• Tartalom

9/2011. (IX. 26.) HM rendelet

a szolgálati célú belépésről és tartózkodásról szóló értesítés egyes eljárási szabályairól és iratmintájáról

2011.12.22.

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény 17. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni, ha a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Küfetv.) 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállnak és a küldő állam illetékes hatósága a külföldi fegyveres erő állománya vonatkozásában a Küfetv. szerinti kedvezményeket érvényesíteni kívánja.

(2)1

(3) A Küfetv. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értesítést a küldő állam illetékes hatósága az 1. melléklet szerint kitöltött értesítés (a továbbiakban: értesítés) megküldésével teljesíti.

(4)2 A belépés tervezett időpontjáról, a tartózkodás tervezett időtartamáról, valamint a külföldi fegyveres erő állományának tagja elérhetőségeiről szóló értesítést a küldő állam illetékes hatósága katonadiplomáciai úton a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztály (a továbbiakban: HM NEF) részére postai úton – valamint egyúttal a HM NEF által megjelölt faxszámra és elektronikus levélcímre – küldi meg. A Küfetv. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 3 napos értesítési határidő kezdőnapja a postai értesítés HM NEF részére történő kézbesítésének napja.

2. §3 A HM NEF a beérkező értesítést egy munkanapon belül tájékoztatás céljából továbbítja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve irányába.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2011. (IX. 26.) HM rendelethez4

Notification
About the entry of a member of Foreign Armed Force to the territory of the Hungary for the performance of official or service duties
Értesítés
A külföldi fegyveres erő állománya tagjának a Magyarország területére hivatalos vagy szolgálati feladatai ellátása érdekében történő belépéséről
□ One-time / Egyszeri látogatás
□ Recurring / Ismétlődő látogatás

1. Administrative data / Intézményi adatok

 

Requestor / Igénylő

Date / Dátum

 

 

2. Requesting government agency or industrial facility
/ Látogatást kezdeményező állami szervezet vagy gazdasági társaság
Name / Név

Postal Address / Postai cím

Telefax / Fax szám

Telephone / Telefon

3. Government agency or industrial facility to be visited / Látogatni tervezett állami szervezet vagy gazdasági társaság
Name / Név

Postal Address / Postai cím

Telefax / Fax szám

Telephone / Telefon

Point of contact / Kapcsolattartó

4. Data of visit / A látogatás időtartama From / -tól

To / -ig

5. Official purpose of the entry into the territory of Hungary, official duties to be fulfilled in the territory of Hungary/A Magyarországra történő belépés célja, a Magyarországon végrehajtandó hivatalos vagy szolgálati feladatok:

6. Particulars of visitors / A látogatók személyes adatai

Name, First name, Rank/Title / Vezetéknév, keresztnév, rendfokozat/tisztség megjelölése

Date of birth (YYYY-MM-DD) / Születési dátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Place of birth / Születési hely

Security Clearance / Biztonsági engedély

ID/PP number / Személyi azonosító/Útlevélszám

Nationality / Állampolgárság

Position / Beosztás

Industrial facility /Agency / Gazdasági társaság/Hivatal

Name, First name, Rank/Title / Vezetéknév, keresztnév, rendfokozat/tisztség megjelölése

Date of birth (YYYY-MM-DD) / Születési dátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Place of birth / Születési hely

Security Clearance / Biztonsági engedély

ID/PP number / Személyi azonosító/Útlevélszám

Nationality / Állampolgárság

Position / Beosztás

Industrial facility /Agency / Gazdasági társaság/Hivatal

7. The security officer of the requesting government agency or industrial facility / A küldő állami szervezet vagy gazdasági társaság biztonsági kapcsolattartója

8. Send to/Címzett:

Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztály

Balaton utca 7–11.

BUDAPEST

H-1055

Fax: +36-1-474-14-97

E-mail: nefeh@hm.gov.hu

1

Az 1. § (2) bekezdését a 16/2011. (XII. 21.) HM rendelet 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (4) bekezdése a 16/2011. (XII. 21.) HM rendelet 14. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. melléklet a 16/2011. (XII. 21.) HM rendelet 14. § (3) bekezdés d)–f) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére