználat szerinti szabvány, vagy azzal egyenértékű megoldás alapján alkalmas csomagolásként történő többszöri felhasználásra;

32.46 újbóli felhasználásra előkészítés: a hulladékká nem vált termékdíjköteles termék, illetve alkotórészének vagy tartozékának ellenőrzése, tisztítása, valamint javítása az eredeti felhasználási célra való alkalmassá tétel érdekében;

32a.47 vámtarifaszám: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, a Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2010. január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályai alapján megállapított, a tanácsi rendelet I. melléklete szerinti áruazonosító szám;

33.48 Végfelhasználó: a terméket tovább már nem értékesítő, a szükséglete kielégítésére felhasználó természetes, vagy jogi személy.

2/A. §49 Az e törvényben nem meghatározott fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) meghatározottak szerint kell értelmezni.

3. 50 A termékdíj-kötelezettség általános szabályai

3. §51 (1)52 A környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség a termékdíjköteles termék forgalomba hozatala, saját célú felhasználása vagy készletre vétele esetén keletkezik.

(2) A termékdíj-kötelezettség

a) az első belföldi forgalomba hozót vagy első saját célú felhasználót,

b) belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét, vagy a saját célú felhasználót,

c)53 bérgyártás esetén a bérgyártatót,

d)54 a külföldi előállítású csomagolást alkotó termékdíjköteles csomagolószer első belföldi forgalomba hozóját vagy a lebontott csomagolásból képződő csomagolási hulladék első belföldi birtokosát,

e)55 a 6. § (1) bekezdés alapján készletre vételt végzőt [a továbbiakban a)–e) pontok együtt: kötelezett]

terheli.

Reklámhordozó papír esetében az a) pont szerinti első belföldi forgalomba hozatalnak – belföldi előállítás esetén – a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és átadás) minősül.

(2a)56 A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a termékdíj megfizetése nélkül vagy a termékdíj visszatérítését követően a termékdíj raktárban tárolt, feldolgozott, előállított, újbóli felhasználásra előkészített termékdíjköteles termék, termékdíj raktárból belföldre – a tulajdonjog átruházásával – történő kiszállítása, első belföldi forgalomba hozatalnak minősül.

(3) Saját célú felhasználásnak minősül a termékdíjköteles termék, ideértve más termék tartozékaként vagy alkotórészeként, továbbá a csomagolószer esetében a csomagolás részeként:

a) a kötelezett saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználása;

b) a számvitelről szóló törvényben meghatározott

ba) alapkutatás,

bb) alkalmazott kutatás,

bc) kísérleti fejlesztés,

bd) beruházás,

be) felújítás,

bf) karbantartás keretében való felhasználása;

c) megsemmisítése, alaktalanítása, elfogyasztása;

d)57 minden más, az a)–c) pontokban nem említett használata, ideértve a szolgáltatásnyújtás keretében történő használatot, felhasználást vagy használatba adást is, ami nem a számvitelről szóló törvényben meghatározott saját termelésű készlet létrehozását eredményezi.

(3a)58 A termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék nem minősül saját célú felhasználásnak. A gyártási selejt, hulladék a hulladékkezelési teljesítményben nem számolható el.

(3b)59 Nem minősül a (3) bekezdés d) pontja szerinti saját célú felhasználásnak, ha az újrahasználható raklapot a tulajdonos a 3/A. § szerinti engedéllyel bíró bérleti rendszer üzemeltetője számára – az engedélyezett bérleti rendszer keretén belül történő használat céljából – rendelkezésre bocsátja.

(4)60 A csomagolószer saját célú felhasználásának minősül a csomagolás végleges elválasztása a terméktől – kivéve a belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő külföldről visszahozott újrahasználható csomagolószer elválasztását –, amennyiben a csomagolást alkotó csomagolószer után a termékdíj-kötelezettség nem került korábban teljesítésre vagy a csomagolószer termékdíja visszatérítésre került.

(5) Saját célú felhasználás címén keletkezik termékdíj-kötelezettség:

a) a kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetében, ha a kötelezett

aa) felszámolás esetén a felszámolási zárómérleg fordulónapján,

ab) végelszámolás esetén a végelszámolást lezáró beszámoló fordulónapján, vagy

ac) a kötelezett felszámolás vagy végelszámolás nélküli megszűnése esetén a megszűnés időpontjában,

ad)61 kényszertörlési eljárás esetén a kényszertörlés időpontjában

olyan termékdíjköteles terméket tart tulajdonában, amelyre a termékdíj nem került megfizetésre,

b)62 a termékdíjköteles termék éves kibocsátási mennyiségéből 0,5%-ot meghaladó mennyiségű ténylegesen bekövetkezett hiány mennyiségére, vagy a termékdíjköteles termék megsemmisülése esetén – az elháríthatatlan külső okból bekövetkezett megsemmisülés kivételével – a megsemmisült mennyiségre.

(6)63 A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha – e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – a kötelezett vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy

a) a csomagolószert termékdíjátalány fizetésre jogosult mezőgazdasági termelőként csomagolás előállítására használja fel,

b) az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába a felhasználó kérelmére felvett

ba) újrahasználható csomagolószert a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti betétdíjas rendszerben, vagy

bb) újrahasználható raklapot a beszerzéstől számított legalább 365 napig újrahasználható csomagolóeszközként csomagolás létrehozására,

használja fel,

c) a csomagolóanyagot vagy a csomagolási segédanyagot

ca) mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására, vagy

cb) más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként)

használja fel,

d)64 a termékdíjköteles terméket termékdíj raktárba szállítja be,

e)65 a raklapot a 3/A. § szerinti engedéllyel bíró bérleti rendszer üzemeltetőjeként – a 3/A. § szerinti engedélyezett bérleti rendszer keretében történő használat céljából – vásárolja meg,

f)66 a raklapot a 3/A. § szerinti engedéllyel bíró bérleti rendszer üzemeltetője számára a 3/A. § szerinti engedélyezett bérleti rendszer keretében történő használatra átadja.

(7) A (6) bekezdés szerinti nyilatkozó kötelezettnek minősül, ha a nyilatkozatával ellentétesen jár el, egyébként a kötelezett ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni.

(8)67 Amennyiben a (6) bekezdés szerinti nyilatkozó nem, vagy nem a nyilatkozat tartalma szerint jár el vagy ezt nem tudja igazolni, a termékdíjköteles termék termékdíját és a termékdíj-kötelezettség keletkezésének 5. § (1) bekezdésben meghatározott időpontjától számított késedelmi pótlékot a nyilatkozó köteles megfizetni. E bekezdés szerinti jogkövetkezmény a hulladékhasznosítási teljesítménybe el nem számolható gyártási selejt vagy hulladék esetén nem alkalmazható.

(9)68 A termékdíjat

a) az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása, vagy

b) a Magyarországon hulladékká vált egyéb kőolajtermékből a Ht.-ben meghatározott R9 eljárással előállított termékdíjköteles termék belföldi forgalomba hozatala vagy első saját célú felhasználása,

esetén nem kell megfizetni.

3/A. §69 (1) Az újrahasználható csomagolószerek első belföldi bérbeadójának az újrahasználható csomagolószer termékdíját az első saját célú felhasználás során – ide nem értve a hulladékká válást – nem kell megfizetni, ha a csomagolószer belföldi tulajdonosa vagy külföldi tulajdonos esetén első belföldi bérbeadója, az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik, amely tanúsítja, hogy olyan bérleti rendszert üzemeltet, amelyből a csomagolószerek belföldi felhasználása nyomon követhető.

(2) Az e törvényben és a végrehajtásáról kiadott kormányrendeletben meghatározott bérleti rendszer szabályainak megtartását a környezetvédelmi hatóság és az állami adó- és vámhatóság a közreműködőknél ellenőrizheti.

4. §70 (1) A termékdíjköteles termék tulajdonjogának

a) természetes személy által, nem gazdasági tevékenység keretében végzett átruházása,

b) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárba való beraktározás keretében és az adóraktáron belüli átruházása,

c) vámjogi szabadforgalomba kerülését megelőző átruházása,

d)71 termékdíj raktáron belüli átruházása,

e)72 az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján általános forgalmi adófizetési kötelezettséggel nem járó apport, jogutódlással történő megszűnés vagy üzletág-átruházás keretében történő átadása

nem minősül forgalomba hozatalnak.

(2) Nem keletkezik termékdíj-kötelezettség

a) a termékdíjköteles termék igazolt külföldre kiszállítása esetén, ideértve a termékdíjköteles termék változatlan állapotban más termék alkotórészeként, tartozékaként, illetve a csomagolást alkotó csomagolószer igazolt külföldre kiszállítását is;

b) természetes személy esetén a termékdíjköteles termék személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségű saját célú felhasználása során;

c) a technológiai folyamatba visszavezetett maradék anyag vagy a selejt felhasználása esetén;

d)73 a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer saját célú felhasználása során, ha a kötelezett nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az újrahasználható csomagolószert a kötelezettség keletkezésének időpontját követő 365 napon belül közvetlenül külföldre vagy ipari termékdíj raktárba visszaszállították;

e) az újrahasználható csomagolószer csomagolás részeként történő első belföldi forgalomba hozatala vagy első saját célú felhasználása esetén, ha az újrahasználható csomagolószer az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába a felhasználó kérelmére felvételre került, és a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti betétdíjas rendszerben használják fel;

f) az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába a felhasználó kérelmére felvett újrahasználható raklapnak a beszerzéstől számított legalább 365 napig újrahasználható csomagolóeszközként csomagolás létrehozására céljából történő felhasználása esetén;

g) a termékdíjköteles termék nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzit területen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzletben, végső úti céllal külföldre utazó utasok részére történő értékesítése esetén; vagy

h)74 belföldön lévő termékdíjköteles termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet részére történő átruházása esetén, ha külföldi rendeletetési helyre fuvarozásra vagy küldeményként feladott termékdíjköteles termék igazolt módon külföldre kiszállításra került.

(2a)75 A 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek teljesítésének hiányában a 366. napon saját célú felhasználással termékdíj kötelezettség keletkezik.

(3) Az állami adó- és vámhatóság és a környezetvédelmi hatóság

a) a (2) bekezdés d) pontja szerinti felhasználónál a termékdíjköteles termék külföldre történő kiszállítására,

b) a (2) bekezdés e) pontja szerinti felhasználónál és a 3. § (6) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozónál a betétdíjas újrahasználható csomagolószer felhasználására

vonatkozó szabályok megtartását ellenőrizheti.

4. 76 A termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontja

5. §77 (1) A termékdíj-kötelezettség – ha e törvény másként nem rendelkezik – az első belföldi forgalomba hozatalkor a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján keletkezik.

(2) A termékdíj-kötelezettség a belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője által kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján keletkezik.

(3)78 A termékdíj-kötelezettség – ha e törvény másként nem rendelkezik – saját célú felhasználás esetén

a) a saját célú felhasználás költségként való elszámolásának napján,

b) ha az a) pont alapján nem határozható meg időpont, az ügylet teljesítésének napján

c)79 ha a külföldről behozott csomagolás esetén az a) vagy a b) pont alapján nem határozható meg az időpont, a csomagolás végleges lebontásának napján

keletkezik,

(4) A termékdíj-kötelezettség

a)80 a 3. § (5) bekezdés a) pontja esetén az aa)–ac) alpontokban meghatározott időpontban,

b) a 3. § (5) bekezdés b) pontja esetén a hiányról vagy a termékdíjköteles termék megsemmisülése tényéről felvett okirat alapján, annak könyvelése napján

keletkezik.

(5)81

6. § (1)82 A kötelezett ilyen tartalmú bejelentése esetén a tárgyévtől fennálló termékdíj-kötelezettsége a termékdíjköteles termék készletre vételének napján keletkezik (a továbbiakban: készletre vétel). A készletre vétel napja

a) termékbeszerzés esetén a termék beszerzéséről kiállított számlán, számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb bizonylaton feltüntetett teljesítés napja vagy ennek hiányában

b) az a nap, amelyen a terméket a számviteli szabályoknak megfelelően a számviteli nyilvántartásba eszközként fel kell venni.

(2)83 A termékdíj-kötelezettség készletre vétellel történő teljesítésének a naptári év fordulójával történő választása esetén a kötelezett köteles a tárgyév első napján készleten lévő termékdíjköteles termékeiről leltárt készíteni, amely egyben a termékdíjköteles termékek nyitókészlete, és a termékdíjat – a tárgyévben érvényes termékdíjtétel mértékével – tárgyév első termékdíj megállapítási időszakának bevallásában bevallani és megfizetni.

(3)84 A termékdíj-kötelezettség készletre vétellel történő teljesítése esetén a kötelezett a termékdíj-fizetési kötelezettsége keletkezésének időpontját a tárgyéven belül nem változtathatja meg.

(4)85 Ha a kötelezett a termékdíj-fizetési kötelezettsége keletkezésének időpontját e §-ban foglaltak alkalmazását követően ismét az 5. §-ban foglaltak alapján állapítja meg, az év fordulónapján készleten levő termékdíjköteles termékeiről leltárt készít és ezen készleten levő termékeket elkülönítetten nyilvántartja. A kötelezettnek a készleten levő termékek után az egyszer már megfizetett termékdíjat ismételten nem kell megfizetnie.

5. A termékdíj alapja, összetevői, mértéke

7. § (1)86 A termékdíj alapja a termékdíjköteles termék – ideértve a belföldi előállítású csomagolást alkotó csomagolóeszközt is – tömege.

(2)87 A termékdíj tételeit – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. melléklet állapítja meg (kollektív teljesítés).

(3)88 Egyéni hulladékkezelés esetén a termékdíj tételeit és kiszámításának módját a törvény 3. melléklete tartalmazza.

6. Eljárási szabályok

8. §89 (1) Termékdíjjal, valamint – a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági ügy, illetve eljárás kivételével – a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos ügyben a (2) bekezdésben nevesített hatósági hatáskörbe tartozó eljárások során az e törvényben meghatározott eltérésekkel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt (a továbbiakban: Art.) kell alkalmazni.

(2)90 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az állami adóhatóság látja el a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat. A vámhatóság látja el – a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelmi vagy más hatóságok hatáskörébe tartozó hatósági ügy, illetve eljárás kivételével – a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos hatósági feladatokat.

7. Képviselet

9. §91 Ha a kötelezett gazdasági céllal harmadik országban telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye harmadik országban van, a termékdíjjal kapcsolatos ügyének intézéséhez az Art. szerinti pénzügyi képviselő megbízása kötelező.

7/A.92 Termékdíj raktár

9/A. § (1)93 Termékdíj raktár üzemeltetése kérelemre annak a gazdálkodó szervezetnek engedélyezhető

a) amely a termékdíj raktár működésére szolgáló ingatlan jogszerű használója,

b) amely olyan nyilvántartási, bizonylati rendszert alkalmaz, amelynek alapján a felhasznált, előállított, feldolgozott, alkotórészként, tartozékként más termékbe beépített, újbóli felhasználásra előkészített, raktározott termékdíjköteles termék mennyiségi számbavétele ellenőrizhető,

c) amely az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott vám- vagy adótartozással nem rendelkezik kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek,

d) amely nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt,

e) amely – ipari termékdíj raktár esetében – a termékdíj raktári engedély kiadásának évét követő évtől vállalja, hogy független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleggel rendelkezik,

f) amely termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkezik vagy ilyen szakképesítéssel rendelkező ügyintézőt foglalkoztat, képviselőt alkalmaz a termékdíj raktár ügyeinek intézésére, és

g) amelynek vezetője, vezető tisztségviselője, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó

ga) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni,

gb) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott

bűncselekmény elkövetése miatt nem áll jogerős ítélet hatálya alatt vagy mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól.

(2) Az engedély legfeljebb öt évre adható, amely az engedélyezés feltételeinek fennállása esetén újabb öt évre meghosszabbítható.

(3) Termékdíj raktár üzemeltetése olyan belföldi ingatlanra engedélyezhető, ahol az e törvény végrehajtási rendeletében megállapított feltételek szerint termékdíjköteles termék tárolható, illetve feldolgozható, előállítható.

(4) A termékdíj raktár üzemeltetésének feltételeit – az e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak alapján – az engedélyben kell meghatározni.

(5) A termékdíj raktár engedélyesére e törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételével a kötelezettre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A termékdíj raktár engedélyese felelős a termékdíj raktárba beszállított termékdíjköteles termékkel kapcsolatos kötelezettségek és az engedélyben meghatározott feltételek teljesítéséért.

(6) A termékdíj raktárban

a)94 nem termékdíjköteles termék tárolása, előállítása, feldolgozása, alkotórészként, tartozékként más termékbe beépítése, ha az elkülönítés a nyilvántartások alapján biztosított, és

b) a termékdíjköteles termék kereskedelmi termékdíj raktárban történő, e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott kezelése

is végezhető.

(7) Az engedélyt vissza kell vonni, ha

a) a termékdíj raktár engedélyese az ellenőrzés során megállapított hiányosság megszüntetésére vonatkozó felszólításban meghatározott határidőn belül a megállapított hiányosságot nem szüntette meg;

b) a termékdíj raktár engedélyes vezetőjét, vezető tisztségviselőjét, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozót

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, 1978. évi IV. törvény szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni,

bb) a Btk. XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélték vagy még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól;

c) a termékdíj raktár engedélyezésének feltételei már nem állnak fenn.

(8) A termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a vezető, vezető tisztségviselő vagy egyéni vállalkozó hatósági bizonyítvánnyal igazolja az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feltételek fennállását, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv az állami adóhatóság részére – a termékdíj raktár üzemeltetéséhez szükséges engedély kiadásának elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során az állami adóhatóság az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feltételek fennállására vonatkozóan igényelhet adatot a bűnügyi nyilvántartó szervtől.

(9) Az állami adóhatóság a termékdíj raktár üzemeltetésének időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a vezető, vezető tisztségviselő vagy egyéni vállalkozó tekintetében fennáll-e a (7) bekezdés b) pontjában meghatározott körülmény. A hatósági ellenőrzés céljából az állami adóhatóság adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azt tartalmazhatja, hogy a (7) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel fennáll-e.

(10) A (8) és (9) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az állami adóhatóság

a) a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránti eljárás jogerős befejezéséig, vagy

b) a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése esetén a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy az engedély visszavonására irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig

kezeli.

(11) Az engedélyesnek a (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártát vagy az engedély visszavonását követő napon saját célú felhasználással termékdíj kötelezettsége keletkezik azon raktárkészlet után, amely esetében a termékdíj nem került megfizetésre vagy korábban visszatérítésre került.

(12) A termékdíj raktárban kiskereskedelmi értékesítés – a 3920 vámtarifaszám alá tartozó csomagolóanyag nem csomagolási célú felhasználója, továbbá a nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzit területen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra értékesítést végző üzletben, végső úti céllal külföldre utazó utas részére történő értékesítés kivételével -, továbbá bizományosi értékesítés nem végezhető.

II. Fejezet95

A TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

8. A bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettség

10. §96 (1) A kötelezett a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül az állami adóhatóságnak bejelenti, hogy

a) a hulladékhasznosítási kötelezettségét kollektív teljesítéssel vagy egyéni hulladékkezelést teljesítőként, illetve termékdíj-átalány fizetőként, továbbá

b) a termékdíj-kötelezettségét a készletre vételre vagy a forgalomba hozatalra, illetve a saját célú felhasználásra vonatkozó szabályok szerint

teljesíti.

(2)97 Az (1) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása esetén a kötelezett az átalányfizetésre, a készletre vételre, továbbá az egyéni hulladékkezelésre vonatkozó szabályokat nem alkalmazhatja és a határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(3) A tárgyévet megelőzően az állami adóhatóság nyilvántartásában lévő, a tárgyévre vonatkozóan egyéni hulladékkezelés teljesítést választó termékdíj-kötelezettnek az (1) bekezdés szerinti bejelentést tárgyév január 31-ig kell megtennie termék- és anyagáramonként.

(3a)98 A tárgyévet megelőzően az állami adóhatóság nyilvántartásában lévő, a tárgyévre vonatkozóan termékdíjátalány-fizetést választó kötelezettnek az (1) bekezdés szerinti bejelentést tárgyév január 31-ig kell megtennie. E bekezdés szerinti bejelentést a kötelezettnek tárgyévenként nem kell megismételnie, ha a bejelentés alapjául szolgáló termékdíjátalány-fizetési kötelezettség feltételei változatlanul fennállnak.

(4) A 6. § (1) vagy (4) bekezdésében foglaltak tárgyévtől történő alkalmazását választó kötelezettnek január 31-ig kell bejelentést tennie, amennyiben a kötelezettségét a bejelentést megelőzően a bejelentésében foglaltaktól eltérő időpontban keletkeztette.

(5)99 A (3), (3a) és (4) bekezdésben előírt határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye és a (3), (3a) vagy (4) bekezdésben meghatározottak nem alkalmazhatók.

(6) Az állami adóhatóság által az (1) bekezdés alapján a környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezettekről vezetett nyilvántartás – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(7) A kötelezett a termékdíj-kötelezettségre kiható bármely változást, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni.

(8)100 Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett az (1) és (3) bekezdésben meghatározott bejelentést termék- és anyagáramonként, tárgyévre vonatkozóan teszi meg és a bejelentést tárgyéven belül nem változtathatja meg.

(9)101 A kötelezett az e § szerinti bejelentését az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott adattartalommal, elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság felé. A termékdíj-kötelezettségre kiható változásnak minősül, ha az adatok bármelyike módosul.

8/A. Nyilvántartás-vezetési kötelezettség

10/A. § (1)102 A kötelezett – e törvényben, a Ht.-ben, valamint ezek felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint – a termékdíjköteles termékekkel, hulladékaikkal, továbbá a nem csomagolószerként forgalomba hozott, e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott csomagolószer-katalógusban szereplő árukkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrizhetősége céljából a valóságot (tényhelyzetet) tükröző nyilvántartást vezet.

(2)103

9. A bevallási kötelezettség

11. § (1)104 A kötelezett – a (2) és a (2a) bekezdésben foglalt eltéréssel – a nyilvántartása alapján az állami adóhatósághoz – annak honlapján közzétett – elektronikusan támogatott formanyomtatványon, elektronikus úton és formában, negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig bevallást nyújt be.

(2)105 A termékdíjátalány-fizetésre jogosult csekély mennyiségű kibocsátó kötelezett, a tárgyévet követő év január hónap 20. napjáig teljesíti bevallási kötelezettségét.

(2a)106 Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett a tárgyévet követő év április 20. napjáig teljesíti bevallási kötelezettségét.

(3)107 A termékdíjátalány fizetésére jogosult mezőgazdasági termelőt bevallási, nyilvántartási, továbbá számlazáradékolási kötelezettség nem terheli, tárgyévi átalány megfizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év április 20-ig teljesíti.

(4)108 A kötelezett a bevallás adatait forintban, a tömeg adatokat – a gépjármű alkotórészét, tartozékát képező termékdíjköteles termék kivételével – két tizedes jegy pontossággal kilogrammban tünteti fel. Termékdíjátalány-fizetés választása során a gépjármű alkotórészét, tartozékát képező termékdíjköteles termék esetében a gépjármű mennyiségét kell a bevallásban feltüntetni.

(5)109 A kötelezettnek az e § szerinti bevallási kötelezettségét számviteli bizonylattal, és az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott nyilvántartás szerinti adattartalommal megegyezően kell teljesítenie az állami adóhatóság felé.

10. A befizetési kötelezettség

12. § (1) A kötelezett a termékdíjat a bevallás benyújtására meghatározott határidőig az e célra vezetett központi költségvetési számlaszámra (a továbbiakban: termékdíjszámla) forintban fizeti be.

(2)110 Ha a bevallásban a termékdíj összege az ezer forintot nem éri el, továbbá az Art. szerinti ellenőrzés vagy önellenőrzés során a termékdíj-különbözet az ezer forintot nem éri el, azt nem kell megfizetni. Az állami adóhatóság az ezer forintot el nem érő termékdíj-visszatérítést nem utalja ki.

(3)111

10/A. Termékdíj-előleg megállapítási, bevallási, fizetési kötelezettség

12/A. §112 (1) A kötelezettet – a 3. § (7) bekezdése, valamint a 15. § (2) bekezdése szerinti, továbbá az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett kivételével – a tárgyév (adóév) negyedik negyedévére nézve termékdíj-előleg megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség terheli.

(2) Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezettet a tárgyévre (adóévre) nézve termékdíj-előleg megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség terheli.

(3) A termékdíj-előleg mértéke a tárgyév (adóév) első három negyedéve után fizetett termékdíj harmadának a 80%-a, amelyben figyelembe kell venni az erre az időszakra vonatkozóan elfogadott önellenőrzés, pótlólag benyújtott bevallás alapján befizetett vagy visszafizetett összeget is.

(4) Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett termékdíj-előlegének mértéke a tárgyévet megelőző évre az adott termék- vagy anyagáramra vonatkozóan bevallott termékdíj összegének 95%-a, amelyben figyelembe kell venni az erre az időszakra vonatkozóan elfogadott önellenőrzés, pótlólag benyújtott bevallás alapján befizetett vagy visszafizetett összeget is.

(5) A kötelezett az (1) bekezdésben meghatározott termékdíj-előlegre vonatkozó bevallási kötelezettségének a harmadik negyedévre vonatkozó bevallás benyújtásával együtt tesz eleget.

(6) Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett a termékdíj-előlegre vonatkozó bevallási kötelezettségének tárgyév december 20-ig tesz eleget.

(7) A termékdíj-előleget tárgyév december 20-ig kell megfizetni.

(8) A termékdíj-előleget a kötelezett – az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett kivételével – a negyedik negyedévi bevallásban a ténylegesen megfizetendő termékdíj mértékéig kiegészíti, vagy a különbözetet visszaigényli.

(9) Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett a tárgyévre vonatkozó bevallásában a termékdíj-előleget a ténylegesen megfizetendő termékdíj mértékéig kiegészíti, vagy a különbözetet visszaigényli.

11. A számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettség

13. §113 (1) A számlán

a) a számlán vagy szerződéssel történő átvállalás esetén,

b) a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben,

c)114 a 3. § (6) bekezdésben foglaltak alkalmazása során, továbbá

d)115 a termékdíj raktárba a termékdíj visszaigénylésével történő beszállítás során

– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott számla záradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni.

(2)116 A 15/A. és 15/B. § szerint termékdíj-átalányfizetést választó kötelezett a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti számlazáradékot – az átalánytermékdíj-fizetéssel teljesített termékdíj-kötelezettség esetében – nem tüntethet fel a számlán.

(3)117 Az (1) bekezdés b) pontja alapján a visszaigénylésre jogosult vevő igénye alapján a kötelezettnek, illetve a kötelezett vevőinek a számlán fel kell tüntetni a termékdíjköteles termék környezetvédelmi termékkódját (a továbbiakban: KT kód), csomagolószer esetében a csomagolószer-katalógus kódját (a továbbiakban: CsK kód), a termékdíj mértékét és összegét, továbbá a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait. Megfizetést igazoló dokumentumok adatai közül – legalább a termék első belföldi forgalombahozatalakor – a kötelezett által kibocsátott számla számát, keltét, a kötelezett nevét, címét, adószámát a számlának tartalmaznia kell.

(4)118 Nem kell a számlán záradékot feltüntetni – a 3. § (6) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglaltak alkalmazása kivétellel – a csomagolószer kiskereskedelmi értékesítése esetén.

III. Fejezet

A TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI119

12. 120 A termékdíj-kötelezettség átvállalása

14. § (1)121 A termékdíj-kötelezettség számla vagy szerződés alapján, az e törvényben, továbbá az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott módon átvállalható.

(2)122 A termékdíj-kötelezettséget e § alapján átvállalót kötelezettnek kell tekinteni és a termékdíj-kötelezettséggel összefüggő jogok az átvállaló felet illetik, továbbá a kötelezettségek az átvállaló felet terhelik.

(3)123 A termékdíj-kötelezettség

a) számlán történő átvállalása esetén, vagy

b) szerződéssel történő átvállalás esetén a szerződés hatályosságának időszaka alatt,

az 5. § (1) bekezdésében meghatározott időpontban száll át az átvállalóra.

(3a)124 Hibás teljesítés esetén a termékdíj-kötelezettség nem száll át az átvállalóra. Hibás a teljesítés, ha az átvállalás nem a kötelezettől történt, a záradékszöveg nem kerül a számlán feltüntetésre vagy a termékdíj nem a hatályos díjtétellel került kiszámításra. Nem minősül a követelmény hibás teljesítésének a betűhiba, ide nem értve a záradékszövegben történő jogszabályi helyre való hivatkozást.

(4)125 Számla alapján a termékdíj-fizetési kötelezettséget belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó, annak a kibocsátott számlán történő feltüntetésével a kötelezettől átvállalhatja.

(5)126 Szerződés alapján a termékdíj-kötelezettséget a kötelezettől

a)127 a termékdíjköteles termék

aa) első belföldi vevője, vagy

ab) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője,

ha a megvásárolt termékdíjköteles termék legalább 60%-át külföldre értékesíti,

b) a bérgyártó,

c) a 1234/2007/EK rendelet szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék esetén a termelői szerveződés,

d) csomagolószer esetében az azt változatlan formában és állapotban vagy más kiszerelésben továbbértékesítő első belföldi vevő,

e)128 a csomagolószer

ea) első belföldi vevője vagy

eb) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője,

ha csomagolást hoz vagy bércsomagoltatás keretében csomagolást hozat létre a csomagolószerből, továbbá ha az újrahasználható csomagolószer engedélyezett bérleti rendszerének szabályai szerint az újrahasználható csomagolószert bérbe adja,

f) csomagolóanyag esetében az azt anyagában, méretében, megjelenésében továbbfeldolgozott csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag előállítására felhasználó

fa) első belföldi vevő vagy

fb) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője,

g) a 3920 vámtarifaszám alá tartozó csomagolóanyag esetében az azt változatlan formában és állapotban, vagy más kiszerelésben, kiskereskedelmi értékesítés keretében továbbértékesítő

ga) első belföldi vevő vagy

gb) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője

átvállalhatja.

(6)129 Átvállalás esetén a termékdíj-kötelezettség az átvállaló általi belföldi forgalomba hozatalkor vagy saját célú felhasználáskor keletkezik.

(7)130 Szerződés alapján legfeljebb 3 év időtartamra vállalható át a kötelezettség.

(8)131 Az (5) bekezdés a) pontja szerint tárgynegyedévben átvállalt termékdíjköteles termék mennyisége 60%-ának külföldre értékesítését az átvállalás tárgynegyedévének utolsó napjától, legfeljebb 365 napon belül kell igazoltan külföldre kiszállítani, ellenkező esetben a 366. napon a termékdíj-kötelezettség – az átvállalás napján hatályos szabályok szerint – beáll az átvállalónál, a ki nem szállított mennyiség tekintetében. A kiszállítás mértékének elmaradása esetén az állami adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki.

14/A. §132 Az átvállalási szerződés hatályosságához, ideértve annak módosítását is, a szerződésnek az állami adó- és vámhatóság részéről történő nyilvántartásba vétele szükséges. Az átvállalónak a nyilvántartásba vételre, módosításra vagy a nyilvántartásból történő törlésre vonatkozó kérelmet, vagy a jogutódlás tényét a szerződés vagy a szerződésmódosítás, továbbá a szerződés megszűnésére vonatkozó dokumentum keltétől számított 15 napon belül kell elektronikus úton megküldenie az állami adó- és vámhatóságnak. A szerződés nyilvántartásba vételéről szóló kérelemhez a szerződést nem kell csatolni. A szerződés az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba vételének napjától, vagy ha a felek a szerződésben későbbi időpontban állapodnak meg, a szerződésben megjelölt időponttól hatályos. Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásba vételről mindkét szerződő felet értesíti.

13. 133 Termékdíjátalány

15. § (1) E törvény II. Fejezete szerinti termékdíj-kötelezettség teljesítését ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A

a) csekély mennyiségű kibocsátó,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelő, és

c) a gépjármű alkotórészeként, tartozékaként termékdíjköteles terméket belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevő

kötelezett termékdíjátalány fizetésére jogosult.

(3) A kötelezett a termékdíjátalány-fizetési kötelezettségre vonatkozó választását – a 15/B. § (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem változtathatja meg a tárgyéven belül.

15/A. § A tárgyévet megelőző évben legfeljebb évi tízmillió forintos értékesítési nettó árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 2000 Ft/év. A tárgyévet megelőző évben évi tízmillió forintot meghaladó, azonban legfeljebb évi ötvenmillió forintos értékesítési nettó árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 7000 Ft/év, a tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 5000 Ft/év.

15/B. § (1) A csekély mennyiségű kibocsátó kötelezett termékdíjátalánya:

a) akkumulátor termékáram esetén 2000 Ft/év;

b) csomagolószer termékáram esetén 12 000 Ft/év;

c) egyéb kőolajtermék termékáram esetén 4000 Ft/év;

d) elektromos, elektronikai berendezés termékáram esetén 10 000 Ft/év;

e) gumiabroncs termékáram esetén 3000 Ft/év;

f) reklámhordozó papír termékáram esetén 8000 Ft/év;

g) egyéb műanyag termék termékáram esetén 4000 Ft/év;

h) egyéb vegyipari termék termékáram esetén 4000 Ft/év;

i) irodai papír termékáram esetén 4000 Ft/év.

(2) Ha a termékdíjátalány-fizetést választó csekély mennyiséget kibocsátó kötelezett a 2. § 6. pontjában meghatározott mennyiségi határt, vagy határokat túllépte, termékdíjátalány-fizetésre már nem jogosult. A túllépés időpontját követően termékdíj-kötelezettségének az általános szabályok szerint tesz eleget.

15/C. § A gépjármű alkotórészét, tartozékát képező termékdíjköteles termékek tömegét és a fizetendő termékdíjátalány összegét a 4. melléklet tartalmazza.

14. 134 A termékdíj-fizetési kötelezettséggel kapcsolatos hulladékkezelési teljesítmény

16. § (1)135 Az egyéni hulladékkezelést teljesítő és a 19. § szerinti szervezet – e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételek szerinti – hulladékkezelési teljesítményének meghatározása során – a hasznosításának helyétől függetlenül – kizárólag azt a Magyarország területén gyűjtött hulladékot veheti figyelembe, amelynek hasznosításra történő átvételét az átvevő hasznosító a tárgyévben folyamatosan, a teljesítéssel egyidejűleg kiállított és átadott átvételi elismervénnyel igazol és a tényleges hulladékhasznosítás megtörténtét a tárgyévet követő év március 31-ig a kötelezett számára leigazol. Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítő saját maga hasznosít, az erre vonatkozó adatokat a saját nyilvántartása tartalmazza.

(2)136 Az anyagában történő hasznosítás mértéke termék- és anyagáramonként legalább 55%-ot el kell érjen.

(3)137 Termék- és anyagáramonként az energetikai hasznosítás legfeljebb 45%-os arányban vehető figyelembe.

14/A.138 Az egyéni hulladékkezelés

16/A. § (1)139 Egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezettnek a termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel, hajléktalan ellátó szervezettel, intézménnyel ténylegesen, közösen történő gyűjtést jelenti, ha erre a célra közösen finanszírozott és működtetett gyűjtőrendszert hoznak létre, és ezt az ellenőrzés során igazolni is tudják.

(2)140 Az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett jogosult a magánszemély vevőtől lakossági gyűjtésben a 3. mellékletében meghatározott kategóriák szerinti azonos anyagáramú homogén hulladékok gyűjtésére, ideértve azon csomagolási hulladékok visszavételét is, amelyet más hozott forgalomba.

(3)141 Az e törvényben meghatározott egyéni hulladékkezelés teljesítése során a kötelezett az általa tárgyévben elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles termékek mennyiségét veszi alapul. A gyártási selejt vagy hulladék nem vehető figyelembe a hulladékhasznosítási teljesítményben, ha arra a környezetvédelmi termékdíj nem került megfizetésre.

(4)142 Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett saját célú felhasználás mellett a telephelyén is végez gyűjtést, az azonos típusú hulladékok tekintetében a saját célú felhasználás és forgalomba hozott termékdíjköteles termék együttes mennyiségeire vonatkozóan az összes gyűjtött hulladékból összesítve teljesítheti a kötelezett a hulladékkezelést.

(5) Az egyéni hulladékkezelők adott termék- és anyagáramra vonatkozóan teljesíthetik kötelezettségüket begyűjtést végző teljesítésben közreműködőn keresztül is.

(6)143 A teljesítésben közreműködők az általuk gyűjtött hulladék mennyiségének az ugyanezen hulladéknak a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását közvetítő, valamint a hulladékról szóló törvény végrehajtási rendeletében meghatározott egyes gyűjtési és hasznosítási célok elérését szolgáló szervezet (a továbbiakban: állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet) felé elszámolt mennyiségével csökkentett mennyiségét számolhatják el a szerződött egyéni hulladékkezelők felé.

(7) A teljesítésben közreműködők a szerződött egyéni hulladékkezelők (6) bekezdésben meghatározott termékeire vonatkozó kibocsátási arányának megfelelően osztják el az egyéni teljesítők között az általuk begyűjtött és hasznosításra átadott mennyiséget.

(8)144 Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett bevallásában, a bevallás benyújtásáig gyűjtött, és hasznosításra átadott, igazoltan hasznosított mennyiséget, valamint a tárgyévben kibocsátott mennyiséget veszi figyelembe, és ennek megfelelően számolja ki a 3. mellékletben meghatározott eljárás szerint a kötelezettségét.

(9)145

IV. Fejezet

A TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS SZERVEZÉSE

15. A Termékdíj Bizottság

17. §146 A Termékdíj Bizottság (a továbbiakban: bizottság) a környezetvédelemért felelős miniszter termékdíj-kötelezettség, termékdíjköteles termékek hulladékgazdálkodási stratégiája szakmai megalapozásának, valamint az ezekhez kapcsolódó társadalmi érdekegyeztetési, illetve konzultatív feladatainak hatékony ellátását segítő szakmai javaslattevő országos testülete.

18. §147 A bizottság működésével kapcsolatos részletszabályokat a környezetvédelemért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

16.148 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet

19. § (1)–(2)149

(3)150 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet – a veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékok kivételével – kizárólagosan jogosult a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerében közvetítői feladatkör ellátására. A veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékok hulladékkezelési rendszerében a közvetítői feladatok ellátásának rendjét – az egyes veszélyes hulladékfajtákra vonatkozó eltérő szabályozásra figyelemmel – e törvény végrehajtására kiadott rendeletben a Kormány határozza meg.

(4)151

20. §152 (1)153 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet környezetvédelmi igazgatási feladatkörében

a) közvetíti és szervezi a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását;

b) előkészíti az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (a továbbiakban: OGyHT) és gondoskodik a jóváhagyott OGyHT végrehajtásáról;

c) figyelemmel kíséri és értékeli a hulladékgazdálkodás – tevékenységi köréhez kapcsolódó – folyamatait;

d) nyomon követi és ellenőrzi a vele szerződéses kapcsolatban állók, a pályázatok, illetve szolgáltatás megrendelések kedvezményezettjei által a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységét, szükség szerint informatikai rendszerrel;

e) közreműködik – a törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint – a kötelezettek, ellenőrzésében;

f) támogatja a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztését;

g) közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában.

(2)154 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet az (1) bekezdés g) pontjának teljesítése érdekében a 37. § (1) bekezdése alapján befolyt összeg szerinti hulladékgazdálkodási feladatok támogatásának legalább 7%-át a lakosság környezettudatos nevelésére fordítja.

(3)155 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet az (1) bekezdés d) pontjában foglalt ellenőrzése során, az ellenőrzés alá vont az ellenőrzés tűrésére, illetve az ellenőrzést végzőkkel való együttműködésre, az ellenőrzés eredményes végrehajtásának segítésére köteles.

(4)156 Az (1) bekezdés d) pontja keretében végzett ellenőrzés során az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet jogosult:

a) az ellenőrzött székhelyére, telephelyére, az ott található építményekbe, műszaki létesítményekbe belépni,

b) a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos hulladékok gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására, hasznosításra előkészítésére, hasznosítására szolgáló eszközöket, létesítményeket, műtárgyakat, berendezéseket, gépeket, illetőleg rendszereket megvizsgálni,

c) a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos hulladékok fizikai, kémiai, fizikai-kémiai tulajdonságait – szükség szerint mintavételezéssel – megvizsgálni és elemezni, továbbá az így képződött adatokból idősorokat képezni, monitoring tevékenységet folytatni,

d) a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos hulladékokkal összefüggő munkafolyamatokat megtekinteni,

e) a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos hulladékokra vonatkozó nyilvántartásokat, okiratokat, bizonylatokat megtekinteni, arról feljegyzést, másolatot készíteni,

f) olyan adatgyűjtést, feldolgozást elvégezni, amelyből a tevékenységet jellemző anyagmérleg meghatározható.

(5)157 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a (4) bekezdés alapján tudomására jutott üzleti titkot köteles megőrizni, azt – arra feljogosított hatóság, ügyészség, vagy bíróság kivételével – másnak nem adhatja át, annak tartalmáról tájékoztatást nem adhat.

(6)158 Az ellenőrzés részletes szabályait e törvény és végrehajtására kiadott jogszabály és az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet, valamint az ellenőrzött közötti egyedi szerződés, illetve a szerződési feltételek tartalmazzák.

(7)159 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a környezetvédelmi termékdíjakkal kapcsolatos előírások érvényesítése érdekében vizsgálati (így különösen mérési, értékelési) módszereket, eljárásokat dolgoz ki. A kötelezően alkalmazandó módszereket, eljárásokat a környezetvédelemért felelős miniszter rendeletben kihirdeti.

21. §160 (1) Az OGyHT – e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint –

a) a középtávon elérendő, az európai közösségi és hazai jogszabályokon, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Terven alapuló országos gyűjtési és hasznosítási mennyiségeket, arányokat (stratégiai célérték);

b)161 az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által a tárgyév során elérendő országos gyűjtési és hasznosítási mennyiségeket, arányokat (a továbbiakban: célérték), termék- és anyagáramonkénti, hulladéktípusonkénti bontásban;

c)162

d)163 az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által tárgyév során a fenti célok elérését szolgáló prioritási sorrendet és az ezekhez rendelt eszközrendszert

tartalmazza.

(2)164 Az OGyHT tervezetét – a rendelkezésére álló saját és hatósági nyilvántartás adatai alapján, a külön jogszabályban meghatározottak szerint – az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a tárgyévet megelőző év szeptember 20-ig készíti elő, és az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az OGyHT-t – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter a tárgyévben módosíthatja.

(3)165 Az OGyHT-ben meghatározott célértéket a tárgyév október 31-ig az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a környezetvédelemért felelős miniszter jóváhagyása nélkül az induló érték egyharmadával módosíthatja.

(4)166

22. § (1)167 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a 20. § (1) bekezdésében meghatározott feladatai teljesítése érdekében – szükség szerint – pályázatokat ír ki, illetve szolgáltatás-megrendeléseket végez, valamint pályázatokon vesz részt. A szolgáltatás-megrendelés – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok szerint történik. Közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet.

(2)168

(3)169 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a tárgyévre vonatkozó OGyHT-ben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében szükséges közbeszerzési eljárásokat előkészíti, és a tárgyévet megelőző év november 15-ig a környezetvédelemért felelős miniszter részére jóváhagyás céljából megküldi.

(4)170 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet – az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter állásfoglalásának kézhezvételét követően – a közbeszerzési eljárások eredményéről szóló írásbeli összegezést tárgyév március 31-ig küldi meg az ajánlattevőknek.

(5)171

(6)172 Az (1) bekezdés szerinti pályázatok, illetve szolgáltatásmegrendelések kedvezményezetteivel kötött szerződésben rendelkezni kell az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet 20 § (1) bekezdés f) pontjában foglalt ellenőrzési jogkör biztosításáról.

22/A. §173 (1)174 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a 22. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint e törvényből fakadó szervezési feladatai teljesítése érdekében – közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – a tárgyévet megelőző év december 15-ig írásban, a szerződési feltételekkel és szerződéskötési ajánlattal megkeresi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatókat (a továbbiakban: közszolgáltató).

(2)175 A közszolgáltatónak az ajánlat elfogadására, visszautasítására, vagy az egyeztetés lebonyolítására és lezárására az (1) bekezdés szerinti megkeresés (ajánlat) kézhezvételétől számított 45 nap áll rendelkezésére.

(3)176 Amennyiben a közszolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a nyilatkozat hiányát úgy tekinti, hogy a közszolgáltató nem kíván a szerződéskötés lehetőségével élni (az ajánlatot visszautasítja).

(4) A közszolgáltató az ajánlat írásos vagy ráutaló magatartással történő [(3) bekezdés] visszautasítását követően bármikor írásban kezdeményezheti a szerződés megkötését.

(5)177 A közszolgáltatókkal az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet – szerződési feltételekben meghatározottak szerint, azonos szerződési feltételekkel – közbeszerzési pályázat kiírása nélkül szolgáltatásvásárlási szerződést köt.

(6)178 A közszolgáltatóval kizárólag az általa közszolgáltatás keretében ellátott települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra (gyűjtés, begyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ideértve az utóválogatást is, vagy hasznosítást előkészítő tevékenység) köthető az (1) bekezdés szerinti szerződés. A szerződés legfeljebb arra az időtartamra köthető meg, amely időtartamra a közszolgáltató a közszolgáltatási feladat ellátására jogosult.

(7)179 Közszolgáltatónak kizárólag az a szervezet tekinthető, akit a települési önkormányzat rendeletében

a) közbeszerzési eljárás nélkül mint teljesen önkormányzati tulajdonban lévő szervezetet;

b) külön jogszabályban meghatározott eredményes pályázat alapján;

c) közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően;

d) egyéb törvényes jogcímen

válogatott, illetve szelektív hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóként kijelölt. Kétség esetén az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet megkeresésére a települési önkormányzat jegyzője nyilatkozik arról, hogy az adott településen ki tekinthető közszolgáltatónak.

(8) Az (1) bekezdés szerinti szerződési feltételekben objektíven meghatározott feltételeken alapuló, eltérő környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási színvonalat teljesítő közszolgáltatók tekintetében – az eltérés mértékével arányos – eltérő díj határozható meg. A szerződési feltételekben, vagy az egyedi szerződésekben meghatározott egyéb díjeltérés semmis.

(9)180

22/B. §181 (1)182 A törvény hatálybalépését követően közszolgáltatói jogállást elnyerő szervezetek bármikor írásban kezdeményezhetik az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetnél a 22/A. § szerinti szolgáltatás-vásárlási szerződés megkötését.

(2)183 Ebben az esetben az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet – a 22/A. § (1) bekezdésben meghatározott tartalmú – ajánlattal – a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül – megkeresi a közszolgáltatót. A megkeresés alapján induló szerződéskötési eljárásra a 22/A. § szerinti szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

22/C. §184 Nem állapítható meg a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ában foglalt tilalom megsértése az OGyHT-ben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében 2012–2013. évben kiírt közbeszerzési eljárások során tanúsított magatartások vonatkozásában.

V. Fejezet

NYILVÁNTARTÁS ÉS ADATKEZELÉS

17. Nyilvántartás

23. §185 (1)186 A 24. § szerinti adatokat az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet, valamint az állami adó- és vámhatóság a kötelezett termékdíj-kötelezettségének keletkezésétől számított 6 évig tartja nyilván.

(2)187 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet az e törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok alapján birtokába kerülő hulladékgazdálkodással, termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos adatok – beleértve a határozatokban, szerződésekben, egyéb iratokban szereplő személyes adatokat – kezelésére az adatvédelmi jogszabályok betartásával jogosult.

18. Adatkezelés

24. §188 (1)189 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet, az állami adó- és vámhatóság, valamint a környezetvédelmi hatóság a termékdíj-kötelezettséggel, továbbá az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet tevékenységével összefüggő és a nyilvántartásában szereplő adatokat, a kiadott engedélyek, határozatok adatait a hulladékhasznosítás és termékdíj-fizetés ellenőrzése céljából – e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – a másik fél rendelkezésére bocsátja.

(2)190 Az állami adó- és vámhatóság a környezetvédelmi termékdíj-bejelentésben, bevallásban a kötelezett által feltüntetett, a termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos feladat- és hatáskörei kapcsán részére érkező adattartalmat kezeli, és az – adótitkot és személyes adatot nem képező, összesített – adott negyedévre vonatkozó adattartalmat a termékdíj-kötelezettségek teljesítése és a hulladékgazdálkodás ellenőrzése és tervezése céljából legalább negyedévente, de legkésőbb a negyedévet követő második hónap 20. napjáig átad az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet részére.

(3)191 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a tevékenysége során keletkező adatokat kezeli, és a termékdíj-kötelezettséget érintő adatokat legalább negyedévente átadja az állami adó- és vámhatóság részére.

(4)192 A bevallásban közölt adatok valódiságát az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.

VI. Fejezet

A TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉSE

25. § (1)193 A befizetett termékdíj, a 15/A. és 15/B. §-ban meghatározott termékdíjátalány kivételével

a) a termékdíjköteles termék külföldre történő igazolt kiszállítása;

b) a termékdíjköteles termék változatlan formában, illetve változatlan formában és állapotban más termékbe beépített külföldre történő értékesítése;

c) a nemzetközi szerződés szerint köztehermentes beszerzéssel összefüggő tevékenység;

d) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja megvalósításával összefüggő tevékenység;

e) a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag) felhasznált termékdíjköteles termék felhasználása;

f) a 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott csomagolószer termékdíj-megállapítási időszakon túli külföldre történő igazolt visszaszállítása;

g) egyéb csomagolószer esetében, annak – a továbbforgalmazás kivételével – nem csomagolás előállítására való felhasználása;

h) a csomagolás alkotórészeként forgalomba hozott záróelem kereskedelmi csomagolószerként megfizetett termékdíja

esetén visszaigényelhető.

(2)194 A kötelezett az általa befizetett egyéb kőolajtermék termékdíját visszaigényelheti, amelyre vonatkozóan a használt vagy hulladékká vált, a kötelezettnél termékdíjköteles egyéb kőolajtermék anyagában történő hasznosításra történő átadás-átvételének tényét és a hasznosítás tényét igazolja.

(2a)195 Visszaigényelhető a növényvédőszerrel közvetlenül érintkező, a növényvédőszer csomagolását képező csomagolószerek után megfizetett termékdíjnak azon része, amelyet a visszaigénylő a hulladékkezelés szervezését ellátó non-profit szervezet részére szolgáltatási díjként – a hulladékká vált csomagolást alkotó csomagolószer tömegére vonatkozóan – igazoltan megfizetett.

(2b)196 A (2a) bekezdés alapján visszaigényelhető termékdíj alapja a tárgynegyedévben hulladékkezelésre igazoltan átadott növényvédőszerrel szennyezett csomagolási hulladékot képező csomagolószerek tömege.

(3) A külföldre történő értékesítés számlával vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirattal és szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható. A visszaigénylés további feltétele a termék beszerzéséről kiállított számla vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirat, amely tartalmazza a termék első belföldi forgalomba hozatalakor a kötelezett által kibocsátott számla vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirat számát, azonosító adatát, a kötelezett nevét, címét, adószámát, és a kötelezett által kiállított számlán vagy annak mellékletében, illetve az ügylet teljesítését igazoló egyéb okiraton feltüntetett termékdíj mértékét és összegét.

(4)197 A befizetett termékdíjat e § alapján visszaigénylőre, a kötelezettre vonatkozó bejelentéssel, változás-bejelentéssel, termékdíj megállapítással termékdíj bevallással és nyilvántartás-vezetéssel, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat kell alkalmazni.

(5)198 A termékdíj visszaigénylése szempontjából külföldre történő kiszállítással, külföldre történő ingyenes vagy visszterhes tulajdonjog-átruházással esik egy tekintet alá a termékdíjköteles termék ipari termékdíj raktárba történő betárolása.

(6)199 A termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználása során keletkező gyártási selejt és hulladék mennyiségére is visszaigényelhető a termékdíj, de ebben az esetben a gyártási selejt és hulladék mennyisége a hulladékhasznosítási teljesítmény számításánál nem vehető figyelembe.

(7)200 A 25. § (2) bekezdésében meghatározott visszaigénylés mellett a 3. § (9) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárás nem alkalmazható.

25/A. §201 (1) A termékdíjat azon termékek után lehet visszaigényelni, amelyekre vonatkozóan a termékdíj megfizetése ténylegesen és igazolható módon megtörtént.

(2) A termékdíj visszaigénylésére – a használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításával kapcsolatos visszaigénylés kivételével – a visszaigénylésre való jogosultság keletkezésének időpontja szerinti tárgyidőszakra vonatkozó bevallásban kerülhet sor.

(3) A visszaigénylés mértéke – a használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításával kapcsolatos visszaigénylés és a termékdíj-előleg visszaigénylése kivételével – a termékdíjköteles termék forgalomba hozója által az árban felszámított és a kiállított számlán feltüntetett termékdíj.

(4) Külföldre történő értékesítés esetén nem lehet a termékdíjat visszaigényelni a használt vagy hulladékká vált termékdíjköteles termék után, kivéve

a) az újrahasználható csomagolószer-nyilvántartásban található csomagolószer, illetve

b) az egyéb kőolajtermék

esetében.

(5) A 25. § (2) bekezdésében meghatározott visszaigénylés a tárgynegyedévben hasznosításra átadott használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségére, ha a kötelezett egyben hasznosító is, akkor az általa hasznosításra átvett használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségére vehető igénybe. Abban az esetben, ha a kötelezett saját maga hasznosítja a saját célra felhasznált termékdíjköteles kenőolajból keletkezett használt vagy hulladékká vált kenőolajat, a visszaigénylés alapja a hasznosított használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyisége. A negyedévente visszaigényelt termékdíj összegének göngyölített összege nem haladhatja meg a tárgyévre vonatkozó befizetések göngyölített összegét.

(6) A 25. § (2) és (2a) bekezdésében meghatározott esetben a negyedévente visszaigényelt termékdíj összegének göngyölített összege nem haladhatja meg a tárgyévre vonatkozó befizetések göngyölített összegét.

VII. Fejezet202

AZ EGYES TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

19. A gumiabroncs termékdíja

26. §203 A Magyarországon begyűjtött használt gumiabroncs külföldön történő felújítását követően a felújított gumiabroncs Magyarországra történő behozatala esetén a felújítás során hozzáadott anyagmennyiség tömege alapján keletkezik a termékdíjkötelezettség.

20. A csomagolószer környezetvédelmi termékdíja

27. § (1) Összetett vagy társított csomagolószer esetén a fizetendő termékdíj megállapítására,

a) ha az fizikai módon összetevőire szétválasztható, az egyes összetevőkre vonatkozó termékdíjtételt,

b) ha az fizikai módon összetevőire szét nem választható és legalább 90%-ban egynemű anyagból áll, a csomagolószer teljes tömegére a fő összetevőre vonatkozó termékdíjtételt,

c) ha az fizikai módon összetevőire szét nem választható és nincs olyan összetevő, amely a csomagolószer tömegének 90%-át eléri, a társított anyagokra vonatkozó termékdíjtételt

kell alkalmazni.

(2)204 A környezetvédelmi hatóság a kötelezett, vagy a csomagolószer felhasználójának kérelmére akkor veszi fel a csomagolószert az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába, ha az megfelel az újrahasználható csomagolószerre vonatkozóan a 2. § 31. pontban meghatározott feltételeknek.

(3)205

20/A. A reklámhordozó papír termékdíja

27/A. § (1)206 Belföldi előállítású reklámhordozó papír esetén a belföldi megrendelő írásban nyilatkozik a megrendelés, de legkésőbb a szerződéskötés során a nyomdai szolgáltatást teljesítő felé arról, hogy az általa megrendelt termék – annak mellékletét is ideértve – reklámhordozó papírnak minősül-e. Amennyiben a megrendelés nem termékdíjköteles reklámhordozó papír előállítására vonatkozik, úgy a megrendelőnek jeleznie kell, hogy a megrendelt áru a 2. § 26. pontjában meghatározott reklámhordozó papír definíció melyik alpontja szerint nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá. A valótlanul nyilatkozó megrendelő termékdíj-kötelezetté válik.

(1a)207 Amennyiben a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv szerződéses partnere a nyomda megrendelője, abban az esetben a megrendelőnek az (1) bekezdés szerinti nyilatkozata megtétele előtt be kell szereznie a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megrendelt áru a 2. § 26. pont b) alpontjában meghatározott feltételeknek megfelel.

(2)208 A megrendelést teljesítő köteles 6 évig megőrizni az általa előállított reklámhordozó papír termék elektronikus vagy nyomtatott példányát, és azt az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése, hatósági eljárása során kérésre bemutatni.

(3) Amennyiben a termék egyidejűleg csomagolószer és reklámhordózó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-kötelezettség a csomagolószer jelleg alapján áll fenn.

VIII. Fejezet209

ELLENŐRZÉS

21. Az ellenőrzés általános szabályai

28. §210 (1) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj-kötelezettség teljesítését az Art. szerinti ellenőrzés keretében vizsgálja azzal, hogy termékdíjköteles tevékenységgel összefüggő jármű, jármű rakománya is megvizsgálható.

(2) Az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzései során mintát vehet vagy mintavételre felkérheti az ellenőrzött személyt vagy szervezetet. A mintát és a mintavételhez szükséges edényt, eszközt, helyszínt díjmentesen az ellenőrzött személy vagy szervezet bocsátja rendelkezésre. Az ellenőrzött személy vagy szervezet köteles a mintavétel során közreműködni, az állami adó- és vámhatóság kérésére a mintavételt elvégezni.

(3) A helyszíni ellenőrzés gyakorolható folyamatos jelenléttel és vizsgálattal vagy eseti vizsgálattal. Az állami adó- és vámhatóság a folyamatos jelenlét elrendelése esetén köteles az ellenőrzött személyt vagy szervezetet előzetesen értesíteni.

28/A. §211

22. A termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos ellenőrzés

29. §212 (1)213

(2) Az ellenőrzés során az ellenőrzött személy vagy szervezet köteles a vámhatósággal együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani.

(3)–(6)214

(7)215 A vámhatóság az Art. adatgyűjtésre vonatkozó ellenőrzés szabályai alapján ellenőrzi – a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelmi vagy más hatóságok hatáskörébe tartozó hatósági ügy, illetve eljárás kivételével –, a környezetvédelmi termékdíjköteles termékből keletkezett hulladék előkezelését, feldolgozását, ártalmatlanítását, hasznosítását.

(8)216 A Ht.-ban, valamint a Ht. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat, üzemnaplót és bizonylatokat a vámhatóság az ellenőrzései során felhasználja.

29/A. §217 (1)218 A vámhatóság az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által finanszírozott, a 22/A. § (6) bekezdésében meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és hulladékhasznosítási szolgáltatások körébe tartozó ügyletek tényleges megvalósulását, illetve azok végrehajtásának szabályszerűségét ellenőrzi. Az ellenőrzést azon személyek vonatkozásában indítja meg, amelyek számára az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a kifizetést teljesítette. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által történő kifizetés, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (2) bekezdésétől eltérően költségvetési támogatásként (a továbbiakban: támogatás) nyújtható.

(2)219

(3)220 Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésre az Art. szabályait a jelen §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) A támogatás igénybevételének jogszerűségét a vámhatóság – a kifizetések alapjául szolgáló bizonylatok adatai alapján – támogatásonként (kifizetésenként) vagy meghatározott időszak tekintetében is vizsgálhatja.

(5)221 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet az állami adó- és vámhatóságot az e törvény szerinti szerződés megkötéséről a szerződéskötést követő, kifizetés esetén a kifizetéstől számított 15 napon belül elektronikus úton tájékoztatja a szerződés, a szerződéskötés alapjául szolgáló okmányok, bizonylatok, dokumentumok, illetve a teljesítés (kifizetés) alapjául szolgáló bizonylatok adatainak egyidejű megküldésével.

(6) Az ellenőrzés során az ellenőrzött személy vagy szervezet köteles a vámhatóság kérésére a szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentációk teljességéről nyilatkozatot tenni.

(7) Az ellenőrzött személy az ellenőrzés alá eső tevékenységével kapcsolatos bizonylatot, könyvet, nyilvántartást és egyéb iratot, adathordozót, más tárgyi bizonyítékot köteles teljeskörűen a vámhatóság rendelkezésére bocsátani, mely bizonyítási eszközöket – tételesen részletezett átvételi elismervény ellenében – a vámhatóság bevonhatja. Az irat, adathordozó, tárgyi bizonyíték a vámhatóság hivatali helyiségben történő tanulmányozás céljából is bevonható, ilyen esetben 60 napon túl, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig csak az illetékes vámszerv vezetőjének engedélyével, végzéssel tartható a vámhatóságnál.

(8) Az iratokról bevonásuk előtt az ellenőrzött személy vagy szervezet saját költségére másolatot készíthet. Az ellenőrzött személy vagy szervezet kérelmére, a vámhatóság az eredeti okmányok helyett az ellenőrzött személy vagy szervezet által készített és általa eredetivel egyezőként elismert másolatot is bevonhatja.

(9) A vámhatóság az ellenőrzés megkezdése előtt, valamint az ellenőrzés ideje alatt bármikor helyszíni szemlét tarthat. A szemle szükség esetén megismételhető. A szemle esetében az ellenőrzést végző – az ellenőrzött szervezet működési rendjét figyelembe véve – üzleti, üzemi vagy egyéb helyiségekbe beléphet, iratokat bevonhat, próbagyártást rendelhet el, a mintavétel szabályainak megfelelő módon mintát vehet, felvilágosítást kérhet, tárgyakat, munkafolyamatokat vizsgálhat meg, adathordozók adattartalmát rögzítheti és leltárfelvételt készíthet. Az ellenőrzött személy vagy szervezet köteles a helyszíni szemle során a vámhatósággal együttműködni. A helyszíni szemle megkezdésekor az ellenőrzést végző szolgálati igazolvánnyal igazolja magát.

(10) Ha az ellenőrzött személy vagy szervezet vállalkozási tevékenységét magánszemély lakásában végzi, vagy e tevékenységéhez más személy ingatlanát veszi igénybe, az ellenőrzés megkezdése előtt a vámhatóságnak tisztázni kell, hogy az ellenőrzött személy vagy szervezet tevékenységét a más tulajdonában levő lakás vagy ingatlan mely helyiségeiben, részeiben végzi. Az ellenőrzést csak az ellenőrzött személy vagy szervezet által használt helyiségekben, helyeken lehet lefolytatni, a helyiség használatára vonatkozó adatokat elsősorban a tulajdonos és az ellenőrzött személy vagy szervezet között létrejött szerződés alapján kell megállapítani.

(11) A helyszínen tartott ellenőrzést az ellenőrzött személynél vagy szervezetnél a tevékenysége idején (munkaidőben), más személynél napközben, 8 és 20 óra között lehet lefolytatni. Ettől akkor lehet eltérni, ha az ellenőrzött személy vagy szervezet kéri, vagy ha a késedelem az ellenőrzés eredményességét veszélyeztetheti.

(12) Az ellenőrzés során az ellenőrzött személy vagy szervezet köteles különösen a bizonyítékokat – ideértve szükség esetén a magyar nyelvű szakfordítását is – a vámhatóság által meghatározott időpontra az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátani, illetve az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények és egyéb feltételek megismerését biztosítani, szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni.

(13) A vámhatóság az ellenőrzött személyt vagy szervezetet, illetve az ellenőrzés alanyával közvetett vagy közvetlen kapcsolatban álló személyt az elrendelt ellenőrzés tényállásának teljes körű tisztázása érdekében felhívásban nyilatkozattételre kötelezheti az általa ismert, illetve nyilvántartásában szereplő adatról, tényről, körülményről.

(14) A nyilatkozattétel megtagadható, ha a személy az eljárásban tanúként nem lenne meghallgatható, vagy a tanúvallomást megtagadhatná.

(15) Az ellenőrzött személyt vagy szervezetet, illetve az ellenőrzés alanyával közvetett vagy közvetlen kapcsolatban álló személyt ki kell oktatni jogairól és kötelezettségeiről, valamint figyelmeztetni kell a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire. Az ellenőrzés alanyával közvetett vagy közvetlen kapcsolatban álló személy nyilatkozattételéről az ellenőrzött személyt vagy szervezetet nem kell értesíteni.

(16) A vámhatóság az ellenőrzött személy vagy szervezet, illetve az ellenőrzés alanyával közvetett vagy közvetlen kapcsolatban álló személy szóbeli nyilatkozatáról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza különösen a vámhatóság megnevezését, a jegyzőkönyv készítésének helyét, idejét, a nyilatkozattevő azonosításához szükséges adatokat és lakcímét, a jogokra és kötelezettségekre történő kioktatást, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetést, a nyilatkozatot, valamint a nyilatkozattevő és a jegyzőkönyvvezető aláírását.

(17) Az ellenőrzött személynek vagy szervezetnek joga van az ellenőrzés során keletkezett iratokba betekinteni. Minden olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet vagy saját költségére készíttethet, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

(18) Nem tekinthet be az ellenőrzött személy vagy szervezet

a) a vámhatóság belső levelezésébe,

b) a tanú vagy az eljárásban részt vevő más személy természetes személyazonosító adatait tartalmazó jegyzőkönyvbe (iratba), ha a vámhatóság ezen adatokat zártan kezeli,

c) felhasználói vagy megismerési engedély hiányában a minősített adatot tartalmazó iratba vagy az ilyet tartalmazó iratrészletbe,

d) az iratnak azon részébe, amelynek megismerése a más személyre vonatkozó, adó- vagy vámtitkot érintő rendelkezésbe ütközik,

e) törvény által védett egyéb adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja.

(19) Amennyiben jelen §-ban meghatározott kötelezettségét az ellenőrzött személy vagy szervezet, illetve az ellenőrzés alanyával közvetett vagy közvetlen kapcsolatban álló vagy kapcsolatban állt személy megszegi, a vámhatóság a 32. § szerinti mulasztási bírságot szab ki.

(20) Az ellenőrzésről a vámhatóság jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza különösen:

a) az ellenőrzést végző vámszerv megnevezését, a jegyzőkönyv iktatószámát, az ellenőrzést végzők nevét,

b) az ellenőrzött személy vagy szervezet nevét, székhelyét, adóigazgatási számát, a közreműködő személy nevét, adóigazgatási számát/adóazonosító jelét,

c) az ellenőrzés kezdő időpontját,

d) az ellenőrzés tárgyát, az annak alapját képező jogszabályok felsorolását, az ellenőrzéssel érintett időszakot,

e)222 az ellenőrzést végzők megállapításait, a tisztázott tényállást a vonatkozó jogszabályok megjelölésével, és annak bizonyítékait, az ellenőrzött személy vagy szervezet által felajánlott és visszautasított bizonyítékok felsorolását, annak indokait,

f) utalást arra, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakra az ellenőrzött a törvényben meghatározott határidőn belül észrevételeket tehet,

g) az ellenőrzést végzők aláírását.

(21)223 A termékdíjköteles termékekből képződött hulladékokkal kapcsolatos ellenőrzések során a határidők tekintetében az Art. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

(22)224

(23) Az elrendelt ellenőrzéssel összefüggésben a vámhatóság kapcsolódó vizsgálatot végezhet olyan személynél, amely az ellenőrzés alanyával közvetett vagy közvetlen kapcsolatban áll vagy állt, feltéve, hogy az elrendelt ellenőrzés tényállásának teljes körű tisztázása érdekében e vizsgálat lefolytatása szükséges. A kapcsolódó ellenőrzés határideje 60 nap. Indokolt esetben az ellenőrzést lefolytató vámszerv vezetője – az ellenőrzött személy vagy szervezet értesítésével – a határidőt egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja.

(24) Ha a vámhatóság a vizsgálat megállapításait más személynél végzett kapcsolódó vizsgálat eredményével támasztja alá, az erről szóló jegyzőkönyvnek, illetőleg határozatának az ellenőrzött személyt vagy szervezetet érintő részét az ellenőrzött személlyel vagy szervezettel részletesen ismertetni kell.

(25) A vámhatóság az ellenőrzésről a jegyzőkönyv alapján határozatot hoz.

(26) Amennyiben a vámhatóság megállapítja, hogy az ellenőrzött személy vagy szervezet a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, úgy a határozatban jogosulatlanul igénybe vett támogatás összege kétszeresének megfizetését rendeli el. A támogatási összeg kétszeresének megfizetésére a támogatást igénylő a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül köteles.

(27)225 A vámhatóság az ellenőrzött személy vagy szervezet terhére a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg kétszerese megfizetésének előírása mellett 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szab ki.

(28)226 A (26) és (27) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények tekintetében fizetési könnyítés, mérséklés vagy elengedés nem alkalmazható.

29/B. §227 (1) A vámhatóság az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és az ennek érdekében vele szerződött hulladékkezelők által teljesített ügyletek – a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelmi vagy más hatóságok hatáskörébe tartozó hatósági ügy, illetve eljárás kivételével – tényleges megvalósulását ellenőrzi.

(2) Ha a vámhatóság kérésére elvégzett mintavétel érdekében a hulladék válogatása, osztályozása válik szükségessé, úgy annak költsége, amennyiben az ellenőrzés jogsértést tár fel, az ellenőrzött személyt vagy szervezetet, egyébként a vámhatóságot terheli.

(3) A vámhatóság a mintavételről jegyzőkönyvet készít.

(4) A mintavételi jegyzőkönyv tartalmazza:

a) a mintavételi jegyzőkönyv sorszámát vagy más jelét,

b) a mintát vevő személy megnevezését,

c) a mintavételben közvetlenül részt vevők nevét, azonosítását,

d) a mintavétel helyét és időpontját,

e) a mintavétel indoklását,

f) a megmintázott tétel mennyiségét és minden, az azonosításhoz szükséges adatát,

g) a vett minták mennyiségét és azonosítási jeleit,

h) a mintavevők aláírását és bélyegzőlenyomatát.

(5) A mintavételi jegyzőkönyvet 3 példányban kell kiállítani, melynek eredeti példánya a vámhatóság példánya, másodpéldánya a mintát kíséri, harmadpéldánya az ellenőrzött személy vagy szervezet példánya.

(6) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésre az Art. szabályait a jelen §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(7) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések során a 29/A. § (6) bekezdése, és (8)–(24) bekezdése alkalmazandó.

(8) Ha a vámhatóság megállapítja, hogy az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett vagy az ennek érdekében vele szerződött hulladékkezelő által teljesített ügylet ténylegesen nem valósult meg vagy nem szabályszerűen valósult meg, úgy a kötelezett terhére 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szab ki.

(9)228 A (8) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmény tekintetében fizetési könnyítés, mérséklés vagy elengedés nem alkalmazható.

23.229

30. §

IX. Fejezet

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

24. Termékdíjbírság

31. §230 (1) Termékdíjbírságot kell megállapítani

a) termékdíjhiány,

b) a termékdíj jogellenes visszaigényelése, jogosulatlan visszatérítése,

c) egyéni hulladékkezelés teljesítését választó kötelezett nem teljesítése

esetén.

(2) A termékdíjbírság mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a hiány 100%-a;

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a visszaigényléssel vagy visszatérítéssel érintett összeg háromszorosa;

c) az (1) bekezdés c) pontja esetében az egyéni hulladékkezelést végző az általa bevallott hasznosítási mennyiség és a valóságos teljesítmény különbözetével, azaz a nem teljesített mennyiséggel, valamint az 2. mellékletben meghatározott díjtételek figyelembevételével kiszámított termékdíj-különbözet után megállapított hiány háromszorosa szerinti összeg.

(3) Csomagolószerrel kapcsolatosan megállapított termékdíjhiány esetén az egyéb anyagok díjtételének alapulvételével szabja ki az állami adó- és vámhatóság a termékdíjbírságot, ha a kötelezett nyilvántartásaiból a csomagolószer anyagárama tételesen nem állapítható meg.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakra az Art. szabályait a jelen §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(5) A kötelezettet terhelő termékdíj-tartozás, valamint a bírság, vagy pótléktartozás mérséklésére vagy elengedésére az Art. rendelkezései az irányadóak. Nincs helye a termékdíjbírság mérséklésének, ha a termékdíjhiány a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze.

24 a.231 Késedelmi pótlék

31/A. § (1) A termékdíj késedelmes megfizetése vagy megállapított termékdíjhiány esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek megállapítására az Art. késedelmi pótlékra vonatkozó szabályai értelemszerűen az irányadók.

(2) Az e törvény alapján nyújtható költségvetési támogatás jogosulatlan igénybe vétele esetén a késedelmi pótlékot a költségvetési támogatás igénybe vételének napjától a jogosulatlanul igénybe vett támogatás kétszeresének megfizetése napjáig terjedő időszakra kell fizetni.

25. Mulasztási bírság

32. §232 Amennyiben a kötelezett e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabály szerinti kötelezettségeit nem az előírtak szerint teljesíti, az állami adó- és vámhatóság mulasztási bírságot szabhat ki. Az állami adó- és vámhatóság az e törvényben, illetve e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban megállapított kötelezettség az Art. 172. §-ban foglaltak szerinti megszegése esetén a kötelezettet az Art. szerinti, míg az Art. 172. §-ban nem szabályozott kötelezettség megszegése miatt a kötelezettet 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

26. Lefoglalás és elkobzás

33. § (1)233 Az állami adó- és vámhatóság a termékdíjköteles termékhez kapcsolódó eljárása során (tényállás tisztázása), továbbá az e törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el.

(2)234 A lefoglalásnál a kötelezett jelenlétét biztosítani kell. Ha kötelezett nem kíván jelen lenni vagy ebben akadályozott, és megfelelő képviseletről nem gondoskodik, az állami adó- és vámhatóság a lefoglalást két hatósági tanú jelenlétében foganatosítja.

(3)235 A lefoglalásról az állami adó- és vámhatóság a kötelezett, annak képviselője, meghatalmazottja, ezek hiányában két hatósági tanú jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, a lefoglalt termékdíjköteles terméket és ha a termékdíjköteles termék más termékkel együtt képez egységet, más termék része vagy összetevője akkor a termékkel együtt (a továbbiakban: lefoglalt termék) zár alá veszi vagy a kötelezett költségére elszállíttatja és megőrzi.

(4)236 Az állami adó- és vámhatóság, amennyiben

a) a termékdíjköteles termék birtokosa a termékdíjköteles termék eredetét vagy felhasználásának célját nem igazolja, és

b) az eljárás során felmerül,

ba) a termékdíjköteles termék intézkedés alóli kivonásának lehetősége,

bb) a kötelezett fizetésképtelenségének veszélye, vagy

bc) a fizetési kötelezettség elkerülésének veszélye, illetve

c) szükséges a tényállás tisztázása érdekében a termékdíjköteles termék, valamint előállítására, felhasználására, tárolására és szállítására használt eszköz tárgyi bizonyítási eszközként történő lefoglalása,

a termékdíjköteles terméket lefoglalja.

34. § (1)237 Az állami adó- és vámhatóság a lefoglalásról végzésben rendelkezik.

(2)238 A lefoglalást elrendelő végzéssel szemben az ügyfél – jogszabálysértésre hivatkozással – kifogással élhet. A kifogást a végzés közlésétől számított nyolc napon belül kell előterjeszteni a lefoglalást végző állami adó- és vámhatóságnál.

(3) A kifogást a felettes szerv a benyújtástól számított tizenöt napon belül bírálja el. A kifogásnak a lefoglalás végrehajtására nincs halasztó hatálya.

(4) A lefoglalást végzéssel kell megszüntetni:

a) ha a lefoglalt környezetvédelmi termékdíjköteles termékre az eljárás eredményes lefolytatása érdekében már nincs szükség;

b) ha környezetvédelmi termékdíj és termékdíjbírság vagy mulasztási bírság nem kerül megállapításra;

c) ha a lefoglalt termékre a tényállás tisztázása során a kiszabott környezetvédelmi termékdíjat és termékdíjbírságot mulasztási bírságot és termék elszállításával, tárolásával, őrzésével kapcsolatos költségeket befizették vagy arra – elidegenítési tilalom alkalmazása mellett – fizetéskönnyítést engedélyeztek;

d)239 ha a termékdíjas szabályok megsértésével kapcsolatban indult büntetőeljárásban lefoglalásnak van helye, és ennek érdekében a büntetőügyben eljáró hatóság az állami adó- és vámhatóságot megkereste.

35. § (1)240 A lefoglalt termék annak adható ki, aki a tulajdonjogát minden kétséget kizáróan igazolja, vagy annak, akitől azt (azokat) az állami adó- és vámhatóság lefoglalta, feltéve, hogy a jogszerű birtoklás tényét igazolta.

(2)241 Amennyiben a lefoglalt termék azonosítása (így különösen mennyisége, fajtája, minősége) az állami adó- és vámhatóság részéről kétséget kizáróan nem állapítható meg, azt elsősorban az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet bevonásával, ha nem rendelkezik a szükséges szakértelemmel, akkor szakértői vizsgálattal kell tisztázni.

(3) A lefoglalt termék elszállításával, tárolásával, őrzésével, megsemmisítésével, valamint a szakértői vizsgálat díjával kapcsolatos költségek az ügyfelet terhelik, ha jogerősen végrehajtható környezetvédelmi termékdíj, termékdíjbírság, mulasztási bírság megfizetésére kötelezték. Ellenkező esetben a felmerült költségeket az állam viseli.

(4)242 A lefoglalt terméknek, valamint az előállítására, felhasználására, tárolására és szállítására használt eszköznek az állami adó- és vámhatóság által üzemeltetett raktárban történő tárolása esetén a lefoglalt minden megkezdett 100 kg tömege után 500 forint naptári naponkénti tárolási költség fizetendő. Egyéb raktárban történő tárolás esetén a raktár üzemeltető által szokásosan felszámított díjtétel az irányadó.

36. § (1) A lefoglalt termékeket el kell kobozni, ha a környezetvédelmi termékdíjas ügyben jogerősen termékdíjbírság, mulasztási bírság kerül kiszabásra és azt a kötelezett az esedékességtől számított 15 napon belül nem fizette meg. Továbbá a jogerősen végrehajtható környezetvédelmi termékdíj és termékdíjbírság, mulasztási bírság megfizetésére kötelezett ügyfél tulajdonában lévő termék elszállításával, tárolásával, őrzésével, megsemmisítésével kapcsolatos költségek együttes összege eléri a termék lefoglaláskori értékét és a kötelezett a fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

(2)243 Az elkobzott termékdíjköteles terméket a keletkezett fizetési kötelezettségek teljesítése és a költségek megtérülése érdekében az állami adó- és vámhatóság az állam javára az Art. szerinti végrehajtásra vonatkozó szabályok alapján értékesíti, ennek meghiúsulása esetén megsemmisíti.

(3)244 Az elkobzott terméket nem kell megsemmisíteni, ha az állami adó- és vámhatóság, mint az állam nevében az elkobzott termék felett rendelkezésre jogosult, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet egyetértésével a terméket:

a) a külön jogszabály szerinti katasztrófa esetén az illetékes védelmi bizottság elnökének, illetve I-III. fokú árvíz- és belvíz-védekezési készültség esetén az érintett terület települési önkormányzat polgármesterének vagy a vízügyi igazgatási szervezet területi szerve vezetőjének,

b) a szellemi alkotáson fennálló jog jogosultja hozzájárulásával karitatív tevékenységet végző szervezet vezetőjének az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználására vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint,

c) az anyagában vagy energetikai célra hasznosítható termékdíjköteles termék esetében hasznosítási céllal a hasznosító üzem vezetőjének

átadja és a kedvezményezettek azt elfogadják, továbbá az a)–c) pontokban meghatározott célokra használják fel.

(4) Az elkobzott termékek közül meg kell semmisíteni:

a) az élelmiszerekről szóló törvény hatálya alá tartozó terméket, ha a külön jogszabály szerinti szakhatóság nem járul hozzá a megsemmisítés mellőzéséhez;

b) azokat a termékeket, amelyek értékesítése valamely szellemi alkotáson fennálló tulajdonjogot sértene és a szellemi alkotáson fennálló jog jogosultja nem járul hozzá a megsemmisítés mellőzéséhez.

(5) Nem kobozható el az áru, ha a 33. § (4) bekezdés c) pontja szerinti lefoglalás esetében részletfizetést vagy fizetési halasztást – a fizetési kötelezettség esedékességétől számított öt munkanapon belül benyújtott kérelem alapján – engedélyeztek. Egyéb jogcím alapján történő lefoglalás esetében részletfizetés vagy fizetési halasztás nem adható.

(6)245 Az állami adó- és vámhatóság az elkobzásról rendelkező döntést követően, de annak jogerőre emelkedését megelőzően jogosult a lefoglalt termék előzetes megsemmisítésére, ha az gyors romlásnak van kitéve, huzamosabb tárolásra alkalmatlan vagy annak kezelése, tárolása, illetve őrzése – különösen a termék értékére vagy az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolására tekintettel – aránytalan és jelentős költséggel járna. Az elkobzás, az átadás és az előzetes megsemmisítés elrendeléséről végzésben kell intézkedni.

27. 246 A termékdíjakkal kapcsolatos állami feladatok finanszírozása

37. § (1)247 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a hulladékgazdálkodási feladatainak elvégzéséhez elkülönített számlára költségvetési támogatást kap az e célra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatból. A hulladékgazdálkodási feladatokra az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által kifizetett összegek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (2) bekezdésétől eltérően költségvetési támogatásként nyújthatók.

(2) A befizetett, behajtott környezetvédelmi termékdíj összegének 5%-a, de legfeljebb 3 milliárd forint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges működési költségeinek a fedezetére szolgál.

X. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. Felhatalmazó rendelkezések

38. §248 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a termékdíj-kötelezettség, a termékdíj átvállalásának, visszaigénylésének, a készletre vétel részletes szabályait,249

b) a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási pályáztatás, illetve szolgáltatás-megrendelés, szerződéskötés, felbontás, felmondás részletes szabályait,250

c)251 az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által folytatott ellenőrzések, valamint az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet ellenőrzésekben szakértői, szaktanácsadói részvételére vonatkozó részletes szabályokat, továbbá a közvetítésre vonatkozó részletes szabályokat, valamint az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet és az egyes hatóságok közötti együttműködés, adat-, és információcsere részletes szabályait,252

d) a veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékok hulladékkezelési rendszerében a közvetítői feladatok ellátására jogosult szervet és a közvetítői feladatok ellátásának rendjét,253

e) a csomagolószerként is felhasználható áruk katalógusát (csomagolószer-katalógus) és a besorolás és alkalmazás részletes szabályait,254

f) a hulladékhasznosítási szolgáltatások körébe tartozó, és az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett által teljesített ügyletek megvalósulására, azok végrehajtása szabályszerűségére vonatkozó ellenőrzési szempontrendszer szabályait,255

g) az egyéni hulladékkezelésre, annak bejelentésére, bevallására, illetve teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat,256

h)257 az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének részletes szabályait,258

i)259 a hulladékról szóló törvényben meghatározott gyűjtési hasznosítási célok elérése érdekében a pályáztatás, illetve közbeszerzés útján történő szolgáltatás-megrendelés, szerződéskötés, felbontás, felmondás részletes szabályait.

(1a)260 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetet rendeletben jelölje ki.

(2) Felhatalmazást kap a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a hulladékkezelési teljesítmény megállapításának részletes szakmai feltételeit és elfogadásának rendjét,

b) a környezetvédelmi termékdíjakkal kapcsolatos előírások érvényesítése érdekében kötelezően alkalmazandó vizsgálati, mérési, értékelési módszereket, eljárásokat, továbbá az anyagmérleg készítésének és elfogadásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg,

c) az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv részletes tartalmi követelményeit és előkészítésének eljárási rendjét,

d)261 az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által a válogatott, illetve szelektív települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó szervezetekkel kötendő szerződések feltételeit,

e) a Termékdíj Bizottság működésével kapcsolatos részletszabályokat.

29. Hatályba léptető rendelkezések

39. § (1)262 Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 1–18. §-a, 19. § (3) és (4) bekezdése, 23–37. §-a, 43. §-a, valamint 1., 2. és 3. melléklete 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3)263

30. Átmeneti rendelkezések

40. §264

40/A. §265 (1) E törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2013. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó környezetvédelmi termékdíj bevallásokat (ideértve a bevalláspótlást és az önellenőrzést is) 2013. február 14-éig a vámhatósághoz kell benyújtani, melyekkel kapcsolatos nyilvántartási, javítási feladatokat a vámhatóság látja el. 2013. február 14-éig a befizetéseket a vámhatósághoz kell teljesíteni.

(2) 2013. február 14-ét követően a környezetvédelmi termékdíj bevallásokat (bevalláspótlást, önellenőrzést) az állami adóhatósághoz kell benyújtani, melyekkel kapcsolatos nyilvántartási, javítási feladatokat az állami adóhatóság látja el. 2013. február 14-ét követően a befizetéseket az állami adóhatósághoz kell teljesíteni.

(3) A környezetvédelmi termékdíj bejelentésekkel kapcsolatban 2012. december 31-éig indult ügyekben a vámhatóság jár el.

(4) 2013. január 1-jét megelőzően a vámhatóság által indított eljárásokat – az egyes adókötelezettségek ellenőrzése, az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés, a 2013. február 14-éig benyújtott bevallások feldolgozásával, javításával kapcsolatos eljárások, továbbá a környezetvédelmi termékdíj bejelentésekkel kapcsolatban 2012. december 31-éig indult eljárások kivételével – az állami adóhatóság folytatja le. Az elsőfokú vámhatóság döntése – ide nem értve az egyes adókötelezettségek ellenőrzése, az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés során hozott döntéseket – ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet (fellebbezést, felügyeleti intézkedés iránti kérelmet) a kérelem benyújtásakor az adózó adóügyeiben illetékes adóigazgatóság felettes szerve bírálja el, illetve jár el a hivatalból indult jogorvoslati eljárások és a bírósági eljárások során. Amennyiben az adózó adóügyeiben illetékes adóigazgatóság felettes szerve új eljárásra utasító döntést hoz, az új eljárás lefolytatására az adózó adóügyeiben illetékes adóigazgatóságot utasítja. A vámhatóság által folytatott ellenőrzés esetében felülellenőrzés lefolytatására az adózó adóügyeiben illetékes adóigazgatóság felettes szerve jogosult. Az eljárás alanyának változását az illetékes bíróságnak az állami adóhatóság köteles bejelenteni.

40/B. §266 A 9/A. § (1) bekezdés f) pontját 2015. július 1-től kell alkalmazni.

40/C. §267 (1) A 2013. december 31-ig az állami adó- és vámhatóságnak a 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogszerűen bejelentett szerződéses átvállalások hatályosak a bejelentett időszak végéig, és nem kell az átvállalási szerződést módosítani, valamint azt ismételten bejelenteni a 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti jogcím alapján.

(2) A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv. 1.) módosított 25. § (1) bekezdés f) pontja szerinti termékdíj visszaigénylési jogcím a külföldre igazoltan kiszállított csomagolószerek esetében 2014. január 1-jétől alkalmazható.

(3)268 A 3. § (3a) bekezdésének rendelkezése 2014. január 1-jétől alkalmazandó.

(3)269 E törvénynek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Módtv. 2.) 125. §-ával megállapított 22/C. §-át a Módtv. 2. hatálybalépésekor270 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

40/D. §271 (1) A csekély mennyiségű kibocsátó a 2014. év tekintetében a 10. § (3a) bekezdésében meghatározott bejelentést 2014. április 20-ig teheti meg. E bekezdés szerinti bejelentéssel a 2014. év tekintetében más jogcímre való bejelentés megváltoztatható.

(2) A Módtv. 1. hatálybalépésekor csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó kötelezettként az állami adóhatósághoz bejelentkezett kötelezettet úgy kell tekinteni, hogy bejelentését csekély mennyiségű kibocsátóként tette meg.

(3) A csekély mennyiségű kibocsátó – a (2) bekezdésben foglalt kötelezett kivételével – a termékdíjátalány-fizetést a 2014. évi tárgyév (adóév) utolsó három negyedévében forgalomba hozott, saját célra felhasznált, vagy készletre vett termékdíjköteles termék tekintetében veheti igénybe, legfeljebb a 2. § 6. pontjában foglalt mennyiség erejéig, a 15. § (2) bekezdésében foglalt termékdíjátalány megfizetése mellett.

(4) A (2) bekezdésben foglalt kötelezett a termékdíjátalány-fizetést a teljes tárgyév (adóév) tekintetében igénybe veheti azzal, hogy a 2014. évi tárgyév (adóév) első negyedévében kibocsátott csomagolószer a 2. § 6. pontjában foglalt teljes mennyiségbe beszámít.

(5) A (2) bekezdésben foglalt kötelezett, ha a 2. § 6. pontja szerinti, a csomagolószeren kívüli mennyiséget a 2014. évben túllépi, a 2014. év tekintetében a csomagolószerre vonatkozó termékdíjátalány-fizetésre jogosult marad.

40/E. §272 A 2014. július 1-jét megelőzően az állami adó- és vámhatóságnak jogszerűen bejelentett szerződéses átvállalások hatályosak a bejelentett átvállalási időszak végéig, és nem kell az átvállalási szerződés nyilvántartásba vételét kérni, ha az adatokban változás nem következik be.

40/F. §273 Az állami adóhatósághoz csekély mennyiségű kibocsátóként bejelentkezett kötelezettnek, ha az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvénnyel megállapított termékdíjköteles termék esetében is csekély mennyiségű kibocsátónak minősül, a bejelentkezést nem kell újra megtennie.

40/G. §274 A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv. 3.) hatályba lépését275 megelőző évben egyéni hulladékkezelést választó kötelezettnek a Módtv. 3. hatályba lépését megelőzően hatályos rendelkezések alapján kell teljesítenie a 2015. év negyedik negyedévére vonatkozó termékdíj-kötelezettségét.

31. Bejelentés az Európai Unió részére

41. § (1) A törvény tervezetének a következő közösségi jogi aktusok szerinti előzetes bejelentése megtörtént:

a) az Európai Parlament és a Tanács – 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított – 98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról, 16. cikk (1) és (2) bekezdése.

(2) A törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

32.276

42. §277

33. Hatályon kívül helyező rendelkezések

43. §278

1. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez279

Termékdíjköteles termékek, anyagok köre

Az „ex” jelzéssel ellátott vámtarifaszámok alá tartozó termékek közül azok a termékdíjköteles termékek, amelyek az 1. § (3) bekezdésében meghatározott tárgyi hatály alá tartoznak, ide nem értve a megnevezésben kivételként megnevezett termékeket.

a) akkumulátorok

A

B

C

ssz.

Megnevezés

Vámtarifaszám és
HR, KN alszám

1.

Elektromos akkumulátorok
kivéve: a 8507 80 20 a 8507 80 30 és a 8507 90 alszám alá tartozó termékek és a nátrium-kén (NaS) helyhez kötött energiatároló berendezés

ex. 8507

b) csomagolószerek

A

B

C

ssz.

Megnevezés

Vámtarifaszám és
HR, KN alszám

1.

Növényi anyag

 

2.

Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (nád, gyékény, rafia, gabonaszalma stb.) csomagolási célra

ex. 1401 90

3.

Másutt nem említett növényi eredetű anyag csomagolási célra

ex. 1404 90

4.

Műanyag

 

5.

Élvédőprofil csomagolási segédanyag

ex. 3916

6.

Rugalmas tömlő csomagolószer

ex. 3917 32
ex. 3917 39

7.

Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, tekercsben is
kivéve: az építési termék; a villamosszigetelési, elektrotechnikai áru

ex. 3919

8.

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált
kivéve: az építési termék, a bútoripari áru; a villamos szigetelési áru; a kordonszalag;

ex. 3920

9.

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík
kivéve: az építési termék; a villamos szigetelési áru

ex. 3921

10.

Műanyag eszközök termék szállítására vagy csomagolására legfeljebb 300 liter űrtartalommal; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró; műanyag bevásárló reklámtáska
kivéve: az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló zsák*; a megújuló forrásból készült, biológiai úton lebomló műanyag szemeteszsák**; a hulladékgyűjtő edény

ex. 3923

11.

Egyszer használatos műanyag edények

ex. 3924

12.

Gumi

 

13.

Vulkanizált lágygumiból készült lezáró termékek (dugó, gyűrű stb.)

ex. 4016

14.

Fa

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóeszköz; kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából

4415

20.

Parafa

 

21.

Természetes parafából készült dugó és lezáró termékek

4503 10

22.

Agglomerált parafából (kötőanyaggal is) készült dugó és lezáró termékek

ex. 4504 10
ex. 4504 90

23.

Kosáráru, fonásáru

 

24.

Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más termék vagy a 4601 vtsz. alá tartozó anyagokból készült termék
kivéve: nem egyszer használatos termékek

ex. 4602

25.

Papír, karton

 

26.

Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével
kivéve: a kézi merítésű papír és karton (4802 10); a tapéta alappapír; a képeslappapír és könyvnyomó papír; az irodai papír (fénymásolópapír); iskolafüzet; jegyzettömb; pénztárgéppapír; biztonsági papír

ex. 4802

27.

Selyem alappapír, kreppelt, ráncolt, domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék, tekercsben vagy ívben
kivéve: háztartási, egészségügyi alappapír; bútoripari, ruhaipari áru

ex. 4803

28.

Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

4804

29.

Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben a termékcsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva
kivéve: szűrőpapír és karton (4805 40 HR kód)

ex. 4805

30.

Növényi pergamen, zsírpapír, pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír, tekercsben vagy ívben
kivéve: átmásolópapír; sütőpapír

ex. 4806

31.

Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy ívben

4807

32.

Hullámpapír és -karton (ragasztott, sima felületű lapokkal is), kreppelt, redőzött, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

4808

33.

Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben
kivéve: nyomtató-, fénymásolópapír

ex. 4810

34.

Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4803, 4809 vagy 4810 vtsz. alá tartozók kivételével
kivéve: háztartási áru, ruhaipari áru

ex. 4811

35.

Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből
kivéve: iratgyűjtő doboz; levéltartó doboz és hasonló cikk irodai, üzleti célra (4819 60 HR kód)

ex. 4819

36.

Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is
kivéve: tanszerek; dokumentumok, árut nem tartalmazó levélküldemények azonosító címkéi

ex. 4821

37.

Orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból (perforálva vagy merítve is)

4822

38.

Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más terméké papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből
kivéve: a szűrőpapír és karton (4823 20 HR kód); az előre nyomtatott regisztrálóhengerek, -ívek és számlapok önfeljegyző készülékekhez; pénztárgép szalag

ex. 4823

39.

Szövet, nem szőtt textília

 

40.

Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült szövet kivéve: építési termék, erózió- és rézsüvédelmi áru

ex. 5310

41.

Nem szőtt textília

 

42.

Nem szőtt textília, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is
kivéve: háztartási áru; textil- és ruhaipari áru; járműipari áru; építési termék, bútoripari, erózió- és rézsüvédelmi célokra szolgáló áru; geotextil

ex. 5603

43.

Zsinór, kötél

 

44.

Zsineg, kötél fonva vagy sodorva, és gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva is
kivéve: hajókötél és kábel; bálázózsineg; 5 mm-nél nagyobb átmérőjű áruk; háztartási áru; textil- és ruhaipari áru; építési termék; bútoripari áru

ex. 5607

45.

Zsák, zacskó

 

46.

Zsák és zacskó termék csomagolására
kivéve: árvízvédelmi homokzsák

ex. 6305

47.

Üveg, kerámia

 

48.

Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály termék szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből

7010

49.

Kerámiából készült termék áru csomagolására

ex. 6909 90

50.

Vas, acél

 

51.

Vasból vagy acélból készült csomagolási segédanyag (pántolószalag)

ex 7211, ex. 7212

52.

Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) befogadására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal
kivéve: a helyhez kötött tartályok; hulladékgyűjtő edény

ex. 7310

53.

Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy folyékony gáz befogadására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal
kivéve: a helyhez kötött tartályok

ex. 7311

54.

Alumínium

 

55.

Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm
kivéve: elektrotechnikai áru

ex. 7607

56.

Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) befogadására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal
kivéve: a helyhez kötött tartályok; hulladékgyűjtő edény

ex. 7612

57.

Alumíniumtartály sűrített vagy folyékony gáz befogadására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal
kivéve: a helyhez kötött tartályok

ex. 7613

58.

Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ezek részei alumíniumból
kivéve: nem egyszer használatos áruk

ex. 7615

59.

Máshol nem említett áruk nem nemesfémből

 

60.

Dugó, kupak és fedő (beleértve a korona-, csavar- és kiöntődugót is), palackfedél vagy kupak, és más csomagolási segédanyag nem nemesfémből
kivéve: csavarmenetes hordódugó; hordódugóvédő, pecsét

ex. 8309

61.

Páralekötő anyag

 

62.

Páralekötő csomagolási segédanyag

ex. 3824 90


* a termék mindkét oldalán, egy-egy oldal felületének legalább 20%-át kitevő „ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉK” felirattal ellátva.

** a termék mindkét oldalán, egy-egy oldal felületének legalább 20%-át kitevő „BIOLÓGIAI ÚTON LEBOMLÓ SZEMETESZSÁK” felirattal ellátva.

c) egyéb kőolajtermékek

A

B

C

ssz.

Megnevezés

Vámtarifaszám és
HR, KN alszám

1.

Kenőolaj

 

2.

Motorolaj, kompresszor-kenőolaj, turbina-kenőolaj

2710 19 81

3.

Hidraulikus célú folyadék

2710 19 83

4.

Fehérolaj, folyékony paraffin

2710 19 85

5.

Differenciálolaj és reduktorolaj

2710 19 87

6.

Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj

2710 19 91

7.

Villamosszigetelési olaj

2710 19 93

8.

Más kenőolaj és más olaj, kivéve kenőzsírok

ex. 2710 19 99

9.

Textil, bőr, szőrme és más anyagok kezelésére használt készítmények

3403 11 00

10.

Legalább 70 tömegszázalék kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal, de nem fő alkotóként

3403 19 10

11.

Más, kivéve kenőzsírok

ex. 3403 19 90

12.

Hidraulikus fékfolyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz

ex. 3819 00 00

d) egyéb műanyag termékek

A

B

C

ssz.

Megnevezés

Vámtarifaszám és
HR, KN alszám

1.

Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru

6702 10

e) egyéb vegyipari termékek

A

B

C

ssz.

Megnevezés

Vámtarifaszám és
HR, KN alszám

1.

Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek kivéve: kézműipari termék

 

2.

Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek, illetve a kézműipari termék

ex. 3401

3.

Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények, szappantartalommal is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével
kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek

ex. 3402

4.

Súrolókrémek és –porok és más súrolókészítmények
kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek

ex. 3405 40

5.

Szépség- vagy testápoló készítmények kivéve: kézműipari termék

 

6.

Hajápoló szerek kivéve: kézműipari termék

3305

7.

Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is kivéve: kézműipari termék

3307

f) elektromos, elektronikai berendezések

A

B

C

ssz.

Megnevezés

Vámtarifaszám és
HR, KN alszám

1.

Nagygépek, az alkatrészek kivételével

 

2.

Központi fűtés céljára szolgáló elektromos vezérlésű kazán

ex. 8403 10*

3.

Segédberendezés a 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz

ex. 8404 10*

4.

Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül

ex. 8413*

5.

Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is

ex. 8414*

6.

Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható

ex. 8415*

7.

Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos működésű; hőszivattyú a 8415 kód alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével

ex. 8418*

8.

Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék

ex. 8421*

9.

Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására vagy címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép

ex. 8422*

10.

Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; gépjárműemelő

ex. 8425*

11.

Szövőgép

ex. 8446*

12.

Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is

ex. 8450*

13.

Textilfonal, szövet, vagy kész textilárú fehérítésére, festésére, appertálására, végkikészítésére, bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, szárítógép, vasaló-, sajtológép

ex. 8451*

14.

Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]

8501*

15.

Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító

8502*

16.

Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor

8504*

17.

Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik

ex. 8505*

18.

Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású, belső égésű motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, indítómotor); generátor (pl. dinamó, alternátor) és az ilyen motorhoz használt árammegszakító

8511*

19.

Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések: ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsővel, más, napozóágyak, -lámpák, hasonló felszerelések napozáshoz

8543 70 51, 8543 70 55, 8543 70 59

20.

Kisgépek, az alkatrészek kivételével

 

21.

Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével)

ex. 8423*

22.

Kötőgép, hurkológép

ex. 8447*

23.

Varrógép

ex. 8452*

24.

Porszívó

8508*

25.

Elektromechanikus háztartási készülék, beépített elektromotorral, a 8508 alá tartozó porszívók kivételével

8509*

26.

Villanyborotva, -hajnyíró gép és szőreltávolító készülék

8510

27.

Elektromos jelzőkészülék, ablaktörlő, jegesedés gátló és páramentesítő készülék gépjárműhez

ex. 8512

28.

Elektromos átfolyásos vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővas-melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 vtsz. alá tartozó kivételével

ex. 8516*

29.

Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére, vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló készülék, (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok) optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók

8536

30.

Szerelt piezoelektromos kristály

8541 60 00

31.

Elektromos vibrációs masszírozó készülék

9019 10 10

32.

Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal

ex. 9101

33.

Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is a 9101 kód alá tartozó kivételével

ex. 9102

34.

Óra „kisóraszerkezettel”, a 9104 alá tartozó kivételével

ex. 9103

35.

Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi, űr- és vízi járműhöz

ex. 9104

36.

Más óra

ex. 9105

37.

Időpont-regisztráló készülék és időtartam mérésére, regisztrálására vagy más módon történő jelzésére szolgáló készülék, óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral (pl. időszámláló, időregisztráló)

ex. 9106

38.

Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő időkapcsoló

ex. 9107

39.

Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt

ex. 9108

40.

Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt

ex. 9109

41.

Információs (IT) és távközlési berendezések (kivéve a mobil és a rádiótelefon-készülék)

 

42.

Nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; kivéve: alkatrészek

ex. 8443*

43.

Írógépek, szövegszerkesztő gépek

ex. 8469

44.

Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép; jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép

ex. 8470

45.

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához

ex. 8471

46.

Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, érmeválogató, érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép, ceruzahegyező, lyukasztó- vagy fűzőgép); kivéve: a 8472 90 30 alá tartozó termékek és a bankjegykiadó automata

ex. 8472

47.

A 8471 vtsz. alá tartozó gép alkatrészei és tartozéka

8473 30 20

48.

Távbeszélő-készülékek, hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló készülék,
kivéve: a 8517 12 00, a 8517 69 31 és a 8517 69 39 vtsz. alá tartozó termékek.

ex. 8517*

49.

Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, „intelligens” kártyák és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához; kivéve: a 37. árucsoportba tartozó termékek

8523

50.

Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék

8526*

51.

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos katódsugárcsöves monitor

8528 41 00

52.

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos más monitor

8528 51 00

53.

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos projektor

8528 61 00

54.

Elektronikus integrált áramkörök, tárolók

8542

55.

Elektronikus fordítógép vagy szótár

8543 70 10

56.

Antennaerősítő

8543 70 30

57.

Szórakoztató elektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek, az alkatrészek kivételével

 

58.

Mikrofon; hangszóró; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység

8518*

59.

Hangfelvevő vagy hanglejátszó készülék

8519*

60.

Videofelvevő és -lejátszókészülék, videotunerrel egybeépítve is

8521*

61.

Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy –lejátszó készülékkel egybeépítve is; digitális fényképezőgép, videokamera-felvevő

8525*

62.

Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is

8527

63.

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy lejátszó készüléket magában foglaló is, a 8528 41 00, a 8528 51 00, a 8528 61 00 alá tartozó termékek kivételével

ex. 8528*

64.

Fotovoltaikus elem

8541 40 90

65.

Vezeték nélküli infravörös távirányító eszköz

ex. 8543 70 90

66.

Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kamera kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 KN-kód alá tartozó kisülési cső kivételével, kivéve továbbá a nem elektromos eszközök, továbbá 9006 10 00, 9006 30 00, 9006 61 00, 9006 69 00 alá tartozó termékek

ex. 9006

67.

Mozgóképfelvevő (kamera) és vetítő, hangfelvevő és hanglejátszó készülékkel vagy anélkül

ex. 9007*

68.

Állóképvetítő, a mozgó fényképészeti gép kivételével; fényképészeti nagyító és kicsinyítő (a mozgó fényképészeti kivételével)

ex. 9008*

69.

Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik
(pl. orgona, gitár, tangóharmonika)

ex. 9207

70.

Elektromos, elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok, az alkatrészek kivételével

 

71.

Elektromos talaj-előkészítésre vagy megmunkálásra szolgáló gép

ex. 8432*

72.

Elektromos fűkaszáló gép

8433 11 10*

73.

Fémipari eszterga

ex. 8458*

74.

Anyagleválasztással működő fémipari gép

ex. 8459*

75.

Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más módon simító szerszámgép

ex. 8460*

76.

Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-simítógép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy cermet leválasztásával működő más szerszámgép

ex. 8461*

77.

Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép, fém vagy más cermet megmunkálására

ex. 8463*

78.

Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbeszt cement vagy hasonló ásványi anyag vagy üveg hidegmegmunkálására

ex. 8464*

79.

Szerszámgép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására

ex. 8465*

80.

Kézi használatú szerszám

ex. 8467*

81.

Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is

ex. 8468*

82.

Elektromos (elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- vagy más fény- vagy fotonsugaras, ultrahangos, elektronsugaras, mágnesimpulzusos, plazmaív-forrasztó, keményforrasztó vagy hegesztőgép és -készülék, vágásra alkalmas kivitelben is; fém vagy cermet meleg porlasztására szolgáló gép és készülék

8515*

83.

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések, az alkatrészek kivételével

 

84.

Villanyvonat, vágány, jelzőlámpa és más tartozékai; csökkentett méretű „méretarányos” összeszerelhető modell, készletben működő is

9503 00 30

85.

Beépített motorral működő más játék és modell műanyagból

ex. 9503 00 75

86.

Beépített motorral működő más játék és modell más anyagból

ex. 9503 00 79

87.

Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy társasjáték, beleértve a tivoli játékot, a biliárdok, különféle típusú játékkaszinó-asztalt és az automata tekepálya-felszerelést is

ex. 9504*

88.

Ellenőrző és vezérlő eszközök, az alkatrészek kivételével

 

89.

Elektromosan működő akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés
(pl. csengő, sziréna, jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék), a 8512 vagy a 8530 alá tartozó kivételével

8531*

90.

Elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgáló készülék

ex. 8537 10*

91.

Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszichométer, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva is

ex. 9025*

92.

Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék

ex. 9026*

93.

Laboratóriumi mérő vagy ellenőrző elektromos, elektronikus készülékek, berendezések

ex. 9027*

94.

Gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is

ex. 9028*

95.

Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer; stroboszkóp

ex. 9029*

96.

Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék

ex. 9032*

97.

Adagoló automaták, az alkatrészek kivételével

 

98.

Bankjegykiadó automata

8472 90 30

99.

Automata elárusítógép (így különösen postai bélyeg, cigaretta, étel vagy ital árusítására), beleértve a pénzváltó gépet is

ex. 8476*

100.

Rádiótelefon-készülék, az alkatrészek kivételével

 

101.

Mobiltelefon-hálózathoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélők

8517 12 00

102.

Hordozható személyi hívó

8517 69 31

103.

Más rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vevőkészülék

8517 69 39

A * jelzéssel ellátott vtsz. számok olyan elektromos, elektronikai berendezés termékcsoportokat jelentenek, melyben azok a termékek termékdíjkötelesek, melyeknek bruttó tömege legfeljebb 200 kg, vagy elektromos teljesítmény felvétele legfeljebb 4 kW.

g) gumiabroncsok

A

B

C

ssz.

Megnevezés

Vámtarifaszám és
HR, KN alszám

1.

Új gumi légabroncs
kivéve: a 4011 50 00 alá tartozó termékeket

ex. 4011

2.

Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs kivéve: a 4012 90 30 és 4012 90 90 vtsz. alá tartozó termék, továbbá a kerékpár gumiabroncs

ex. 4012

h) irodai papírok

A

B

C

Ssz.

Megnevezés

Vámtarifaszám és
HR, KN alszám

1.

Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra tekercsben vagy téglalap alakú ívben bármilyen méretben a végfelhasználó számára kiszerelve
kivéve: könyv alappapír;

ex. 4802

2.

Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra a végfelhasználó számára kiszerelve
kivéve: könyv alappapír;

ex. 4810

3.

Regiszter, jegyzetfüzet (notesz), írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára papírból vagy kartonból
kivéve: a reklámhordozó papírnak minősülő termékeket

ex. 4820

i) reklámhordozó papírok

A

B

C

ssz.

Megnevezés

Vámtarifaszám és
HR, KN alszám

1.

Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk

ex. 48

2.

Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek

ex. 49”

2. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez280

Az egyes termékdíjköteles termékek termékdíjtételei

a) Akkumulátor

 

A

B

1

Termékáram

Termékdíjtétel
(Ft/kg)

2

Elektrolittal feltöltött akkumulátor

57

3

Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor

57

b) Csomagolószer

ba) Csomagolószer (kivéve kereskedelmi csomagolószer)

 

A

B

1

Anyagáram

Termékdíjtétel
(Ft/kg)

2

Műanyag- a műanyag bevásárló-reklám táska kivételével

57

3

Műanyag bevásárló-reklám táska

1900

4

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

57

5

Társított rétegzett italkarton

19

6

Fém

19

7

Papír

19

8

Fa, természetes alapú anyag

19

9

Üveg

19

10

Egyéb

57

bb) Kereskedelmi csomagolószer

 

A

B

1

Anyagáram

Termékdíjtétel
(Ft/kg)

2

Fém

304

c) Egyéb kőolajtermék

 

A

B

1

Termékáram

Termékdíjtétel
(Ft/kg)

2

Kenőolaj

114

d) Egyéb műanyag termék

 

A

B

1

Termékáram

Termékdíjtétel
(Ft/kg)

2

Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru

1900

e) Egyéb vegyipari termék

 

A

B

1

Termékáram

Termékdíjtétel
(Ft/kg)

2

Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek

11

3

Szépség- vagy testápoló készítmények

57

f) Elektromos, elektronikai berendezés

 

A

B

1

Termékáram

Termékdíjtétel
(Ft/kg)

2

Nagygépek

57

3

Kisgépek

57

4

Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon-készülék

57

5

Szórakoztató elektronikai cikkek

114

6

Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok

57

7

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

57

8

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

57

9

Adagoló automaták

114

10

Rádiótelefon-készülék

304

g) Gumiabroncs

 

A

B

1

Termékáram

Termékdíjtétel
(Ft/kg)

2

Gumiabroncs

57

h) Irodai papír

 

A

B

1

Termékáram

Termékdíjtétel
(Ft/kg)

2

Irodai papír

19

i) Reklámhordozó papír

 

A

B

1

Termékáram

Termékdíjtétel
(Ft/kg)

2

Reklámhordozó papír

85

3. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez281

Az egyéni hulladékkezelést teljesítőkre vonatkozó egyes termék- és anyagáramok termékdíj tételeinek meghatározása

Egy termékdíjköteles termék- és anyagáramban az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett teljesítési hányada qe, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányada qáhksz, az adott termék- és anyagáramra jellemző felső hasznosítási arány pedig qf.

1. A qf és qáhksz értékeket 2012. évtől az alábbi táblázat tartalmazza:

a) Akkumulátor

A

B

C

1.

Termékáram

qf felső hasznosítási arány

qáhksz állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányad

2.

Elektrolittal feltöltött akkumulátor

0,85

0,85

3.

Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor

0,85

0,85

b) Csomagolószer

ba)    Csomagolószer (kivéve kereskedelmi csomagolószer)

A

B

C

1.

Anyagáram

qf felső hasznosítási arány

qáhksz állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányad

2.

Műanyag- a műanyag bevásárló-reklám táska kivételével

0,65

0,25

3.

Műanyag bevásárló-reklám táska

0,65

0,15

4.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

0,65

0,40

5.

Társított rétegzett italkarton

0,65

0,20

6.

Fém

0,65

0,60

7.

Papír

0,65

0,65

8.

Fa, természetes alapú anyag

0,65

0,15

9.

Üveg

0,65

0,60

10.

Egyéb

0,65

0,25

bb)    Kereskedelmi csomagolószer

A

B

C

1.

Anyagáram

qf felső hasznosítási arány

qáhksz állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányad

2.

Fém

0,65

0,17

c) Elektromos, elektronikai berendezés

A

B

C

1.

Termékáram

qf felső hasznosítási arány

qáhksz állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányad

2.

Nagygépek

0,65

0,41

3.

Kisgépek

0,65

0,20

4.

Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon-készülék

0,65

0,36

5.

Szórakoztató elektronikai cikkek

0,65

0,32

6.

Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok

0,65

0,06

7.

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

0,65

0,05

8.

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

0,65

0,05

9.

Adagoló automaták

0,65

0,06

10.

Rádiótelefon-készülék

0,65

0,36

d) Gumiabroncs

A

B

C

1.

Termékáram

qf felső hasznosítási arány

qáhksz állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányad

2.

Gumiabroncs

0,75

0,75

2. A termékdíj meghatározása:

Az egyéni teljesítő által az adott termék- és anyagáram esetén fizetendő termékdíjat az alábbi általános formula határozza meg:

T=R+E1+K1

ahol

T a megfizetendő fajlagos termékdíj,

R a megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség,

E1 a megfizetendő fajlagos externális költség,

K1 pedig a megfizetendő fajlagos kezelési költség.

3. Fajlagos rendszerirányítási alapköltség

A megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség (R) mértékét a különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:

a) Akkumulátor

A

B

1.

Termékáram

Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)

2.

Elektrolittal feltöltött akkumulátor

44

3.

Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor

44

b) Csomagolószer

ba)    Csomagolószer (kivéve kereskedelmi csomagolószer)

A

B

1.

Anyagáram

Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)

2.

Műanyag- a műanyag bevásárló-reklám táska kivételével

34

3.

Műanyag bevásárló-reklám táska

1300

4.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

34

5.

Társított rétegzett italkarton

12

6.

Fém

12

7.

Papír

16

8.

Fa, természetes alapú anyag

14

9.

Üveg

12

10.

Egyéb

34

bb)    Kereskedelmi csomagolószer

A

B

1.

Anyagáram

Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)

2.

Fém

160

c) Elektromos, elektronikai berendezés

A

B

1.

Termékáram

Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)

2.

Nagygépek

34

3.

Kisgépek

34

4.

Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon-készülék

34

5.

Szórakoztató elektronikai cikkek

68

6.

Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok

34

7.

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

34

8.

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

34

9.

Adagoló automaták

68

10.

Rádiótelefon-készülék

160

d) Gumiabroncs

A

B

1.

Termékáram

Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)

2.

Gumiabroncs

35

4. Externális költség

A megfizetendő externális költség (E1) számítása a qe<qf esetben az

2011_00__00000085AE01_017_0.jpg

képlet szerint történik, minden más esetben E1 = 0. A képletben szereplő E fajlagos externális alapköltség értékét a különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:

a) Akkumulátor

A

B

1.

Termékáram

Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)

2.

Elektrolittal feltöltött akkumulátor

24

3.

Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor

24

b) Csomagolószer

ba)    Csomagolószer (kivéve kereskedelmi csomagolószer)

A

B

1.

Anyagáram

Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)

2.

Műanyag- a műanyag bevásárló-reklám táska kivételével

24

3.

Műanyag bevásárló-reklám táska

774

4.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

24

5.

Társított rétegzett italkarton

7

6.

Fém

8

7.

Papír

4

8.

Fa, természetes alapú anyag

4

9.

Üveg

6

10.

Egyéb

24

bb)    Kereskedelmi csomagolószer

A

B

1.

Anyagáram

Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)

2.

Fém

120

c) Elektromos, elektronikai berendezés

A

B

1.

Termékáram

Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)

2.

Nagygépek

24

3.

Kisgépek

24

4.

Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon-készülék

24

5.

Szórakoztató elektronikai cikkek

46

6.

Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok

24

7.

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

24

8.

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

24

9.

Adagoló automaták

46

10.

Rádiótelefon-készülék

120

d) Gumiabroncs

A

B

1.

Termékáram

Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)

2.

Gumiabroncs

34

5. Kezelési költség

A megfizetendő kezelési költség (K1) számítása a qe<qáhksz<qf esetben a

2011_00__00000085AE01_017_1.jpg

Képlettel történik, a qe<qáhksz és qáhksz=qf esetben a

2011_00__00000085AE01_017_2.jpg

minden más esetben K1=0. A képletben szereplő K fajlagos kezelési alapköltség értékét a különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:

a) Akkumulátor

A

B

1.

Termékáram

Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)

2.

Elektrolittal feltöltött akkumulátor

20

3.

Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor

20

b) Csomagolószer

ba)    Csomagolószer (kivéve kereskedelmi csomagolószer)

A

B

1.

Anyagáram

Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)

2.

Műanyag- a műanyag bevásárló-reklám táska kivételével

30

3.

Műanyag bevásárló-reklám táska

30

4.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

30

5.

Társított rétegzett italkarton

10

6.

Fém

10

7.

Papír

5

8.

Fa, természetes alapú anyag

10

9.

Üveg

10

10.

Egyéb

30

bb)    Kereskedelmi csomagolószer

A

B

1.

Anyagáram

Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)

2.

Fém

100

c) Elektromos, elektronikai berendezés

A

B

1.

Termékáram

Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)

2.

Nagygépek

30

3.

Kisgépek

30

4.

Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon-készülék

30

5.

Szórakoztató elektronikai cikkek

70

6.

Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok

15

7.

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

15

8.

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

15

9.

Adagoló automaták

70

10.

Rádiótelefon-készülék

100

d) Gumiabroncs

A

B

1.

Termékáram

Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)

2.

Gumiabroncs

30

4. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez282

Termékdíjátalány fizetés választása esetén a gépjárművek termékdíjköteles termék alkotórészeinek, tartozékainak átalagos tömege és az átalánydíj összege

 

A

B

C

1.

Vtsz. és HR alszám, megnevezés

a)
akkumulátor
(kg/db)

b)
gumiabroncs
(kg/db)

c)
kenőolaj
(kg/db)

d)
elektromos, elektronikai berendezés
(kg/db)

átalány-termékdíj
(Ft/db)

2.

8703 21 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű legfeljebb 1 000 cm3 hengerűrtartalommal

10

25

7

17

4 000

3.

8703 22 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1 000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1 500 cm3 hengerűrtartalommal

13

35

9

20

5 000

4.

8703 23 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3 000 cm3 hengerűrtartalommal

15

40

11

23

6 000

5.

8703 24 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 3 000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

15

45

11

35

7 000

6.

8703 31 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő legfeljebb 1 500 cm3 hengerűrtartalommal

18

35

7

17

5 000

7.

8703 32 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő 1 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2 500 cm3 hengerűrtartalommal

20

40

9

22

6 000

8.

8703 33 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő 2 500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

22

45

11

30

7 000

9.

8703 90 Más (elektromotoros motorral, más)

12

40

2

60

7 000

10.

8711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

3

6

1

2

1 000

11.

8711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

4

10

2

6

1 500

12.

8711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

4

10

3

10

2 000

13.

8711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

4

11

4

14

2 500

14.

8711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

4

14

5

18

3 000

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. július 4.

2

Az 1. alcím a 2011: CLVI. törvény 417. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdés g) pontját a 2014: LXXIV. törvény 394. §-a iktatta be.

4

Az 1. § (3) bekezdés h) pontját a 2014: LXXIV. törvény 394. §-a iktatta be.

5

Az 1. § (3) bekezdés i) pontját a 2014: LXXIV. törvény 394. §-a iktatta be.

6

Az 1. § (4) bekezdése a 2014: XVI. törvény 285. § (1) bekezdésével megállapított, a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (5) bekezdését a 2013: CC. törvény 264. §-a iktatta be.

8

A 2. § a 2011: CLVI. törvény 418. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § 1. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § 1a. pontját a 2014: XVI. törvény 285. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § 3. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 2. § 5. pontja a 2013: CCLII. törvény 58. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 2. § 6. pontja a 2014: XVI. törvény 285. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. § 6. pont g) alpontját a 2014: LXXIV. törvény 395. § (1) bekezdése iktatta be.

15

A 2. § 6. pont h) alpontját a 2014: LXXIV. törvény 395. § (1) bekezdése iktatta be.

16

A 2. § 6. pont i) alpontját a 2014: LXXIV. törvény 395. § (1) bekezdése iktatta be.

17

A 2. § 7. pontja a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. § 7a. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

19

A 2. § 7b. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

20

A 2. § 7c. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

21

A 2. § 7d. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

22

A 2. § 12. pontja a 2013: CXV. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

23

A 2. § 13a. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 2. § 14. pontja a 2014: LXXIV. törvény 395. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 2. § 14. pont b) alpontja a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

26

A 2. § 14a. pontját a 2013: CCLII. törvény 58. § (1) bekezdése iktatta be.

27

A 2. § 14b. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be.

28

A 2. § 16. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 2. § 17. pontja a 2013: CC. törvény 286. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

30

A 2. § 18. pontja a 2013: CC. törvény 265. § (6) bekezdésével megállapított, a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

31

A 2. § 18a. pontját a 2014: LXXIV. törvény 395. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: XXXVIII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

32

A 2. § 19. pontja a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 2. § 20. pontja a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 2. § 20a. pontját a 2013: CC. törvény 265. § (8) bekezdése iktatta be.

35

A 2. § 20b. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (6) bekezdése iktatta be.

36

A 2. § 20c. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (6) bekezdése iktatta be.

37

A 2. § 22–23. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 2. § 25a. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (7) bekezdése iktatta be.

39

A 2. § 26. pontja a 2013: CC. törvény 265. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 2. § 27. pontja a 2013: CC. törvény 286. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

41

A 2. § 30. pontja a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 2. § 30a. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (8) bekezdése iktatta be.

43

A 2. § 30b. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (8) bekezdése iktatta be.

44

A 2. § 30c. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (8) bekezdése iktatta be.

45

A 2. § 31. pontja a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 2. § 32. pontját a 2013: CC. törvény 265. § (12) bekezdése iktatta be.

47

A 2. § 32a. pontját a 2015: CLXVIII. törvény 1. § (9) bekezdése iktatta be.

49

A 2/A. §-t a 2015: CLXVIII. törvény 2. §-a iktatta be.

50

A 3. §-t megelőző alcím a 2011: CLVI. törvény 445. § (1) bekezdés 9. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 3. § a 2011: CLXVI. törvény 80. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 3. § (1) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 2015: CLXVIII. törvény 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 3. § (2) bekezdés d) pontját a 2015: CLXVIII. törvény 3. § (2) bekezdése iktatta be.

55

A 3. § (2) bekezdés e) pontját a 2015: CLXVIII. törvény 3. § (2) bekezdése iktatta be.

56

A 3. § (2a) bekezdését a 2013: CC. törvény 266. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2014: LXXIV. törvény 405. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 3. § (3) bekezdés d) pontja a 2013: CC. törvény 266. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 3. § (3a) bekezdését a 2014: XVI. törvény 285. § (5) bekezdése iktatta be.

59

A 3. § (3b) bekezdését a 2014: LXXIV. törvény 396. § (1) bekezdése iktatta be.

60

A 3. § (4) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 3. § (5) bekezdés a) pont ad) alpontját a 2013: CC. törvény 266. § (4) bekezdése iktatta be.

62

A 3. § (5) bekezdés b) pontja a 2014: XVI. törvény 285. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 3. § (6) bekezdése a 2013: CC. törvény 266. § (5) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 2014: LXXIV. törvény 406. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

64

A 3. § (6) bekezdés d) pontját a 2013: CC. törvény 266. § (6) bekezdése iktatta be.

65

A 3. § (6) bekezdés e) pontját a 2014: LXXIV. törvény 396. § (2) bekezdése iktatta be.

66

A 3. § (6) bekezdés f) pontját a 2014: LXXIV. törvény 396. § (2) bekezdése iktatta be.

67

A 3. § (8) bekezdése a 2013: CC. törvény 266. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 3. § (9) bekezdését a 2013: CC. törvény 266. § (8) bekezdése iktatta be.

69

A 3/A. §-t a 2013: CC. törvény 267. §-a iktatta be.

70

A 4. § a 2013: CC. törvény 268. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 4. § (1) bekezdés d) pontját a 2013: CC. törvény 268. § (2) bekezdése iktatta be.

72

A 4. § (1) bekezdés e) pontját a 2014: LXXIV. törvény 397. §-a iktatta be.

73

A 4. § (2) bekezdés d) pontja a 2013: CC. törvény 286. § 3. pontja, a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

74

A 4. § (2) bekezdés h) pontja a 2015: CLXVIII. törvény 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 4. § (2a) bekezdését a 2015: CLXVIII. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be.

76

Az 5. §-t megelőző alcím a 2011: CLVI. törvény 445. § (1) bekezdés 9. pontja szerint módosított szöveg.

77

Az 5. § a 2011: CCI. törvény 399. §-ával megállapított szöveg.

78

Az 5. § (3) bekezdése a 2013: CC. törvény 269. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

79

Az 5. § (3) bekezdés c) pontját a 2014: LXXIV. törvény 399. §-a iktatta be.

80

Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a 2013: CC. törvény 286. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

81

Az 5. § (5) bekezdését a 2013: CC. törvény 269. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2014: LXXIV. törvény 406. § 2. pontja.

82

A 6. § (1) bekezdése a 2013: CC. törvény 270. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

83

A 6. § (2) bekezdése a 2013: CC. törvény 270. §-ával megállapított szöveg.

84

A 6. § (3) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 445. § (1) bekezdés 3. és 9. pontja szerint módosított szöveg.

85

A 6. § (4) bekezdésének a 2011: CLVI. törvény 445. § (1) bekezdés 3. és 9. pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „termékdíj-fizetési kötelezettség” szövegrész a „termékdíj-kötelezettség” szöveggel lép hatályba, nem vezethető át.

86

A 7. § (1) bekezdésének a 2011: CLVI. törvény 445. § (3) bekezdés 1. pontjával elrendelt módosítása, amely szerint az „- ideértve a belföldi előállítású csomagolást alkotó csomagolóeszközt -” szövegrész nem lép hatályba, nem vezethető át.

87

A 7. § (2) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 421. §-ával megállapított, a 2014: XVI. törvény 285. § (26) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

88

A 7. § (3) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 421. §-ával megállapított szöveg.

89

A 8. § a 2012: CLXXVIII. törvény 396. §-ával megállapított szöveg.

90

A 8. § (2) bekezdése a 2015: CXCI. törvény 54. §-a szerint módosított szöveg.

91

A 9. § a 2012: CLXXVIII. törvény 397. §-ával megállapított szöveg.

92

A 7/A alcímet (9/A. §) a 2014: XVI. törvény 285. § (7) bekezdése iktatta be.

93

A 9/A. § (1) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

94

A 9/A. § (6) bekezdés a) pontja a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

95

A II. Fejezet a 2011: CLXVI. törvény 80. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

96

A 10. § a 2013: CC. törvény 272. §-ával megállapított szöveg.

97

A 10. § (2) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

98

A 10. § (3a) bekezdését a 2014: XVI. törvény 285. § (8) bekezdése iktatta be.

99

A 10. § (5) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

100

A 10. § (8) bekezdését a 2014: XVI. törvény 285. § (9) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

101

A 10. § (9) bekezdését a 2014: XVI. törvény 285. § (9) bekezdése iktatta be.

102

A 10/A. § (1) bekezdése a 2013: CC. törvény 286. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

103

A 10/A. § (2) bekezdését a 2015: CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

104

A 11. § (1) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 4. pontja, a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

105

A 11. § (2) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

106

A 11. § (2a) bekezdését a 2015: CLXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése iktatta be.

107

A 11. § (3) bekezdése a 2014: XVI. törvény 285. § (26) bekezdés 2. pontja, a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

108

A 11. § (4) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

109

A 11. § (5) bekezdését a 2014: XVI. törvény 285. § (10) bekezdése iktatta be.

110

A 12. § (2) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

111

A 12. § (3) bekezdését a 2013: CC. törvény 287. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

112

A 12/A. § a 2015: CLXVIII. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

113

A 13. § a 2013: CC. törvény 273. § (1) beekzdésével megállapított szöveg.

114

A 13. § (1) bekezdés c) pontja a 2015: CLXVIII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

115

A 13. § (1) bekezdés d) pontját a 2013: CC. törvény 273. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: CLXVIII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

116

A 13. § (2) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

117

A 13. § (3) bekezdését a 2014: XVI. törvény 285. § (12) bekezdése iktatta be.

118

A 13. § (4) bekezdését a 2014: XVI. törvény 285. § (12) bekezdése iktatta be.

119

A III. Fejezet címe a 2011: CLVI. törvény 445. § (1) bekezdés 9. pontja szerint módosított szöveg.

120

A 14. §-t megelőző alcím a 2011: CLVI. törvény 445. § (1) bekezdés 9. pontja szerint módosított szöveg.

121

A 14. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 445. § (1) bekezdés 3. és 9. pontja szerint módosított szöveg.

122

A 14. § (2) bekezdése a 2014: XVI. törvény 285. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

123

A 14. § (3) bekezdését a 2014: XVI. törvény 285. § (13) bekezdése iktatta be.

124

A 14. § (3a) bekezdését a 2014: XVI. törvény 285. § (13) bekezdése iktatta be.

125

A 14. § (4) bekezdésének a 2011: CLVI. törvény 445. § (1) bekezdés 9. pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „termékdíj-fizetési kötelezettség” szövegrész helyébe a „termékdíj-kötelezettség” szöveggel lép hatályba, nem vezethető át.

126

A 14. § (5) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 398. §-ával megállapított szöveg.

127

A 14. § (5) bekezdés a) pontja a 2013: CC. törvény 274. §-ával megállapított szöveg.

128

A 14. § (5) bekezdés e) pontja a 2014: LXXIV. törvény 400. §-ával megállapított szöveg.

129

A 14. § (6) bekezdését a 2012: CLXXVIII. törvény 398. §-a iktatta be.

130

A 14. § (7) bekezdését a 2014: XVI. törvény 285. § (14) bekezdése iktatta be.

131

A 14. § (8) bekezdését a 2014: XVI. törvény 285. § (14) bekezdése iktatta be.

132

A 14/A. §-t a 2014: XVI. törvény 285. § (15) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: CLXVIII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

133

A 13. alcím (15–15/C. §) a 2015: CLXVIII. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.

134

A 16. §-t megelőző alcímnek a 2011: CLVI. törvény 445. § (1) bekezdés 9. pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „termékdíj-fizetési kötelezettség” szövegrész helyébe a „termékdíj-kötelezettség” szöveggel lép hatályba, nem vezethető át.

135

A 16. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 427. §-ával megállapított, a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

136

A 16. § (2) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

137

A 16. § (3) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

138

A 14/A. alcímet (16/A. §) a 2014: XVI. törvény 285. § (17) bekezdése iktatta be.

139

A 16/A. § (1) bekezdése a 2014: LXXIV. törvény 405. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

140

A 16/A. § (2) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

141

A 16/A. § (3) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

142

A 16/A. § (4) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

143

A 16/A. § (6) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 123. §-ával megállapított szöveg.

144

A 16/A. § (8) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

145

A 16/A. § (9) bekezdését a 2015: CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

146

A 17. § a 2011: CLVI. törvény 428. §-ával megállapított szöveg.

147

A 17. § a 2011: CLVI. törvény 428. §-ával megállapított szöveg.

148

A 16. alcím címe e a 2014: XCIX. törvény 124. §-ával megállapított szöveg.

149

A 19. § (1)–(2) bekezdését a 2014: XCIX. törvény 131. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

150

A 19. § (3) bekezdése a 39. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lépett hatályba. A 19. § (3) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 80. § (7) bekezdésével megállapított és a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

151

A 19. § (4) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 445. § (3) bekezdés 8. pontja alapján nem lép hatályba.

152

A 20. § a 2011: CLVI. törvény 430. §-ával megállapított szöveg.

153

A 20. § (1) bekezdése a 2013: CC. törvény 275. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 2014: XCIX. törvény 130. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

154

A 20. § (2) bekezdése a 2013: CC. törvény 286. § 7. pontja, a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

155

A 20. § (3) bekezdése a 2013: CC. törvény 286. § 8. pontja, a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

156

A 20. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 2013: CC. törvény 286. § 9. pontja, a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

157

A 20. § (5) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

158

A 20. § (6) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

159

A 20. § (7) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

160

A 21. § a 2011: CLVI. törvény 431. §-ával megállapított szöveg.

161

A 21. § (1) bekezdés b) pontja a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

162

A 21. § (1) bekezdés c) pontját a 2013: CC. törvény 287. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

163

A 21. § (1) bekezdés d) pontja a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

164

A 21. § (2) bekezdése a 2013: CC. törvény 276. §-ával megállapított, a 2014: XCIX. törvény 130. § 3. pontja és 131. § (1) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

165

A 21. § (3) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja és 131. § (1) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

166

A 21. § (4) bekezdését a 2014: XCIX. törvény 131. § (2) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

167

A 22. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 432. §-ával megállapított és a 2014: XCIX. törvény 130. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

168

A 22. § (2) bekezdését a 2011: CLVI. törvény 445. § (4) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

169

A 22. § (3) bekezdése a 2013: CC. törvény 277. §-ával megállapított és a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

170

A 22. § (4) bekezdése a 2013: CC. törvény 277. §-ával megállapított és a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

171

A 22. § (5) bekezdését a 2013: CC. törvény 287. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

172

A 22. § (6) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

173

A 22/A. §-t a 2011: CLVI. törvény 433. §-a iktatta be.

174

A 22/A. § (1) bekezdése a 2013: CC. törvény 286. § 10. pontja, a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. és 4. pontja szerint módosított szöveg.

175

A 22/A. § (2) bekezdése a 2013: CC. törvény 286. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

176

A 22/A. § (3) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

177

A 22/A. § (5) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

178

A 22/A. § (6) bekezdése a 2013: CC. törvény 278. §-ával megállapított és a 2014: XCIX. törvény 130. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

179

A 22/A. § (7) bekezdés záró szövegrésze a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. és 6. pontja szerint módosított szöveg.

180

A 22/A. § (9) bekezdését a 2013: CC. törvény 287. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

181

A 22/B. §-t a 2011: CLVI. törvény 433. §-a iktatta be.

182

A 22/B. § (1) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 130. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

183

A 22/B. § (2) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

184

A 22/C. §-t a 2014: XCIX. törvény 125. §-a iktatta be.

185

A 23. § a 2011: CLVI. törvény 434. §-ával megállapított szöveg.

186

A 23. § (1) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 7. pontja, a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

187

A 23. § (2) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

188

A 24. § a 2011: CLXVI. törvény 80. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

189

A 24. § (1) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 8. pontja, a 2014: XCIX. törvény 130. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

190

A 24. § (2) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 9. pontja, a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

191

A 24. § (3) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 10. pontja, a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

192

A 24. § (4) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

193

A 25. § (1) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 12. §-ával megállapított szöveg.

194

A 25. § (2) bekezdése a 2014: XVI. törvény 285. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

195

A 25. § (2a) bekezdését a 2013: CC. törvény 279. § (1) bekezdése iktatta be.

196

A 25. § (2b) bekezdését a 2013: CC. törvény 279. § (1) bekezdése iktatta be.

197

A 25. § (4) bekezdését a 2013: CC. törvény 279. § (2) bekezdése iktatta be.

198

A 25. § (5) bekezdését a 2013: CC. törvény 279. § (3) bekezdése iktatta be.

199

A 25. § (6) bekezdését a 2014: XVI. törvény 285. § (19) bekezdése iktatta be.

200

A 25. § (7) bekezdését a 2014: XVI. törvény 285. § (19) bekezdése iktatta be.

201

A 25/A. §-t a 2014: XVI. törvény 285. § (20) bekezdése iktatta be.

202

A VII. Fejezet a 2011: CLXVI. törvény 80. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

203

A 2011: CLXVI. törvény 86. § d) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a 26. § (1) bekezdése nem lép hatályba, nem vezethető át.

204

A 27. § (2) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

205

A 27. § (3) bekezdését a 2013: CC. törvény 287. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

206

A 27/A. § (1) bekezdése a 2014: XVI. törvény 285. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

207

A 27/A. § (1a) bekezdését a 2015: CLXVIII. törvény 14. §-a iktatta be.

208

A 27/A. § (2) bekezdése a 2014: XVI. törvény 285. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

209

A VIII. Fejezet a 2011: CLXVI. törvény 80. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

210

A 28. § a 2012: CLXXVIII. törvény 399. §-ával megállapított szöveg.

211

A 28/A. §-t a 2012: CLXXVIII. törvény 405. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

212

A 29. § a 2012: CLXXVIII. törvény 400. §-ával megállapított szöveg.

213

A 29. § (1) bekezdését a 2013: CC. törvény 287. § 6. pontja hatályon kívül helyezte.

214

A 29. § (3)–(6) bekezdését a 2013: CC. törvény 287. § 6. pontja hatályon kívül helyezte.

215

A 29. § (7) bekezdését a 2013: CC. törvény 281. §-a iktatta be, szövege a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

216

A 29. § (8) bekezdését a 2013: CC. törvény 281. §-a iktatta be.

217

A 29/A. § a 2012: CLXXVIII. törvény 401. §-ával megállapított szöveg.

218

A 29/A. § (1) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 126. §-ával megállapított szöveg.

219

A 29/A. § (2) bekezdését a 2013: CC. törvény 287. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

220

A 29/A. § (3) bekezdése a 2013: CC. törvény 286. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

221

A 29/A. § (5) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

222

A 29/A. § (20) bekezdés e) pontja a 2013: CC. törvény 282. §-ával megállapított szöveg.

223

A 29/A. § (21) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

224

A 29/A. § (22) bekezdését a 2015: CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

225

A 29/A. § (27) bekezdése a 2015: CLXVIII. törvény 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

226

A 29/A. § (28) bekezdését a 2015: CLXVIII. törvény 15. § (3) bekezdése iktatta be.

227

A 29/B. §-t a 2013: CC. törvény 283. §-a iktatta be.

228

A 29/B. § (9) bekezdését a 2015: CLXVIII. törvény 16. §-a iktatta be.

229

A 23. alcímet (30. §) a 2012: CLXXVIII. törvény 405. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

230

A 31. § a 2015: CLXVIII. törvény 17. §-ával megállapított szöveg.

231

A 24a. alcímet (31/A. §) a 2015: CLXVIII. törvény 18. §-a iktatta be.

232

A 32. § a 2015: CLXVIII. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.

233

A 33. § (1) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

234

A 33. § (2) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

235

A 33. § (3) bekezdésének a 2011: CLVI. törvény 445. § (1) bekezdés 8. pontjával elrendelt módosítása, amely szerint „a továbbiakban: termék” szövegrész „a továbbiakban együtt: termék” szöveggel lép hatályba, nem vezethető át. A 33. § (3) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

236

A 33. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

237

A 34. § (1) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

238

A 34. § (2) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

239

A 34. § (4) bekezdés d) pontja a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

240

A 35. § (1) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

241

A 35. § (2) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 439. §-ával megállapított, a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 22. pontja, a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

242

A 35. § (4) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

243

A 36. § (2) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 440. § (1) bekezdésével megállapított, a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

244

A 36. § (3) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 440. § (2) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 25. pontja, a 2014: XCIX. törvény 130. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

245

A 36. § (6) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 404. § 26. pontja szerint módosított szöveg.

246

A 27. alcím a 2011: CLVI. törvény 441. §-ával megállapított szöveg.

247

A 37. § (1) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 127. §-ával megállapított, a 2015: XXXVIII. törvény 2. §-a szerint módosított szöveg.

248

A 38. § a 2011: CLVI. törvény 442. §-ával megállapított szöveg.

251

A 38. § (1) bekezdés c) pontja a 2014: XCIX. törvény 130. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

257

A 38. § (1) bekezdés h) pontját a 2013: CC. törvény 284. §-a iktatta be.

259

A 38. § (1) bekezdés i) pontját a 2014: XCIX. törvény 128. § (1) bekezdése iktatta be.

260

A 38. § (1a) bekezdését a 2014: XCIX. törvény 128. § (2) bekezdése iktatta be.

261

A 38. § (2) bekezdés d) pontja a 2014: XCIX. törvény 130. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

262

A 39. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 445. § (4) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

263

A 39. § (3) bekezdését a 2011: CLVI. törvény 445. § (4) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

264

A 40. §-t a 2014: XCIX. törvény 131. § (2) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

265

A 40/A. §-t a 2012: CLXXVIII. törvény 403. §-a iktatta be.

266

A 40/B. §-t a 2013: CC. törvény 285. §-a iktatta be.

267

A 40/C. §-t a 2014: XVI. törvény 285. § (22) bekezdése iktatta be.

268

A 40/C. § (3) bekezdését a 2014: LXXIV. törvény 402. §-a iktatta be.

269

A 40/C. § újabb (3) bekezdését a 2014: XCIX. törvény 129. §-a iktatta be.

270

A hatálybalépés napja 2014. december 30.

271

A 40/D. §-t a 2014: XVI. törvény 285. § (23) bekezdése iktatta be.

272

A 40/E. §-t a 2014: XVI. törvény 285. § (24) bekezdése iktatta be.

273

A 40/F. §-t a 2014: LXXIV. törvény 403. §-a iktatta be.

274

A 40/G. §-t a 2015: CLXVIII. törvény 20. §-a iktatta be.

275

A hatálybalépés napja 2016. január 1.

276

A 42. §-t megelőző alcím a 2011: CLVI. törvény 445. § (3) bekezdés 9. pontja alapján nem lép hatályba.

277

A 42. § a 2011: CLVI. törvény 445. § (3) bekezdés 9. pontja alapján nem lép hatályba.

278

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

Az 1. melléklet a 2014: LXXIV. törvény 404. § a) pontjával és – 2014: XCIX. törvény 440. § 10–16. pontja szerint módosított – 15. mellékletével megállapított, a 2015: XXXVIII. törvény 3. §-a, a 2015: CLXVIII. törvény 23. § 22–26. pontja és 24. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

280

A 2. melléklet a 2014: LXXIV. törvény 404. § b) pontjával megállapított szöveg.

281

A 3. melléklet a 2015: CLXVIII. törvény 21. §-ával megállapított szöveg.

282

A 4. mellékletet a 2015: CLXVIII. törvény 22. §-a iktatta be.

_