• Tartalom

86/2011. (IX. 1.) VM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról1

2011.09.02.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A művelet elszámolásához benyújtott bizonylatok – a 11. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével – nem lehetnek korábbiak a támogatási kérelem benyújtásának dátumánál.”

2. § Az R. 16. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A beruházási támogatások vonatkozásában, a vis maior esemény igazolásával egyidejűleg előterjesztett, arra irányuló kifejezett kérelem esetén az MVH az e rendeletben foglalt megvalósítási határidőt egy alkalommal legfeljebb egy évvel – a 2012-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén legfeljebb 2015. február 28-ig – meghosszabbítja, amennyiben az ügyfél a beruházást az (5) bekezdésben foglaltak szerint megkezdte. A megvalósítási határidő meghosszabbítására irányuló kérelem a 18. § (1) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott megvalósítási határidő lejártát követően nem terjeszthető elő.
(5) A beruházás megkezdése, a 16. § alkalmazásában igazolt, amennyiben az ügyfél legalább egy, kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozattal rendelkezik, amelyben nem csak egyéb elszámolható kiadást hagyott jóvá az MVH.
(6) Amennyiben a megvalósítási határidőt a (4) és (5) bekezdésben foglalt feltételek megvalósulása esetén, az MVH döntésével meghosszabbítja, az ügyfél e rendelet szerint fennálló üzemeltetési kötelezettsége a meghosszabbítás időtartamával meghosszabbodik, és kifizetési kérelem ebben az esetben is csak a 10. § szerinti határidőig nyújtható be.”

3. § Az R. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

27. § (1) A támogatás célja:
a) az akvakultúra termelési kapacitás növelése új halgazdaságok építésével;
b) a termelésben már meglévő halgazdaságok korszerűsítése vagy bővítése;
c) a biztonságos halhústermelés termelési alapjainak és feltételrendszerének biztosítása;
d) a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a termelékenység és a hatékonyság növelése az akvakultúrában, elsősorban a technikai és technológiai színvonal javításán keresztül;
e) halkeltetők építése, felújítása, illetve modernizálása, a haltermelés során a környezeti terhelés csökkentése;
f) a halászati telephelyeken történő közvetlen értékesítési lehetőségek kiszélesítése;
g) az akvakultúra ágazatban dolgozók munka- és biztonsági körülményeinek, valamint jövedelmi helyzetének javítása, továbbá a munkahelyek megőrzése.
(2) A támogatás (1) bekezdésben meghatározott célkitűzései a HOP 2. tengelyének alábbi alintézkedéseit valósítják meg:
a) 1. alintézkedés: termelési kapacitás növelése új halgazdaságok építésével;
b) 2. alintézkedés: a termelésben meglévő gazdaságok korszerűsítése vagy bővítése;
c) 3. alintézkedés: halkeltetők építése, bővítése, korszerűsítése;
d) 4. alintézkedés: telephelyen megvalósuló szociális- és munkakörülményeket javító beruházások;
e) 5. alintézkedés: a telephelyeken történő közvetlen értékesítés lehetőségeinek kiszélesítése.”

4. § Az R. 30. §-a helyében a következő rendelkezés lép:

30. § (1) A támogatás célja:
a) a természetesvízi halászat hagyományainak megőrzése;
b) a halászati eszközök, felszerelések korszerűsítése;
c) biztonságos munkakörülmények megteremtése;
d) higiéniai, termékminőségi fejlesztés;
e) környezetre gyakorolt pozitív hatás
a természetes vízi halászati felszerelések beszerzésére és korszerűsítésére igénybe vehető támogatás által.
(2) A támogatás (1) bekezdésben meghatározott célkitűzései a HOP 2. tengelyének alábbi alintézkedéseit valósítják meg:
a) 1. alintézkedés: a természetesvízi halszállítást érintő beruházások, különösen a munkakörülmények és a higiéniai feltételek biztosítására, a termékek minőségének javítására;
b) 2. alintézkedés: a természetesvízi halászat eszközrendszerének modernizálása, a kifogott hal tárolását szolgáló berendezések fejlesztését célzó beruházások.”

5. § Az R. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

33. § (1) A támogatás célja
a) a munkafeltételek javítása;
b) a közegészségügyi és higiéniai feltételek javítása;
c) a termékminőség felügyelete és javítása;
d) kiváló minőségű termékek előállítása új piacok számára;
e) a környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése;
f) a melléktermékek és hulladékok hasznosításának javítása;
g) új termékek előállítása, innovatív termelési módszerek kifejlesztése
új halfeldolgozó kapacitások létrehozása; illetve a meglévő halfeldolgozó kapacitások bővítése, fejlesztése, korszerűsítése által.
(2) A támogatás (1) bekezdésben meghatározott célkitűzései a HOP 2. tengelyének alábbi alintézkedéseit valósítják meg:
a) 1. alintézkedés: halfeldolgozó kapacitás növelése (új egységek építése és/vagy meglévő egységek bővítése);
b) 2. alintézkedés: halfeldolgozó egységek fejlesztése, korszerűsítése;
c) 3. alintézkedés: a munkafeltételek, a higiéniai, és a közegészségügyi körülmények javítására irányuló beruházások létesítése.”

6. § Az R. a következő 40. §-sal egészül ki:

40. § E rendeletnek az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról szóló 86/2011. (IX. 1.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított 10. § (8) bekezdését, 16. § (4)–(6) bekezdését, 27. § (1) bekezdését és (2) bekezdés a)–c) pontját, 30. § (1) bekezdését, 33. § (1) bekezdését és (2) bekezdés a)–b) pontját az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

7. § Hatályát veszti a 31. § (3) bekezdésében a „vagy csónak” szövegrész.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 8. § alapján hatályát vesztette 2011. szeptember 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére