• Tartalom

9/2011. (XII. 14.) NMHH rendelet

9/2011. (XII. 14.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról1

2011.12.15.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 15. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendelem el:

1. § Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 26. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet 9. § (3) bekezdése 2012. július 1-jén lép hatályba. Az Eht. 163. § (6) bekezdésében meghatározott időpontig a szolgáltatók Hatóság részére megküldött általános szerződési feltételei legkésőbb 2012. január 1. napján lépnek hatályba, és a szolgáltatók legkésőbb ettől az időponttól kezdve kötelesek azokat alkalmazni azzal, hogy a hatályban lévő egyedi előfizetői szerződések az általános szerződési feltételeknek az Eht., illetve e rendelet módosítása által érintett részei tekintetében az Eht. 163. § (6) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva szintén legkésőbb ezen időpontban – az előfizetők külön értesítése nélkül – módosulnak. A szolgáltatóknak lehetőségük van az Eht. 163. § (6) bekezdésében meghatározott időpontig megküldött általános szerződési feltételeiket 2012. január 1. napját megelőzően is alkalmazni.”.

2. § Az R. 26. § (4) bekezdésben a „2011. december 1” szövegrész helyébe a „2012. január 1” szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. december 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére