• Tartalom

85/2011. (V. 26.) Korm. rendelet

85/2011. (V. 26.) Korm. rendelet

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.05.27.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

l) jogosultsági időszak: a 2009. január 1-je és 2011. augusztus 31-e közötti időszak;”

2. § Az R. 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gázfogyasztás esetén a támogatás)

c) a jogosultsági időszak 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig terjedő részidőszakában legfeljebb 47 600 MJ, nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 95 200 MJ”

(hőmennyiségre jár.)

3. § Az R. 11. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 85/2011. (V. 26.) Korm. rendelettel megállapított 1. § l) és m) pontjában, 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, valamint 3. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat a 2011. április 30-án fennálló támogatási jogosultságokra új határozat meghozatala, illetve a határozat módosítása nélkül, 2011. április 30-ára visszamenőlegesen alkalmazni kell.”

4. § Az R.

a) 1. § m) pontjában a „2011. április 30-án” szövegrész helyébe a „2011. augusztus 31-én” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, valamint (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában a „2011. április 30-áig” szövegrész helyébe a „2011. augusztus 31-éig” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2011. május 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére