• Tartalom

92/2011. (X. 5.) VM rendelet

92/2011. (X. 5.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról1

2011.10.06.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdése a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 65. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában:]

„65. támogatott terület: a területazonosítási kérelemre hozott határozatban véglegesen jóváhagyott, EOV koordináták alapján beazonosított kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület;”

(2) Az R. 2. § 75. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában:]

„75. zöldtrágya-növény: olyan vetett növényfaj, amely növénytakaróként beborítja a talajt és a talajtermékenység javításának céljából fejlődése vegetatív szakaszában, de legkésőbb az első virágzáskor teljes tömegében a talajba bedolgozásra kerül. Az árvakelés nem minősül zöldtrágya-növénynek;”

(3) Az R. 2. §-a a következő 78. ponttal egészül ki:

[2. § E rendelet alkalmazásában:]

„78. támogatásra jogosultság mértéke: a területazonosítási kérelemre hozott határozatban véglegesen jóváhagyott és a támogatott területtől elkülönülten megjelölt terület nagysága, amely nem haladhatja meg a támogatási kérelemre hozott határozatban előzetesen jóváhagyott terület nagyságát; ”

(4) Az R. 2. §-a a következő 79. ponttal egészül ki:

[2. § E rendelet alkalmazásában:]

„79. silókukorica: silótakarmány készítése céljából betakarított kukorica.”

2. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a földhasználó a támogatási időszak teljes időtartamára a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó legyen.”

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a földhasználó nem rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott feltétellel azon földterület tekintetében, amelyen a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) gyakorolja a tulajdonosi jogokat, akkor
a) annak 2011. december 31-ig kell eleget tennie, vagy
b) rendelkeznie kell a vagyonkezelő által a támogatási időszakot megelőzően kiállított nyilatkozattal, amely alapján a támogatható földterületet a teljes támogatási időszak alatt használhatja.”

(3) Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) E rendelet alapján jogszerű földhasználónak kell tekinteni azt a támogatásra jogosultat, aki a (3) bekezdés a) pontban foglalt feltételnek nem felel meg, de az NFA által az adott terület hasznosítását célzó, legkésőbb 2011. december 31-ig közzétett pályázati kiírásra benyújtott, el nem bírált pályázattal rendelkezik. A sikeresen pályázó támogatásra jogosult köteles az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségnek az NFA-val való haszonbérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül eleget tenni.”

3. § Az R. 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az (5) bekezdéstől eltérően, amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 2. § o), valamint p) pontja szerint tájképi elemnek minősülő kunhalom található, annak területére az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklet 9. pontjában foglaltak vonatkoznak. Kifizetés a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken található kunhalmok területére is igényelhető, azok területét a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területből visszavonni nem szükséges.”

4. § Az R. 16. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) Zöldugarra vonatkozó szabályok]

b) legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett kaszálást vagy szárzúzást évente, június 15-ét követően lehet végezni, kivéve a Dunavölgyi-sík, a Homokhátság, valamint a Hortobágy MTÉT esetében, ahol a kaszálás legkorábbi időpontja június 30., a kaszálást követően a kaszálék a területről lehordható;”

5. § Az R. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az IH a mintasokaság kiválasztási eljárását követően írásban értesíti a kiválasztásra került támogatásra jogosultakat.”

6. § Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

21. § (1) Ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen lehetséges. Amennyiben a 3. § (1) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontjában meghatározott célprogramoknál a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen az ültetvény kivágásra, majd újratelepítésre kerül, de az új telepítésű ültetvény után alacsonyabb támogatási összeg igényelhető, akkor az újratelepített területre a támogatási összeg meghatározásánál az új növényfaj szerinti hektáronkénti alacsonyabb támogatási mérték kerül figyelembevételre.
(2) Amennyiben az új telepítésű ültetvény után magasabb hektáronkénti támogatási összeg igényelhető, mint a kivágott növényfajra, úgy a támogatásra jogosult részére az újratelepített terület vonatkozásában a támogatási összeg meghatározásánál a területazonosítási kérelemre hozott határozat alapján támogatható növényfaj szerinti hektáronkénti támogatási mérték kerül figyelembevételre. ”

7. § (1) Az R. 22. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(6) Az (5) bekezdésben foglaltak esetén:]

a) ha a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szántóföldi célprogram csoporton belüli támogatott terület kerül bevonásra, akkor
aa) a támogatásra jogosultnak a telepítés tényéről annak megkezdését követő 10 napon belül tájékoztatnia kell az MVH-t, és
ab) a terület agrár-környezetgazdálkodási támogatásra való jogosultsága a telepítés megkezdésének gazdálkodási évétől megszűnik, de a támogatásra jogosultat támogatás-visszafizetési kötelezettség nem terheli;”

(2) Az R. 22. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A támogatásra jogosult köteles meghatározni a (8) bekezdés szerinti beruházással érintett földterület nagyságát, köteles továbbá a beruházás következtében lecsökkent kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet legalább 3 méter pontossággal beazonosító EOV koordinátákat a kifizetési kérelem benyújtási időszakának végéig elektronikus úton benyújtani.”

(3) Az R. 22. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A (9) bekezdésben foglalt ismételt területazonosítás költségeit a támogatásra jogosult viseli, arra vonatkozóan a 29. § (5) bekezdése szerinti kifizetés nem igényelhető.”

8. § (1) Az R. 25. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) […] A támogatási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje a következő:]

b) a 2011/2012., azaz a harmadik gazdálkodási év vonatkozásában: 2012. január 15.;”

(2) Az R. 25. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet szerinti gazdaságátadás esetén a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem benyújtásának határideje a következő:
a) a második gazdálkodási év vonatkozásában 2011. október 31-ig;
b) a harmadik gazdálkodási év vonatkozásában 2012. június 9-ig;
c) a negyedik gazdálkodási év vonatkozásában 2013. június 9-ig;
d) az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában 2014. június 9-ig.
A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpont 1. pontjában szereplő környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetén a kérelmet az ötödik gazdálkodási évet követően évente június 9-ig lehet benyújtani az azt követő gazdálkodási évre vonatkozóan.”

9. § (1) Az R. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a visszavont földterület
a) a vis maior esetek;
b) a 22. § (8) bekezdése alapján megszűnő kötelezettségek;
c) az 57. § (5) bekezdése alapján megszűnő kötelezettségek
kivételével csak teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület lehet.”

(2) Az R. 26. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása után maradó terület nem éri el a jogosultsági feltételként szereplő minimális területnagyságot, a fennmaradó terület a célprogramból kizárásra kerül és vis maior esetek kivételével a területre vonatkozóan igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.”

10. § Az R. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a támogatásra jogosult az ültetvényt kivágja és újratelepíti, úgy a kivágás befejezésétől számított 10 napon belül nyilatkozatot kell tennie a kivágás tényéről és arról, hogy az újratelepítést 12 hónapon belül elvégzi.”

11. § Az R. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célprogramok esetén, amennyiben a támogatásra jogosult Natura 2000 gyepterület vonatkozásában kompenzációs támogatás igénybe vételére jogosult, úgy az adott Natura 2000 gyepterületre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási támogatás összege a II. fejezet szerint csökkentésre kerül.”

12. § (1) Az R. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kérelmezőnek – a támogatási kérelemre hozott jogerős elutasító határozattal vagy jogerős, eljárást megszüntető végzéssel rendelkező kérelmező kivételével – az első kifizetési kérelmet megelőzően, elektronikus úton területazonosítási kérelmet kell benyújtania az MVH részére. A 2011. évben csak az a kérelmező nyújthat be területazonosítási kérelmet, aki a 2010. évben azt nem nyújtotta be, vagy akinek területazonosítási kérelme elutasításra került vagy azt visszavonta. A területazonosítási kérelemben meg kell jelölni:
a) a jogerős, előzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó, támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező előzetesen támogatásra jogosultnak a támogatási határozattal előzetesen jóváhagyott területeket magába foglaló kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vagy területek legalább 3 méter pontossággal megadott EOV koordinátáit,
b) a nem jogerős támogatási határozattal rendelkező kérelmezőnek legfeljebb a támogatási kérelmében fizikai blokkonként igényelt nagyságú területre vonatkozóan a terület vagy területek legalább 3 méter pontossággal megadott EOV koordinátáit.”

(2) Az R. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A területazonosítási kérelemben az EOV koordináták megadása akkor is kötelező, ha a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal előzetesen jóváhagyott terület egybeesik a fizikai blokk támogatható területével.”

13. § Az R. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kifizetési kérelmet a támogatott területekre kell benyújtani. A támogatott területnél kisebb területre benyújtott igénylés esetén kifizetés a támogatásra jogosultság mértéke és a támogatott terület arányában kerül teljesítésre.”

14. § (1) Az R. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az MVH a helyszíni ellenőrzés során a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 25/A. § (1) bekezdése szerinti földhasználati nyilvántartás, vagy a vagyonkezelő által az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat alapján ellenőrzi a jogszerű földhasználatot.”

(2) Az R. 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az 5. § (3) bekezdés szerinti esetben a földhasználónak az ellenőrzés során igazolnia kell, hogy rendelkezik a vagyonkezelő által kiállított nyilatkozattal.”

15. § (1) Az R. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha ugyanazon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen legalább három gazdálkodási évben vis maior körülmény miatt nem történik meg a célprogram előírásainak megfelelő hasznosítás, akkor az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a támogatásból, a területre addig felvett támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége nélkül, a célprogram támogatási időszakának lejártáig kizárásra kerül.”

(2) Az R. 53. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott következmény megállapításához nem vehető figyelembe a 2009/2010. gazdálkodási évben árvíz, vagy belvíz miatt bejelentett és elfogadott vis maior eset.
(1b) Haláleset miatti vis maior bejelentéskor, ha a jogutód az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a kötelezettségeket megszakítás nélkül teljesíti, az a célprogram előírásai szerinti hasznosításnak minősül.”

(3) Az R. 53. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A 3. § (1) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontjaiban meghatározott célprogramok esetén a támogatásra jogosult az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a célprogramból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha
a) az ültetvény kivágását követően 10 napon belül nem tájékoztatja az MVH-t az ültetvény kivágásának időpontjáról, vagy
b) az ültetvény kivágásra kerül, majd nem a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület kerül újratelepítésre, vagy
c) az ültetvény részben kerül kivágásra.”

(4) Az R. 53. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a támogatásra jogosult a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szántóföldi célprogram csoporton belül támogatott területét a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet szerinti agrár-erdészeti intézkedésbe bevonja, de nem tesz eleget a 22. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt bejelentési kötelezettségének, akkora támogatásra jogosult részére a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában az egy gazdálkodási évére járó támogatási összeg 15%-kal csökkentett összege kerül kifizetésre.”

16. § (1) Az R. 57. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeleten túl nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben:]

a) az osztatlan közös tulajdon megszüntetése után a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében, valamint 5. §-ában meghatározott ok miatt az ingatlan-nyilvántartás szerinti területnagyság nem egyezik az addig művelt földterület méretével vagy elhelyezkedésével;”

(2) Az R. 57. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeleten túl nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben:]

e) az 5. § (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az NFA által 2011. december 31-ig kiírt haszonbérleti pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül benyújtott, a bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó pályázat eredményeképpen a jogosult terület vonatkozásában az NFA vagy a vagyonkezelő és a támogatásra jogosult között nem jön létre a földhasználatra vonatkozó jogviszony.”

17. § (1) Az R. 64. § (5) bekezdés e) pont eg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) További előírások évelő szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén:

[…]

e) évelő szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén:]

eg) tárgyévben július 31-e előtt végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni a területileg illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját.

(2) Az R. 64. § (6) bekezdés f) pont fe) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(6) További előírások vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén:

[…]

f) zöldugar szárzúzása, kaszálása esetén:]

fe) tárgyévben július 31-e előtt végzett szárzúzás, kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni a területileg illetékes állami természetvédelmi szervnek a szárzúzás, kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját;

18. § (1) Az R. 67. § (4) bekezdés a) pont ag) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A célprogram előírásai

[…]

a) legeltetés esetén:]

ag) őszi tisztító kaszálás elvégzése kötelező, amely után a lekaszált anyagot legkésőbb október 31-ig, az állami természetvédelmi szerv által kiállított kaszálási engedélyben előírt október 31-e utáni időpont esetén pedig legkésőbb a kaszálást követő 30 napon belül a területről le kell hordani;

(2) Az R. 67. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A célprogram előírásai:

[…]

b) kaszálás esetén:]

bc) a kaszálást követően a lekaszált anyagot legkésőbb október 31-ig, az állami természetvédelmi szerv által kiállított kaszálási engedélyben előírt október 31-e utáni időpont esetén pedig legkésőbb a kaszálást követő 30 napon belül a területről le kell hordani;

(3) Az R. 67. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után azon támogatásra jogosult esetén, aki Natura 2000 gyepterület vonatkozásában kompenzációs támogatás igénybe vételére
a) nem jogosult:
aa) legeltetés esetén 108 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
ab) kaszálás esetén 71 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
b) jogosult:
ba) legeltetés esetén 77 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
bb) kaszálás esetén 40 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.”

19. § (1) Az R. 68. § (4) bekezdés b) pont bf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A célprogram előírásai:

[…]

b) legeltetés esetén:]

bf) őszi tisztító kaszálás elvégzése kötelező, amely után a lekaszált anyagot legkésőbb október 31-ig, az állami természetvédelmi szerv által kiállított kaszálási engedélyben előírt október 31-e utáni időpont esetén pedig legkésőbb a kaszálást követő 30 napon belül a területről le kell hordani;

(2) Az R. 68. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A célprogram előírásai:

[…]

c) kaszálás esetén:]

cc) a kaszálást követően a lekaszált anyagot legkésőbb október 31-ig, az állami természetvédelmi szerv által kiállított kaszálási engedélyben előírt október 31-e utáni időpont esetén pedig legkésőbb a kaszálást követő 30 napon belül a területről le kell hordani;

(3) Az R. 68. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után azon támogatásra jogosult esetén, aki Natura 2000 gyepterület vonatkozásában kompenzációs támogatás igénybevételére
a) nem jogosult:
aa) legeltetés esetén 116 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
ab) kaszálás esetén 79 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
b) jogosult:
ba) legeltetés esetén 85 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
bb) kaszálás esetén 48 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.”

20. § Az R. 69. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után azon támogatásra jogosult esetén, aki Natura 2000 gyepterület vonatkozásában kompenzációs támogatás igénybevételére
a) nem jogosult:
aa) legeltetés esetén 155 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
ab) kaszálás esetén 116 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
b) jogosult:
ba) legeltetés esetén 117 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
bb) kaszálás esetén 78 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.”

21. § Az R. 70. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után azon támogatásra jogosult esetén, aki Natura 2000 gyepterület vonatkozásában kompenzációs támogatás igénybevételére
a) nem jogosult:
aa) legeltetés esetén 139 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
ab) kaszálás esetén 116 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
b) jogosult:
ba) legeltetés esetén 101 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
bb) kaszálás esetén 78 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.”

22. § Az R. 71. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után
a) az első gazdálkodási évben 238 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
b) a második gazdálkodási évtől kezdődően azon támogatásra jogosult esetén, aki Natura 2000 gyepterület vonatkozásában kompenzációs támogatás igénybevételére
bb) nem jogosult, 279 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
bc) jogosult, 241 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.”

23. § Az R. 72. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után
a) az első gazdálkodási évben 238 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
b) a második gazdálkodási évtől kezdődően azon támogatásra jogosult esetén, aki Natura 2000 gyepterület vonatkozásában kompenzációs támogatás igénybevételére
bb) nem jogosult, 305 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
bc) jogosult, 267 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.”

24. § (1) Az R. 5. § (4) bekezdésében az „MNV Zrt.” szövegrész helyébe az „NFA” szöveg lép.

(2) Az R.

a) 61. § (5) bekezdés e) pont ee) alpontjában a „bejelentési kötelezettség alá eső adott évi első kaszálás és július 31-e között végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal” szövegrész helyébe a „tárgyévben július 31-e előtt végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal” szöveg,

b) 62. § (4) bekezdés j) pont jd) alpontjában a „bejelentési kötelezettség alá eső adott évi első kaszálás és július 31-e között végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal” szövegrész helyébe a „tárgyévben július 31-e előtt végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal” szöveg,

c) 63. § (4) bekezdés j) pont jd) alpontjában a „bejelentési kötelezettség alá eső adott évi első kaszálás és július 31-e között végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal” szövegrész helyébe a „tárgyévben július 31-e előtt végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal” szöveg

lép.

(3) Az R.

a) 69. § (4) bekezdés a) pont aj) alpontjában az „5 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg,

b) 69. § (4) bekezdés b) pont bj) alpontjában az „5 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg,

c) a 70. § (4) bekezdés a) pont ai) alpontjában az „5 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg,

d) a 70. § (4) bekezdés b) pont bi) alpontjában az „5 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg,

e) a 72. § (4) bekezdés e) pontjában az „5 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg,

f) a 77. § (4) bekezdés h) pontjában az „5 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg,

g) a 78. § (4) bekezdés i) pontjában az „5 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg

lép.

(4) Az R.

a) 23. melléklet XII. Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 177. sorában az „5 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg,

b) 23. melléklet XII. Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 188. sorában az „5 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg,

c) 23. melléklet XIII. Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 200. sorában az „5 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg,

d) 23. melléklet XIII. Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 210. sorában az „5 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg,

e) 23. melléklet XV. Természetvédelmi célú földhasználat váltás célprogram táblázat 226. sorában az „5 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg,

f) 23. melléklet XX. A természetes vizes élőhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása célprogram táblázat 270. sorában az „5 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg,

g) 23. melléklet XXI. Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése célprogram táblázat 280. sorában az „5 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg

lép.

25. § Az R. a következő 81/A. §-sal egészül ki:

81/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról szóló 92/2011. (X. 5.) VM rendelettel (a továbbiakban 92/2011. (X. 5.) VM rendelet) megállapított 5. § (3) és (6) bekezdését, 7. § (9) bekezdését, valamint 42. § (2) bekezdését a 92/2011. (X. 5.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

26. § (1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 9. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 21. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 23. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

27. § (1) Az R. 19. § (3) bekezdése hatályát veszti.

(2) Az R. 46. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(3) Az R. 51. § (1) bekezdése hatályát veszti.

(4) Az R. 51. § (2) bekezdése hatályát veszti.

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 92/2011. (X. 5.) VM rendelethez


Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat B) Gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport című táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
B) Gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport

 

A

B

C

D

E

F

1.

Támogatási rendszer

Célprogram azonosító

Célprogram megnevezése

Támogatás mértéke euró/ha-nak megfelelő forintösszeg

2.

horizontális

BA

Extenzív gyepgazdálkodás

Nincs Natura 2000
jogosultság

Legeltetés

108

3.

Kaszálás

71

4.

Natura 2000
Jogosultság esetén

Legeltetés

77

5

Kaszálás

40

6.

BB

Ökológiai gyepgazdálkodás

Nincs Natura 2000
jogosultság

Legeltetés

116

7.

Kaszálás

79

8.

Natura 2000
Jogosultság esetén

Legeltetés

85

9.

Kaszálás

48

10.

zonális

BC-1

Gyepgazdálkodás túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal

Nincs Natura 2000
jogosultság

Legeltetés

155

11.

Kaszálás

116

12.

Natura 2000
Jogosultság esetén

Legeltetés

117

13.

Kaszálás

78

14.

BC-2

Élőhelyfejlesztési előírásokkal

Nincs Natura 2000
jogosultság

Legeltetés

139

15.

Kaszálás

116

16.

Natura 2000
Jogosultság esetén

Legeltetés

101

17.

Kaszálás

78

18.

BD-1

Környezetvédelmi célú gyeptelepítés

1. gazdálkodási évben

238

19.

2. gazdálkodási évtől

Nincs Natura 2000 jogosultság

279

20.

Natura 2000 jogosultság esetén

241

21.

BD-2

Természetvédelmi célú gyeptelepítés

1. gazdálkodási évben

238

22.

2. gazdálkodási évtől

Nincs Natura 2000 jogosultság

305

23.

Natura 2000 jogosultság esetén

267


2. melléklet a 92/2011. (X. 5.) VM rendelethezTermeszthető növények és hasznosítások listája célprogramonként

 

A

B

C

1

Jogszabályi hivatkozás
3. § (1)

Célprogram

Termeszthető növények

2

a) aa)

Integrált szántóföldi

Alexandriai here; Alexandriai here (vetőmag célra); Angol perje (vetőmag célra); Angyalgyökér; Ánizs;

 

ab)

Tanyás gazdálkodás

Anyarozs; Árpa; Articsóka; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetőmag célra); Bimbóskel; Borsikafű;

 

ac)

Ökológiai szántóföldi

Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétsoros és egyéb búza; Cékla; Cérnatippan (vetőmag célra); Cikóriagyökér; Citromfű; Csemegekukorica; Csenkeszperje (vetőmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetőmag célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok; Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetőmag célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Évelő rozs; Fehér here (vetőmag célra); Fehér tippan (vetőmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák lóhere (vetőmag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetőmag célra); Futóbab; Fűszerpaprika; Füves lucerna és füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetőmag célra); Gyűszűvirág; Hibrid perje (vetőmag célra); Hibrid kukorica; Hibrid napraforgó; Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetőmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; Kender (vetőmag célra); Kerti kakukkfű; Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetőmag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetőmag célra); Korcshere; Koriander; Koronás baltavirág (vetőmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetőmag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vetőmag célra); Lucerna; Lucerna (vetőmag célra); Macskagyökérfű; Majoranna; Mák; Máriatövis; Menta; Metélőhagyma; Meténg; Mezei borsó; Mezei csibehúr; Mézontófű; Mocsári perje (vetőmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképű csenkesz (vetőmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vetőmag célra); Óriás tippan (vetőmag célra); Őszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetőmag célra); Réti komócsin (vetőmag célra); Réti perje (vetőmag célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetőmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprűcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetőmag célra); Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetőmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfű; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetőmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetőmag célra); Takarmánymályva; Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tavaszi búza; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Újzélandi spenót; Útifű; Vadrepcemag; Vegyes zöldség (konyhakert); Vörös csenkesz (vetőmag célra); Vöröshere (vetőmag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa

3

a) ad) 1.

Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal (vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén)

Alexandriai here; Alexandriai here (vetőmag célra); Angol perje (vetőmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Articsóka; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetőmag célra); Bimbóskel; Borsikafű; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb búza;

 

a) ad) 2.

Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal

Cékla; Cérnatippan (vetőmag célra); Cikóriagyökér; Citromfű; Csemegekukorica; Csenkeszperje (vetőmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetőmag célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok;

 

a) ad) 3.

Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal

Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetőmag célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Évelő rozs; Fehér here (vetőmag célra); Fehér tippan (vetőmag célra);

 

a) ad) 4.

Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal (vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén)

Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák lóhere (vetőmag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetőmag célra); Futóbab; Fűszerpaprika; Füves lucerna és füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetőmag célra); Gyűszűvirág; Hibrid perje (vetőmag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetőmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; Kender (vetőmag célra); Kerti kakukkfű; Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetőmag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetőmag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetőmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetőmag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vetőmag célra); Lucerna; Lucerna (vetőmag célra); Macskagyökérfű; Majoranna; Mák; Menta; Metélőhagyma; Meténg; Mezei borsó; Mezei csibehúr; Mézontófű; Mocsári perje (vetőmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképű csenkesz (vetőmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vetőmag célra); Óriás tippan (vetőmag célra); Őszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetőmag célra); Réti komócsin (vetőmag célra); Réti perje (vetőmag célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetőmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprűcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetőmag célra); Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetőmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfű; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetőmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetőmag célra); Takarmánymályva; Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tavaszi búza; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Újzélandi spenót; Útifű; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vetőmag célra); Vöröshere (vetőmag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa; Zöldugar

4

a) ad) 1.

Szántóföldi növénytermesztés túzok

Alexandriai here; Bíborhere; Bükköny-félék; Csicseriborsó; Fehér here; Fehérvirágú somkóró; Görögszéna;

 

a) ad) 4.

élőhely-fejlesztési előírásokkal (évelő szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén)

Komlós lucerna; Korcshere; Lucerna; Mezei borsó; Nyúlszapuka; Perzsa here; Sárkerep lucerna; Somkóró; Szarvaskerep; Szárazborsó; Szeradella; Takarmánybaltacím; Takarmányborsó; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Vöröshere vagy ezen növények keveréke, füves keveréke

 

 

Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal (évelő szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén)

 

5

a) ae) 1.

Vízerózió

Alexandriai here; Alexandriai here (vetőmag célra); Angol perje (vetőmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetőmag célra); Borsikafű; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Búza és kétszeres és egyéb búza; Cérnatippan (vetőmag célra); Cikóriagyökér; Citromfű; Cukorcirok; Csemege kukorica; Csenkeszperje (vetőmag célra); Csicseriborsó; Csomós ebír (vetőmag célra); Csillagfürt; Disznóbab; Durumbúza; Ebtippan (vetőmag célra); Édes csillagfürt (mag); Évelő rozs; Fehér here (vetőmag célra); Fehér tippan (vetőmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fénymag; Fonák lóhere (vetőmag célra); Francia perje (vetőmag célra); Füves lucerna és füves here; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetőmag célra); Gyűszűvirág; Hibrid perje (vetőmag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetőmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Kender (vetőmag célra); Kerti kakukkfű; Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetőmag célra); Korcs v. svédhere (vetőmag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetőmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetőmag célra); Lóbab; Lódi lóhere (vetőmag célra); Lucerna; Lucerna (vetőmag célra); Macskagyökérfű; Majoranna; Menta; Meténg; Mezei borsó; Mezei csibehúr; Mézontófű; Mocsári perje (vetőmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképű csenkesz (vetőmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olasz perje (vetőmag célra); Óriás tippan (vetőmag célra); Őszi búzás pannon bükköny; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Pohánka; Réparepce; Réti csenkesz (vetőmag célra); Réti komócsin (vetőmag célra); Réti perje (vetőmag célra); Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetőmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárkerep lucerna; Seprűcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sovány perje (vetőmag célra); Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetőmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfű; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetőmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetőmag célra); Takarmánymályva; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tárnics; Tavaszi búza; Tifon; Tritikále; Újzélandi spenót; Úfifű; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vetőmag célra); Vöröshere (vetőmag célra); Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zöldborsó; Zsázsa

6

a) ae) 2.

Szélerózió

Alexandriai here; Alexandriai here (vetőmag célra); Angol perje (vetőmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetőmag célra); Borsikafű; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb búza; Cérnatippan (vetőmag célra); Cikóriagyökér; Citromfű; Cukorcirok; Cukorrépa; Csemege kukorica; Csenkeszperje (vetőmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetőmag célra); Csillagfürt; Disznóbab; Dohány-Burley; Dohány-Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetőmag célra); Édes csillagfürt (mag); Évelő rozs; Fehér here (vetőmag célra); Fehér tippan (vetőmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fénymag; Fonák lóhere (vetőmag célra); Francia perje (vetőmag célra); Füves lucerna és füves here; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetőmag célra); Gyűszűvirág; Hibrid perje (vetőmag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetőmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Kender (vetőmag célra); Kerti kakukkfű; Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetőmag célra); Korcs v. svédhere (vetőmag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetőmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetőmag célra); Lóbab; Lódi lóhere (vetőmag célra); Lucerna; Lucerna (vetőmag célra); Macskagyökérfű; Majoranna; Menta; Meténg; Mezei borsó; Mezei csibehúr; Mézontófű; Mocsári perje (vetőmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképű csenkesz (vetőmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olasz perje (vetőmag célra); Óriás tippan (vetőmag célra); Őszi búzás pannon bükköny; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Pohánka; Réparepce; Réti csenkesz (vetőmag célra); Réti komócsin (vetőmag célra); Réti perje (vetőmag célra); Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetőmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárkerep lucerna; Seprűcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sovány perje (vetőmag célra); Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetőmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfű; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetőmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetőmag célra); Takarmánymályva; Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tárnics; Tavaszi búza; Tifon; Tritikále; Újzélandi spenót; Úfifű; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vetőmag célra); Vöröshere (vetőmag célra); Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zöldborsó; Zsázsa

7

b) ba)

Extenzív gyepgazdálkodás

Állandó legelő (kaszált); Állandó legelő (legeltetett); Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett); Fásított rét-legelő

 

bb)

Ökológiai gyepgazdálkodás

 

 

bc) 1.

Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal

 

 

bc) 2.

Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal

 

8

d) db)

Természetes vizes élőhelyek gondozása

Állandó legelő (kaszált); Állandó legelő (legeltetett); Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett)

9

b) bd) 1.

Környezetvédelmi célú földhasználat váltás

Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett); Fásított rét-legelő

 

bd) 2.

Természetvédelmi célú gyeptelepítés

 

10

d) dc)

Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése

Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett)

11

c) ca)

Integrált gyümölcs és szőlőtermesztés

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Homoktövis; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Őszibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva; Szőlőültetvények; Termesztett bodza

12

c) cb)

Ökológiai gyümölcs és szőlőtermesztés

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Homoktövis; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Őszibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva; Szőlőültetvények; Termesztett bodza; Vegyes gyümölcsös

13

c) cc)

Hagyományos gyümölcstermesztés

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Kajszi; Körte; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Őszibarack; Szilva; Szelídgesztenye; Vegyes gyümölcsös

14

d) da)

Nádgazdálkodás

Nád


3. melléklet a 92/2011. (X. 5.) VM rendelethez


Az R. 21. számú mellékletében található főlap helyébe a következő rendelkezés lép:
1M28967_0

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-Környezetgazdálkodási intézkedésében résztvevők, a Nem Termelő Mezőgazdasági Beruházásokhoz Nyújtandó Támogatásban részesülők és a Natura 2000, valamint a Kedvezőtlen Adottságú Területekre vonatkozó kiegészítő támogatást igénylők számára.

 

FŐLAP A gazdálkodó adatai

1

Név:

2

Ügyfél regisztrációs szám (MVH):

3

Cégforma:

4

Helység, irányítószám:

5

Közterület neve, száma:

6

Telefonszám:

7

E - levélcím:

 

Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a gazdálkodó adataitól)

8

Név:

9

Helység, irányítószám:

10

Közterület neve, száma:

11

Telefonszám:

12

E - levélcím:

 

Szaktanácsadó és szakirányító adatai (amennyiben alkalmaz a gazdálkodó szakembert)

13

Növényvédelmi szakirányítójának neve és címe:

14

Szaktanácsadó neve és címe:

15

Kamarai regisztrációs száma:

16

Engedély száma:


4. melléklet a 92/2011. (X. 5.) VM rendelethez


1.    Az R. 23. számú melléklet I. Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_0

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

3.) a talajvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag- gazdálkodási terv készítése és végrehajtása

HE [tápanyag- gazdálkodási terv és Gazdálkodási Napló (továbbiakban: GN) alapján]

évente

célprogram

3. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv

S9

S10

3. b) Készült tápanyag-gazdálkodási terv, de az abban foglaltaknál több tápanyag került kijuttatásra

3. ba) a terület 20% alatti részén

S8

S9

3. bb) a terület 20% feletti részén

S9

S10

3. c) készült tápanyag-gazdálkodási terv, de annak tartalma nem felel meg a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S0

S1


2.    Az R. 23. számú melléklet I. Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

4.) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása

HE (földhasználati terv alapján)

évente

célprogram

4. a) Nem készült földhasználati terv

S7

S8

4. b) Készült földhasználati terv, de annak tartalma nem felel a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S0

S1


3.    Az R. 23. számú melléklet II. Tanyás gazdálkodás célprogram táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_2

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

13.) a talajvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag- gazdálkodási terv készítése és végrehajtása

HE [tápanyag- gazdálkodási terv és Gazdálkodási Napló (továbbiakban: GN) alapján]

évente

célprogram

13. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv

S9

S10

13. b) Készült tápanyag- gazdálkodási terv, de az abban foglaltaknál több tápanyag került kijuttatásra

13. ba) a terület 20% alatti részén

S8

S9

13. bb) a terület 20% feletti részén

S9

S10

13. c) készült tápanyag-gazdálkodási terv, de annak tartalma nem felel meg a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S0

S1


4.    Az R. 23. számú melléklet II. Tanyás gazdálkodás célprogram táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

14.) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása

HE (földhasználati terv alapján)

évente

célprogram

14. a) Nem készült földhasználati terv
14. b) Készült földhasználati terv, de annak tartalma nem felel a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S7

S8

S0

S1


5.    Az R. 23. számú melléklet III. Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_4

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

24.) a talajvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag- gazdálkodási terv készítése és végrehajtása

HE [tápanyag- gazdálkodási terv és Gazdálkodási Napló (továbbiakban: GN) alapján]

évente

célprogram

24. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv

S9

S10

24. b) Készült tápanyag- gazdálkodási terv, de az abban foglaltaknál több tápanyag került kijuttatásra

24. ba) a terület 20% alatti részén

S8

S9

24. bb) a terület 20% feletti részén

S9

S10

24. c) készült tápanyag-gazdálkodási terv, de annak tartalma nem felel meg a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S0

S1


6.    Az R. 23. számú melléklet III. Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

25.) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása

HE (földhasználati terv alapján)

évente

célprogram

25. a) Nem készült földhasználati terv
25. b) Készült földhasználati terv, de annak tartalma nem felel a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S7

S8

S0

S1


7.    Az R. 23. számú melléklet IV. Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_6

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

33.) a talajvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag- gazdálkodási terv készítése és végrehajtása

HE [tápanyag- gazdálkodási terv és Gazdálkodási Napló (továbbiakban: GN) alapján]

évente

célprogram

33. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv

S9

S10

33. b) Készült tápanyag- gazdálkodási terv, de az abban foglaltaknál több tápanyag került kijuttatásra

33. ba) a terület 20% alatti részén

S8

S9

33. bb) a terület 20% feletti részén

S9

S10

33. c) készült tápanyag-gazdálkodási terv, de annak tartalma nem felel meg a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S0

S1


8.    Az R. 23. számú melléklet IV. Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

34.) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása

HE (földhasználati terv alapján)

évente

célprogram

34. a) Nem készült földhasználati terv
34. b) Készült földhasználati terv, de annak tartalma nem felel a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S7

S8

S0

S1


9.    Az R. 23. számú melléklet IV. Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 49. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_8

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

49.) tárgyévben július 31-e előtt végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni a területileg illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját

NPI igazolás, levél, fax, e-mail

évente

célprogram

49.) Nincs igazolás

49. a) a terület 20% alatti részét érintően

S1

S2

49. b) a terület 20% feletti részét érintően

S2

S3


10.    Az R. 23. számú melléklet V. Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram táblázat 60. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_9

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

60.) a talajvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag- gazdálkodási terv készítése és végrehajtása

HE [tápanyag- gazdálkodási terv és Gazdálkodási Napló (továbbiakban: GN) alapján]

évente

célprogram

60. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv

S9

S10

60. b) Készült tápanyag- gazdálkodási terv, de az abban foglaltaknál több tápanyag került kijuttatásra

60. ba) a terület 20% alatti részén

S8

S9

60. bb) a terület 20% feletti részén

S9

S10

60. c) készült tápanyag-gazdálkodási terv, de annak tartalma nem felel meg a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S0

S1


11.    Az R. 23. számú melléklet V. Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram táblázat 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

61.) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása

HE (földhasználati terv alapján)

évente

célprogram

61. a) Nem készült földhasználati terv
61. b) Készült földhasználati terv, de annak tartalma nem felel a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S7

S8

S0

S1


12.    Az R. 23. számú melléklet V. Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram táblázat 69. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_11

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

69.) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes területen a következő vetésszerkezet betartása kötelező fővetésű növények tekintetében: legalább 30% kalászos gabona, legalább 20% szemeskukorica, legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény (szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke), legalább 20% zöldugar, legfeljebb 10% egyéb kultúra

HE (GN) + adminisztratív ellenőrzés

5. év végén

célprogram

69. a) A kalászos gabona aránya nem éri el a 30%-ot

69. aa) A részarány mértéke 20% alatti

S8

 

69. ab) A részarány mértéke 20% feletti

S7

 

69. b) A szemes kukorica aránya nem éri el a 20%-ot

69. ba) A részarány mértéke 10% alatti

S8

 

69. bb) A részarány mértéke 10% feletti

S7

 

69. c) A szálas pillangós takarmánynövény (szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke) aránya nem éri el a 20%-ot

69. ca) A részarány mértéke 10% alatti

S9

 

69. cb) A részarány mértéke 10% feletti

S8

 

 

 

 

 

69. d) A zöldugar aránya nem éri el a 20%-ot

69. da) A részarány mértéke 10% alatti

S9

 

69. db) A részarány mértéke 10% feletti

S8

 

69. e) Az egyéb kultúra aránya meghaladja a 10%-ot

69. ea) A részarány mértéke 10 és 15% közötti

S7

 

69. eb) A részarány mértéke 10% feletti

S8

 


13.    Az R. 23. számú melléklet V. Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram táblázat 75. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_12

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

75.) tárgyévben július 31-e előtt végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni a területileg illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját

NPI igazolás, levél, fax, e-mail

évente

célprogram

75.) Nincs igazolás

75. a) a terület 20% alatti részét érintően

S1

S2

75. b) a terület 20% feletti részét érintően

S2

S3


14.    Az R. 23. számú melléklet VI. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 78. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_13

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

78.) a talajvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása

HE [tápanyag- gazdálkodási terv és Gazdálkodási Napló (továbbiakban: GN) alapján]

évente

célprogram

78. a) Nem készült tápanyag- gazdálkodási terv

S9

S10

78. b) Készült tápanyag- gazdálkodási terv, de az abban foglaltaknál több tápanyag került kijuttatásra

78. ba) a terület 20% alatti részén

S8

S9

78. bb) a terület 20% feletti részén

S9

S10

78. c) készült tápanyag-gazdálkodási terv, de annak tartalma nem felel meg a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S0

S1


15.    Az R. 23. számú melléklet VI. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

79.) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása

HE (földhasználati terv alapján)

évente

célprogram

79. a.) Nem készült földhasználati terv
79. b) Készült földhasználati terv, de annak tartalma nem felel a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S7

S8

S0

S1


16.    Az R. 23. számú melléklet VI. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 88. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_15

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

88.) a tábla szélen legalább 3 méter széles növényvédőszer-mentes táblaszegélyt kell hagyni, ahol szükség esetén mechanikai gyomirtást kell végezni

HE (GN)

évente

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület

88. a) Nincs növényvédőszer-mentes táblaszegély

88. aa) a terület 20% alatti részén

S2

S3

88. ab) a terület 20% feletti részén

S4

S5

88. b) Van növényvédőszer-mentes táblaszegély, de kevesebb, mint 3 m

88. ba) a terület 20% alatti részén

S1

S2

88. bb) a terület 20% feletti részén

S2

S3


17.    Az R. 23. számú melléklet VI. Szántóföldi növénytermesztés madár-és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 89. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_16

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

89.) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes területen a következő vetésszerkezet betartása kötelező fővetésű növények tekintetében: legalább 30% kalászos gabona, legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény (szálas pillangósok, vagy azok keveréke illetve füves keveréke), legalább 10% zöldugar, legfeljebb 25% egyéb kultúra

HE (GN) + adminisztratív ellenőrzés

5. év végén

Célprogram

89. a) A kalászos gabona aránya nem éri el a 30%-ot

89. aa) A részarány mértéke 20% alatti

S8

 

89. ab) A részarány mértéke 20% feletti

S7

 

89. b) Az szálas pillangós takarmánynövény aránya nem éri el a 20%-ot

89. ba) A részarány mértéke 10% alatti

S9

 

89. bb) A részarány mértéke 10% feletti

S8

 

89. c) A zöldugar aránya nem éri el a 10%-ot

89. ca) A részarány mértéke 5% alatti

S9

 

89. cb) A részarány mértéke 5% feletti

S8

 

89. d) Az egyéb kultúra aránya meghaladja a 25%-ot

89. da) A részarány mértéke 25 és 30% közötti

S7

 

89. db) A részarány mértéke 30% feletti

S8

 


18.    Az R. 23. számú melléklet VI. Szántóföldi növénytermesztés madár-és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 95. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_17

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

95.) tárgyévben július 31-e előtt végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni a területileg illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját

NPI igazolás, levél, fax, e-mail

évente

célprogram

95.) Nincs igazolás

95. a) a terület 20% alatti részét érintően

S1

S2

95. b) a terület 20% feletti részét érintően

S2

S3


19.    Az R. 23. számú melléklet VII. Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 98. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_18

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

98.) a talajvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag- gazdálkodási terv készítése és végrehajtása

HE [tápanyag- gazdálkodási terv és Gazdálkodási Napló (továbbiakban: GN) alapján]

évente

célprogram

98. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv

S9

S10

98. b) Készült tápanyag- gazdálkodási terv, de az abban foglaltaknál több tápanyag került kijuttatásra

98. ba) a terület 20% alatti részén

S8

S9

98. bb) a terület 20% feletti részén

S9

S10

98. c) készült tápanyag-gazdálkodási terv, de annak tartalma nem felel meg a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S0

S1


20.    Az R. 23. számú melléklet VII. Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 99. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

99.) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása

HE (földhasználati terv alapján)

évente

célprogram

99. a) Nem készült földhasználati terv
99. b) Készült földhasználati terv, de annak tartalma nem felel a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S7

S8

S0

S1


21.    Az R. 23. számú melléklet VII. Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 115. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_20

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

115.) tárgyévben július 31-e előtt végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni a területileg illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját

NPI igazolás, levél, fax, e-mail

évente

célprogram

115.) Nincs igazolás

115. a) a terület 20% alatti részét érintően

S1

S2

115. b) a terület 20% feletti részét érintően

S2

S3


22.    Az R. 23. számú melléklet VII. Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 119. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_21

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

119.) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes területen a következő vetésszerkezet betartása kötelező fővetésű növények tekintetében: legfeljebb 30% kalászos gabona, legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény (szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke), legalább 20% zöldugar, legfeljebb 20% egyéb kultúra

HE (GN) adminisztratív ellenőrzés

5. év végén

célprogram

119. a) A kalászos gabona aránya meghaladja a 30%-ot

119. aa) A részarány mértéke 40% alatti

S7

 

119. ab) A részarány mértéke 40% feletti

S8

 

119. b) A szálas pillangós takarmánynövény (szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke) aránya nem éri el a 20%-ot

119. ba) A részarány mértéke 10% alatti

S9

 

119. bb) A részarány mértéke 10% feletti

S8

 

119. c) A zöldugar aránya nem éri el a 20%-ot

119. ca) A részarány mértéke 10% alatti

S9

 

119. cb) A részarány mértéke 10% feletti

S8

 

119. d) Az egyéb kultúra aránya meghaladja a 20%-ot

119. da) A részarány mértéke 20 és 25% közötti

S7

 

119. db) A részarány mértéke 25% feletti

S8

 


23.    Az R. 23. számú melléklet VII. Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 126. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_22

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

126.) tárgyévben július 31-e előtt végzett szárzúzás, kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni a területileg illetékes állami természetvédelmi szervnek a szárzúzás, kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját;

NPI igazolás, levél, fax, e-mail

évente

célprogram

126.) Nincs igazolás

126. a) a terület 20% alatti részét érintően

S1

S2

126. b) a terület 20% feletti részét érintően

S2

S3


24.    Az R. 23. számú melléklet VIII. Vízerózió elleni célprogramok táblázat 129. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_23

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

129.) a talajvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag- gazdálkodási terv készítése és végrehajtása

HE [tápanyag- gazdálkodási terv és Gazdálkodási Napló (továbbiakban: GN) alapján]

évente

célprogram

129. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv

S9

S10

129. b) Készült tápanyag-gazdálkodási terv, de az abban foglaltaknál több tápanyag került kijuttatásra

129. ba) a terület 20% alatti részén

S8

S9

129. bb) a terület 20% feletti részén

S9

S10

129. c) készült tápanyag-gazdálkodási terv, de annak tartalma nem felel meg a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S0

S1

25.    R. 23. számú melléklet VIII. Vízerózió elleni célprogramok táblázat 130. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

130.) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása

HE (földhasználati terv alapján)

évente

célprogram

130. a) Nem készült földhasználati terv
130. b) Készült földhasználati terv, de annak tartalma nem felel a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S7

S8

S0

S1


26.    Az R. 23. számú melléklet IX. Szélerózió elleni célprogram táblázat 139. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_25

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

139.) a talajvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag- gazdálkodási terv készítése és végrehajtása

HE [tápanyag- gazdálkodási terv és Gazdálkodási Napló (továbbiakban: GN) alapján]

évente

célprogram

139. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv

S9

S10

139. b) Készült tápanyag-gazdálkodási terv, de az abban foglaltaknál több tápanyag került kijuttatásra

139. ba) a terület 20% alatti részén

S8

S9

139. bb) a terület 20% feletti részén

S9

S10

139. c) készült tápanyag-gazdálkodási terv, de annak tartalma nem felel meg a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S0

S1


27.    Az R. 23. számú melléklet IX. Szélerózió elleni célprogram táblázat 140. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

140.) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása

HE (földhasználati terv alapján)

évente

célprogram

140. a) Nem készült földhasználati terv
140. b) Készült földhasználati terv, de annak tartalma nem felel a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S7

S8

S0

S1


28.    Az R. 23. számú melléklet X. Extenzív gyepgazdálkodás célprogram táblázat 152. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

152.) őszi tisztító kaszálás elvégzése kötelező, amely után a lekaszált anyagot legkésőbb október 31-ig, az állami természetvédelmi szerv által kiállított kaszálási engedélyben előírt október 31-e utáni időpont esetén pedig legkésőbb a kaszálást követő 30 napon belül a területről le kell hordani;

HE (GN)

évente

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület

152. a) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület kevesebb, mint 20%-án nem végzett tisztító kaszálást
152. b) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület több mint 20%-án nem végzett tisztító kaszálást

S1

S2

S2

S3

152. c) Végzett tisztító kaszálást, de nem hordta le a lekaszált anyagot október 31-ig, az állami természetvédelmi szerv által kiállított kaszálási engedélyben előírt október 31-e utáni időpont esetén pedig legkésőbb a kaszálást követő 30 napon belül

S0

S1


29.    Az R. 23. számú melléklet X. Extenzív gyepgazdálkodás célprogram táblázat 155. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

155.) a kaszálást követően a lekaszált anyagot legkésőbb október 31-ig, az állami természetvédelmi szerv által kiállított kaszálási engedélyben előírt október 31-e utáni időpont esetén pedig legkésőbb a kaszálást követő 30 napon belül a területről le kell hordani

HE (GN)

évente

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület

155.) Nem került lehordásra a lekaszált anyag október 31-ig, az állami természetvédelmi szerv által kiállított kaszálási engedélyben előírt október 31-e utáni időpont esetén pedig legkésőbb a kaszálást követő 30 napon belül

S0

S1


30.    Az R. 23. számú melléklet XI. Ökológiai gyepgazdálkodás célprogram táblázat 163. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

163.) őszi tisztító kaszálás elvégzése kötelező, amely után a lekaszált anyagot legkésőbb október 31-ig, az állami természetvédelmi szerv által kiállított kaszálási engedélyben előírt október 31-e utáni időpont esetén pedig legkésőbb a kaszálást követő 30 napon belül a területről le kell hordani;

HE (GN)

évente

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület

163. a) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület kevesebb, mint 20%-án nem végzett tisztító kaszálást

S1

S2

163. b) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület több mint 20%-án nem végzett tisztító kaszálást

S2

S3

163. c) végzett tisztító kaszálást, de nem hordta le a lekaszált anyagot október 31-ig, az állami természetvédelmi szerv által kiállított kaszálási engedélyben előírt október 31-e utáni időpont esetén pedig legkésőbb a kaszálást követő 30 napon belül

S0

S1


31.    Az R. 23. számú melléklet XI. Ökológiai gyepgazdálkodás célprogram táblázat 166. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

166.) a kaszálást követően a lekaszált anyagot legkésőbb október 31-ig, az állami természetvédelmi szerv által kiállított kaszálási engedélyben előírt október 31-e utáni időpont esetén pedig legkésőbb a kaszálást követő 30 napon belül a területről le kell hordani

HE (GN)

évente

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület

166.) Nem került lehordásra a lekaszált anyag október 31-ig, az állami természetvédelmi szerv által kiállított kaszálási engedélyben előírt október 31-e utáni időpont esetén pedig legkésőbb a kaszálást követő 30 napon belül

S0

S1


32.    Az R. 23. számú melléklet XVI. Integrált gyümölcs és szőlőtermesztés célprogram táblázat 231. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_31

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

231.) a talaj és levélvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag- gazdálkodási terv készítése és végrehajtása

HE (tápanyag- gazdálkodási terv és GN alapján)

évente

célprogram

231. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv

S9

S10

231. b) Készült tápanyag-gazdálkodási terv, de az abban foglaltaknál több tápanyag került kijuttatásra

231. ba) a terület 20% alatti részén

S8

S9

231. bb) a terület 20% feletti részén

S9

S10

231. c) készült tápanyag-gazdálkodási terv, de annak tartalma nem felel meg a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S0

S1


33.    Az R. 23. számú melléklet XVII. Ökológiai gyümölcs és szőlőtermesztés célprogram táblázat 242. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_32

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

242.) a talaj és levélvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag- gazdálkodási terv készítése és végrehajtása

HE (tápanyag- gazdálkodási terv és GN alapján)

évente

célprogram

242. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv

S9

S10

242. b) Készült tápanyag-gazdálkodási terv, de az abban foglaltaknál több tápanyag került kijuttatásra

242. ba) a terület 20% alatti részén

S8

S9

242. bb) a terület 20% feletti részén

S9

S10

242. c) készült tápanyag-gazdálkodási terv, de annak tartalma nem felel meg a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S0

S1


34.    Az R. 23. számú melléklet XVIII. Hagyományos gyümölcstermesztés célprogram táblázat 250. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1M28968_33

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

250.) a talajvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag- gazdálkodási terv készítése és végrehajtása

HE [tápanyag- gazdálkodási terv és Gazdálkodási Napló (továbbiakban: GN) alapján]

évente

célprogram

250. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv

S9

S10

250. b) Készült tápanyag-gazdálkodási terv, de az abban foglaltaknál több tápanyag került kijuttatásra

250. ba) a terület 20% alatti részén

S8

S9

250. bb) a terület 20% feletti részén

S9

S10

250. c) készült tápanyag-gazdálkodási terv, de annak tartalma nem felel meg a 14. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

S0

S1

1

A rendelet a 28. § alapján hatályát vesztette 2011. október 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére